Відділ акредитації та ліцензування

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ


Основними завданнями ВАЛ є:

1. Здійснення організації, координації та супроводу проходження процедури ліцензування та акредитації освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм на відповідному рівні вищої освіти.
2. Розробка методичних матеріалів щодо регламентації процедур ліцензування, започаткування, реалізації, акредитації та припинення провадження освітньої діяльності за освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами на відповідному рівні вищої освіти.
3. Надання консультативної допомоги факультетам, кафедрам, науково-педагогічним працівникам, гарантам освітніх програм з питань ліцензування та акредитації освітніх програм.


Основними функціями ВАЛ є:
– планування та організація роботи з проведення процедур ліцензування та акредитації освітніх програм;
– надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам академії з питань ліцензування та акредитації освітніх програм;
– проведення перевірки на відповідність матеріалів ліцензування вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
– проведення перевірки на відповідність матеріалів акредитації освітніх програм вимогам Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
– здійснення контролю за своєчасним поданням заяв, ліцензійних (акредитаційних) справ до МОН України (Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти);
– здійснення контролю за своєчасним оформленням та переоформленням ліцензії на провадження освітньої діяльності за освітніми програмами та рівнями вищої освіти;
– моніторинг відповідності освітньої діяльності академії вимогам чинної нормативно-правової бази з питань проведення процедур ліцензування та акредитації освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм;
– планування внутрішнього регламенту щодо процедур ліцензування та акредитації освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм;
– підготовка та надання інформаційно-методичних рекомендацій для проходження процедур ліцензування та акредитації освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм;
– організація та проведення робочих семінарів з питань ліцензування та акредитації освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм на відповідному рівні вищої освіти;
– здійснення контролю за актуальністю інформації, внесеної до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) відповідними структурними підрозділами академії, на виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
– координація та надання консультацій з підготовки матеріалів під час проведення акредитаційної експертизи в академії;
– підготовка аналітичної інформації щодо результатів ліцензування та акредитації освітніх програм;
– координація роботи академії з органами ліцензування та акредитації.

 

Успішна реалізації вищевказаних завдань  сприяє якісному та своєчасному проходженню процедур ліцензування та акредитації освітніх програм, за якими в академії здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

 

Корисні посилання

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану

Тимчасовий порядок проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24А, кімн. 222А

Телефон для довідок: +38(096) 27-99-508

Електронна адреса: lysenko.halyna@pdaba.edu.ua

Лисенко Галина Іванівна

Начальник відділу

Положення відділу акредитації та ліцензування


Положення про гаранта освітньої програми спеціальності


Наказ Щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти та підготовки до акредитації ОП у 2023-2024 н.р.


Звіт за квітень2022-січень 2023


СТАНДАРТ ОП-03-20 Про освітні програми зі спеціальностей


Рекомендації щодо внесення до ЄДЕБО відомостей про досягнення у професійній діяльності НПП


?>
вверх