Підручники та навчальні посібники

Інтелектуальний ресурс глобальної конкурентоспроможності: монографія

Інтелектуальний ресурс глобальної конкурентоспроможності: монографія

Читати далі
X

Нямещук Г. Інтелектуальний ресурс глобальної конкурентоспроможності: монографія / Нямещук Ганна. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. -372 с.

У контексті визначення напрямів реформування національної економіки та шляхів забезпечення конкурентоспроможності України на глобальних ринках інтелектуальних технологій у монографії досліджено еволюцію конкурентних відносин в знаннєвій економіці, оцінено інтелектуальний компонент науково-технологічного прогресу та окреслено контури постглобалізаційних трендів цивілізаційного розвитку. Розглянуто геополітичний, технологічний і соціально-економічний контексти четвертого етапу глобалізації. Визначено особливості становлення платформної бізнес-моделі як результату мережевізації світової економіки і розгортання технологічної революції 4.0. Проаналізовано основні тенденції розвитку сучасних ринків високих технологій і глобального науково-технологічного трансферу.

Вивчено процес цифрової трансформації бізнесу у напрямі формування бізнес-екосистем цифрової платформної моделі як основного чинника конкурентоспроможності суб’єктів глобальної економіки. Оцінено конкурентоспроможність інтелектуальної екосистеми України з акцентом на необхідність вибору профілю міжнародної академічної спеціалізації.

Для науковців, працівників органів державного управління, фахівців з питань міжнародної торгівлі, державної промислової політики та структур із забезпечення якості вищої освіти, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей у закладах вищої освіти.

УДК 339.9:330.341.1.

ISBN 978-966-992-144-4

© Нямещук Ганна, 2020

 

Державне управління процесами розвитку інтелектуальної економіки в Україні, 2020

Державне управління процесами розвитку інтелектуальної економіки в Україні, 2020

Читати далі
X

Орловська Ю.В. Державне управління процесами розвитку інтелектуальної економіки в Україні: Монографія. Д.: ПДАБА, 2020. 152 с. ISBN – 978 – 966 – 323 – 214 – 0

 

В монографії досліджені передумови розвитку інтелектуальної економіки та пріоритети й орієнтири її становлення в сучасних умовах. Здійснено аналіз передумов та перспектив розвитку інтелектуальної економіки України в умовах європейської інтеграції на базі порівняння даних найвпливовіших міжнародних рейтингів Виявлені стратегічні пріоритети розвитку інтелектуальної економіки та специфіка державної політики України щодо їхньої реалізації. Обґрунтовані ефективні механізми політики сприяння розвитку інтелектуальної економіки України. Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, представників органів державного управління та місцевого самоврядування, всіх хто цікавиться проблемами сучасного державного управління.

Світові ринки креативних послуг в умовах сучасної економічної глобалізації: IT, телекомунікації, дизайн та інжиніринг: монографія, 2017

Світові ринки креативних послуг в умовах сучасної економічної глобалізації: IT, телекомунікації, дизайн та інжиніринг: монографія, 2017

Читати далі
X

Орловська Ю.В., Квактун О.О., Чала В.С. Світові ринки креативних послуг в умовах сучасної економічної глобалізації: IT, телекомунікації, дизайн та інжиніринг: монографія. – Дніпро, ПДАБА, 2017. – 228 с. ISBN 978-966-323-180-8, УДК 339.9:339.13.012

 

В монографії наведено теоретичне узагальнення й отримано нове вирішення наукової проблеми розробки системи методів аналізу і прогнозування розвитку сфери креативних послуг України (IT-сфера, телекомунікації, дизайн та інжиніринг) на світових ринках в умовах сучасної економічної глобалізації.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, практичних працівників компаній, економічних оглядачів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної міжнародної економіки

Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва: монографія, 2017

Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва: монографія, 2017

Читати далі
X

Орловська Ю.В., Вовк М.С., Чала В.С., Мащенко С.О. Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва: монографія – Дніпро, 2017. – 148 с. ISBN 978-966-323-169-3, УДК 33.9:332,82:502/504(4-6ЄС), ББК 65.315.441(5)

