Підручники та навчальні посібники

Організація спорудження висотних будівель

Організація спорудження висотних будівель

Читати далі
X

Заяць Є. І., Кравчуновська Т. С., Ткач Т. В. Організація спорудження висотних будівель : навч. посібник. Дніпро : Журфонд, 2021. 103 с.

 

Навчальний посібник охоплює систематизований курс з організації спорудження висотних будівель: світові і вітчизняні тенденції становлення та розвитку висотного будівництва і його містобудівної практики; об’ємно-планувальні та конструктивні рішення висотних будівель; техніко-технологічні особливості спорудження висотних будівель; фактори, які здійснюють вплив на показники ефективності організаційно-технологічних рішень спорудження висотних будівель; послідовність розроблення організаційно-технологічної документації на будівництво висотних будівель. Розглянуто організаційно-технологічні рішення, що застосовуються при спорудженні висотних будівель, з урахуванням рівня засобів механізації та будівельного обладнання; послідовність взаємодії учасників інвестиційно-будівельного процесу. Теоретичний матеріал проілюстрований рисунками, графіками. Кожний розділ містить запитання для перевірки засвоєння матеріалу.

Адресований студентам будівельних спеціальностей закладів вищої освіти. Буде корисним для всіх, хто цікавиться організацією висотного будівництва.

Планування розміщення і організація будівництва та реконструкції об’єктів доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст, 2019

Планування розміщення і організація будівництва та реконструкції об’єктів доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст, 2019

Читати далі
X

Планування розміщення і організація будівництва та реконструкції об’єктів доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст: Монографія / [Т.С. Кравчуновська, С.П. Броневицький, В.В. Ковальов, Т.В. Данилова, Т.В. Ткач]. – Дніпро: Літограф, 2019. – 228 с.

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності організації і управління процесом формування міського фонду доступного житла шляхом розробки концепції, методологічних принципів, методів обґрунтування організаційно-технологічних рішень будівництва та реконструкції об’єктів, з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст та комплексного впливу визначальних організаційно-технологічних і економічних факторів. Узагальнено передовий вітчизняний та зарубіжний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів формування та оптимізації фонду доступного житла. Представлено методику обґрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла. Розраховано на спеціалістів у сфері будівництва та реконструкції об’єктів житлово-цивільного призначення, викладачів і студентів закладів вищої освіти будівельного профілю.

Операционный менеджмент, 2011

Операционный менеджмент, 2011

Читати далі
X

Дадиверина Л. Н., Шостак Р. С. Операционный менеджмент в организации произсодства: учебное пособие. – Днепропетровск: «Порог», 2011. – 151 с.

В книге рассмотрен весь спектр вопросов операционного менеджмента, эффективное управления деятельностью любой производственной структуры.

Проектный анализ, 2011

Проектный анализ, 2011

Читати далі
X

Дадиверина Л.Н. Проектный анализ: конспект лекций. – Днепропетровск: «Пороги», 2011. – 199 с.

В книге излагается программный материал курса «Проектный анализ», который читается студентам экономического факультета ГВУЗ ПГАСА в соответствии с образовательной программой подготовки специалистов в области экономики и управления производством.

Організація будівельних майданчиків, 2016

Організація будівельних майданчиків, 2016

Читати далі
X

Дадіверіна Л. М., Дадіверіна Г. В. Методи обґрунтування проектних рішень з організації будівельних майданчиків при зведенні та реконструкції будинків і споруд: навч. посібник. –  Дніпропетровськ: ПГАСА, 2016. – 59 с. ISBN 978-966-323-128-0

У навчальному посібнику висвітлюється методика розрахунків потреби будівельних майданчиків в тимчасових адміністративних, санітарно-побутових, виробничих і складських приміщеннях, в воді та електроенергії в залежності від обсягів робіт, кількості працюючих та діючих  норм проектування. Для забезпечення будівельних майданчиків електроенергією та водою визначаються відповідні потужність трансформаторної підстанції та діаметр тимчасового водопроводу. Навчальний посібник призначено для студентів вищих та середніх будівельних навчальних закладів, практичних працівників в області проектування та організації будівельного виробництва.

 

Управление строительными проектами, 2017

Управление строительными проектами, 2017

Читати далі
X

А.Н. Пшинько, А.В. Радкевич, Л.Н. Дадиверина. Управление строительными проектами: [учебное пособие]. – Днепропетровск: : «Пороги», 2017. – 300 с.

