Підручники та навчальні посібники

Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія, 2020

Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія, 2020

Читати далі
X

Галушко О. І. Роль венчурних інвесторів у розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу України // Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування (українською та англійською мовами) / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О. Г. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. – 268 с. – ISBN 978-966-2489-98-9.

Колективна монографія виконана в межах комплексної теми дослідження «Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0107U001146) кафедри обліку і оподаткування Тавірйського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, причетних до розробки та впровадження регіональної політики, студентів та викладачів вищих навчальних закладів, та усіх зацікавлених актуальними проблемами бухгалтерського обліку, фінансів, оподаткування, аудиту та звітності.

Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet, 2019

Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet, 2019

Читати далі
X
Galushko O., Petkevych A. Marketing Aspects of the Creation the Information Media Resource on the Internet / Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development: Collective Scientific Monograph (1st edition). – Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2019. – P. 49-60.  ISBN 978-1-64669378-8 
Колективна монографiя Галушко О., Петкевича А. “Маркетинговi аспекти створення iнформацiйного медiа ресурсу в Iнтернет” видана англiйською мовою у США.
В роботi  розглядаються види медiа-ресурсiв та їх еволюцiя,  а також важлива роль контенту. Проаналiзовано витрати компанiй на контент-маркетинг. Розроблено концепцiю та стратегiчнi прiоритети Iнтернет медiа-порталу “Author-Media”, а також структуру продуктового портфелю порталу. Запропоновано етапи створення iнформацiйного медiа-ресурсу в Iнтернет.  Для фахiвцiв з медiа-бiзнесу, Iнтернет-маркетингу, контент-маркетингу та студентiв спецiальностi 075 “Маркетинг”.
Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія

Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія

Читати далі
X

Галушко О.І. Методологічні аспекти прогнозування криз та попередкризових  ситуацій  на  підприємствах // Розвиток економіки України: трансформації та інновації : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Т.1. – 324 с. ISBN 978-966-916-305-9, УДК330.34(477), ББК 65.9 (4Укр) 011

Монографія присвячена актуальним проблемам трансформації економіки України в умовах кризи. Обґрунтовано актуальність прогнозування кризових ситуацій на підприємствах. Досліджено діалектичну сутність, причини та наслідки криз. Розглянуто кризу з погляду життєвого циклу. Запропоновано класифікацію криз за основними сферами діяльності підприємства. Розроблено тривимірну модель розгортання кризового процесу. Проаналізовано наявні підходи та методи прогнозування криз, виділено найбільш вагомі фактори, що впливають на стан підприємства. Запропоновано набір показників, що характеризують можливість настання кризових ситуацій по основних сферах діяльності підприємства.
Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Финансово-экономическое состояние предприятия

Финансово-экономическое состояние предприятия

Читати далі
X

С.В. Иванов, Р.Б. Тян: Финансово-экономическое состояние предприятия /Учебное издание// –  К: ООО «ДКС центр» –  2013. – 248 с.

В учебном пособии рассматриваются вопросы анализа и оценки финансово-экономического состояния предприятия. Последовательно излагаются методические вопросы анализа по каждому виду деятельности предприятия: операционная, финансовая, инвестиционная. Рассматриваются вопросы информационного обеспечения анализа и оценки имущественного положения, ликвидности, деловой активности и рентабельности инвестиционной деятельности. В книгу включено большое количество практических примеров, которые способствуют эффективному усвоению материала.

Книга предназначена для профессионалов, занимающихся практикой на предприятии, менеджеров предприятия и для преподавателей и студентов экономических специальностей ВУЗА.

Фінанси підприємств. Практикум

Фінанси підприємств. Практикум

Читати далі
X

Каламбет С.В. Фінанси підприємств. Практикум. / С.В. Каламбет, С.В. Іванов, Ю.В.Півняк. –  Дніпро: Герда, –  2016. – 260 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств», яка відноситься до дисциплін професійної підготовки бакалаврів в галузі знань «Управління та адміністрування». У ньому наведені методичні вказівки щодо вивчення сутності та організації фінансів підприємств, організації розрахунків і кредитування підприємств, формування і розподілу прибутку, оподаткування підприємств, сутності та організації оборотних коштів, сутності та фінансування відтворення основних засобів, фінансового планування, фінансового аналізу, проведення фінансової санації підприємств.

У навчальному посібнику наведено матеріал для практичної підготовки майбутніх фахівців з управління та адміністрування самостійного опанування студентами змісту дисципліни «Фінанси підприємств». У посібнику наведено методичні вказівки щодо вивчення тем дисципліни, питання для самоконтролю знань, тестові завдання, практичні завдання, завдання щодо складання структурно-логічних схем, завдання для самостійної роботи студентів, список використаних та рекомендованих джерел.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей. Ним можуть користуватися викладачі, аспіранти та всі ті хто бажає професійно знати про фінанси підприємств.

Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства

Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства

Читати далі
X

Іванов С.В.  Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства: монографія / С.В. Іванов. – Дніпропетровськ: Герда, –  2015. – 184 с.

У монографії досліджуються сучасні проблеми оцінки вартості підприємства з урахуванням фактора війни на підставі визначення збитків від війни. Особлива увага приділяється теоретичним та методичним підходам визначення збитку від війни та анексії, аналізу досвіду оцінки та відшкодування витрат від воєнних та збройних конфліктів, проблемам забезпечення національної безпеки держави.

Для наукових працівників, спеціалістів у сфері оцінки бізнесу, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Відновлення та розвиток потенціалу підприємства Сходу України

Відновлення та розвиток потенціалу підприємства Сходу України

Читати далі
X

Іванов С.В.  Відновлення та розвиток потенціалу підприємства Сходу України: монографія / С.В. Іванов. – Дніпро: Герда, –  2016. – 208 с.

У монографії досліджуються сучасні проблеми формування, відновлення та розвитку потенціалу держави, регіону, підприємства. Особлива увага приділяється теоретичним та методичним підходам визначення потенціалу в сучасних умовах. Проаналізовано досвід ряду країн відновлення потенціалу після збройних конфліктів та війни. Розглянуто підходи відновлення потенціалу Донбасу після завершення збройного конфлікту.

Для наукових працівників, спеціалістів у сфері формування, відновлення та розвитку потенціалу, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Нова модель розвитку регіонів України в умовах глобалізації світової транспортної системи

Нова модель розвитку регіонів України в умовах глобалізації світової транспортної системи

Читати далі
X

Нова модель розвитку регіонів України в умовах глобалізації світової транспортної системи: [ монографія ] / С.В. Іванов – Дніпро: Вид-во Герда, 2018. – с. 262

У монографії досліджуються сучасні проблеми впливу геоекономіки на стратегічний розвиток країни та її регіонів, розвиток транспортного комплексу держави.

Особлива увага приділяється теоретичним та методологічним підходам визначення впливу глобалізаційних тенденцій на транспортну систему і через неї на розвиток регіонів світу та загострення конкуренції у цій сфері.

Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Філософсько-антрополопчні виміри глобальних трансформацій, 2012

Філософсько-антрополопчні виміри глобальних трансформацій, 2012

Читати далі
X

Філософсько-антрополопчні виміри глобальних трансформацій: Монографія колективу авторів/ Наук. ред. Власова Т.1. / Т. І. Власова. І. М. Грабовська. В. П. Кравець. О. М. Кікінежді. Т. В Філат – Дн-вськ: Вид-во Маковецький. 2012 -384 с

Монографія присвячена загальнотеоретичним проблемам глобалізаційних процесів, які змінюють традиційні засади суспільного життя і звичні парадигми наукового мислення у нашій країні та за кордоном.

Три розділи монографії представляють різні аспекти цієї теми: «Людина і світова глобалізація: діалог цивілізацій»; «Тендерні проблеми та формування суспільства паритетної демократії в умовах глобалізації»; «Освіта в інноваційному суспільстві, її зміст і можливі напрями». Монографія розрахована на наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів, на аспірантів та студентів старших курсів, філософів, соціологів, політологів, спеціалістів у різних галузях гуманітарних наук.

Методичні вказівки

Продакт плейсмент, 2020

Продакт плейсмент, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Продакт плейсмент» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг»  заочної та дистанційної форми навчання / Укладачі: Тіверіадська Л. В., Оскома О. В., Прилєпова М. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 17 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи з дисципліни «Продакт плейсмент», порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу інформації, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки й захисту.

Маркетинг, 2020

Маркетинг, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Грабовський І. С., Разумова Г. В., Протопопова Н. А. Маргарян М. Л., Галушко О. І.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 25 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Реклама в системі маркетингу, 2020

Реклама в системі маркетингу, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Реклама в системі маркетингу» для студентів ступеня бакалавра  спеціальності 075 «Маркетинг» заочної  та дистанційної форм навчання / Укладачі: Захарченко Н. В., Ползікова Г. В., Тіверіадська Л. В. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2020. – 18 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Маркетинг, 2018

Маркетинг, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Грабовський І. С., Разумова Г. В., Протопопова Н. А., Маргарян М. Л., Галушко О. І.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 17 с.

 

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2017

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів ступеня магістра спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Грабовський І.С., Разумова Г. В., Окуневич І. Л. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 28 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2015

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладачі: Грабовський І.С., Разумова Г.В., Косячевська С.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 28 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Контрольные работы по дисциплине “Ценообразование в строительстве”, 2015

Контрольные работы по дисциплине “Ценообразование в строительстве”, 2015

Читати далі
X

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине “Ценообразование в строительстве” для студентов экономических специальностей дневной формы обучения / Составители: Гавриш С.Д., Якименко А.Н., Оскома Е.В.,. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – 45 с.

В методических указаниях приведены исходные данные и основные рекомендации к выполнению курсовой работы, которая состоит из практической задачи. Практическое задание заключается в составлении пяти локальных смет, объектной сметы, выполнении сводно-сметного расчета и определении договорной цены на основе исходных данных по вариантам.

Податковий менеджмент, 2015

Податковий менеджмент, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладач: Городков В.Б. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 12 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійного вивчання курсу «Податковий менеджмент», підготовки до практичних занять та рекомендовану літературу.

Проектний аналіз, 2014

Проектний аналіз, 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / Укладач: Грабовський І.С., Оскома О.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 36 с.

Методичні вказівки містять план вивчення теми, методичні рекомендації до самостійної роботи та завдання для самотестування по тематиці навчального плану дисципліни.

Навчальна практика студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030508, частина ІІ

Навчальна практика студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030508, частина ІІ

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики студентами 2 курсу напряму підготовки6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання. Частина 1/  Укладачі: Іванов С. В., Ползікова Г. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. – 36 с.

Методичні вказівки містять загальні положення про навчальну практику її мету й завдання, питання організації й процедури проходження практики, розподілу функціональних обов’язків, порядок складання звіту по практиці і його захист, а також критерії   оцінки результатів проходження практики.

Навчальна практика студенти 2 курсу напряму підготовки 6.030508, частина І

Навчальна практика студенти 2 курсу напряму підготовки 6.030508, частина І

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики студентами 2 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання. Частина 2 /  Укладачі: Іванов С. В., Ползікова Г. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. – 33 с.

Методичні вказівки містять процедуру проходження практики у вигляді ділових ігор, рекомендовану літературу, додатки.

Ринок фінансових послуг, 2016

Ринок фінансових послуг, 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до контрольних заходів з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладачі: Галушко О. І., Разумова Г. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 19 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної роботи студентів, перелік тем дисципліни та матеріали для самостійного вивчення, приклади тестових завдань, контрольні запитання та перелік літературних джерел.

Банківські операції, 2016

Банківські операції, 2016

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Банківські операції” для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” заочної форми навчання / Укладач: Окуневич І. Л., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 18 с.

Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо послідовності виконання контрольної роботи з дисципліни “Банківські операції”, а також теоретичні питання та практичні завдання для написання роботи, порядок її оформлення, рекомендовану літературу.

