ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (далі – Академії) базується на
Концепції освітньої діяльності Академії
Стратегії розвитку Академії до 2025 року;

Відповідно до статті 16 розділу V Закону України «Про вищу освіту» система внутрішнього забезпечення якості в Академії передбачає:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти:
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
Положення про моніторинг якості освіти
СтандартиПоложення, накази та розпорядження щодо планування  та організації освітнього процесу

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
СТАНДАРТ ОП-03-20 Про освітні програми зі спеціальностей
Сторінка оприлюднення освітніх програм
Сторінка «Громадські обговорення проектів освітніх програм»
Сторінка «Обговорення освітніх програм, за якими здійснюється підготовка»

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Академії та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
Порядок підвищення кваліфікації

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
Інформація про соціальну інфраструктуру
Відомості про гуртожитки
Перелік нерухомого майна
Умови доступності академії для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Структура Академії
Офіційний сайт Академії
Автоматизована система управління ЗВО “СИГМА”
Корпоративний хмарний сервіс MS365
Корпоративна електронна поштова система (КЕПС)
Науково-технічна бібліотека
Електронний архів (репозитарій)
Віртуальний читальний зал
Стандарти вищої освіти
Сторінка оприлюднення освітніх програм
Сілабуси навчальних дисциплін
Графік навчального процесу
Розклад занять та сесії
Програми академічної мобільності
Можливість формування власної освітньої траєкторії та індивідуального навчального плану
Центр університетського розвитку
Програма «ПДАБА ПЛЮС»
Інститут кураторства
“Асоціація випускників і друзів ПДАБА”
Правила внутрішнього розпорядку для працівників ПДАБА

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
Автоматизована система управління ЗВО “СИГМА”
Положення про АСУ-ЗВО СИГМА (в розробці)
Корпоративний хмарний сервіс MS365

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації
Сторінка спеціальностей
Стандарти вищої освіти
Сторінка оприлюднення освітніх програм
Сілабуси навчальних дисциплін
Зразки документів про вищу освіту

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками академії та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;

Моніторинг освітньої діяльності
Анкетування як анонімне опитування абітуріентів, здобувачів освіти, викладачів та стейкхолдерів
Обговорення освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
Звіти керівництва академії
Рішення Вченої ради   щодо забезпечення якості вищої освіти
Рішення Вченої ради про виконання плану підвищення кваліфікації НПП, про результати акредитації освітніх програм, про внесення змін до освітніх програм зі спеціальностей, про підсумки атестації здобувачів освіти тощо.

Система внутрішнього забезпечення якості Академії оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти.

Інформаційні матеріали

Перспективний план підвищення кваліфікації викладачів на 2019-2024 рр.


Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу в 2019 р.


Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу в 2020 р.


План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на 2021 р.


Рішення №9 від 07.07.20 р. Про внесення змін до освітніх программ зі спеціальностей


Про підсумки акредитації за 2019 р. та план акредитації на 2020 р.


Про результати акредитації освітніх програм за перший семестр 20-21 навч. р.


Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 навч. р.


Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навч. р.


Про підсумки дипломування магістрів за освітньо-професійними програмами 2019-2020 навч. р.


Про підсумки зимової сесії та дипломування у 2020-2021 навч. р.


План проведення відкритих лекцій у І сем. 2020-2021 н.р.


План проведення відкритих лекцій у ІІ сем. 2020-2021 н.р


?>
вверх