Підручники та навчальні посібники

Аудит за міжнародними стандартами : підручник

Аудит за міжнародними стандартами : підручник

Читати далі
X

Аудит за міжнародними стандартами : підручник / О. М. Вакульчик,    В. В. Фесенко, О. О. Книшек. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 180 с.

Підручник призначено для ознайомлення з вимогами та особливостями застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг під час здійснення аудиторської діяльності. Наведено зміст та коментарі до основних вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів з акцентом на Міжнародні стандарти аудиту. Підручник містить 11 розділів, у яких висвітлено теоретичні основи регулювання аудиту й аудиторської діяльності, професійна етика аудиторів, внутрішній аудит і міжнародне регулювання його організації, шахрайство та помилки, внутрішній контроль та його взаємозв’язок з аудитом, аудиторські ризики, аудиторські докази, аудиторські висновки та інші питання. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, бухгалтерів-практиків та аудиторів, а також може стати основою для підготовки до екзаменів за міжнародними програмами сертифікації бухгалтерів та аудиторів і при складанні професійного кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора в Аудиторській палаті України.

Охотнік С.І., Свічкар Н.М. Управлінський облік: від теорії до практики: навчальний посібник

Охотнік С.І., Свічкар Н.М. Управлінський облік: від теорії до практики: навчальний посібник

Читати далі
X

Охотнік С.І., Свічкар Н.М. Управлінський облік: від теорії до практики: навчальний посібник. Дніпро. «Акцент ПП», 2023. 512 с.

ISBN 978-966-921-333-4

Книжка створена на основі багаторічного досвіду авторів у викладанні дисципліни «Управлінський облік» у рамках міжнародних та національних освітніх програм. Дане видання призначене для проведення занять та самостійного навчання, містить всю необхідну інформацію для успішного складання іспитів з дисципліни. Книга складається з кількох блоків: теоретичний матеріал із прикладами, тематичні слайди щодо занять, оглядові завдання з рішеннями з тем, завдання самостійного виконання, пробні іспити з відповідями.

Svichkar N. Introduction of integrated reporting for the development of environmental accounting in the management system of entities at different levels of management

Svichkar N. Introduction of integrated reporting for the development of environmental accounting in the management system of entities at different levels of management

Читати далі
X

Svichkar N. Introduction of integrated reporting for the development of environmental accounting in the management system of entities at different levels of management [Впровадження інтегрованої звітності для розвитку екологічного обліку в системі управління суб’єктів різних рівнів господарювання]. Financial, accounting and analytical information and audit in the system of state and corporate management: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 308 p.

ISBN: 978-9934-26-268-5

DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-268-5

The  scientific  monograph  presents  modern  studies  of  economic  scientific  field.  General  issues  of methodological approaches to the formation of financial, accounting and analytical information in the management  system  of  entities  of  different  levels  of  management,  marketing,  environmental,  social audit in the corporate management system, etc. are considered. The publication is designed for scientists, lecturers, postgraduates and students, as well as a wide audience.

Fesenko, V. (2019). Development of methodological provisions of audit of foreign trade activities of related enterprises

Fesenko, V. (2019). Development of methodological provisions of audit of foreign trade activities of related enterprises

Читати далі
X

Fesenko, V. (2019). Development of methodological provisions of audit of foreign trade activities of related enterprises. Challenges and prospects for the development of a new economy at global, national, and regional levels: collective monograph. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. 96 p.