Ценообразование в строительстве, 2016

Ценообразование в строительстве, 2016

Читати далі
X

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Ценообразование в строительстве» для студентов направления подготовки 6.030504 «Экономика предприятия» заочной формы обучения / Составители: Гавриш С. Д., Якименко А. Н., Оскома Е. В.,. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – 45 с.

В методических указаниях приведены исходные данные и основные рекомендации к выполнению курсовой работы, которая состоит из практической задачи. Практическое задание заключается в составлении пяти локальных смет, объектной сметы, выполнении сводно-сметного расчета и определении договорной цены на основе исходных данных по вариантам.

Медіапланування, 2017

Медіапланування, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Медіапланування» для студентів ступеня магістра спеціальності 075«Маркетинг» денної  та заочної форм навчання/ Укладач:Ползікова Г.В., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. –15 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Проходження переддипломної практики та вимоги до оформлення звіту, 2015

Проходження переддипломної практики та вимоги до оформлення звіту, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики та вимоги до оформлення звіту для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладачі: Іванов С. В., Грабовський І. С., Разумова Г. В., Захарченко Н. В., Ползікова Г. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015 р. – 23 с.

Методичні вказівки та загальні вимоги щодо основних процесуальних, організаційних та методичних аспектів підготовки проходження переддипломної практики, організації процесу практики, оформлення та процедури захисту звітів переддипломної практики магістрів.

Мерчандайзинг, 2017

Мерчандайзинг, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Мерчандайзинг» для студентів ступеня магістра спеціальності 075 «Маркетинг» заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Разумова Г. В. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 14 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу інформації, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки й захисту.

Гроші та кредит, 2017 (дистанційна)

Гроші та кредит, 2017 (дистанційна)

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів галузей знань «Економіка  та підприємництво» і «Менеджмент і адміністрування»  заочної та дистанційної форми навчання /  Укладачі: Окуневич І. Л., Оскома О. В., Тіверіадська Л. В. – Дніпро ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 21с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до оформлення контрольної роботи та порядок її захисту, завдання та формули до їх розв’язання.

Гроші та кредит, 2013 (заочна)

Гроші та кредит, 2013 (заочна)

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів фінансово-економічного факультету заочної форми навчання / Укладачі: Городков В.Б. – Дніпро ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 13 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» та порядок її захисту, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу інформації, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захисту.

 

Чинники успішного працевлаштування за фахом, 2015

Чинники успішного працевлаштування за фахом, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладачі: Іванов С.В., Захарченко Н.В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 14 с.

У методичних вказівках розглянуто програмний матеріал з курсу «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів, які навчаються за програмою магістрів за спеціальністю фінанси і кредит.

Фінанси підприємств, 2015

Фінанси підприємств, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Іванов, С.В., Косячевська С.М., Разумова Г.В., Плзікова Г.В. Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. – 32 с.

Методичні вказівки висвітлюють практичні аспекти підготовки з дисципліни «Фінанси підприємств» з метою поглибленого вивчення студентами цієї дисципліни і отриманні базових знань та навичок з питань теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання. У посібнику передбачені форми активних методів навчання: відкритий тест на формування та структурування відповідей, технічні вправи, ситуаційні завдання, графічний диктант, вхідні (вихідні) тестові завдання.

Соціально-економічні основи фінансового планування, 2015

Соціально-економічні основи фінансового планування, 2015

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Соціально-економічні основи фінансового планування» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / Укладач: Грабовський І.С., – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015. –21 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги до курсової роботи, порядок її виконання, рекомендації щодо збору, обробки, аналізу вихідних даних, вивченню літературних джерел, правила оформлення, порядок підготовки і захист.

Місцеві фінанси, 2013

Місцеві фінанси, 2013

Читати далі
X

Методичні вказівки з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит (денної та заочної форм навчання)  / Укладачі: Прилєпова М. О., Разумова Г.В., Чимшит С.І., Якименко А.М. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 21 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до самостійного вивчання курсу «Місцеві фінанси», підготовки до практичних занять та літературу.

Збірники наукових праць

?>
вверх