Системно изложены теория и практика обоснования целесообразности и экономической эффективности разработки и реализации строительных проектов, состав и порядок разработки и утверждения проектной документации, организация экспертной оценки проектов и формирование команд управления их реализацией. Детально рассмотрены методы планирования реализации проектов и ресурсного обеспечения, вопросы организации проведения подрядных торгов для выбора генеральных подрядчиков, задачи и методы контроля качества реализации проектов, методы оценки и управления рисками, возникающими в процессе их реализации. Изложена существующая практика сдачи и приёмки в эксплуатацию завершённых строительством объектов, являющихся и не являющихся государственной собственностью. Пособие рассчитано на студентов и преподавателей строительных вузов, практических работников, занимающихся управлением разработки и реализации проектов, планированием и организацией строительного производства.

 

Проектирование и строительства в инвестиционном процессе. Проблемы и перспективы.

Проектирование и строительства в инвестиционном процессе. Проблемы и перспективы.

Читати далі
X

И.В. Иванов. Проектирование и строительства в инвестиционном процессе. Проблемы и перспективы. Монография. Днепропетровск: 1990. – 258 с.

В монографии рассматриваются вопросы совершенствования проектирования и строительства как составной части инвестиционного процесса, влияющие на эффективность народного хозяйства. Концептуальные аспекты и новые тенденции в условиях действия современного хозяйственного механизма в инвестиционной сфере, изложенный в книге, дают возможность поиска эффективных подходов к перестройке экономики нашей страны.

Организация производства, 1999

Организация производства, 1999

Читати далі
X

Тян Р.Б., Чернышук Н.М. Организация производства: учебное издание. – Днепропетровск: «Наука и образование», 1999. – 264 с.

В учебном издании «Организации производства» рассматриваются вопросы организации производственных процессов во времени и пространстве основных вспомогательных и обслуживающих хозяйств, вопросы организации труда, а также вопросы организации управления производством. При рассмотрении различных вопросов учитывались условия рыночной экономики, показаны пути повышения конкурентоспособности производства. Данное учебное издание предназначено для студентов экономических специальностей, а также будет полезно для организаторов производств.

 

Организация строительства, 2005

Организация строительства, 2005

Читати далі
X

В. М. Кирнос, В. Ф. Залунин, Л. Н. Дадиверина. Организация строительства. Днепропетровск: «Пороги», 2005. – 309 с.

В книге изложен программный материал курса «Организация строительства», который читается студентам строительных специальностей. С учетом достижений передового опыта изложены основные положения в области современной теории и практики планирования и организации строительного производства при возведении промышленных и гражданских зданий и сооружений различного назначения.

Зведення висотних багатофункціональних комплексів: організаційно-технологічні аспекти, 2015

Зведення висотних багатофункціональних комплексів: організаційно-технологічні аспекти, 2015

Читати далі
X

Заяць Є.І. Зведення висотних багатофункціональних комплексів: організаційно-технологічні аспекти: Монографія / Є.І. Заяць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – 208 с.

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності організації та управління процесом формування міського житлового фонду шляхом розробки концепції, методологічних принципів, методів організаційно-технологічного проектування висотного будівництва. Узагальнено передовий зарубіжний і вітчизняний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів зведення висотних будинків в умовах ущільненої міської забудови. Представлено методику обґрунтування і регулювання тривалості та вартості зведення висотних багатофункціональних комплексів. Розраховано на спеціалістів у сфері цивільного будівництва, викладачів і студентів вищих навчальних закладів будівельного профілю.

Планирование строительства доступного жилья в генеральных планах крупных городов (на примере г. Киева), 2015

Планирование строительства доступного жилья в генеральных планах крупных городов (на примере г. Киева), 2015

Читати далі
X

Большаков В. И. Планирование строительства доступного жилья в генеральных планах крупных городов (на примере г. Киева): Монография / В. И. Большаков, Т. С. Кравчуновская, С. П. Броневицкий; под общ. ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск: ПГАСА, 2015. – 146 с.