В монографії представлені результати дослідження теоретико-практичних аспектів сталого екологозбережуючого розвитку та зеленого будівництва як одного з чинників реалізації такого типу розвитку суспільства. Систематизовані соціально-економічні проблеми забезпечення розвитку старопромислових регіонів і міст, в тому числі й мегаполісів, які можуть бути вирішені за рахунок активного розвитку зеленого житлового будівництва. Проаналізована специфіка розвитку зеленого будівництва в ЄС як дієвого інструменту ревіталізації старопромислових регіонів та міст, надано порівняльну характеристику найбільш успішних стратегій ревіталізації таких територій. Особливу увагу в монографії приділено питанням аналізу економічної політики реалізації зеленого будівництва (житлового) в ЄС та інструментів цієї політики. Виявлено специфіку сучасного стану українського ринку зеленого будівництва з огляду на європейську практику, в тому числі щодо інформаційного забезпечення програм та систем сертифікації зеленого будівництва в країнах ЄС.

Рекомендовано для науковців, здобувачів наукового ступеню, для студентів магістратури, а також для всіх тих, кто цікавиться формуванням економічних програм підтримки розвитку зеленого будівництва в Європейському Союзі в аспекті виявлення інтеграційних перспектив для формування відповідної економічної політики в Україні.

 

Особливості розвитку ринку будівельних послуг у Європейському Союзі: монографія, 2016

Особливості розвитку ринку будівельних послуг у Європейському Союзі: монографія, 2016

Читати далі
X

Орловська Ю.В., Алієв Р.А. Особливості розвитку ринку будівельних послуг у Європейському Союзі: монографія. – Дніпропетровськ, 2016. – 156 с. ISBN 978-966-323-161-7, УДК 338.45:69:330.34](4-6ЄС), ББК 65.31-211(4).

 

В монографії представлені результати дослідження теоретичного бекграунда міжнародної торгівлі послугами та виявлені особливості світового ринку будівельних послуг. Наведені відмінні класифікаційні характеристики міжнародних будівельних послуг та обґрунтовані методичні основи аналізу розвитку ринку будівельних послуг в Європейському Союзі, здійснено оцінку європейського сегменту відповідного глобального ринку. Досліджені процеси формування спільного ринку будівельних послуг ЄС та з’ясовані особливості системи регулювання європейського ринку будівельних послуг.

Рекомендовано для науковців, здобувачів наукового ступеню, для студентів магістратури, що навчаються на спеціальності «міжнародні економічні відносини», а також для всіх, хто цікавиться формуванням спільних перспектив для вітчизняного бізнесу та регіональної й національної економіки в цілому.

Соціальна відповідальність: навч. посібник, 2016

Соціальна відповідальність: навч. посібник, 2016

Читати далі
X

Соціальна відповідальність: навч. посібник [Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець, О. О. Квактун, В. С. Чала, С. О. Мащенко]; за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. Ю. В. Орловської. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2016. – 264 с. ISBN 978-966-323-172-3, УДК 338.24:304.44 (075), ББК 65.050 (я7)

В навчальному посібнику розкриваються питання співіснування сталого розвитку та соціальної відповідальності, порівнюється соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. Особливої уваги приділено управлінню корпоративною соціальною відповідальністю, формуванню відносин роботодавців з працівниками та бізнесу із зовнішнім середовищем на засадах соціальної відповідальності. Розкрито специфіку екологічної компоненти соціальної відповідальності. Надано пояснення щодо моніторингу корпоративної соціальної відповідальності та оцінюванню її ефективності. Розкриті питання стратегічних напрямів розвитку соціальної відповідальності в Україні.

Рекомендовано для аспірантів, науковців, практичних працівників підприємств, економічних оглядачів, всіх тих, хто цікавиться проблемами формування та розвитку соціальної відповідальності.

The boost of creative economy in metropolises of CEE: case of Ukraine., 2015

The boost of creative economy in metropolises of CEE: case of Ukraine., 2015

Читати далі
X

Chala V. The boost of creative economy in metropolises of CEE: case of Ukraine. – Germany: Lambert Academic Publishing, 2015. – 113 p. ISBN 978-3-659-79239-7

 

Contemporary global economy has evident metropolitan character. This is where the world’s most significant flows of post-industrial factors of production are concentrated, generated, effectively structured, sent from and received back to every day. From the macro point of view metropolises are the connectors between their national economies and global foreland, moreover they are the keys for extended integration into world economy. This is where highly internationalized local market with meaningful purchasing power opens literally unbounded perspectives for the differentiation of products, services and experience supplied. Especially the last two. And that’s where modern creative metropolis function takes off, being consequently the reason for continuous international competitiveness and constantly multiplied global flows. Usually it is closely associated with special netocracy class or creative class of workers.

