Лабораторія хатобудування

 

Лабораторія історії українських традицій хатобудування створена 2013 року на кафедрі українознавства (завідувач кафедри – д. н. з держ. управління, проф. Г. П. Євсєєва).

Лабораторія є науковим підрозділом Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій у будівництві ЗВО ПДАБА під керівництвом ректора, д. т. н., проф. М. В. Савицького.

Мета діяльності лабораторії – відродження способів будівництва українських хат із подальшим запровадженням традиційних технологій у сучасне будівництво для створення екологічно безпечних будівель.

Серед завдань лабораторії – організація досліджень особливостей будівництва традиційних українських хат, історії розвитку української оселі, сакральних традицій в облаштуванні житла в Придніпровському регіоні.

У діяльності лабораторії бере участь творчий колектив науковців кафедри українознавства та студентів академії, що розвивають сучасні форми науково-дослідної роботи, зокрема через втілення в реальні проекти.

 

Найбільш значущі результати роботи Лабораторії історії українських традицій хатобудування кафедри українознавства Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва ДВНЗ ПДАБА представлені у колективній монографії: Євсєєва Г. П., Савицький М. В. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону / Під наук. ред. Г. П. Євсєєвої, М. В. Савицького. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.

У виданні висвітлено питання історії технології зведення українського народного житла на території Дніпропетровщини, сакральних традицій, які з ним пов’язані. Робота з вивчення історії та традицій українського хатобудування Придніпровського регіону, зокрема, території Дніпропетровської області, проводилася шляхом аналізу літературних і наукових джерел та на основі польових досліджень. Це дало змогу достовірно відтворити народно-архітектурну ситуацію Придніпровського регіону України з кінця ХІХ до середини ХХ століття, визначити морфологію й образну стилістику регіонального народно архітектурного мистецтва, твори якого знаходили місце в обширах народного житла, в обрядових циклах ритуалів забудови, освячення, заселення та утримання господарства та оселі мешканцями регіону.

 

Лабораторія історії українських традицій хатобудування кафедри українознавства є платформою для науково-дослідної роботи майбутніх фахівців-будівельників. Молоді науковці та студенти ПДАБА, інших вишів долучаються до вивчення та збереження досвіду українського народу в галузі будівництва й подальшого розвитку його найкращих надбань.

Актуальні розвідки щодо конструктивно-технологічних та естетичних особливостей народної української житлової забудови, зокрема традиції хатобудування Придніпровського регіону в загальнонаціональному культурному контексті,  періодично апробовуються під час роботи Регіональної міжвузівської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиційне українське хатобудування: історія, сучасність, перспективи». Матеріали конференції публікуються в науковому збірнику «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» (http://visnyk.pgasa.dp.ua, видання включено до наукометричних баз, пошукових систем та електронних каталогів України (репозитарій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Українські наукові журнали), Росії (РІНЦ, Сyber Leninka, Open Academic Journal Index), Британії (Journal TOCs), Німеччини (Bielefeld Academic Search Engine, Advanced Science Index), США (Cite Factor, Universal Impact Factor, OCLC World Cat), Японії (Research Bib), Індіії (Info Base Index, General Impact Factor).

 

Колектив Лабораторії бере активну участь у міжнародній науковій комунікації, адже використання найкращих здобутків традиційного архітектурно-будівельного мистецтва в сучасному екобудівництві є прогресивною загальносвітовою тенденцією. 2017 року одинадцять студентів ПДАБА під керівництвом викладачів кафедри українознавства провели в межах роботи лабораторії наукові дослідження, результати яких було представлено під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку», (22 – 26 травня 2017 р., м. Львів – Брюховичі).

 

Ще одним плідним напрямом роботи є також вже традиційна співпраця з Радою молодих вчених Дніпропетровської області (голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області – д. е. н., доц. ДДАЕУ Р. Безус; член правління Ради аспірантів та молодих вчених Європи (Eurodoc), заступник голови Ради молодих учених при МОН та заступник голови Ради молодих учених Дніпропетровської області, к. філол. н., доц., докторантка ДРІДУ НАДУ І. Дегтярьова) та Радою молодих спеціалістів КБ «Південне» (О. Балдін).

Лабораторія історії та традицій українського хатобудування активно пропагує результати наукових досліджень серед представників молодої технічної еліти нашої країни. Так 28 квітня 2016 року на базі Лабораторії історії українських традицій хатобудування кафедри українознавства Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва ДВНЗ ПДАБА відбулося засідання обласного молодіжного клубу «Південнесузір’я». Ініціаторами заходу виступили Рада молодих вчених ДВНЗ ПДАБА (к. т. н., доц. М. Єлісєєва) і Рада молодих вчених Дніпропетровської області. З доповіддю «Українське народне житло Придніпровського регіону: історико-етнографічний екскурс» виступила зав. каф. українознавства, д. н. з держ. упр., професор Г. П. Євсєєва. Наукова проблематика, порушена в доповіді має безпосередній взаємозв’язок з першочерговими питаннями сучасного будівництва: підвищенням екологічності матеріалів, комфортності зведеного житла, пошуком новітніх технологій зеленого будівництва, популяризацією сільського способу життя та потребою свідомого підходу українців до збереження культурно-історичної спадщини народу.

Напередодні Покрови, 12 жовтня 2016 року, на базі Лабораторії історії українських традицій хатобудування кафедри українознавстваУкраїнськогонаціонального центру екологічної архітектури і зеленого будівництва ДВНЗ ПДАБА відбулося засідання обласного молодіжного клубу «Південне сузір’я» на тему «Інтер’єр української хати: сакральні витоки». Захід проходив на території Музею українського народного побуту в с. Гречино Петриківського району Дніпропетровської області. В одному з приміщень музею – у типовій селянській хаті, якій вже понад сто років, зав. каф. українознавства, д. н. з держ. упр., професор Г. П. Євсєєва виступила з доповіддю, що висвітлювала особливості оздоблення, обладнання, символічної й сакральної організації життєвого простору традиційного українського помешкання.

 

 

Адреса: 49005, м.Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, кім. В606 (шостий поверх висотний корпус).

Телефон для довідок: (056) 756-34-02; внутрішній 4-02 .

Електронна адреса: ukr@mail.pgasa.dp.ua

Завідувач кафедри: Євсєєва Галина Петрівна

Положення про створення лабораторії


position
position
position
position
position
?>
вверх