Підручники та навчальні посібники

Військова екологія, 2018

Військова екологія, 2018

Читати далі
X

Г.Г. Шматков, А.І. Корабльова, І.Б. Прокоф‘єв. Військова екологія: Підручник для ВНЗ. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 173.

Розглядається теоретичні засади військової екології, еконебезпечні види зброї масового ураження, екологічні наслідки військової діяльності у воєнні та мирні часи, її вплив на біосферу, і кліматичну систему Землі, на психоемоційний стан і фізичне здоров’я військовослужбовців. Крім того, розглядається міжнародна співпраця у напрямку зменшення екологічного ризику військової діяльності.

Розрахований на вузівську підготовку фахівців екологічного, еколого – технічного та природоохоронного спрямування.

Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології у будівництві: колективна монографія, 2018

Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології у будівництві: колективна монографія, 2018

Читати далі
X

Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології у будівництві: колективна монографія / Полторацька В.М., Гільов В.В., Ткач Н.О./ ДВНЗ (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури); під загальною редакцією М.В.Савицького – Дніпро, 2018. – 230с. (в обкл..) ISBN978-966-323-184-6.

До колективної монографії увійшли статті, що висвітлюють питання енергетики , екології, безпеки життєдіяльності й комп’ютерних технологій у будівництві.

Экологическая безопасность региона: экологическая реконструкция как предпосылка перехода к устойчивому развитию региона, 2016

Экологическая безопасность региона: экологическая реконструкция как предпосылка перехода к устойчивому развитию региона, 2016

Читати далі
X

Шматков Г.Г., Кораблева А.И., Франц Дж. Экологическая безопасность региона: экологическая реконструкция как предпосылка перехода к устойчивому развитию региона: Учебное пособие.-Днепр: ФЛП Близнюк, 2016.- 120с.

В учебном пособии изложены основные экологические проблемы антропогенно нагруженых наземных водных и природно-техногенных экосистем, а также пути решения этих проблем в ходе экологической реконструкции регионов. При этом экореконструкция регионов рассматривается как гарант природного качества окружающей среды, экобезопасности, сохранения генофонда, рационального использования и восстановления природных ресурсов.

Екологічний фон розвитку регіону: вплив промисловості та агроіндустрії на екологічну ситуацію в регіоні, 2016

Екологічний фон розвитку регіону: вплив промисловості та агроіндустрії на екологічну ситуацію в регіоні, 2016

Читати далі
X

Шматков Г.Г., Яковишина Т.Ф., Франц Дж. Екологічний фон розвитку регіону: вплив промисловості та агроіндустрії на екологічну ситуацію в регіоні: Навчальний посібник.-Дніпро: ФОП Близнюк, 2016.- 120с.

У підручнику розглянуто вплив наявності та доступності природних ресурсів та трудового потенціалу території на розвиток промисловості та агроіндустрії регіону, що, в свою чергу, продуцює цілу низку проблем, котрі призводять до погіршення якості навколишнього природного середовища відносно норм екологічної безпеки. Значну увагу приділено впровадженню екологічної політики шляхом здійснення моніторингу та систематичного проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, а також міроприємствам спрямованим на поліпшення якості навколишнього  середовища.

Экологический инжиниринг в градостроительстве, 2015

Экологический инжиниринг в градостроительстве, 2015

Читати далі
X

А.И. Кораблева, Г.Г. Шматков, В.О. Петренко, В.И. Мосьпан. Экологический инжиниринг в градостроительстве: Учебное пособие. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – 278 с.

Рассматриваются экологические проблемы, обусловленные конструированием и функционированием городских систем, а также пути их решения, в том числе: регулирование теплового, светового и влажностного режима зданий и помещений с помощью энергоэффективных архитектурно-планировочных и конструктивно-технологических инженерных решений; строительные материалы, безопасные для здоровья людей и окружающей среды; оптимизация городской среды с помощью фиторемидиации, ландшафтной архитектуры и зеленого строительства в условиях плотной застройки и др.

Практикум з екологічної токсикології: Навчально-методичний посібник для ВНЗ, 2014

Практикум з екологічної токсикології: Навчально-методичний посібник для ВНЗ, 2014

Читати далі
X

А.І. Корабльова, Г.Г. Шматков. Практикум з екологічної токсикології: Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014, – 128 с.

