Підручники та навчальні посібники

Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія, 2020

Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія, 2020

Читати далі
X

Галушко О. І. Роль венчурних інвесторів у розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу України // Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування (українською та англійською мовами) / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О. Г. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. – 268 с. – ISBN 978-966-2489-98-9.

Колективна монографія виконана в межах комплексної теми дослідження «Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0107U001146) кафедри обліку і оподаткування Тавірйського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, причетних до розробки та впровадження регіональної політики, студентів та викладачів вищих навчальних закладів, та усіх зацікавлених актуальними проблемами бухгалтерського обліку, фінансів, оподаткування, аудиту та звітності.

Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet, 2019

Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet, 2019

Читати далі
X
Galushko O., Petkevych A. Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet / Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development: Collective Scientific Monograph (1st edition). – Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2019. – P. 49-60.  ISBN 978-1-64669378-8 
Колективна монографiя Галушко О., Петкевича А. “Маркетинговi аспекти створення iнформацiйного медiа ресурсу в Iнтернет” видана англiйською мовою у США.
В роботi  розглядаються види медiа-ресурсiв та їх еволюцiя,  а також важлива роль контенту. Проаналiзовано витрати компанiй на контент-маркетинг. Розроблено концепцiю та стратегiчнi прiоритети Iнтернет медiа-порталу “Author-Media”, а також структуру продуктового портфелю порталу. Запропоновано етапи створення iнформацiйного медiа-ресурсу в Iнтернет.  Для фахiвцiв з медiа-бiзнесу, Iнтернет-маркетингу, контент-маркетингу та студентiв спецiальностi 075 “Маркетинг”.
Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія

Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія

Читати далі
X

Галушко О.І. Методологічні аспекти прогнозування криз та попередкризових  ситуацій  на  підприємствах // Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Т.1. – 324 с. ISBN 978-966-916-305-9, УДК330.34(477), ББК 65.9 (4Укр) 011

Монографія присвячена актуальним проблемам трансформації економіки України в умовах кризи. Обґрунтовано актуальність прогнозування кризових ситуацій на підприємствах. Досліджено діалектичну сутність, причини та наслідки криз. Розглянуто кризу з погляду життєвого циклу. Запропоновано класифікацію криз за основними сферами діяльності підприємства. Розроблено тривимірну модель розгортання кризового процесу. Проаналізовано наявні підходи та методи прогнозування криз, виділено найбільш вагомі фактори, що впливають на стан підприємства. Запропоновано набір показників, що характеризують можливість настання кризових ситуацій по основних сферах діяльності підприємства.
Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Методичні вказівки

Продакт плейсмент, 2020

Продакт плейсмент, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Продакт плейсмент» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг»  заочної та дистанційної форми навчання / Укладачі: Тіверіадська Л. В., Оскома О. В., Прилєпова М. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 17 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи з дисципліни «Продакт плейсмент», порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу інформації, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки й захисту.

Маркетинг, 2020

Маркетинг, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Грабовський І. С., Разумова Г. В., Протопопова Н. А. Маргарян М. Л., Галушко О. І.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 25 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Реклама в системі маркетингу, 2020

Реклама в системі маркетингу, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Реклама в системі маркетингу» для студентів ступеня бакалавра  спеціальності 075 «Маркетинг» заочної  та дистанційної форм навчання / Укладачі: Захарченко Н. В., Ползікова Г. В., Тіверіадська Л. В. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2020. – 18 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Маркетинг, 2018

Маркетинг, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Грабовський І. С., Разумова Г. В., Протопопова Н. А., Маргарян М. Л., Галушко О. І.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 17 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2017

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів ступеня магістра спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Грабовський І.С., Разумова Г. В., Окуневич І. Л. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 28 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2015

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладачі: Грабовський І.С., Разумова Г.В., Косячевська С.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 28 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Податковий менеджмент, 2015

Податковий менеджмент, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладач: Городков В.Б. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 12 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійного вивчання курсу «Податковий менеджмент», підготовки до практичних занять та рекомендовану літературу.

Медіапланування, 2017

Медіапланування, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Медіапланування» для студентів ступеня магістра спеціальності 075«Маркетинг» денної  та заочної форм навчання/ Укладач:Ползікова Г.В., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. –15 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Мерчандайзинг, 2017

Мерчандайзинг, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів ступеня магістра спеціальності 075 «Маркетинг» заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Разумова Г. В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 14 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу інформації, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки й захисту.

Гроші та кредит, 2017 (дистанційна)

Гроші та кредит, 2017 (дистанційна)

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів галузей знань «Економіка  та підприємництво» і «Менеджмент і адміністрування»  заочної та дистанційної форми навчання /  Укладачі: Окуневич І. Л., Оскома О. В., Тіверіадська Л. В. – Дніпро ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 21с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до оформлення контрольної роботи та порядок її захисту, завдання та формули до їх розв’язання.

Збірники наукових праць

?>
вверх