?>

Наукові спрямування

Фінанси, фінанси підприємств, неоіндустріальна модернізація регіонів, маркетинг-логістичне управління підприємствами

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Член-кор. НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри

іванов
сергій
володимирович

Дисципліни

Фінансовий менеджментmore

Спецкурс з фінансівmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В803 (восьмий поверх)

Phone:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

ivanovsv@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційна привабливість регіонів та видів економічної діяльності регіональної економіки». У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Організаційно-економічний механізм управління підприємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність». Іванов С.В. є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у ДВНЗ «ПДАБА» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Івановим С.В. опубліковано понад 144 наукових праць, з них: 11 монографій та 5 навчальних посібників, 17 методичних вказівок, 5 методичних посібників по децентралізації. Серед яких – монографії «Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства» та «Відновлення та розвиток потенціалу підприємств Сходу України». Є одним із виконавців наукової теми кафедри «Модернізація і кооперація регіонів та їх вплив на фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності» (2016-2020 рр.). 07 березня 2018 року обраний до складу Національної академії наук України членом-кореспондентом НАН України (економіка транспорту). Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси» та Міжнародної інженерної Академії, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордену Срібна Зірка. Статті Іванова С.В. індексуються у базах даних Scopus, Index Copernicus та РІНЦ.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 2001 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримав кваліфікацію економіста. З 2001 по 2004 рр. – аспірант кафедри фінансів, з 2004 р. – асистент кафедри фінансів. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію. З 2006 р. – доцент кафедри фінансів. У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. З 2012 р. – професор кафедри фінансів і маркетингу. З 2013 р. по теперішній час – завідувач кафедри фінансів і маркетингу. 2016 р. – академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси» 28 червня 2017 року Указом Президента України №168/2017 присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України. 7 березня 2018 року обраний до складу Національної академії наук України членом-кореспондентом НАН України (економіка транспорту).

Публікації

1. Фінанси підприємств : навч. посіб.-практикум / С.В.Каламбет, Ю.В.Півняк.– Дніпро: Герда, 2016. – 259 с.

2. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / С.В.Каламбет, С.В.Іванов, Ю.В.Півняк. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 192 с.

3. Фінанси: навч. посіб. / С.В.Каламбет, С.В.Іванов, Ю.В.Півняк. – Д. : Вид-во Маковецький, 2014. – 312 с.

4. Міжнародний маркетинг: навч. посіб.-практикум / [В.І.Дубницький, В.В.Комірна, С.В.Іванов та ін.]; за заг. ред. В.І.Дубницького; Донец. держ. ун-т упр. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 224 с.

5. Іванов С.В. Відновлення та розвиток потенціалу підприємств Сходу України: монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2016. – 208 с.

6. Іванов С.В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства: монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 184 с.

7. Іванов С.В. Особливості маркетинг-логістичного управління підприємствам та принципи формування виробничо-логістичних систем // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки. – Вип. 1 (47). – 2016. – С.92-101.

8. Sergii Ivanov, Viacheslav Liashenko, Bożena Kamińska, Oleksii Kvilinskyi. Koncepcja oceny modernizacji // WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 12(19) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 12(19) 2016. – p. 86-101.

9. Lyashenko, V., Ivanov, S., Tolmachova, H., Kvilinskyi, O. Właściwości modernizacji sfery przedsiębiorczej w kontekście państwowej polityki gospodarczej na Ukrainie // Współpraca Europejska / European Cooperation. – 3(10). – 2016. – s. 9-34.

10. Іванов С.В. Створення регіональних інноваційних систем у межах економічних районів – майбутнє України // Економічний вісник Донбасу, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 187-195.

more

Публікації для ознайомлення

Інститути надання гарантій як основа фінансування малого та середнього підприємництва


Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства:


Методолія наукових досліджень:


Проблеми розвитку та моделі управління кооперуванням та інтеграційними процесами підприємств сільської обслуговуючої кооперації


Придніпровський науковий центр нан і мон україни як ядро регіональної інноваційної системи у створенні спільного україно-польського навчально-наукового простору


Неоіндустріальна європа у полтавській області: сучасний стан та перспективи


Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки


Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України


Koncepcja oceny modernizacji // Współpraca Europejska nr 12(19) 2016 / european cooperation


«Інноваційний ліфт» як інструмент забезпечення сталого розвитку


Діаспора як інвестиційне джерело сталого інноваційного розвитку: досвід Ірландії для України


Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної системи України та окремо взятого економічного району


Перспективи и критерии пост- и неоидустриализма в Донбассе в условиях перехода к технологиям 6-й длинной волны Н.Кондратьева


Оцінка перспектив неоіндустріальної модернізації промислового регіону


Економічні наслідки децентралізації для сільських громад України


Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій індустріального розвитку


Organizational development of agro-industrial complex on basis of cooperation and integration


Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій


Створення регіональних інноваційних систем у межах економічних районів – майбутнє України


Организационные вопросы децентрализации государственного сектора – чего ожидать от децентрализации правительства Украины в эпоху глобализации


Постіндустріальна освіта: послуга креативна чи традиційна?


Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації


Стратегия «новой разумной индустриализации» городов промышленных регионов Украины


Трансформація вектору зовнішньогї торгівлі Придніпровського регіону в сучасних умовах


WŁAŚCIWOŚCI MODERNIZACJI SFERY PRZEDSIĘBIORCZEJ W KONTEKŚCIE PAŃSTWOWEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ NA UKRAINIE


ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ


Економічне проблеми комплексного розвитку регіону і аспекти промислового маркетингу


Корпоративно-соціальна відповідальність


Особливості банківських інновацій


Регіональні корпорації як інститути випереджаючого розвитку


?>
вверх