The specific nature of  the  audit  of  foreign  economic  activities  of related enterprises requires a clarification of methodological approaches to carrying  out  such  inspections,  since  foreign  economic  transactions  appeal to  different  auditors  from  several  areas  of  financial  control.  To  outline  a specific methodology for the audit of foreign economic activity of related enterprises,  additional  audit  principles  have  been  specified  in  this  area  as well as the methods of three types of audit of foreign economic activity as a complex of analytical methods of audit research have been identified. The essence of an audit of foreign economic activity of an enterprise as  a  form  of  information  interaction  between  principals  of  economic information  (such  as  a  state,  owners,  a  society,  investors,  lenders)  and audit  agents  (tax  auditors,  independent  professional  auditors,  internal corporate  auditors)  in terms  of  a  tax,  independent  external  and  internal audit has been studied and specified. It has contributed to substantiating a role  and  offering forms of  joint audit of foreign economic activity of an enterprise,  which  provides  for  conducting  an  audit  by  independent, public, domestic and international auditors on the ground of a company’s integrated  database  that  reduces  information  asymmetries  as  well  as decreases audit costs.The  current  trends  in  the  field  of  providing  audit  services  to enterprises –subjects of foreign economic activity have been identified, which   allows   for   supplementing   the   current   classification   of   audit services  with  specific  services  in  the  field  of  foreign  economic  activity of related enterprises, characterized in compliance with the International Auditing   and   Assurance   StandardsBoard’s  (IAASB)International Frameworkfor  Assurance  Engagements. The  study  of  the  fundamental distinctions   between   the   types   of   audit   tasks   consistent   with   the requirements  of  the  International  Standards on  Auditing  and  clients’ requests for audit services has made it possible to classify audit tasks in the  field  of  foreign  economic  activity  into  the  following:  an  assurance engagement on the results of foreign economic activity of an enterprise, an assurance engagement on transactions with related parties, review of a report on controlled transactions, preparation of a report on controlled transactions,   consulting   on   transfer   pricing   substantiation   within   a controlled foreign economic operation.

Фесенко В. В. (2022). Формування методологічної основи аудиту зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств.

Фесенко В. В. (2022). Формування методологічної основи аудиту зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств.

Читати далі
X

Фесенко В. В. (2022). Формування методологічної основи аудиту зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств. «Intellectual and technological potential of the XXI century ‘2022» Німеччина P. 136-142 DOI: 10.30890/2709-2313.2022-15-02-019

В умовах активної євроінтеграції України і імплементації норм Європейського союзу у сферах оподаткування, контролю й аудиторського підтвердження публічної фінансової звітності окремих підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і груп міжнародних компаній актуальним питанням стає розробка методичної основи здійснення аудиторських перевірок операцій між пов’язаними сторонами, які знаходяться в різних податкових юрисдикціях. Основний тренд сьогодення у сфері аудиторських перевірок – це поступова імплементація плану дій Організації з економічного співробітництва у напрямку протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування здійснюється шляхом адаптації вимог Податкового кодексу України з питань контролю трансфертного ціноутворення до європейських. У роботі визначено напрями забезпечення обліково-аналітичної підтримки процесу складання звіту про контрольовані операції і його подання до органів Державної фіскальної служби України (ДФСУ). Одним з видів зовнішньоекономічних операцій, які відповідно до вимог Організації з економічного співробітництва та Податкового кодексу України підпадають під податковий контроль як контрольовані, є зовнішньоекономічні операції із пов’язаними сторонами. Характер їх здійснення підвищує ризик суттєвих викривлень фінансової звітності та надає можливості маніпулювання умовами зовнішньоекономічних угод з метою отримання нелегальної вигоди. З огляду на це в умовах імплементації європейських вимог до ведення та контролю бізнесу актуалізуються дослідження у сфері аудиту й аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов’язаних підприємств.

Фесенко В.В. Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: [монографія]

Фесенко В.В. Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: [монографія]

Читати далі
X

Фесенко В.В. Зовнішньоекономічні операції підприємства з пов’язаними сторонами: аудит і аналіз: [монографія] / В. В. Фесенко. – Дніпро: ТОВ «Домінанта Прінт», 2018. – 301 с.

Монографію присвячено актуальним проблемам аудиту і аналізу зовнішньоекономічних операцій підприємства з пов’язаними сторонами в умовах глобалізації міжнародного бізнесу та інтеграції України в європейський простір. В роботі поглиблено теоретико-методологічні засади внутрішнього, зовнішнього незалежного і податкового аудиту зовнішньоекономічних операцій підприємств. Поглиблено методологічні засади аудиту і аналізу трансфертних цін в контрольованих зовнішньоекономічних операціях підприємств, що дозволяє формувати практичні рекомендації щодо звітування підприємствами-суб’єктами ЗЕД за контрольованими операціями в органи Державної фіскальної служби України. Розвинуто методологічні основи внутрішнього аудиту зовнішньоекономічних операцій групи взаємопов’язаних підприємств, а саме – розроблено систему оцінки надійності пов’язаних підприємств; запропонована аналітична процедура внутрішнього аудиту управління курсовими різницями пов’язаних підприємств; розроблено методичний підхід до аналізу цінових відхилень у вартості імпорту для цілей внутрішнього аудиту зовнішньоекономічних операцій у рамках діяльності групи взаємопов’язаних підприємств. Викладені у монографії теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації будуть корисними для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей, бухгалтерів, незалежних та внутрішніх аудиторів, митних аудиторів, представників органів Державної фіскальної служби України, а також для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції в органи Державної фіскальної служби України.

Оценка инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда

Оценка инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда

Читати далі
X

Оценка инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда // В. Большаков, Д. Левчинский, П. Фисуненко / LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2015. – 311 с. ISBN: 978-3-659-80440-3

 

В работе представлены результаты проведенных теоретических, методологических и практических исследований оценки инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда. Предложены показатели для оценки инвестиционного процесса в сфере воспроизводства (показатели оценки инвестиционной привлекательности, инвестиционной способности и потребности в инвестировании в воспроизводство жилья). Осуществлена оценка рисков, возникающих в ходе инвестирования в воспроизводство жилья для строительных организаций, инвесторов, населения и государства. Проведена группировка регионов Украины по уровню инвестиционных возможностей и потребности в воспроизводстве жилищного фонда. Построена сетево-параметрическая модель инвестирования в воспроизводство жилищного фонда регионов, которая дает возможность оценит инвестиционные процессы по параметрам инвестиционной привлекательности воспроизводства жилья, инвестиционной способности и потребности в воспроизводстве жилищного фонда.

Большаков В.И., д.т.н., профессор (прикладное материаловедение, металловедение строительных сталей).

Левчинский Д.Л., д.э.н., профессор (регулирование инвестиционно-строительных процессов).

Фисуненко П.А., к.э.н., доцент (экономика строительства).

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, г. Днепр, Украина

Механізм забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності: теорія, методологія, практика: монографія

Механізм забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності: теорія, методологія, практика: монографія

Читати далі
X

Фісуненко П.А.

Механізм забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності: теорія, методологія, практика: монографія / П.А. Фісуненко. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика» , 2020. – 402 с.

ISBN 978-966-992-369-1

У монографії порушено проблему необхідності уточнення категоріального апарату та дослідження механізму забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств на основі підвищення їх інноваційної конкурентоспроможності. Досліджено теорію та розкрито методологію забезпечення економічної безпеки, науково-практичні засади формування механізму забезпечення економічної безпеки, питання комплементарності економічної безпеки та інноваційної конкурентоспроможності будівельних підприємств. Також розглянуті проблеми розроблення та валідації нових методів оцінки економічної безпеки та інноваційної конкурентоспроможності будівельних підприємств.

Монографія розрахована на вчених, аспірантів, магістрантів та студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, небайдужих до проблематики економічної безпеки: може стати в нагоді власникам бізнесу, керівникам та фахівцям, залучення до управління економічною безпекою підприємства, а також спеціалістам органів державного управління.

УДК 658.5:69:338.242.2

Фінансово-економічна грамотність: підручник : [у 2 частинах] – Ч.2

Фінансово-економічна грамотність: підручник : [у 2 частинах] – Ч.2

Читати далі
X

Фінансово-економічна грамотність: підручник : [у 2 частинах] – Ч.2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук. проф.. О.Б. Жихор – Київ : Видавничий дім : «Кондор», 2018.- 440 с.

ISBN 978-617-7582-70-9

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» частина 1 та 2 охоплює основи побудови національної економіки, економіки регіонів, фінансової та банківської системи, загальні основи обліку та аудиту в системі фінансово-господарського контролю.

У другій  частині підручника особливу увагу приділено: питанням історії розвитку банківської справи в Україні, становленню та розвитку банківської системи України, ролі банку в сучасній економіці, основним видам фінансових послуг в Україні: загальним поняттям про облік і його роль в системі управління суб’єктів господарювання, місцю і ролі аудиту в системі фінансово-господарського контролю. Окрему увагу приділено економічному аналізу як галузі економічної науки.

Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями та темами, лекційний матеріал, термінологічний словник, практикум з типовими завданням ситуаційного. евристичного  та розрахункового характеру з методичними рекомендаціями до їх розв’язання, а також літературу до кожної теми.

Структура підручниками відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Даний підручник призначений для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, працівників фінансово-кредитної системи, представників державних органів виконавчої влади, а також широкому загалу читачів, що бажають опанувати цю навчальну дисципліну самостійно.

Фісуненко П.А. Тема 5 – Види господарського обліку.

Фінансово-економічна грамотність: підручник : [у 2 частинах] – Ч.1

Фінансово-економічна грамотність: підручник : [у 2 частинах] – Ч.1

Читати далі
X

Фінансово-економічна грамотність: підручник : [у 2 частинах] – Ч.1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук. проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф.. О.В. Димченко. – Київ : Видавничий дім : «Кондор», 2017.- 1024 с.

ISBN 978-617-7582-00-6

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» частина 1 та 2 охоплює основи побудови національної економіки, економіки регіонів, фінансової та банківської системи, загальні основи обліку та аудиту в системі фінансово-господарського контролю.

У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням побудови національної економіки як господарської системи, перспективам розвитку економіки регіонів України, управлінню фінансовою системою України, страхуванню, фінансам суб’єктів господарювання та їх фінансуванню, основам управління власними фінансами, основам інвестування, основам підприємницької діяльності, фінансовій безпеці держави та суб’єктів господарювання. Окрему увагу приділено питанням визначення справжності і платіжності банкнот національної та іноземної валюти.

Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями та темами, лекційний матеріал, термінологічний словник, практикум з типовими завданням ситуаційного та розрахункового характеру з методичними рекомендаціями до їх розв’язання, а також літературу до кожної теми.

Структура підручниками відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Даний підручник призначений для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, працівників фінансово-кредитної системи, представників державних органів виконавчої влади, а також широкому загалу читачів, що бажають опанувати цю навчальну дисципліну самостійно.

Фісуненко П.А. Тема 17 – Основи підприємницької діяльності

Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія, 2020

Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія, 2020

Читати далі
X

Галушко О. І. Роль венчурних інвесторів у розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу України // Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування (українською та англійською мовами) / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О. Г. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. – 268 с. – ISBN 978-966-2489-98-9.

Колективна монографія виконана в межах комплексної теми дослідження «Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0107U001146) кафедри обліку і оподаткування Тавірйського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, причетних до розробки та впровадження регіональної політики, студентів та викладачів вищих навчальних закладів, та усіх зацікавлених актуальними проблемами бухгалтерського обліку, фінансів, оподаткування, аудиту та звітності.

Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet, 2019

Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet, 2019

Читати далі
X
Galushko O., Petkevych A. Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet / Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development: Collective Scientific Monograph (1st edition). – Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2019. – P. 49-60.  ISBN 978-1-64669378-8 
Колективна монографiя Галушко О., Петкевича А. “Маркетинговi аспекти створення iнформацiйного медiа ресурсу в Iнтернет” видана англiйською мовою у США.
В роботi  розглядаються види медiа-ресурсiв та їх еволюцiя,  а також важлива роль контенту. Проаналiзовано витрати компанiй на контент-маркетинг. Розроблено концепцiю та стратегiчнi прiоритети Iнтернет медiа-порталу “Author-Media”, а також структуру продуктового портфелю порталу. Запропоновано етапи створення iнформацiйного медiа-ресурсу в Iнтернет.  Для фахiвцiв з медiа-бiзнесу, Iнтернет-маркетингу, контент-маркетингу та студентiв спецiальностi 075 “Маркетинг”.
Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія

Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія

Читати далі
X

Галушко О.І. Методологічні аспекти прогнозування криз та попередкризових  ситуацій  на  підприємствах // Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Т.1. – 324 с. ISBN 978-966-916-305-9, УДК330.34(477), ББК 65.9 (4Укр) 011

