Підручники та навчальні посібники

Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІІ (монографія), 2016

Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІІ (монографія), 2016

Читати далі
X

Сергій Олександрович Слободянюк, Андрій Петрович Буратинський, Андрій Дмитрович Щербачов, Олександр Сергійович Слободянюк, Олександр Володимирович Хамрик, Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІІ (монографія). ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.», Дніпропетровськ, Україна – 2016, 201 с.

У монографії викладена теорія розрахунку стержневих залізобетонних систем  на тривалі дії з урахуванням деформації повздовжнього згинання, армування, усадки, повзучості та віброповзучості бетону. Сформульовані критерії тривалої стійкості та міцності елементів систем. Наведені побудови методу сил, методу переміщень та методу скінченних елементів плоских і просторових стержневих систем. Ці методи будівельної механіки побудовані на дію тривалих статичних і динамічних (вібраційних) навантажень з єдиних позицій. Наведені числові приклади і аналіз, а також співставлення з експериментальними даними. Монографія в цілому викладена в трьох частинах. Частина перша присвячена побудові теорії деформаційного розрахунку стержневих залізобетонних систем з урахуванням тривалих процесів.

Для наукових працівників, інженерів та аспірантів.

 

 

Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІ (монографія), 2015

Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІ (монографія), 2015

Читати далі
X

Сергій Олександрович Слободянюк, Андрій Петрович Буратинський, Андрій Дмитрович Щербачов, Олександр Сергійович Слободянюк, Андрій Володимирович Шаповал, Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина ІІ (монографія). ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.», Дніпропетровськ, Україна – 2015, 150 с.

У монографії викладена теорія розрахунку стержневих залізобетонних систем  на тривалі дії з урахуванням деформації повздовжнього згинання, армування, усадки, повзучості та віброповзучості бетону. Сформульовані критерії тривалої стійкості та міцності елементів систем. Наведені побудови методу сил, методу переміщень та методу скінченних елементів плоских і просторових стержневих систем. Ці методи будівельної механіки побудовані на дію тривалих статичних і динамічних (вібраційних) навантажень з єдиних позицій. Наведені числові приклади і аналіз, а також співставлення з експериментальними даними. Монографія в цілому викладена в трьох частинах. Частина перша присвячена теоретичним дослідженням тривалої міцності та стійкості залізобетонних стержнів, як елементів стержневих систем.

Для наукових працівників, інженерів та аспірантів.

 

 

Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина І, 2014

Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина І, 2014

Читати далі
X

Сергій Олександрович Слободянюк, Андрій Петрович Буратинський, Дмитро Васильович Климпатюк, Анатолій Олександрович Титюк, Володимир Григорович Шаповал, Теорія тривалої міцності та стійкості стержневих залізобетонних систем з урахуванням повзучості та віброповзучості бетону. Частина І (монографія). ДВНЗ «ПДАБА», «Середняк Т.К.», Дніпропетровськ, Україна – 2014, 156 с.

У монографії викладена теорія розрахунку стержневих залізобетонних систем  на тривалі дії з урахуванням деформації повздовжнього згинання, армування, усадки, повзучості та віброповзучості бетону. Сформульовані критерії тривалої стійкості та міцності елементів систем. Наведені побудови методу сил, методу переміщень та методу скінченних елементів плоских і просторових стержневих систем. Ці методи будівельної механіки побудовані на дію тривалих статичних і динамічних (вібраційних) навантажень з єдиних позицій. Наведені числові приклади і аналіз, а також співставлення з експериментальними даними. Монографія в цілому викладена в трьох частинах. Частина перша присвячена аналітичному огляду публікації та експериментальним дослідженням.

Для наукових працівників, інженерів та аспірантів.

 

 

Взаимодействие предварительно напряжённой арматуры с бетоном и расчёт однослойных стеновых панелей с учётом ползучести поризованного бетона (монография), 2007

Взаимодействие предварительно напряжённой арматуры с бетоном и расчёт однослойных стеновых панелей с учётом ползучести поризованного бетона (монография), 2007

Читати далі
X

Сергей Александрович Слободянюк, Евгений Андреевич Яценко, Взаимодействие предварительно напряжённой арматуры с бетоном и расчёт однослойных стеновых панелей с учётом ползучести поризованного бетона (монография). Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Днепропетровск, Украина – 2007, 48 с.