В монографии рассматриваются взаимосвязанные и взаимообусловленные проблемы формирования и восстановления жилищного фонда крупных городов и обеспечения населения доступным (социальным) жильем на примере г. Киева. Комплексно изложены содержание и принципы вторичной застройки и комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда с максимальным использованием существующих зданий и инфраструктуры городских территорий. Рассчитано на специалистов в сфере жилищно-гражданского строительства, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений строительного профиля.

Методичні вказівки

Організаційно-технологічна надійність в будівництві

Організаційно-технологічна надійність в будівництві

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Організаційно-технологічна надійність в будівництві і цивільній інженерії» для студентів усіх форм навчання / Укладачі: Заяць Є.І., Мартиш О. О., Ткач Т.В. – Дніпро, ПДАБА, 2017. – 26 с.

Методичні вказівки розроблені в допомогу студентам до виконання практичних завдань чи контрольної роботи з курсу «Організаційно-технологічна надійність в будівництві і цивільній інженерії» і здобуття практичних навичок з аналізу роботи виконавців, їхнього порівняння, побудови календарного плану з урахуванням ймовірності та його оперативного контролю під час реалізації.

 

Збірники наукових праць

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Выпуск 31 (2005)

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Выпуск 31 (2005)

Читати далі
X

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. // Сб. научн. тр. – вып. 31. – Днепропетровск: ПГАСА, 2005. – 200 с. 
Сборник, подготовленный кафедрой планирования и организации производства, содержит результаты исследований в разных отраслях строительства: организации строительства, управления проектами, технологии строительного производства, реконструкции и эксплуатации зданий, информационных технологий в проектировании. В сборнике опубликованы работы ведущих ученых и специалистов Украины и СНГ, а также аспирантов, соискателей, и студентов.
В.1. Большаков, В.Ф. Залунін, В.М. Кірнос, Т.С. Кравчуновська ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ 8
Н.В. Савицкий, А.Э. Гуслистая ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ГРУНТОВЫМ МАССИВОМ 12
А.Н Березюк, ВТ. Шаленный, А.П. Мартыш, ПИ. Несевря, А.А. Мартыш ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОНЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ В УКРАИНЕ 17
П.П. Олейник УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 21
Р.Б. Тян, Б.И. Клочко ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 25
Уваров Е.П., В.М. Кирнос, П.Е. Уваров МЕТОДЫ ЛОГИКО-СМЫСЛОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЙ В ПРЕДПРОЕКТНО-ПРОЕКТНЫХ ЦИКЛАХ «ПРОЕКТИРОВАНIIЕ-СТРОИТЕЛБСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ» 31
Е.И. Заяц УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 42
И.Д. Павлов, А.В. Радкевич, Ф.И. Павлов ИНТЕГРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ 46
М М. Родыгина, М.С. Розенфельд О РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 50
В.М. Кирнос. Т.В. Данилова, Т.В. Чайковская ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 53
И.В. Кирнос ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 11 БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 58
И. Касьянов УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 61
Л.Н. Дадиверинн МНОГОВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 63
И.В. Поповиченко, О Г. Нор ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ К ПРОГРЕССИВНЫМ МЕТОДАМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 67
О.И. Кирнос ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 72
А Я. Конторник, Т А. Смиян ОБОСНОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ 73
В.Г. Калмыков, И.О. Волчкова, М.Н. Катлан, Е В. Крыхта, И С. Степаненко ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПЛАНОВЫХ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 78
Н А. Чайка. ОЛ. Герасимова ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 82
Т В. Данилова, А В Разумова НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕРВЫХ МАССОВЫХ СЕРИЙ 86
О.В. Кирнос РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 92
Д.Ю. Чашин ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 96
И.А. Арутюнян ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 
А.В. Башева ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА ПУТЕМ НАДСТРОЙКИ МАНСАРДНЫХ ЭТАЖЕЙ 107
Н.П.Івлсва ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 111
О Н. Вовченко НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 115
Л.М. Діденко, В Т. Шаленими, І.Ф. Огданський, Р.Б. Папірник, А.Ю. Вайнаков РОЗРОБКА НОВИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРИ ВИКОПАІПИ ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ 120
С.А. Филатова РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 124
Е С. Олейникова НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 129
Е Ю. Антипенко, В.И. Доненко ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ Н СООРУЖЕНИЙ 133
В.М. Кирнос, О.А. Сера РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ «ПЯТИЭТАЖЕК» ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ 137
І.Д. Павлов, О.М Кучеренко МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ і СПОРУД 143
Н.А. Данкевмч, Ф.И. Павлов МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО¬ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 147
М.А. Прилепова ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 151
В.Г. Одинокий КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ II КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 155
Е.В. Лантух, С.В. Литвиненко ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
B.Н. Амитан, М.Ф Иванов, С.Б. Никита ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ДОНЕЦКОГО РЕ1 ИОНА 163
Л.Ю. Дьяченко ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УСТАНОВКИ БАНДАЖЕЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА УСИЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ 168
C.В. Шатов, Л.Л. Хмара РАЗРУШЕНИЕ ПРОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СНОСИМЫХ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ МАЛОГАБАРИТНЫМИ МАШИНАМИ 173
Г И. Тонкачеев, В.Г. Тонкачеев ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСНАСТКИ ПО БЕТОНУ КОНСТРУКЦИЙ 179
АВТОРЫ ВЫПУСКА 186
РЕФЕРАТЫ 190