Монографія присвячена актуальним проблемам трансформації економіки України в умовах кризи. Обґрунтовано актуальність прогнозування кризових ситуацій на підприємствах. Досліджено діалектичну сутність, причини та наслідки криз. Розглянуто кризу з погляду життєвого циклу. Запропоновано класифікацію криз за основними сферами діяльності підприємства. Розроблено тривимірну модель розгортання кризового процесу. Проаналізовано наявні підходи та методи прогнозування криз, виділено найбільш вагомі фактори, що впливають на стан підприємства. Запропоновано набір показників, що характеризують можливість настання кризових ситуацій по основних сферах діяльності підприємства.
Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда

Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда

Читати далі
X

Верхоглядова Н.И., Левчинский Д.Л., Фисуненко П.А. Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда / LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptumGmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2016. – 269с.

Монография посвящена исследованию теоретических, методологических и практических вопросов государственного регулирования инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда Украины. Исследованы теоретико-концептуальные основы и зарубежный опыт государственного регулирования инвестиционных процессов. Предложены институциональные модели взаимоотношений участников как регуляторов инвестиционного процесса воспроизводства жилищного фонда и методика оценки синергетического эффекта государственного регулирования. На основании определения и оценки рисков при инвестировании в воспроизводства жилищного фонда, предложены направления регулирующего воздействия государства, рассчитаны соответствующие эффекты и разработана концепция государственного регулирования инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда в Украине.

Регіональна економіка: навч. посіб., 2012

Регіональна економіка: навч. посіб., 2012

Читати далі
X

Регіональна економіка: навч. посіб. / [Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, О.О. Квактун, П.А. Фісуненко]; за заг. ред. д-ра екон. наук. проф. Ю.В. Орловської. – Дніпропетровськ:  ДВНЗ «ПДАБА», 2012. – 504 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність, предмет і об’єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості економічного районування та спеціалізації регіонального розвитку, становлення просторово-економічного, природного та трудоресурсного потенціалу регіональних соціо-еколого-економічних ситем, міжнародні економічні зв’язки регіонів, інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів та економіка природокористування. Детально проаналізовано економічну регіональну політику держави, узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за спеціальностями напряму «Економіка та підприємництво», а також для аспірантів, науковців, представників бізнесу, регіональних органів державного управління та місцевого самоврядування.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 2010

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 2010

Читати далі
X

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навчальний посібник Ю.В.Орловська, Г.В. Дугінець, П.А. Фісуненко, О.А. Варламова / за заг. редакцією проф. Орловської Ю.В.- Дніпропетровськ, 2010. – 304 с.

У навчальному посібнику розкриваються питання управління зовнішньо-економічною діяльністю, в тому числі на підприємствах України. Розгплядаються основні етапи інтернаціоналізації  бізнес-діяльності. Особлива увага приділяється змінам, що відбулися останніми роками в міжнародних та національних стандартах й практиці зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств.

Рекомендовано для аспірантів, науковців, практичних працівників підприємств, економічних оглядачів, всіх хто цікавиться проблемами управління зовнішньоекономічною діяльнютю підприємства.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Підготовка звітності за міжнародними стандартами»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Підготовка звітності за міжнародними стандартами»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Підготовка звітності за міжнародними стандартами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладачі: Свічкар Н. М., Фесенко В. В. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 55 с.

Методичні вказівки включають в себе завдання та теоретичні питання, які охоплюють різноманітні аспекти підготовки звітності, включаючи складання бухгалтерських проведень, формування пробного балансу, підготовки фінансової звітності, розкриття інформації у фінансових звітах. Студентам буде запропоновано вирішувати завдання, що допоможе їм застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях, а також аналізувати фінансові звіти згідно з вимогами МСФЗ/IFRS.

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування» та спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Укладач: Свічкар Н. М. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 48 с.

Методичні вказівки включають в себе практичні завдання, вправи та кейси, які допоможуть студентам розвинути аналітичні навички та здатність застосовувати теоретичні знання до реальних фінансових ситуацій. Вони також надають інформацію для планування, аналізу та контролю фінансових ресурсів в організаціях.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування» та спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання / Укладач: Свічкар Н. М. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 27 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до виконання контрольної роботи, яка складається з теоретичної частини та практичного завдання. Теоретичні питання розкривають зміст дисципліни згідно з навчальною програмою, практичне завдання полягає в вирішенні задач студентами відповідно до свого варіанта.