Посібник складається з двох частин. Перша частина – теоретична стосується загальних питань визначення токсикологічних проблем ландшафту і біодіагностування стану довкілля.

Друга частина містить приклади виконання лабораторних і практичних робіт із використанням аналітичних, розрахункових і фіто-індикаційних методів.

Кожна з цих робіт має характер наукового дослідження, що вже само по собі сприяє глибокому осмисленню і закріпленню студентами лекційного матеріалу з дисципліни «Основи екологічної токсикології» та інших дисциплін екологічного спрямування.

Контроль і детоксикація важких металів в ґрунтах урбоекосистем: Навчальний посібник, 2013

Контроль і детоксикація важких металів в ґрунтах урбоекосистем: Навчальний посібник, 2013

Читати далі
X

Яковишина Т.Ф., Екологічний моніторинг: Контроль і детоксикація важких металів в ґрунтах урбоекосистем: Навчальний посібник / Т.Ф. Яковишина. – Дніпропетровськ: Нова Ідеологія, 2013. – 101 с.

Навчальний посібник присвячено розробці систем екологічного моніторингу за забрудненням міських ґрунтів важкими металами. Проблемам контролю та нормування токсикантів, а також найбільш перспективним заходам щодо їх детоксикації з метою відновлення екологічних функцій та підтримки гомеостазу урбоекосистеми. Відображено основні етапи проведення ґрунтового екологічного моніторингу: польовий – грунтово-геохімічне обстеження територій урбоекосистем та аналітичний – визначення вмісту важких металів сучасними методами.

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 2012

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 2012

Читати далі
X

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : монографія / Яковишина Т.Ф., Ткач Н.О. та інші / за ред. д.е.н., проф. О.І.Маслак. – Коеменчук, 2012. – 208 с.

У монографії досліджено проблеми і перспективи управління на ринкових засадах процесами природокористування і охорони навколишнього середовища на державному, регіональному рівнях та рівні окремого підприємства. Викладено авторські підходи до розробки методів та інструментів економіки і управління природокористування та охорони навколишнього середовища. Розглянуто інноваційні методи екологічного менеджменту. Для фахівців з економіки та управління природокористування та охорони навколишнього середовища, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Качество воздушной среды при эксплуатации систем отопления и вентиляции, 2009

Качество воздушной среды при эксплуатации систем отопления и вентиляции, 2009

Читати далі
X

Качество воздушной среды при эксплуатации систем отопления и вентиляции / Ветвицкий И.Л., Кораблева А.И., Мороз Н.П., Переметчик Н.Н., Петренко В.О., Полищук С.З.: учебное пособие. – Днепропетровск: ЧМП «Экономика», 2009.-264с.

Пособие рассчитано на вузовскую систему обучения специалистов в области отопления, вентиляции и качества воздушной среды.

Вступ до екологічної токсикології: Навчальний посібник, 2003

Вступ до екологічної токсикології: Навчальний посібник, 2003

Читати далі
X

Корабльова А.І., Чесанов Л.Г., Шапар А.Г. Вступ до екологічної токсикології: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2003. – 372 с.
Посібник складається з двох частин. У першій частині (теорія) викладено основні положення і поняття сучасної екологічної токсикології, де акцентовано увагу на ролі природних токсикантів як фактора міжвидової та внутрішньовидової хімічної регуляції у біогеоценозах, а також розглянуті еволюційна та загально екологічно значимість токсичності в житті людини и біосфери в цілому, механізми самозахисту живих організмів від дії токсикантів, фактори самоочищення середовища від токсичних речовин та місце екологічної токсикології у вирішенні задач екологізації  господарської діяльності людини та інші питання.
У другій частині посібника (практикум) розглядається методичні аспекти проведення понад 12-ти практичних робіт токсико-екологічного спрямування: загальна оцінка токсико-екологічних проблем ландшафту, дослідження якості і токсичності довкілля та його складових методами біоіндикації та біотестування і інші.

Проблеми урбоекології, 2001

Проблеми урбоекології, 2001

Читати далі
X

Чесанов Л.Г., Шапарь А.Г., Корабльова А.І., Чесанов В.Л., Мороз М.П.  Проблеми урбоекології. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2001. – 159 с.