В монографии изложена теория расчёта предварительно напряжённых однослойных стеновых панелей на усилия предварительного напряжения арматуры, вертикальную и горизонтальную эксплуатационные нагрузки с учётом реальных условий опирания и армирования панелей, усадки и ползучести поризованного бетона. Особое внимание уделяется расчётам напряжений и деформаций взаимодействия предварительно напряжённой арматуры и бетона. При этом конструкция рассматривалась в целом и применены методы теории упругости, ползучести и строительной механики.

Представлены числовые примеры и анализ, а также сопоставления с экспериментальными данными.

Для научных работников, инженеров и аспирантов.

Проблеми динаміки у галузі будівництва (навчальний посібник), 2006

Проблеми динаміки у галузі будівництва (навчальний посібник), 2006

Читати далі
X

Микола Євгенович Базілевський, Татьяна Василіївна Матвієць, Проблеми динаміки у галузі будівництва (навчальний посібник). Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, Україна – 2006, 129 с.

Затверджено навчально-методичною радою ПДАБА, як навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей.

Цей навчальний посібник містить лекційний курс теоретичної механіки в обсязі 208 годин, який відповідає народній програмі освіти для будівельних спеціальностей. Опис методів динаміки застосовують для розв’язання задач у розрахунках будівельних конструкцій. Завдання для самостійної роботи (за варіантами) та зразками виконання й необхідними схемами, а також контрольні запитання для самоперевірки.

Теория длительной прочности и устойчивости стержневых железнодорожных систем с учётом ползучести бетона, 2002

Теория длительной прочности и устойчивости стержневых железнодорожных систем с учётом ползучести бетона, 2002

Читати далі
X

Сергей Александрович Слободянюк, Евгений Андреевич Яценко, Теория длительной прочности и устойчивости стержневых железнодорожных систем с учётом ползучести бетона. Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Издательство «Пороги», Днепропетровск, Украина – 2002, 252 с.

В книге изложена теория расчёта стержневых железобетонных систем на длительное воздействие с учётом деформации продольного изгиба и ползучести бетона. Сформулированы критерии длительной устойчивости элементов систем. Приведены построения метода сил, метода перемещений и метода конечных элементов плоских и пространственных стержневых систем. Представлены числовые примеры и анализ, а также сопоставления с экспериментальными данными.

Для научных работников, инженеров и аспирантов.

Проблеми статики у галузі будівництва (навчальний посібник), 1991

Проблеми статики у галузі будівництва (навчальний посібник), 1991

Читати далі
X

Микола Євгенович Базілевський, Проблеми статики у галузі будівництва (навчальний посібник). Навчально-методичний кабінет з вищої освіти при Мінвузі УРСР, Київ, Україна – 1991, 152 с.

Цей навчальний посібник містить лекційний курс теоретичної механіки в обсязі 208 годин, який відповідає народній програмі Державного комітету СРСР з народної освіти для будівельних спеціальностей, затвердженій Головним навчально-методичним управлінням вищої освіти від 2 червня 1988 р., опис методів статики, застосованих для розв’язування задач у розрахунках будівельних конструкцій. Завдання для самостійної роботи /за варіантами/ із зразками виконання й необхідними схемами, а також контрольні запитання для самоперевірки.

Проблемы статики в области строительства (учебное пособие), 1990

Проблемы статики в области строительства (учебное пособие), 1990

Читати далі
X

Николай Евгеньевич Базилевский, Проблемы статики в области строительства (учебное пособие). Учебно-методический кабинет по высшему образованию при Минвузе УССР, Киев, УССР – 1990, 156 с.

Данное пособие включает в себя лекционный курс теоретической механики в объёме 208 часов, соответствующий программе Государственного комитета СССР по народному образованию для строительных специальностей, утверждённый главным учебно-методическим управлением высшего образования от 2 июня 1988 г., описание методов статики, применяемых для решения задач в расчётах строительных конструкций, задания на самостоятельную работу (по вариантам) с примерами выполнения и необходимыми схемами, а также контрольные вопросы для самопроверки.

Предназначено для студентов высших учебных заведений строительного профиля и может быть полезным для факультетов повышения квалификации ИТР строительных специальностей.

Методичні вказівки

Збірники наукових праць

?>
вверх