Відділ кадрів

Завдання відділу кадрів:

 • Добір і розстановка кадрів за професійними та діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством.
 • Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.
 • Забезпечення академії необхідною кількістю кадрів керівного складу номенклатури ректора, спеціалістів та працівників допоміжного персоналу необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації.
 • Забезпечення відповідності кадрової роботи діючим законам України, стандартам і правилам.

Функції відділу кадрів:

 • Здійснення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень , інструкцій та наказів.
 • Формування, ведення та зберігання особових справ працівників академії та іншої документації (Т-2; особовий листок з обліку кадрів; ; штатно-посадові книжки; журнал реєстрації наказів тощо). Зберігання усієї документації у відділі кадрів після звільнення працівника до 2-х років з подальшою передачею їх у встановленій формі до архіву академії (формуляр, особова справа працівника).
 • Облік та реєстрація документів з питань кадрової роботи. Ведення обліку всіх категорій працівників.
 • Підготовка та видача довідок на прохання працівників академії про їхню трудову діяльність у минулому і на теперішній час, відповіді  на запити інших державних органів (міліція, суд, прокуратура тощо).
 • Облік стягнень за порушення трудової дисципліни та громадського порядку, заохочень та нагород.
 • Облік надання відпусток.
 • Оформлення, зберігання та видача трудових книжок, дублікатів трудових книжок, своєчасне внесення до них необхідних даних (1 день з дня підписання наказу) та ознайомлення з записами власників трудових книжок (не менш як один раз на два роки).
 • Надання необхідних довідок та документів для призначення пенсій.
 • Підготовка документів для державної статистичної звітності.
 • Підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості.
 • Повідомлення ДПІ у Соборному р-ні м.Дніпра про прийняття працівників на роботу.
 • Аналіз професійного, загальноосвітнього та вікового складу кадрів академії, а також інших соціально-демографічних даних для використання в роботі і поліпшення якісного складу кадрів академії.
 • Організація обліку:
  • неповнолітніх працівників та осіб, які відбувають покарання за місцем праці згідно з рішенням  суду;
  • працівників-інвалідів, а також працівників академії, які набули інвалідність на робочому місці чи за його межами;
  • багатодітних сімей, матерів-одиначок тощо;
  • учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інших категорій працівників, яким належить матеріальна допомога та інші пільги за рішенням уряду України;
 • Вивчення ділових особистих якостей особового складу академії для його переміщення та зарахування у резерв.
 • Перевірка підстав пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення працівників академії.
 • Разом з навчальним і договірним відділами вивчати питання працевлаштування випускників академії.
 • Працевлаштування звільнених працівників у випадках, передбачених трудовим законодавством.
 • Контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів академії чинного трудового законодавства України, постанов і рішень уряду України, наказів і розпоряджень керівних органів та ректора академії з питань роботи з кадрами.

Конкурсні комісії

Кваліфікація викладачів

Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, к. 296

Телефон для довідок: +38 (0562) 46-50-71, вн. 2-47

Електронна адреса: ok@pdaba.edu.ua

Прокоф'єв Борис Васильович

Начальник відділу кадрів

Положення про загальні вимоги щодо створення роспорядчих документів


Наказ №17 від 09.02.2022 "Про зміни до складу конкурсної комісії"


Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП


Про порядок роботи зі зверненнями громадян


ПОРЯДОК процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


?>
вверх