Сборник научных трудов к 45-летию кафедры

Сборник научных трудов к 45-летию кафедры

Читати далі
X

Сборник научных трудов: экономика, менеджмент, маркетинг. Управление проектами, организация. Выпуск 3. – Днепропетровск: наука и образование, 2003. – 268 с. 
Сборник научных трудов подготовлен в честь 45-летия кафедры планирования и организации производства, 25-летия заведования кафедрой д.э.н., д.т.н., проф. Тяном Р.Б. и охватывает широкий спектр вопросов по теории и практике экономики, управления и организации.
СОДЕРЖАНИЕ
Кафедра планирования и организации производства – какая она есть (к сорокалетию кафедры)3
Р.Б. Тян Проблемы совершенствования планирования на предприятиях в рыночных условиях  7
В.А. Ткаченко, С.И. Чимшит Проект-менеджмент-технологический механизм стратегии корпоративного управления 13
П.П. Олейник Моделирование параметров совмещения подготовительного и основного периодов строительства  21
В.Т. Вечеров, А.А. Климчук Совершенствование менеджмента бизнес-процессов предприятия 31
Е.В. Горохов, М.Ф. Иванов Прогнозирование инвестиционно-строительной деятельности в экономике Донецкой области и региона до 2010 года 34
М.М. Родыгина, М.С. Розенфельд Организационно-технологическая надежность – важнейший показатель строительного производства  38
Е.П. Уваров, В.М. Гаведас, П.Е. Уваров, М.К. Шпарбер К анализу понятий “прогнозирование”, “обоснование” и “оптимизация” в системе комплексного проектирования и управления проектами 42
Л.М. Драгун, Л.Є. Зджанська, П.А. Фісуненко Модернізація методики факторного аналізу використання фінансових ресурсів підприємства 49
В.М. Кирнос, Т.С. Кравчуновская Факторы и параметры, влияющие на эффективность использования промышленных отходов в строительстве 52
И.Д. Павлов Организационно-технологические аспекты формирования производственных программ 56
О.М. Пшинько, І.П. Корженевич, М.Б. Курган Нові підходи до перебудови кривих ділянок колії для впровадження швидкісного руху поїздів  62
В. Багрова, О.О. Гетьман Напрямки ефективного розвитку вітчизняних підприємств в ієрархічному ринковому середовищі на засадах стратегічного маркетингу 71
Л.А. Хмара Оценка эффективности строительных машин в дипломных проектах  81
А.С. Беликов, Г.Н. Крикунов, Н.Ю. Шлыкова, А.О. Кияница Снижение пожароопасности объектов в проектных решениях 89
І. Белоконь, Л.Г. Каїра, і.В. Тріфонов Інструменти проектного менеджменту в енергозбереженні 92
О.И. Кирнос Системы планирования и управления производственной деятельностью предприятия 98
М. Кирнос, О.Н. Вовченко, Т.В. Маркелова Описание процессов при создании системы менеджмента качества по ИСО 9001:2000 на основе методологии функционального моделирования 1DEFO 100
В.М. Кирнос, Л.А. Турко Исследование влияния доходов и расходов на эффективность работы компании кредитных карт104
Р.Б. Тян, И.С. Грабовский Основные принципы управления рисками 110
И. Менейлюк Новые технологии возведения монолитных стен в грунте 115
Р.Б. Тян, А.В. Башева Оценка инвестиционных проектов в строительстве 118
Р.Б. Тян, И.Г. Пугачев Основные цели и задачи финансовой политики предприятия 123
Р.Б. Тян, С.М. Подольная, В.Л. Левинов Подходы и концепции при создании автоматизированной системы оперативного контроля и анализа хозяйственной деятельности в сфере ремонтов и реконструкции производственных объектов на предприятиях (АСУ-ремонт) 127
М. Кірнос, Т.В. Волязловська Система інформаційного забзпечення процесу планування результативності діяльності підприємств 131