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Підготовка звітності за міжнародними стандартами»

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Підготовка звітності за міжнародними стандартами»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Підготовка звітності за міжнародними стандартами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Свічкар Н. М., Фесенко В. В. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 47 с.

Методичні вказівки включають в себе практичні завдання, які допоможуть студентам закріпити теоретичні знання та навички, необхідні для підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ/IFRS. Вони також сприяють розвитку аналітичних та критичних навичок, необхідних для оцінки фінансової інформації та прийняття обґрунтованих фінансових рішень.

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Підготовка звітності для управління»

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Підготовка звітності для управління»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Підготовка звітності для управління» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Мойсеєнко І. П., Свічкар Н. М. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 72 с.

Методичні вказівки включають в себе завдання та практичні вправи, які охоплюють різноманітні аспекти підготовки фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами, управлінської та інтегрованої звітності як інформаційної бази для прийняття рішень, включаючи розрахунок показників ефективності та фінансовий аналіз. Студентам буде надана можливість застосовувати теоретичні знання у практичних завданнях та розвивати навички аналізу, оцінки та планування.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Підготовка звітності для управління»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Підготовка звітності для управління»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Підготовка звітності для управління» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладач: Свічкар Н.М. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 30 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до виконання контрольної роботи, яка складається з теоретичної частини та практичного завдання. Теоретичні питання розкривають зміст дисципліни згідно з навчальною програмою, практичне завдання полягає в вирішенні задач студентами відповідно до свого варіанта.

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне оподаткування»

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне оподаткування»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне оподаткування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Свічкар Н. М., Фесенко В. В. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 48 с.

Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне оподаткування» містять тестові та практичні завдання, які допоможуть студентам закріпити теоретичні знання, провести аналіз реальних сценаріїв та розвинути навички для розуміння складних податкових процесів, які відбуваються на міжнародному рівні.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  денної та заочної форм навчання / Укладач: Свічкар Н. М. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 49 с.

У методичних вказівках викладені основні рекомендації щодо вибору теми кваліфікаційної роботи, підбору літератури і практичних матеріалів, складання плану та написання кваліфікаційної роботи, підготовки  доповіді та проведення захисту.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування стартап-проєктів»

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування стартап-проєктів»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування стартап-проєктів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Свічкар Н. М., Фісуненко П. А. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 75 с.

Методичні вказівки включають в себе завдання та практичні вправи-кейси, які допоможуть студентам розробити бізнес-план для конкретного стартап-проєкта. Вони також надають інформацію щодо структури та основних компонентів бізнес-плану, а також навчають методам оцінки інвестиційної привабливості стартап-проєктів.

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування стартап-проєктів»

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування стартап-проєктів»

Читати далі
X

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування стартап-проєктів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Маркетинг» заочної форми навчання / Укладачі: Свічкар Н. М., Фісуненко П. А. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 53 с.

У методичних вказівках викладено основні вимоги до оформлення контрольної роботи, наведені варіанти завдань у формі кейсів та алгоритм для складання бізнес-плану сформованої власної ідеї стартап-проєкту студента.

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством»

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Свічкар Н.М., Онищенко В.Є., Фісуненко П.А. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 23 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до виконання контрольної роботи, яка складається з теоретичної частини та практичного завдання. Теоретичні питання розкривають зміст дисципліни згідно з навчальною програмою, практичне завдання полягає в вирішенні задач студентами відповідно до свого варіанта.

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системі в обліку та оподаткуванні»

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системі в обліку та оподаткуванні»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системі в обліку та оподаткуванні» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання/ Укладач: Онищенко В. Є. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 37 с.

Методичні вказівки спрямовані на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо використання інструментів інформаційних систем і технологій в управлінні обліково-аналітичним, контрольним та управлінським процесами на підприємстві. Наведені рекомендації до самостійної роботи.

