Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів щодо виконання наказу № 166 від 19.02.2015 р. Інформація яка підлягає обов'язковому оприлюдненню:

Установчі документи та положення ПДАБА

Статут ДВНЗ ПДАБА (Наказ МОН від 10.02.2017 №207 )


Стратегія 2020-2025


Концепція освітньої діяльності


КОДЕКС академічної доброчесності ДВНЗ ПДАБА


Ліцензії


Фактична кількість студентів


Правила внутрішнього розпорядку для працівників ДВНЗ ПДАБА


Наказ МОН України про призначення на посаду ректора ДВНЗ ПДАБА ( № 2-к від 03.01.2019 р.)


НАКАЗ від 26.02.2019 № 110. Про порядок супроводу (надання допомоги) осiб з обмеженими фiзичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобiльних груп населення пiд час перебування на території академії


Положение КЕПС


КОНЦЕПЦІЯ: Реконструкція будівель ПДАБА. Заходи по доступності будівель для маломобільних груп населення.


Положення про благодійні внески


ПОЛОЖЕННЯ про загальний порядок ведення договірної роботи та укладення господарських договорів у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»


ПОРЯДОК процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


Матеріально-технічне забезпечення


ПЕРЕЛІК НЕРУХОМОГО МАЙНА ПДАБА


Перелік об'єктів, які передані в оренду


Система управління якості ДВНЗ ПДАБА. Політика та сертифікат


Положення про наукові школи


?>
вверх