Книга рассчитана на студентов, преподавателей вузов, учителей средних школ, работников природоохранных органов и популяризаторов экологических знаний.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія»

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Яковишина Т. Ф. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021 р. – 11 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія» містять актуальні завдання щодо вивчення низки екологічних показників оцінки стану природних екосистем та рівня навантаження антропогенного впливу внаслідок їх експлуатації людиною. Виконання робіт згідно методичних рекомендацій з цієї дисципліни надасть можливість студентам-екологам закріпити теоретичні знання та опанувати практичні навички визначення стану гомеостазу екосистем, що має велике значення при підготовці фахівців даного напряму.

Контрольні роботи з курсу «Ландшафтна екологія», 2019

Контрольні роботи з курсу «Ландшафтна екологія», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Ландшафтна екологія» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Тимошенко О.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 14 с.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Ландшафтна екологія», містять теми занять, анотації і загальні поняття, переліки контрольних питань і посилання на літературні джерела, які необхідні для використання під час вивчення дисципліни для студентів-заочників. Виконання контрольної роботи згідно методичних рекомендацій з цієї дисципліни надасть можливість студентам систематизувати раніше отримані знання про ландшафти з екології та природокористування, сформулювати повне уявлення про наслідки антропогенного навантаження на природні системи, явища і процеси, які відбуваються на різних рівнях ієрархічної структури геосистем.

Укладач: Тимошенко О. А, к. т. н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА

«Екологічний менеджмент і аудит» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія», 2019

«Екологічний менеджмент і аудит» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Екологічний менеджмент і аудит» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Тимошенко О.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 31 с.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Екологічний менеджмент і аудит» містять теми лекцій, в яких розглядаються види екологічного менеджменту, форми та умови екологічного аудиту, основні засади культури екологічного підприємництва.

Укладач: Тимошенко О. А, к. т. н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА

Містобудівна акустика, 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання, 2017

Містобудівна акустика, 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Містобудівна акустика» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 25 с.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Містобудівна акустика» містять вказівки щодо виконання курсової роботи. Представлені теоретична інформація та вимоги щодо проведення розрахунків та досліджень показників в рамках курсового проекту. Представлені основні рекомендації, згідно яких необхідно проводити дослідження в рамках курсового проекту. Укладач: Ткач  Н. О., к.т.н., доц. кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА

Військова екологія. 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання, 2018

Військова екологія. 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних  робіт з курсу «Військова екологія» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Прокоф’єв І. Б., Корабльова А. І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 12 с.

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт з курсу «Військова екологія» містять матеріал, який допоможе студентам при написанні контрольних робіт, а саме: перелік тем контрольних робіт; вимоги до змісту та оформлення контрольної роботи; бібліографію базових і додаткових літературних джерел, які можна використати як при написанні контрольної роботи, так і для визначення напряму пошуку відповідного ресурсу в Інтернеті та вузівських бібліотеках. Мета методичних вказівок – сприяти глибокому осмисленню та закріпленню студентами лекційного матеріалу з курсу «Військова екологія». Укладачі: Прокоф’єв І. Б., ст. викл. кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА, Корабльова А. І., к.б.н., доц. кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА

Основи фізики та хімії навколишнього середовища, 2018

Основи фізики та хімії навколишнього середовища, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконанняконтрольних робіт з курсу«Основи фізики та хімії навколишнього середовища»для студентів напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання./ Укладач: Вергун О.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2018- 13 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів четвертого курсу напряму підготовки  – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Методичні вказівки укладені з метою закріплення знань про засоби очищення атмосферного повітря та сточних водвід забрудників.

Курсова робота з курсу«Економіка природокористування», 2018

Курсова робота з курсу«Економіка природокористування», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу«Економіка природокористування» для студентів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної та заочної форм навчання / Укладач: Полторацька В. М.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 – 19 с.

 Методичні вказівки містять загальні вимоги до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування», визначається мета, завдання та послідовність виконання курсової роботи, наводяться рекомендації щодо вибору теми і роботи з літературними джерелами, вимоги до структури, змісту і оформлення пояснювальної записки.

