На підставі наказу МОН України, рішенням Вченої ради ПДАБА, наказом ректора в червні 1997 р. була заснована кафедра екології та охорони навколишнього середовища, як випускова, адже розбудова України – молодої незалежної держави в рамках євроінтеграції та стійкого розвитку потребувала наявності фахівців принципово іншої формації, котрі б могли вирішувати екологічні проблеми та забезпечувати дотримання норм екобезпеки на промислових підприємствах та в умовах уброекосистем.

На кафедрі ведеться робота з підготовки таких фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (6.040106), «магістр» (101) спеціальності «Екологія», що відповідає потребам Придніпровського регіону і забезпечує провідні установи та промислові підприємства  досвідченими екологами. З моменту першого випуску в 2000 році кафедра екології та охорони навколишнього середовища випустила: 354 бакалавра, 582 спеціаліста, 122 магістра.

Першим завідувачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища став Савін Лев Сергійович – д.т.н. (1987), професор (1988), відомий фахівець галузі екобезпеки, Академік Української національної академії, Лауреат премії Української національної  академії.

Протягом 2001-20021 рр. кафедру очолював Григорій Григорович Шматков – с.н.с. (1985), д.б.н. (1995), академік Міжнародної академії наук з екології та безпеки життєдіяльності (2008), відомий фахівець у галузі екологічного аудиту, переможець Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека» в номінації «Кращий екологічний аудитор» (2007), Лауреат Державної премії України (2015), автор близько 80 наукових робіт, в т.ч., 4 монографій, має 6 авторських свідоцтв на винаходи, коло його наукових інтересів стосується впливу підприємств різних галузей народного господарства на навколишнє середовище, оцінки техногенного ризику, розробки систем екологічного моніторингу, пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою. Його успішне керівництво в скрутних умовах сьогодення надало змогу вивести кафедру на принципово новий, міжнародний рівень, чому сприяла ціла низка проектів з наукової та учбової діяльності.

З 2021 р. завідувачем кафедри було обрано Яковишину Тетяну Федорівну – стипендіата Кабінету Міністрів України (2001, 2002) к.с.-г.н. (2006), доцента (2009), д.т.н. (2019), переможця конкурсу «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області» (2010, 2011), міжнародного аудитора з екологічного менеджменту (2011) та управління якістю (2011), академіка Міжнародної академії наук з екології та безпеки життєдіяльності (2016), члена редакційної колегії наукового видання «Автомобільні дороги та дорожнє будівництво», автора більш ніж 300 наукових праць, з них майже половина статті опубліковані у фахових виданнях, які входять до переліку ДАК України та наукометричних баз, 27 науково-методичних праць, 4 монографії, 2 навчальних посібника, 6 патентів на винахід. Область наукових інтересів стосується системи екологічного моніторингу забруднення міських ґрунтів небезпечними сполуками металів з подальшою розробкою заходів щодо їх детоксикації та відновлення екологічних функцій шляхом створення стійких фітоценозів.

Навчання передбачає не тільки надбання знань з природничих та технічних дисциплін, а й отримання практичних навичок вирішення різноманітних екологічних проблем на рівні урбоекосистеми (міста). Навчально-лабораторна база кафедри екології та охорони навколишнього середовища представлена спеціалізованої лабораторією та комп’ютерним класом (завідувач лабораторії – Прокоф’єв І.Б.). Кафедрою створена електронна база даних, що містить лекційні матеріали, методичне забезпечення лабораторних та практичних робіт, нормативну документацію, необхідну для виконання курсових та дипломних проектів, а також для проведення наукових досліджень (відповідальний – лаборант Янко І.Б.). Студенти мають вільний доступ до електронної бази даних, а також до існуючих сучасних комп’ютерних програм, серед яких ГІС-пакети, «ЕОЛ». В класі комп’ютерної підтримки надаються консультації студентам з використання комп’ютерної техніки та впроваджуються сучасні комп’ютерні технології в навчальний процес.

Для забезпечення практики на достатньому професійному рівні та проведення науково-дослідницької роботи студентів кафедрою складено угоди з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області,  Виконкомом Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровським обласним виробничим управлінням водного господарства, ДПВО «Південний машинобудівний завод ім. Макарова»,  ВАТ «Інтерпайп», ДП «Укрдіпромез», ВАТ «Дніпрококс», тощо. Студенти щорічно проходять виробничу практику в цих установах.

Щорічно на кафедрі успішно захищається ціла низка реальних дипломних проектів за замовленням екологічних організацій м. Дніпро, які стосуються охорони атмосфери та боротьби з загазованістю міста, очистки стічних вод, боротьби з шумом, фіторемедіації міських ґрунтів, биоіндикації та біотестування забруднення навколишнього середовища, математичного моделювання розповсюдження забруднювачів в навколишньому середовищі, утилізації сміття, екологічного аудиту промислових підприємств. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР, досягає 85% від загального контингенту.

Дипломні проекти студентів відбивають актуальні екологічні проблеми м. Дніпро і мають обов’язковий науково-дослідницький розділ. Студенти приймають участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конференціях і неодноразово здобували  дипломи та грамоти переможців. Провідні фахівці кафедри (д.б.н., проф. Шматков Г.Г., д.т.н., доц. Яковишина Т.Ф., к.т.н., доц. Тимошенко О.А., к.т.н., доц. Вергун О.О., к.т.н., доц. Полторацька В.М., к.т.н., доц. Ткач Н.О., к.т.н., доц. Гільов В.В.) гуртують обдаровану молодь та проводять наукові дослідження в навчально-виховному процесі.

Неформальна екологічна освіта студентів полягає в виїзних польових екскурсіях та відвідуваннях різних установ екологічного профілю таких, як Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області (доц. Полторацька В.М.).

На кафедрі створені всі умови для підготовки резерву молодих науково-педагогічних кадрів із числа випускників магістратури, аспірантури та пошукувачів кафедри, успішно діє магістратура та аспірантура, а саме: захищено 4 кандидатські дисертації у 2013-2014р. (Полторацька В.М, Макарова В.М., Спільник Н.В., Ткач Н.О.), у червні 2016 р. захищені ще 2 кандидатські дисертації (Гільов В.В., Щербак О.С.), у березні 2019 р. захищено докторську дисертацію (Яковишина Т.Ф.). Спливають роки і колишні студенти, успішно захистивши свої роботи, поповнюють лави кафедри, напрацьовують професійний досвід і поступово стають провідними фахівцями.

Високоякісна підготовка студентів забезпечується бездоганною сумлінною працею та високим професіоналізмом співробітників кафедри, які є досвідченими фахівцями в галузі екології та екологічної безпеки. Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює майже всі екологічні проблеми, що мають місце у сучасній Україні.

Тимошенко Олена Анатоліївна, к.т.н. (1996 р.), доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища (2003 р.), член-кореспондент Академії будівництва України (2014 р.), член-кореспондент Міжнародної  інженерної академії (2016 р.) відповідальний секретар науково-інформаційного  журналу «Металознавство та термічна обробка металів». Опублікувала 82 наукові праці, з яких 4 монографії, 20 методичних вказівок. Нагороджена дипломом Дніпропетровської обласної державної адміністрації  І ступеня Кращий молодий вчений Дніпропетровської області 2004 року». Третє місце у номінації «Монографія» в VI обласному міжвузівському конкурсі – 2006 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (2006). Науково-дослідна робота пов’язана з аналізом поводження з промисловими та твердими побутовими відходами у місті, зі створенням засад для розвитку та функціонування високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку.

Вергун Оксана Олександрівна – к.т.н., доцент (2006), автор 24 наукових публікацій, які входять до переліку ВАК України, має 18 науково-методичних робіт, 1 патент на винахід. Основні наукові дослідження пов`язані з вторинним використанням промислових відходів, управлінням природоохоронною діяльністю, фітоценотичною реконструкцією урбоекосистем.

Корабльова Алла Іванівна – к.б.н. (1978), с.н.с. (1985). Автор понад 200 наукових і науково-методичних робіт, в т.ч., 22 навчальних посібника і монографії. Нагороджена медаллю «Винахідник СРСР» (1979). Неодноразовий переможець регіональних міжвузівських конкурсів на кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання. Член  Всеукраїнської екологічної ліги, Міжнародної Спілки екоетики, науковий консультант громадських екологічних організацій («Молодіжна Ліга Придніпров’я», «Зелений Світ»), українсько-американського екологічного ліцею. Коло наукових інтересів: екологічні основи містобудування, охорона навколишнього середовища, екологічний моніторинг.

Полторацька Вікторія Миколаївна к.т.н. (2013), доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища (2015). Опублікувала більше ніж 30 наукових праць, які входять до переліку ВАК України, 2 монографії та 28 методичних вказівок. Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою та прогнозуванням екологічного ризику на підставі натурних спостережень.

Гільов Володимир Володимирович – к.т.н., доцент, автор більше 70 наукових, 20 науково-методичних праць, співавтор 3 патентів на винахід та однієї монографії. Коло наукових інтересів стосується питань екології у міському середовищі, якості та безпеки життєдіяльності населення. Випускник ПДАБА 1995р.

Ткач Наталія Олексіївна – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, к.т.н. (екологічна безпека, 2015), представник факультету у раді молодих вчених академії. Опублікувала більше 45 наукових праць, 2 колективні монографії та 9 методичних вказівок. Лауреат 4-х та переможець 3-х Всеукраїнських та міжвузівських конкурсів наукових робіт молодих вчених, отримала грант у конкурсі проектів «Молодь Дніпропетровська – рідному місту». Напрямки діяльності – містобудівна акустика, екологічна безпека урбоекосистем, благоустрій та реконструкція міської забудови, екологічне інспектування. Випускниця ПДАБА 2006 р.

Прокоф`єв Ігор Борисович – старший викладач, завідувач лабораторії кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою впливу на довкілля та стабілізацією територій, порушених внаслідок військових дій, розробкою заходів щодо зменшення екологічного ризику військової діяльності.

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано біля 350 статей і тез доповідей; видано 7 патентів, 6 монографій; 8 підручників та посібників; підготовлено 57 методичних  вказівок до проведення лабораторних та практичних занять, курсових проектів, курсових та контрольних робіт.

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри екології та охорони навколишнього середовища виконує наукові дослідження за наступними напрямками:

– вирішення загальних екологічних проблем Придніпровського регіону, проведення екологічного та енергетичного аудитів промислових підприємств;

– розробка нових будівельних матеріалів з використанням техногенної сировини;

– розробка методик оцінки якості та безпеки життєдіяльності людини в XXI столітті;

– вирішення проблем відновлення забруднених земель;

– боротьба з шумовим забрудненням методами прикладної та містобудівної акустики;

– питання реконструкції районів житлової забудови будинками перших масових серій 50-60 років.

Різноманітна направленість НДР забезпечує наявність госпдоговірних робіт по кафедрі, так співробітниками було проведено екологічний аудит одного з найбільш техногенно навантажених адміністративних районів м. Дніпро – Новокодацького, що є осередком провідних промислових підприємств.

?>
вверх