This book brings together the questions of mega-economic leadership of urban economies, the connection between their control and creative functions in global economy, as well as effective models for creative industries international specialization and convergence.

 

Міжнародні операції: облік, фінансова звітність, управління: монографія, 2015

Міжнародні операції: облік, фінансова звітність, управління: монографія, 2015

Читати далі
X

Ю.В. Орловська, О.А. Мірошниченко, Н.М. Пирець, Міжнародні операції: облік, фінансова звітність, управління: монографія. – Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2015. – 212 с. ISBN 978-966-323-131-0, УДК 339.07:657, ББК 69.268

 

У підручнику розкриваються питання бухгалтерського обліку, звітності та управління міжнародними операціями на підприємствах України у відповідності до міжнародних стандартів звітності. Розкриваються теоретико-методологічні основи міжнародної діяльності підприємств, що впливають на специфіку обліку міжнародних операцій, зокрема поточних валютних та інвестиційно-кредитних. Досліджено організаційно-правове забезпечення міжнародних операцій в умовах економічної глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародними операціями в зовнішньоекономічній діяльності підприємств відповідно до змін діючого законодавства України.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, науковців, практичних працівників підприємств, економічних оглядачів, всіх хто цікавиться проблемами зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Megapolices in European economy: perspectives of development, 2014

Megapolices in European economy: perspectives of development, 2014

Читати далі
X

Megapolices in European economy: perspectives of development / Chala V. – Dnipropetrovsk, 2014. – 178 p.  ISBN 978-966-323-124-2 УДК 339.923:061.1:911.375 ББК 65.042

The monograph concerns grounding of the consideration that creative function in economic development crucially depends on such factors as modern creative industries complex, traditional creative industries complex and creative basis of metropolis economy. It is correspondingly proposed to accept methodological model of the three-level factors system of city mega-economic leadership and the hierarchical interrelation in which have been empirically proved on example of EU metropolises. For these means the integrating evaluation method was introduced in form of metropolises creative development index (MCDI) comprised of nine indices referring three morphological levels of model.

It is presented in the monograph that peculiarities of creative function development in EU metropolises are connected with one of three principal models – globalizing, expanding and accumulative. There are also presented the results of European identification of the Ukrainian metropolises. Applying the same MCDI methodology to Ukraine’s urban leaders enabled grounding further convergent EU models: globalizing model in Kyiv, Dnipropetrovs’k and Donets’k, correspondingly – expanding model for L’viv, Kharkiv and Odessa, and – accumulative model for Zaporiz’ja and Kriviy Rig.

Економіко-математичне моделювання: навч. посібник, 2014

Економіко-математичне моделювання: навч. посібник, 2014

Читати далі
X

Економіко-математичне моделювання: навч. посібник / Ю. В. Орловська, К. В. Гончарова, О. М. Вертелецька, М. С. Вовк / за заг. редакцією проф. Орловської Ю. В. – Дніпропетровськ, 2014. – 228 с. ISBN 978-966-323-124-2, УДК 330.3.303, ББК 65.01

 

В навчальному посібнику розкриті теоретичні засади методології та організації математичного моделювання економічних процесів, приведена класифікація економіко-математичних моделей та визначені принципи їх побудови. Висвітлені приклади використання детермінованих статистичних моделей в економічних дослідженнях, проаналізовано застосування статичних стохастичних моделей в задачах економічного аналізу і ухвалення рішень, проаналізовані детерміновані динамічні моделі прогнозування соціально-економічних процесів та великі складні системи і особливості системного підходу.

Навчальний посібник рекомендується студентам магістратури економічного напряму, а також може бути використаний аспірантами та здобувачами, викладачами та науковими працівниками та всіма, хто цікавиться теорією та практикою наукових досліджень.

Методологія наукових досліджень: соціально-економічний аспект: навч. посібник, 2014

Методологія наукових досліджень: соціально-економічний аспект: навч. посібник, 2014

Читати далі
X

Методологія наукових досліджень: соціально-економічний аспект: навч. посібник / Ю. В. Орловська, О. О. Квактун, К. В. Гончарова / за заг. редакцією проф. Орловської Ю. В. – Дніпропетровськ, ДВНЗ «ПДАБА», 2014. – 361 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-4588 від 31.03.2014. ISBN 978-966-323-106-8, УДК 330.3.303, ББК 65.01

 

В навчальному посібнику розкриті теоретичні засади методології та організації наукових досліджень, вимоги до науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та здобувачів, подаються рекомендації з методології написання наукових робіт студентів, дипломних (магістерських) дисертацій, а також дисертацій на здобуття наукового ступеня. Висвітлені роль науки в сучасному світі та науково-дослідної діяльності в теорії пізнання; узагальнені основи логічного мислення та особливості застосування теоретичних та емпіричних методів, в тому числі в соціально-економічних дослідженнях; пояснені структура та етапи проведення досліджень, а також вимоги до оформлення, апробації та обґрунтування результатів наукового дослідження.

Навчальний посібник рекомендується студентам магістратури економічного напряму, а також може бути використаний аспірантами та здобувачами, викладачами та науковими працівниками та всіма, хто цікавиться теорією та практикою наукових досліджень.

Еколого-економічна політика зміцнення міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС, 2014

Еколого-економічна політика зміцнення міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС, 2014

Читати далі
X

Еколого-економічна політика зміцнення міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС / Ю.В. Орловська, М.С. Вовк. – Дніпропетровськ: 2014. – 212 с. ISBN 978-966-323-123-5, УДК 339.5.018, ББК 65.28-984

Сьогоденні глобалізаційні еколого-економічні виклики наголошують на імперативі включення екологічної складової до існуючих чинників міжнародної конкурентоспроможності країн. Позитивний досвід багатьох країн ЄС в отриманні еколого-економічних ефектів завдяки ефективним системам екологічних політик дозволяє розробити ефективний організаційно-економічний механізм конвергентної еколого-економічної політики зростання міжнародної конкурентоспроможності країн, які характеризуються низькою міжнародною конкурентоспроможністю, а також тих, які щойно вступили до ЄС або налагоджують глибокі економічні відносини з Співтовариством.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, практичних працівників підприємств, економічних оглядачів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної науки.

Інвестиційні пріоритети структурної політики в регіонах України: монографія., 2013

Інвестиційні пріоритети структурної політики в регіонах України: монографія., 2013

Читати далі
X

Орловська Ю.В., Залунін В.Ф., Євсєєва Г.П., Квактун О.О., Літовченко С.В. Інвестиційні пріоритети структурної політики в регіонах України: монографія. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 162 с. ISBN 978-966-323-107-5, УДК 332.146.2:330.332: 330.341.42, ББК 65.9 (4УКР)-56

 

В монографії досліджені основні теоретичні та методологічні підходи до виявлення сутності, пріоритетів та орієнтирів економічної політики щодо структурних економічних зрушень на регіональному рівні. Доводиться першочергова роль інвестиційних процесів нового типу – реальних екологічних – для забезпечення відтворення регіональної економічної системи на засадах критеріїв екологічності та забезпеченості соціального добробуту. В такому аспекті досліджується інвестиційна активність в регіонах України як чинник структурної перебудови. Особливу увагу приділено структурній політиці та її інвестиційним чинникам в так званих старопромислових регіонах України, в яких якість відтворення суспільного капіталу є спотвореною і потребує нових підходів до виявлення мотивів, цілей та засобів регіональної економічної політики. Детально проаналізовані інноваційні важелі структурної перебудови старопромислових регіонів.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, економічних оглядачів, всіх хто цікавиться проблемами сучасної економічної науки.

Экологические инвестиции в конкурентной модели развития региона. – Германия: Lambert Academic Publishing, 2012.

Экологические инвестиции в конкурентной модели развития региона. – Германия: Lambert Academic Publishing, 2012.

Читати далі
X

Орловская Ю.В., Квактун О.А., Вовк М.С. Экологические инвестиции в конкурентной модели развития региона. – Германия: Lambert Academic Publishing, 2012. – 209 с. ISBN 978-3-8454-2194-0

 

Экологические вызовы XXI столетия породили ряд дискуссий в области экологосбалансированного развития территорий. Реалии сегодняшнего дня доказывают, что достижение экономических целей должно подчиняться экологическим законам, игнорирование которых напрямую ведет к деградации окружающей среды и, как следствие, к ухудшению качества жизни населения. В данной монографии представлена стратегия реальных экологических инвестиций в конкурентной модели развития регионов на основе показателя истинных сбережений. На уровне украинских регионов данный показатель используется впервые. Модифицированный вид данного показателя позволяет в кротчайшие сроки интерпретировать и внедрить его в региональную планово-управленческую систему. Данное исследование позволило обосновать научные положения и практические рекомендации по созданию механизма для реализации инвестиционно-экологической стратегии устойчивого развития регионов Украины и обосновать необходимость введения комплекса экологических мероприятий с целью повышения региональной конкурентоспособности.

Данная монография предназначена для широкого круга читателей, которые изучают проблемы экологосбалансированного развития территорий.

Регіональна економіка: навч. посіб., 2012

Регіональна економіка: навч. посіб., 2012

Читати далі
X

Регіональна економіка: навч. посіб. / [Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець, О. О. Квактун, П. А. Фісуненко]; за заг. ред. д-ра економ. наук проф. Ю. В. Орловської. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2012. – 504 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Лист № 1/11-6108 від 03.05.2012. ISBN 978-966-323-090-0, УДК 332.12 (477), ББК 65.9 (4 Укр)

У навчальному посібнику розкрито сутність, предмет і об’єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості економічного районування та спеціалізації регіонального розвитку, становлення просторово-економічного, природного та трудоресурсного потенціалу регіональних соціо-еколого-економічних систем, міжнародні економічні зв’язки регіонів, інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів та економіка природокористування. Детально проаналізовано економічну регіональну політику держави, узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів.

Для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за спеціальностями напряму «Економіка та підприємництво», а також для аспірантів, науковців, представників бізнесу, регіональних органів державного управління та місцевого самоврядування.

Стратегічне управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект, 2011

Стратегічне управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект, 2011

Читати далі
X

Стратегічне управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект / Орловська Ю.В., Квактун О.О. – Дніпропетровськ: 2011. – 280 с. ISBN 978-966-323-083-2, УДК 330.332:504 (477), ББК 65.28 (4 Укр)

Комплексний підхід до переходу регіонів України на шлях сталого розвитку передбачає значні обсяги внутрішнього і зовнішнього інвестування, особливо в формі реальних екологічних інвестицій. У зв’язку з цим виникає потреба у розробці інвестиційно-екологічної стратегії сталого розвитку регіонів України.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, практичних працівників підприємств, економічних оглядачів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної науки.

 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навчальний посібник, 2010

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навчальний посібник, 2010

Читати далі
X

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навчальний посібник / Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець, П. А. Фісуненко, О. А. Варламова / за заг. редакцією проф. Орловської Ю. В. – Дніпропетровськ, 2010. – 304 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1/11-3020 від 13.04.2010р.) ISBN 978-966-323-065-8, УДК 339.9 (075.8), ББК 65.58я73

 

У навчальному посібнику розкриваються питання управління зовнішньоекономічною діяльністю, в тому числі на підприємствах України. Розглядаються основні етапи інтернаціоналізації бізнес-діяльності. Особлива увага приділяється змінам, що відбулися останніми роками в міжнародних та національних стандартах й практиці зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств.

Рекомендовано для аспірантів, науковців, практичних працівників підприємств, економічних оглядачів, всіх хто цікавиться проблемами управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Аутсорсинг в системі міжнародних економічних відносин, 2010

Аутсорсинг в системі міжнародних економічних відносин, 2010

Читати далі
X

Аутсорсинг в системі міжнародних економічних відносин / Орловська Ю. В., Дугінець Г. В., Квактун О. О. та ін. – Дніпропетровськ: 2010. – 187 с. ISBN 978-966-323-075-7, УДК 339.9, ББК 65.5

В умовах посилення міжнародних взаємозв’язків економічних суб’єктів епохи глобалізації міжнародний аутсорсинг стає знаковою тенденцією сучасного розвитку всіх сфер економіки та багато в чому визначає як розвиток світової економіки, так і зрушення в регіональному розвитку на рівні окремої країни.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, практичних працівників підприємств, економічних оглядачів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної економічної науки.

Методичні вказівки

Сучасний міжнародний бізнес, 2018

Сучасний міжнародний бізнес, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Сучасний міжнародний бізнес» для студентів ступеня магістра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Орловська Ю. В., Кахович О. О., Квактун О. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 32 с.

У методичних вказівках наведені матеріали до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Сучасний міжнародний бізнес» студентам ступеня магістра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

завантажити
Міжнародний менеджмент, Частина 2, 2018

Міжнародний менеджмент, Частина 2, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів ступеня магістра cпеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної, заочної та дистанційної форм навчання. Частина 2 / Укладач: Варламова О. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 42 с.

У методичних вказівках наведені матеріали до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів ступеня магістра cпеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

завантажити
Міжнародний менеджмент. Частина 1, 2018

Міжнародний менеджмент. Частина 1, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів ступеня магістра cпеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної, заочної та дистанційної форм навчання. Частина 1 / Укладач: Варламова О. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 37 с.

У методичних вказівках наведені матеріали до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів ступеня магістра cпеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

завантажити
Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування, 2018

Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Орловська Ю. В., Квактун О. О., Кахович О. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 30с.

У методичних вказівках наведені матеріали до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування» студентам ступеня бакалавра спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

завантажити
Вступ до спеціальності, 2018

Вступ до спеціальності, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів ступеня бакалавра cпеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Варламова О. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 48 с.

У методичних вказівках наведені матеріали до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів ступеня бакалавра cпеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

завантажити
Міжнародний фінансовий ринок, 2017

Міжнародний фінансовий ринок, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» для студентів ступеня магістра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Орловська Ю. В., Квактун О. О., Вертелецька О. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017.- 49 с.

У методичних вказівках наведені матеріали до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» студентам ступеня магістра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

завантажити
Історія міжнародних економічних відносин, 2017

Історія міжнародних економічних відносин, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Історія міжнародних економічних відносин» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної, заочної та дистанційної форм навчання. / Квактун О. О., Вертелецька О. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 50 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації студентам ступеня бакалавра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної, заочної та дистанційної форм навчання щодо основного змісту програмного матеріалу з курсу: «Історія міжнародних економічних відносин».

завантажити

Збірники наукових праць

Сучасні виклики розвитку економіки, бізнесу та публічного управління і адміністрування

Сучасні виклики розвитку економіки, бізнесу та публічного управління і адміністрування

Читати далі
X

Сучасні виклики розвитку економіки, бізнесу та публічного управління і адміністрування: Збірник тез ІІ науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, 12 листопада 2021 р. / Відп. за вип. Ю. В. Орловська. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 97с.

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, проведеної у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на базі кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування 12 листопада 2021 року. У тезах висвітлено результати досліджень щодо викликів глобалізації і зміни парадигми економічного розвитку, регіональних аспектів економічного розвитку та публічного управління й адміністрування. Матеріали конференції можуть бути рекомендовані для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, представників органів державного управління та місцевого самоврядування.

завантажити
Сучасні виклики розвитку економіки, бізнесу та публічного управління та адміністрування

Сучасні виклики розвитку економіки, бізнесу та публічного управління та адміністрування

Читати далі
X

Сучасні виклики розвитку економіки, бізнесу та публічного управління і адміністрування: Збірник тез науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, 15 грудня 2020 р. / Відп. за вип. Ю. В. Орловська. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 92с.

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, проведеної у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на базі кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування 15 грудня 2020 року. У тезах висвітлено результати досліджень щодо викликів глобалізації і зміни парадигми економічного розвитку, регіональних аспектів економічного розвитку та публічного управління й адміністрування. Матеріали конференції можуть бути рекомендовані для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, представників органів державного управління та місцевого самоврядування.

завантажити
?>
вверх