Моделювання та прогнозування якості навколишнього середовища, 2018

Моделювання та прогнозування якості навколишнього середовища, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Моделювання та прогнозування якості навколишнього середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Полторацька В. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 – 12 с.

 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Моделювання та прогнозування якості навколишнього середовища» наведені рекомендації допоможуть у написанні контрольної роботи, а також зорієнтують у виборі теми, переліку питань та літератури.

 Укладач: Полторацька В. М., к.т.н., доц. кафедри екології та охорони   навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА

Дипломна робота студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія», 2017

Дипломна робота студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Шматков Г.Г., Яковишина Т.Ф. – Дніпро: ПДАБА, 2017 р. – 24 с.

Методичні вказівки містять нормативні документи та інформаційні матеріали, що стосуються виконання магістерських дипломних робіт. Викладені загальні вимоги щодо побудови, подання матеріалу та оформлення дипломної роботи (проекту). На основі власного багаторічного досвіду автори надають цінні поради стосовно вибору теми, підбору літератури, оформлення дипломної роботи та підготовки до захисту.

Укладачі: Шматков Г.Г., д.б.н., проф., зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища ПДАБА, Яковишина Т.Ф., к.с.-г.н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ПДАБА

Збірники наукових праць

Проблеми екологii та енергозбереження, 2019

Проблеми екологii та енергозбереження, 2019

Читати далі
X

ISBN 978-617-7472-38-3 Проблеми  екологii та енергозбереження: Матерiали ХIII Мiжнародноi науково-технiчної конференцii’. – Миколаїв: Видавець Торубара В. В., 2019. – 204 с.

У збiрнику наведенi матерiали ХШ Мiжнародноi науково-технiчноi конференцii «Проблеми eкoлorii та
енергозбереження)) за напрямками: екологiчнi, економiчнi проблеми галузi, проблеми енергозбереження,
екологiчна та техногенна безпека, енерrозбереження в технологiчних процесах i при управлiннi об’сктами та
проектами, iнформацiйнi технологii в eкoлorii та енергозбереженнi, екологiчний монiторинr i менеджмент,
проблеми економiки довкiлля та збалансованого природокористування, пожежна безпека та охорона працi,
екологiчнi проблеми регiонiв, охорона морсъкого середовища. Матерiали збiрника можутъ бути корисними для студентiв, аспiрантiв та молодих науковцiв.
Збірник матеріалів XVI міжнародної науково-технічної конференції, 2018

Збірник матеріалів XVI міжнародної науково-технічної конференції, 2018

Читати далі
X

Збірник матеріалів XVI міжнародної науково-технічної конференції, Україна, Кременчук 05-06 жовтня, 2018 П78   «Проблеми екологічної безпеки» XVI міжнародна науково-технічна конференція: Матеріали конференції – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2018. – 118 с.

ISBN 978-617-639-194-4

У збірнику представлено спектр проблем, результати аналізу та досліджень у сфері поводження з відходами та забезпечення екологічної безпеки.

Строительство, материаловедение, машиностроение, 2018

Строительство, материаловедение, машиностроение, 2018

Читати далі
X

Строительство, материаловедение, машиностроение:  сб. научн. трудов. Вып. 105. / ГВУЗ “Приднепр.гос. академия стр-ва и архитектуры”; под общей редакцией В.И.Большакова – Днипро, 2018. – 322 с (в обл.)- Серия: Безопасность жизнедеятельности

В сборник вошли статьи освещающие актуальные вопросы проблем безопасности жизнедеятельности человека, охраны труда, промышленной безопасности, гражданской защиты населения, пожарной и экологической безопасности.

Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення, 2018

Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення, 2018

Читати далі
X

Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб.наук.статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10 – 14 вересня 2018 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: ФОП Столярова І.П., 2018 — 384 с.
У збірнику наукових статей висвітлено проблеми, що пов’язані з регіональною екологією, охороною атмосферного повітря та водних об’єктів, переробкою промислових та побутових відходів, моніторингом навколишнього природного середовища, радіоекологічною безпекою ті екологічно чистими енергозберігаючими технологіями.
Збірник розраховано на вчених та спеціалістів академічних та галузевих науково-дослідницьких і проектних інститутів, керівників підприємств різних форм власності, організацій МОЗ України, представників департаментів екології та природних ресурсів обласних та міських державних адміністрацій та екологічних інспекцій, управління з питань надзвичайних ситуацій, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування і громадських організацій.

