Відділ підвищення кваліфікації

Головною метою діяльності відділу підвищення кваліфікації є

- підвищення рівня кваліфікації спеціалістів різних галузів з урахуванням нових досягнень науки і техніки, передових технологій і методів організації праці;
- задоволення потреб працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади, фізичних осіб у підвищенні рівня своєї кваліфікації та компетенції.

Сьогодні українська держава стоїть на порозі великих перетворень, що вже стали нагальною потребою для нашої країни. Будь-яка система управління кожним сектором життя так чи інакше потребує реформування, змін, доповнень, що дозволить адаптувати її до мінливих та динамічних факторів розвитку. Така сфера як підвищення кваліфікації працівників є такою важливою системою, оскільки освітня діяльність має безперервний характер. Визначним етапом у вирішенні питання підвищення кваліфікації та перекваліфікації стало прийняття Верховною Радою України Закону України «Про професійний розвиток» від 12.01.12 № 4312-VI та Постановою Кабінету міністрів України №106 від 06.02. 2019 р.

В Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (ПДАБА), а саме, в Науково-навчальному інституті інноваційних освітніх (ННІІОТ) функціонує Відділення підвищення кваліфікації (ВПК). Це Відділення було створено з метою врегулювання системи професійного навчання та підтвердження кваліфікації працівників, зайнятих у різних сферах діяльності, підвищення їх професійного рівня шляхом підвищення кваліфікації, атестації та сертифікації.

Метою роботи відділення є збалансований підхід до навчання, який забезпечує здобуття працівником ґрунтовних знань, компетентності, професіоналізму та комунікабельності, що є необхідним критерієм для отримання можливості обіймати відповідну посаду. Також важливим є те, що зберігається чіткий баланс між теоретичними та практичними знаннями, що отримує фахівець, створення такої системи критеріїв оцінювання відповідності кваліфікації працівника, що буде постійно спонукати його до саморозвитку, опанування нових знань та ефективних методів роботи.

В ННІІОТ багато уваги приділяється візуальному забезпеченню навчального процесу, інтерактивним технологіям навчання, дистанційному навчанню, самостійному навчанню з метою підвищення професійної кваліфікації тощо. ВПК проводить курси з підвищення кваліфікації посадових осіб, спеціалістів будівельних організацій та підприємств, установ різної сфери діяльності, а також викладачів вишів з І та ІІ ступенями акредитації.

Підвищення кваліфікації здійснюються як за загальними програмами (підвищення рівня володіння державною, іноземними мовами), так і за спеціальними програмами у напрямах:

– спеціальність «Міжнародні економічні відносини» – напрям Соціальні та поведінкові науки;

– спеціальність «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» – напрям Управління та адміністрування;

– спеціальність «Екологія» – напрям Природничі науки;

– спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – напрям Інформаційні технології;

– спеціальність «Матеріалознавство», «Галузеве машинобудування» – напрям Механічна інженерія;

– спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» – напрям Автоматизація та приладобудування;

– спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», «Геодезія та землеустрій»- напрям Архітектура та будівництво;

– спеціальність «Автомобільний транспорт» – напрям Транспорт.

– спеціальність «Цивільна безпека» – напрям Цивільна безпека.

– спеціальність «Міжнародні економічні відносини»- напрям Міжнародні відносини.

Відділення підвищення кваліфікації здійснює освітні послуги за довгостроковими і короткостроковими програмами.

Постійно тривають курси за наступними програмами:

– менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків;)

– проектування та будівництво в складних інженерно-геологічних умовах;

– технічний та авторський нагляд в будівництві;

– кошторисно-договірна справа у будівництві та її автоматизація ;

– ринок земельних ділянок несільськогосподарського призначення – останній етап формування ринкових відносин в Україні;

– будівельні матеріали і конструкції;

– технологія будівельного виробництва;

– планування і організація виробництва;

– обстеження, паспортизація та нагляд за безпечною та надійною експлуатацією будівель та споруд;

– оцінка впливу на навколишнє середовище;

– комп’ютерна графіка та основи дизайну: AutoСad, PhotoShop, CorelDraw, 3DMax, ArchiCad;

– система управління якістю у будівництві та на підприємствах будівельної індустрії;

– сертифікація автомобілів, будівельної техніки, тракторів, сільськогосподарської техніки та комплектуючих;

– програма CIPA для бухгалтерів, економістів, фінансистів;

– практична психологія;

– управління якістю продукції на основі ISO 9000;

Заняття проводяться не тільки безпосередньо в Науково-навчальному інституті , але й за його межами на підприємствах міста та області. Підвищення кваліфікації викладачів вишів здійснюється з:

– загальноосвітніх дисциплін: фізика, математика, хімія, креслення;

– гуманітарних дисциплін (філософія, правознавство, історія України, та ін.);

– спеціальних дисциплін будівельної галузі;

– застосування інформаційних технологій при викладанні спеціальних дисциплін.

– навчання та перевірка знань з охорони праці проводиться для посадових осіб і спеціалістів, які працюють в галузі будівництва та в невиробничій сфері.

Програми підвищення кваліфікації можуть передбачати очну (денну, вечірню), дистанційну та змішану (очну та дистанційну з використанням інтернет-платформ, веб-сайтів, тощо) форм навчання.

До викладання курсів з підвищення кваліфікації фахівців долучаються викладачі спеціалізованих кафедр Академії, серед яких дійсні члени (академіки) і радники Міжнародних інженерних академій, та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, доктори наук, кандидати наук, професори та доценти. До викладання також долучаються висококваліфіковані спеціалісти підприємств та організацій будівельної галузі.

У розпорядженні фахівців вся наукова матеріально-технічна база Академії з її науково-дослідницькими лабораторіями, електронними бібліотеками, учбово-методичний комп’ютерний центр, гуртожитки та ін.

Комплектація навчальних груп здійснюється на основі договорів із зацікавленими підприємствами, організаціями, а також фізичними особами. По закінченню навчання видається свідоцтво встановленого зразку.

Провідний фахівець – Подедворна Світлана Михайлівна,

тел.(056)746-12-55, моб. 097-990-99-31

Історія

Пропозиція курсів

Початок занять – залежно від комплектування груп.

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ

Поточний рахунок UA498201720313231003201001325
код ОКПО 02070772
Одержувач платежу ННІ ПДАБА
Назва установи банку Державна казначейська служба України м. Київ

Online-реєстрація на навчання

Контакти

49044, м. Дніпро
вул. Паторжинського, 11-А, кім. 09

Телефон:
+38 (097) 990-99-31

Email:

vpk@pdaba.edu.ua

position
position
position
position
position
?>
вверх