META, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИЗНАЧЕНІ СТАТУТОМ

Мета діяльності Асоціації:

– сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних i виробничих проектів розвитку ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

– об’єднання зусиль вcix поколінь випускників та друзів ПДАБА щодо розвитку Академії, збереження та примноження ïї традицій i духовних цінностей;

– захист прав та законних інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку будівельної і суміжних галузей, сталого розвитку України.

 

Завданнями Асоціації є:

– підвищення престижу ПДАБА як провідного вищого навчального закладу будівельно-архітектурного напрямку світового рівня;

– збереження та забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях усіх поколінь випускників та студентів ПДАБА;

– сприяння професійному зростанню випускників ПДАБА, створення сприятливих умов для ïx самореалізації;

– створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів Академії, забезпечення інформаційного обміну між випускниками;

– зміцнення відносин партнерства, товариства i дружби між членами Асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузях будівництва та архітектури, розвитку зелених технологій;

– сприяння професійної орієнтації i добору талановитої творчої молоді для вступу до ПДАБА;

– створення сприятливих умов для гармонійного розвитку особистостей студентів i студентського самоврядування;

– розширення зв’язків i відносин Асоціації з підприємствами, їхніми об’єднаннями, міжнародними організаціями України та іноземних держав;

– сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, зміцненню зв’язків i відносин ПДАБА з іншими навчальними закладами України та іноземних держав;

– розвиток співробітництва з українською діаспорою;

– надання фінансової та іншої допомоги i підтримки членам Асоціації, а також викладачам, працівникам, студентам та колишнім працівникам Академії.

 

Основні напрямки діяльності Асоціації:

– ведення інформаційної бази даних випускників, забезпечення зв’язку з випускниками, встановлення i підтримка зв’язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки i допомоги;

– організація ділового та культурного спілкування, створення клубів за інтересами, допомога в організації зустрічей випускників;

– залучення випускників до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку Академії, оснащенні навчальних i наукових лабораторій, удосконаленні матеріальної бази та інфраструктури навчального закладу;

– організація професійної i соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців – випускників ПДАБА;

– сприяння ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, культурних i освітніх проектів Академії;

– сприяння досягненню Академією європейських стандартів освіти;

– сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації у провідних навчальних закладах України та участі у міжнародних програмах навчання;

– сприяння отриманню Академією грантів, благодійних i цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійницькими організаціями i громадянами;

– сприяння випуску i розповсюдженню періодичних та інших поліграфічних видань, які популяризують історичні i сучасні наукові досягнення Академії, iї випускників;

– заснування програм іменних стипендій для заохочення кращих студентів Академії;

– сприяння публікації праць вчених Академії та реалізація заходів морального i матеріального заохочення провідних вчених i викладачів;

– обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших навчальних закладів, у тому числі, закордонних;

– здійснення заходів щодо створення структурних підрозділів та філій Асоціації, у тому числі, й за кордоном.

?>
вверх