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством»

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання / Укладачі:  Онищенко В.Є., Фісуненко П.А., Пирець Н.М. – Дніпро: ПДАБА,  2022. – 42 с.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу дисципліни «Стратегічний аналіз в управлінні підприємством» містять запитання для розгляду, завдання для перевірки знань студентів та завдання для самостійної роботи згідно з тематикою дисципліни.

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Діджиталізація обліку»

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Діджиталізація обліку»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Діджиталізація обліку» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання/ Укладач: Онищенко В. Є. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 30 с.

Методичні вказівки спрямовані на формування комплексу знань, і практичних навичок студентів із забезпечення за допомогою діджитал-інструментарію своєчасності надходження інформації про реальний стан фінансово-господарської діяльності підприємства. Наведені рекомендації до самостійної роботи.

Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системі в обліку і оподаткуванні»

Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системі в обліку і оподаткуванні»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системі в обліку і оподаткуванні» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної, заочної та дистанційної форм навчання/ Укладач: Онищенко В. Є. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 10 с.

У методичних вказівках наведені основні рекомендації до виконання курсової роботи, яка складається з теоретичної, практичної та аналітичної частини, а також отримані при виконанні результати та методику реалізації останніх.

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Діджиталізація обліку»

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Діджиталізація обліку»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Діджиталізація обліку» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Онищенко В.Є. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 12 с.

В методичних вказівках наведені вихідні дані і основні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Діджиталізація обліку», що включає теоретичне дослідження і завдання з комп’ютерного обліку з використанням одного з пакетів прикладних програм на вибір студента.

Методичні вказівки і завдання  до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»

Методичні вказівки і завдання  до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання  до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Загорельська  Т. Ю., Мойсеєнко І.П.– Дніпро: ПДАБА, 2022. – 18 с.

У методичних вказівках розглянуті теоретичні питання, практичні завдання для оцінки ефективності податкового менеджменту на підприємстві. Розглянуто ситуативні завдання з визначення податкового навантаження підприємства та з нарахування і сплати штрафів.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Податковий контроль»

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Податковий контроль»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Податковий контроль» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  денної форми навчання / Укладач: Загорельська  Т. Ю. – Дніпро ПДАБА, 2022. – 16 с.

У методичних вказівках розглянуті теоретичні питання, практичні завдання по організації податкового контролю на підприємствах. Розглянуті ситуативні завдання  з нарахування і сплати штрафів та пені до бюджету.

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування в будівельній галузі»

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування в будівельній галузі»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування в будівельній галузі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання/ Укладач: Загорельська Т.Ю. – Дніпро: ПДАБА. 2022. – 26 с.
У методичних вказівках наведені вихідні дані до виконання практичних завдань щодо обліку і оподаткування в будівельної галузі, в яких необхідно визначити бухгалтерські проведення, суму податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності»

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Свічкар Н.М., Загорельська  Т.Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 16с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до виконання практичних завдань з обліку валютно – фінансових операцій, експорту, імпорту і інших операцій, які здійснюються підприємствами в зовнішньоекономічній діяльності. Теоретичні питання розкривають зміст дисципліни згідно з навчальною програмою, практичне завдання полягає в вирішенні задач студентами.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Загорельська  Т. Ю., Мойсенко І.П.– Дніпро: ПДАБА, 2022. – 16 с.

У методичних вказівках розглянуті теоретичні питання, практичні завдання для оцінки ефективності податкового менеджменту на підприємстві. Розглянуто ситуативне завдання  з визначення податкового навантаження підприємства через розрахунок показників ефективності оподаткування.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування у будівельної галузі»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування у будівельної галузі»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування у будівельної галузі» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання./ Укладач: Загорельська Т. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 22 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані до виконання контрольної роботи, яка складається з одного теоретичного питання та двох практичних  завдань щодо оподаткування в будівельної галузі, в яких необхідно визначити суму податку на додану вартість  та податку на прибуток  підприємства.

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності»

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності»

Читати далі
X

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання/ Укладачі: Загорельська  Т.Ю., Свічкар Н.М. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 19с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до виконання контрольної роботи, яка складається з теоретичної частини та практичного завдання. Теоретичні питання розкривають зміст дисципліни згідно з навчальною програмою, практичне завдання полягає в вирішенні задач студентами відповідно до свого варіанту.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податковий контроль»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податковий контроль»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податковий контроль» для  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання./ Укладач: Загорельська  Т. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 13 с.

