Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з екологічною оцінкою та аналізом стану атмосферного повітря в урбанізованому середовищі, розробкою заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в житловій забудові, аналізом поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та розробкою рекомендацій щодо раціонального використання та складування, захоронення ТПВ у місті, зі створенням засад для розвитку та функціонування високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Тимошенко
Олена
Анатоліївна

Дисципліни

Екологічний менеджмент і аудит

Екологічний аналіз проектів у будівництві

Геоінформаційні системи в екології

Ландшафтна екологія

Екологічна безпека

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, кімн. 501

Телефон:

тел. (050) 4524363

E-mail

tymoshenko.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дисертаційна наукова робота виконувалась за тематикою: «Розробка та дослідження нових оздоблювальних пінополіуретанових матеріалів будівельно-технічного призначення» (1996 р.). На підставі прилюдного захисту рішенням Атестаційної колегії від 26 грудня 1996 р. отримала диплом кандидата технічних наук та присуджено науковій ступінь кандидата технічних наук із спеціальності будівельні матеріали та вироби. У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Приймала активну участь у розроблені наступних наукових тем: - «Розробка комплексно, ї екологічної програми адмінрайону м. Дніпропетровська»; - «Аналіз становища атмосферного повітря та території житлової забудови в районі, що реконструюється, за фактором забруднення викидами лінійних та стаціонарних джерел»; - «Аналіз поводження з побутовими та промисловими відходами на території адмінрайону міста, розробка карт утворення промислових відходів та розміщення несанкціонованих звалищ побутових відходів»; - «Наукові основи проектування, будівництва та сталого розвитку високотехнологічних біоенерго- та соціоекокомплексів»; - «Екологічні наслідки екплуатації каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро для розвитку екосистем, що склалися на території Дніпровських порогів». З 2019 року є членом редколегії та відповідальним секретарем науково-практичного журналу «Вісник ПДАБА» (категорія Б).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ПДАБА) за спеціальністю «Міське будівництва» працювала стажистом-дослідником на кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій (1992-1993), навчалась в денній аспірантурі (1993-1996), працювала на кафедрі екології (екології та хімії) на посаді доцента (1997-2000), помічником ректора з редакційно-видавничої діяльності (2001-2010), вченим секретарем спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (2013-2014). На дійсний час працює на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища на посаді доцента (з 2001 р.) та виконує обов’язки відповідального секретаря науково-інформаційного журналу «Металознавство та термічна обробка металів» (з 2001 р.), а з 2019 року ще й обов’язки відповідального секретаря та випускаючого редактора науково-практичного журналу «Вісник ПДАБА» (з 2021 р. – «Українського журналу будівництва та архітектури»), що входять до категорії Б Переліку фахових видань України. Радник ректора з редакційно-видавничої роботи (з 2019 р.)

Публікації

1. Тимошенко О. А. Аспекти поводження з побутовими відходами на території Ленінського району м. Дніпропетровська / О. А. Тимошенко,
Г. Г. Шматков, О. О. Вергун, І. О. Ніколаєва // О.Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Стародубовские чтения’ 2010. – Дн-вск : ПГАСА, 2010. – Вып. 54. – С. 186–189.

2. Тимошенко Е. А. Формулировка принципов организации экологически успешного поселения с учетом потребностей человека / Е. А. Тимошенко,
В. В. Колохов, Е. П. Пинчук // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических социоэкокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Вып. № 68. – Днепропетровск : ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 408–412.

3. Савицкий Н. В. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях окружающей природной и техногенной среды : монография / Н. В. Савицкий, Е. А. Коваль, Е. А. Тимошенко, Б.Д. Гваджаиа, Т. Д. Гваджаиа. – Днепропетровск : ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – 25 с.

4. Тимошенко Е. А. Особенности функционирования экологически безопасной жилой среды / Е. А. Тимошенко, Н. В. Савицкий,
Л. А. Тимошенко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – Вып. 77. – Днепропетровск : ГВУЗ «ПГАСА», 2014. – С. 217–222.

5. Тимошенко Е. А. Анализ и характеристика основных факторов, влияющих на экологическую безопасность помещений жилых зданий /
Е. А. Тимошенко, Н. В. Савицкий // Вісник ПДАБА. – № 1. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2015. – С. 18–27.

6. Тимошенко Е. А. Проблема поступления радона в жилые помещения и пути подавления радонового риска в экологически безопасном доме /
Е. А. Тимошенко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических социоэкокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Вып. 81. – Днепропетровск : ГВУЗ «ПГАСА», 2015. – С. 249–255.

7. Тимошенко Е. А. Перспективы сертификации жилых зданий по «зеленым» стандартам в Украине / Е. А. Тимошенко, Н. В. Савицкий // Вісник ПДАБА. – № 4. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2016. – С. 26–34.

8. Тимошенко О. А. Підвищення ефективності використання теплових ресурсів у будівлі / О. А. Тимошенко, Д. А. Сюрмакова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Вып. 87. – Днепропетровск : ГВУЗ ПГАСА, 2016. –С. 119–124.

9. Тимошенко О. А. Аспекти еколого-економі-чного оцінювання заходів щодо зменшення рівня загазованості житлового району / О. А. Тимошенко, М. І. Жердєва, А. Г. Череповська // Вісник ПДАБА. – № 6. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – С. 59-65.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх