Навчально-методична рада академії

Метою діяльності навчально-методичної ради є організація, координація і контроль методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в академії відповідно до вимог діючих стандартів вищої освіти та інших нормативно-правових документів.

Навчально-методична рада (далі – НМР) є постійно діючим колективним дорадчим та експертно-консультативним органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи в академії та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення.

Навчально-методична робота є важливою складовою освітнього процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання виходячи з цілей сталого соціально-економічного розвитку України до 2025 року.

Навчально-методична рада здійснює свою діяльність згідно з «Положенням», затвердженим Вченою радою (протокол №8 від 26.02.2019р.).

Структурно навчально-методична рада підпорядковується ректору академії та є невід’ємною складовою структури управління академією.

Безпосереднє керівництво діяльністю НМР здійснює її голова, який обирається відкритим голосуванням Вченої ради академії.

Керівництво та координацію діяльності навчально-методичної ради зі структурними підрозділами академії згідно з структурою управління академією здійснює проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.

З метою підвищення ефективності та мобільності діяльності навчально-методичної ради, оперативності прийняття рішень та доручень за поданням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи наказом ректора утворюється Президія НМР.

 

Склад НМР:

Голова Ради – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Папірник Руслан Богданович

Заступник голови – д.т.н., професор, зав. кафедри планування і організації виробництва Кравчуновська Тетяна Сергіївна

Секретар НМР – ас. Коцюба Тетяна Володимирівна

Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського 24 а

Телефон для довідок: (056) 756-34-61; (066) 393-45-58

Електронна адреса: kotsiuba.tetiana@pgasa.dp.ua

Папірник Руслан Богданович

Голова Ради – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

?>
вверх