У методичних вказівках розглянуті теоретичні питання, практичні завдання по організації податкового контролю на підприємствах. Розглянуті ситуативні завдання  з нарахування і сплати штрафів та пені до бюджету.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Консолідація фінансової звітності»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Консолідація фінансової звітності»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладачі: Кузнецова Г.С., Примуш Ю.С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2022. – 24 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані і основні рекомендації до виконання контрольної роботи, що складається з теоретичної частини і практичного завдання для закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, а також під час вивчення діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Консолідація фінансової звітності»

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Консолідація фінансової звітності»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної   форм навчання / Укладачі:  Кузнецова Г.С.,   Примуш Ю.С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2022. – 16 с.

Методичні вказівки містять задачі з дисципліни «Консолідація фінансової звітності», які надають студентам можливість придбати необхідні вміння та навички для своєї майбутньої діяльності у процесі прийняття управлінських рішень.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та оподаткування»

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та оподаткування»

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та оподаткування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладачі: Кузнецова Г.С.,   Примуш Ю.С., Фісуненко П.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2022. – 24 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані і основні рекомендації до виконання контрольної роботи, що складається з теоретичної частини і практичного завдання для закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, а також під час вивчення діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та оподаткування»

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та оподаткування»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та оподаткування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладачі:  Кузнецова Г.С., Примуш Ю.С., Фісуненко П.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2022. – 33 с.

Методичні вказівки містять тести, завдання і задачі з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та оподаткування», які надають студентам можливість придбати необхідні вміння та навички для своєї майбутньої діяльності у процесі прийняття управлінських рішень.

Продакт плейсмент, 2020

Продакт плейсмент, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Продакт плейсмент» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг»  заочної та дистанційної форми навчання / Укладачі: Тіверіадська Л. В., Оскома О. В., Прилєпова М. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 17 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи з дисципліни «Продакт плейсмент», порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу інформації, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки й захисту.

Маркетинг, 2020

Маркетинг, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Грабовський І. С., Разумова Г. В., Протопопова Н. А. Маргарян М. Л., Галушко О. І.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 25 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Реклама в системі маркетингу, 2020

Реклама в системі маркетингу, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Реклама в системі маркетингу» для студентів ступеня бакалавра  спеціальності 075 «Маркетинг» заочної  та дистанційної форм навчання / Укладачі: Захарченко Н. В., Ползікова Г. В., Тіверіадська Л. В. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2020. – 18 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Маркетинг, 2018

Маркетинг, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Грабовський І. С., Разумова Г. В., Протопопова Н. А., Маргарян М. Л., Галушко О. І.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 17 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2017

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів ступеня магістра спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Грабовський І.С., Разумова Г. В., Окуневич І. Л. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 28 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2015

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладачі: Грабовський І.С., Разумова Г.В., Косячевська С.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 28 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Податковий менеджмент, 2015

Податковий менеджмент, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладач: Городков В.Б. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 12 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійного вивчання курсу «Податковий менеджмент», підготовки до практичних занять та рекомендовану літературу.

Медіапланування, 2017

Медіапланування, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Медіапланування» для студентів ступеня магістра спеціальності 075«Маркетинг» денної  та заочної форм навчання/ Укладач:Ползікова Г.В., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. –15 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Мерчандайзинг, 2017

Мерчандайзинг, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів ступеня магістра спеціальності 075 «Маркетинг» заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Разумова Г. В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 14 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу інформації, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки й захисту.

Гроші та кредит, 2017 (дистанційна)

Гроші та кредит, 2017 (дистанційна)

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів галузей знань «Економіка  та підприємництво» і «Менеджмент і адміністрування»  заочної та дистанційної форми навчання /  Укладачі: Окуневич І. Л., Оскома О. В., Тіверіадська Л. В. – Дніпро ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 21с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до оформлення контрольної роботи та порядок її захисту, завдання та формули до їх розв’язання.

Збірники наукових праць

?>
вверх