Р.Б. Тян, О.Ю. Щеглова Сущность современного финансово-экономического анализа предприятия на этапе перехода к рыночной экономике 134
В.А. Пареная Бюджетирование как инструмент управления финансами предприятия 139
Л.Н. Дадиверина, В.Ф. Залунин, Н.М. Чернышук Методика подготовки и ввода исходных данных компьютерного исследования реализуемости строительных проектов 144
В.Ф. Залунин, ВТ. Одинокий Планирование и контроль реализации строительного проекта по продуктивности и продолжительности  149
В.И. Касьянов, Т.С. Кравчуновская Особенности материально-технического обеспечения предприятий в современных условиях 154
Е В. Оскома, М.А. Прилепова К вопросу разработки гибких планов 156
В.Г. Одинокий Методологические предпосылки разработки интегрированной системы планирования и контроля реализации проекта 162
О.Ю. Уфимцева, Т В. Данилова Разработка организационной структуры процесса принятия управленческих решений 167
В.Г. Одинокий, Е.В. Оскома Исходные методологические и информационные предпосылки для интегрированной оценки параметров строительного проекта 170
В.П. Умрихин Применение экономико-математических методов для анализа динамики и прогнозирования производительности труда в строительстве 175
Е.В. Оскома, В.С. Головкова, ФаезЭльнакла Релевантные издержки и доходы для принятия решений 179
О.І. Чалий Стратегія малого підприємництва в Україні 182
И В. Кирнос Влияние надежности коммерческого банка на внешнеэкономическую деятельность предприятия 185
П.Є. Уваров Методи і засоби дослідження багатокритеріального синтезу раціональних структур і рішень СОТП ІІПБД 190
О. В. Кирнос Определение финансового состояния действующего предприятия 195
Н В. Дятлова Модели определения экономически целесообразного способа обеспечения предприятия оборудованием 198
Д.Ю. Чашин Проблема разработки структуры строительного проекта 203
О. Коваленко Квота как инструмент регулирования ВЭД 207
Ю. Рувинский Экономические аспекты повышения обеспеченности горюче-смазочными материалами Украины 211
Н. Цвилый Роль сервиса в обеспечении конкурентных позиций на автомобильном рынке 214
В.Т. Шаленный Жизненный цикл гражданских зданий: предпосылки, обоснование и совершенствование ключевых звеньев для сокращения энергозатрат 221
В.Т. Шаленный, С.Е. Понизов, А.П. Мартыш Влияние отобранных экспериментами показателей местоположения на возможности реализации реконструируемых объектов в г. Днепродзержинске 226
Л.А. Хмара, С.В. Шатов, И.А. Соколов Эффективность применения многофункциональных машин при выполнении работ в экстремальных условиях при ликвидации последствий стихийных бедствий 229
С. Беликов, В.А. Шаломов, В.Д. Кузьминский, Е.А. Пантелеева Охрана труда как объект управления при создании научно-технической продукции 233
Р. Млодецкий, С.А. Шевцова Оценка эффективности использования парка машин и механизмов 237
А.Б. Ватченко Объективная потребность государственного регулирования деятельности предприятий угольной промышленности в условиях перехода к рыночной экономике 241
Е.Р. Зельцер Система регулювання інвестиційної діяльності та її вплив на розвиток будівельної галузі України 245
А.Д. Чернявський Тенденції трансформації форм власності в будівельному комплексі України 250
А. Филатова, В.С. Сивоконь Экономический анализ как основа принятия управленческих решений 254
А.И. Белоконь, Е.А. Егоров, Л.Ю. Дьяченко Анализ изменения физического состояния стальных резервуаров для нефтепродуктов на различных этапах жизненного цикла сооружения 259
 

?>
вверх