ПАМ’ЯТКА про порядок та умови перезарахування результатів навчання

()


Про гаранта освітньої програми спеціальності

(№71 від 30.08.2023 р.)


Правила призначення та виплати стипендій здобувачам вищої освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

(№56 від 05.07.2023 р.)


Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

(№43 від 24.05.2023 р.)


Про загальні вимоги щодо порядку планування і видання навчально-методичної літератури з грифом академії

(№34 від 26.04.2023 р.)


Про захист дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії

(№ 11 від 01.03.2023 р.)


Про наукового керівника аспіранта, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

(№ 11 від 01.03.2023 р.)


Про атестаційно-консультаційну службу з питань атестації здобувачів наукових ступенів та забезпечення діяльності спеціалізованих Вчених рад з присудження ступеня доктора філософії

(№ 11 від 01.03.2023 р.)


Про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу

(№9 від 28.02.2023 р.)


Про укладання та контроль за виконанням договорів з надання освітніх платних послуг

(№4 від 26.01.2023 р.)


Про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, здобувачами вищої освіти

(№150 від 28.12.2022р.)


Про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

(№150 від 28.12.2022р.)


Про конкурс електронних навчальних посібників

(№60 від 25.05.2022р.)


Про організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти

( Наказ №41 від 30.03.2022 р.)


Норми часу

(Протокол № 9 від 22.02.2022 р.)


Про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

(№ 204 від 29.12.2021 р.)


Про моніторинг якості освіти

(№174 від 27.10.2021 р.)


Про розробку навчальних планів здобувачів вищої освіти

(№174 від 27.10.2021 р.)


Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

(№174 від 27.10.2021 р.)


Про щорічне оцінювання діяльності НПП

(№96 від 26.05.2021р.)


Про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, а також надання їм академічної відпустки

(№83 від 28.04.2021)


Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

(№83 від 28.04.2021)


Про деканат

(№ 06 від 24.11.2020 р)


Про наукових керівників та наукових консультантів здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук

(№123 від 27.05.2020 р.)


Про запобігання конфлікту інтересів, оскарження процедури та результатів підсумкового контролю

(№ 02 від 22.09.2020 р.)


Про організацію освітнього процесу 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Типове положення про факультет

(Наказ №193 від 07.06.2018)


Типове положння про кафедру

(протокол №9 від 26.03.2019 р.)


Про дуальну форму здобуття вищої освіти

(№4 від 26.11.2019)


Про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами

(№553 від 24.12.2019)


Про атестацію здобувачів вищої освіти 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Про контрольні заходи 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

(Наказ №5 від 26.12.2018)


Про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти за публікації у виданнях

(№4 від 26.11.2019)


Про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням

(наказ №350 від 27.11.2014 року)


Про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

(Протокол №9 від 07.07.2020)


Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

(Наказ №23 від 29.01.2020 року)


Про студентські гуртожитки

(Наказ №23 від 29.01.2020)


Про порядок призначення та виплати соціальних стипендій

(протокол № 8 від 26.05.2020 року)


Стандарт про освітні програми зі спеціальностей

(Протокол № 8 від 26.05.2020 зі змінами протокол № 13 від 01.07.2021)


Про студентські наукові гуртки

(Протокол №141 від 08.07.2020р.)


?>
вверх