META, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИЗНАЧЕНІ СТАТУТОМ

Мета діяльності Асоціації:
– сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних i виробничих проектів розвитку ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;
– об’єднання зусиль вcix поколінь випускників та друзів ПДАБА щодо розвитку Академії, збереження та примноження ïї традицій i духовних цінностей;
– захист прав та законних інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку будівельної і суміжних галузей, сталого розвитку України.

Завданнями Асоціації є:
– підвищення престижу ПДАБА як провідного вищого навчального закладу будівельно-архітектурного напрямку світового рівня;
– збереження та забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях усіх поколінь випускників та студентів ПДАБА;
– сприяння професійному зростанню випускників ПДАБА, створення сприятливих умов для ïx самореалізації;
– створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів Академії, забезпечення інформаційного обміну між випускниками;
– зміцнення відносин партнерства, товариства i дружби між членами Асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузях будівництва та архітектури, розвитку зелених технологій;
– сприяння професійної орієнтації i добору талановитої творчої молоді для вступу до ПДАБА;
– створення сприятливих умов для гармонійного розвитку особистостей студентів i студентського самоврядування;
– розширення зв’язків i відносин Асоціації з підприємствами, їхніми об’єднаннями, міжнародними організаціями України та іноземних держав;
– сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, зміцненню зв’язків i відносин ПДАБА з іншими навчальними закладами України та іноземних держав;
– розвиток співробітництва з українською діаспорою;
– надання фінансової та іншої допомоги i підтримки членам Асоціації, а також викладачам, працівникам, студентам та колишнім працівникам Академії.

Основні напрямки діяльності Асоціації:
– ведення інформаційної бази даних випускників, забезпечення зв’язку з випускниками, встановлення i підтримка зв’язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки i допомоги;
– організація ділового та культурного спілкування, створення клубів за інтересами, допомога в організації зустрічей випускників;
– залучення випускників до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку Академії, оснащенні навчальних i наукових лабораторій, удосконаленні матеріальної бази та інфраструктури навчального закладу;
– організація професійної i соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців – випускників ПДАБА;
– сприяння ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, культурних i освітніх проектів Академії;
– сприяння досягненню Академією європейських стандартів освіти;
– сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації у провідних навчальних закладах України та участі у міжнародних програмах навчання;
– сприяння отриманню Академією грантів, благодійних i цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійницькими організаціями i громадянами;
– сприяння випуску i розповсюдженню періодичних та інших поліграфічних видань, які популяризують історичні i сучасні наукові досягнення Академії, iї випускників;
– заснування програм іменних стипендій для заохочення кращих студентів Академії;
– сприяння публікації праць вчених Академії та реалізація заходів морального i матеріального заохочення провідних вчених i викладачів;
– обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших навчальних закладів, у тому числі, закордонних;
– здійснення заходів щодо створення структурних підрозділів та філій Асоціації, у тому числі, й за кордоном.

?>
вверх