Збірник тез доповідей XVміжнародної науково-технічної конференції, 2017

Збірник тез доповідей XVміжнародної науково-технічної конференції, 2017

Читати далі
X

Збірник тез доповідей XVміжнародної науково-технічної конференції Україна, Кременчук, 11-13 жовтня, 2017  Проблеми екологічної безпеки: збірник тез доповідей XV міжнародної науково-технічної конференції: 11-13 жовт. 2017 р. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – 134 с.

ISBN 978-617-639-150-0

У збірнику опубліковано матеріали, що містять нові матеріали в галузі екологічної безпеки.

Problems and perspectives in European education development, 2016

Problems and perspectives in European education development, 2016

Читати далі
X

Proceedings of International scientific and practical conference“Problems and perspectives in European education development”,Prague, Czech Republic, 20th-27th of November 2016, Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, ISBN 978-1-365-53544-4

Proceedings of International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development” include theses of reports of the conference participants in the fields such as: innovative methods and technologies in education, сross-cultural communications, joint scientific educational projects and programs, European humanities and their contribution to the personality formation and the society of XXI century, problems and priorities of the fundamental education development, priority directions of the applied education development, and contribution of the social science to the development of modern social and economic processes.

These Proceedings are intended or scientists, entrepreneurs, professors, postgraduates and students.

Строительство, материаловедение, машиностроение, 2015

Строительство, материаловедение, машиностроение, 2015

Читати далі
X

Строительство, материаловедение, машиностроение:  сб. научн. трудов. Вып. 84. / ГВУЗ “Приднепр.гос. академия стр-ва и архитектуры”; под общей редакцией В.И.Большакова – Днепропетровск:ЧМП “Экономика”, 2015. – 218 с. (в обл.)

В сборник вошли статьи освещающие актуальные вопросы проблемы энергетики, экологии и компьютерных технологий в строительстве.

Екологія і природокористування, 2014

Екологія і природокористування, 2014

Читати далі
X

Екологія і природокористування: Збірник наукових праць Інституту проблем природокористування та екології НАН України. Випуск 18. – Дніпропетровськ, 2014. – 198 с.

У збірнику представлено результати теоретичних та прикладних досліджень з актуальних проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та екотехнологій, спрямованих на поглиблене застосування елементів «зеленої» та «синьої» економіки, особливостям функціонування великих геотехноекосистем, моніторингу довкілля.
Для наукових, інженерно-технічних працівників, фахівців с екології, техногенної безпеки та управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю.

Науково-методичне та практичне забезпечення містобудування, територіального і стратегічного планування

Науково-методичне та практичне забезпечення містобудування, територіального і стратегічного планування

Читати далі
X

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ IV Міжнародної конференції «Науково-методичне та практичне забезпечення містобудування, територіального і стратегічного планування» м. Макіївка 15-16 травня 2014

УДК: 64:624(06)
Збірник тез доповідей підготовлено за матеріалами IV Міжнародної конференції «Науково-методичне та практичне забезпечення містобудування, територіального і стратегічного планування». Збірник складається з 10 секцій, що присвячені вирішенню проблемних питань сприяння розвитку будівництва та житлово-комунального господарства. Опубліковані тези можуть представляти інтерес для науково-педагогічних працівників, фахівців-практиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Збірник наукових праць НГУ, 2013

Збірник наукових праць НГУ, 2013

Читати далі
X

Збірник наукових праць НГУ. — Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013 — №43 — 213 с.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень с різних аспектів гірничої справи, розглянуто проблеми відкритої і підземної розробки родовищ корисних копалин, охорони праці і безпеки робіт на гірничих підприємствах, проблеми екології, маркшейдерії, геології, геоінформатики, електропостачання й автоматизації виробничих у гірничій промисловості, висвітлені питання експлуатації гірнично-транспортного устаткування на шахтах, рудниках і кар’єрах.

Матеріали збірника призначенні для наукових та інженерно-технічних працівників, які спеціалізуються в галузі гірничої справи.

?>
вверх