Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою якості середовища, питаннями містобудівної екології, забезпеченням екологічної безпеки, благоустроєм та реконструкцією міської забудови, прогнозуванням рівня шумового забруднення, розробкою заходів щодо забезпечення акустичної безпеки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ткач
Наталія
Олексіївна

Дисципліни

Стратегія сталого розвитку

Екологія людини

Екологічна реконструкція водних та наземних екосистем

Екологічні аспекти реконструкції підготовки та благоустрою міського середовища

Містобудівна акустика

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 208 (другий поверх)

Телефон:

вн. 3-71, міс. 756 – 33-71

E-mail

tkach.nataliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2010 році отримала грант Міськради у конкурсі «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» на виконання проекту «Проектування карти шуму вулично-дорожньої мережі м. Дніпропетровська». У 2015 році в спеціалізованій вченій раді Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського успішно захистила дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека» на тему: «Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 30 червня 2015 року. Розроблений у дисертації метод визначення акустичної ефективності шумозахисних смуг зелених насаджень з урахуванням їх періоду вегетації впроваджено в проекті ДСТУ – Н Б В. 1.1–33: 2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій», який введено в дію Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в 2014 році. Приймає активну участь в якості виконавця у науково-дослідних роботах ДВНЗ ПДАБА у рамках наступних програм: «Захист і поліпшення архітектурного і матеріального середовища проживання в будинках і на території міської забудови», номер державної реєстрації 0106U005341 (2006–2010 рр.); «Інноваційний підхід до рішення екологічних проблем Придніпровського регіону», номер державної реєстрації 0111U006478 (2011–2015 рр.); «Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», номер державної реєстрації 011U006486 (2011–2015 рр.); «Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» номер державної реєстрації 0116U004746 (2016–2020 рр.). У 2019 році отримала вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення навчання у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» здобула кваліфікацію магістра екології та отримала диплом з відзнакою у 2006 році. З 2006 по 2015 рік працювала асистентом на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища. У 2015 році успішно захистила дисертацію за темою «Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій» та здобула науковий ступінь кандидата наук. З початку 2016 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Защита городской среды от автотранспортного шума / Н.А.Ткач, П.Н. Саньков, А.И. Омельченко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2006. – Вып. 38. – С. 217–222.
2. Проектування спальних районів в містах з урахуванням шумового забруднення / Н.О. Ткач, Ю.І. Захаров, П.М. Саньков, М.Ю. Трошин, А.П. Мовчан, А.І. Омельченко // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. – 2007. – Вип. 42. – С. 286–290.
3. Обеспечение акустической безопасности на территории жилой застройки Кировского и Бабушкинских районов / Н.А. Ткач, П.Н. Саньков, Т.В. Воронова // Науково-практичний журнал «Новини науки Придніпров’я». Серія «Архітектура та містобудівництво». – Д–ск.: ПДАБА. – 2011. – Вип. №3. – С. 104–108.
4. Реконструкція міської забудови з урахуванням акустичної безпеки населення / Н.О. Ткач // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2012. – № 1–3. – С.113–120.
5. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: монографія / [П.М. Саньков, Н.О. Ткач та ін.] – Кременчук, 2012.– 208 с.
6. Улучшение акустических условий пребывания людей в условиях реконструкции элементов городской инфраструктуры / Саньков П.Н., Ткач Н.А., Захаров Ю.И., Захаров В.Ю. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. трудов. – 2013. – Вып.71, т.2 Днепропетровск, ГВУЗ ПГАСА. – Вып.71. – С. – 74–79.
7. Функциональное зонирование городских территорий и экологическая безопасность населения города Днепропетровска / П.Н. Саньков, Ткач Н.А., Маковецкий Б.И., Трошин М.Ю., Архангельская Л.В., Давыдова А.Р. // Строительство, материаловедение, машиностроение.- 2013. – Сб. науч. трудов. – Вып.71. т.2 – Днепропетровск, ГВУЗ ПГАСА. – С. –102–106.
8. Обеспечение безопасности на территориях, прилегающих к предприятиям стройиндустрии./ Ткач Н.А., Беликов А.С., Нестеренко С.В., Давыдова А.Р.// Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.науч. трудов./ ПГАСА. – Дн-вськ: 2013 – Т.2. Вып.71 – С.15–19
9. Рекомендації щодо організації екологічно безпечного розміщення місць паркування для транспортних засобів з урахуванням фактору шуму// Н.О. Ткач, П.М. Саньков, В.С. Бахарєв // Науковий журнал «Екологічна безпека». – 2014. – №2(18) – С. 35–42.
10. Влияние техногенных факторов на экологию: научная монография / [П.Н.Саньков, Н.А.Ткач и др.] – Новосибирск: Издательство «СибАК», 2014. – 164 с.
11. Определение достоверности метода экспресс-оценки шумового загрязнения селитебных территорий по результатам экспериментальных исследований / П. Н. Саньков, В. В. Гилёв, В. Н. Макарова, Н.А. Ткач, В.С. Бахарев // Науковий журнал «Екологічна безпека». – 2015. – Вип. 2/2015(20). – С. 96–100.
12. Оптимізація екологічної безпеки в центральній частині м.Дніпро шляхом організації транспортного руху / П.М. Саньков,Н.О. Ткач,Л.О. Тьошина // Науково-практичний журнал «Новини інженерної науки Придніпров’я» – Дніпро, 2016 – №1 (1)-81 с.-C. 35-43
13. Учет фактора шумового загрязнения при организации площадок отдыха(«The factor of noise pollution in the organization of the rest areas») / Ткач Н.А., Захаров Ю.И., Саньков П.Н., Захаров В.Ю. // Журнал “EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY” (ISSN 2073-4972) № 6 2016. – (англ.) – Мюнхен – С. 73-79.
14. Методика формування будинків – інтернатів для соціальної адаптації дітей дошкільного та шкільного віку // Саньков П.М., Подолинний С.І., Ткач Н.О., Близнюк А.М. // Будівництво матеріалознавство машинобудування: зб наук. праць серія Стародубовські читання – 2016 Вип. 90/ ДВНЗ ПДАБА; під заг. ред. В.І. Большаков – 200 с. – С.164 – 170
15. Prediction of acoustic pollution in the conditions of reconstruction of industrial enterprise / Peter Sankov, Ivan Trifonov, Volodymyr Bakharev, Nataliia Tkach, Vladimir Hilov// IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 4 Issue 5, May 2017 – Р.356-363 – ISSN (Online) 2348 –7968 | Impact Factor (2016) – 5.264 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ijiset.com/vol4/v4s5/IJISET_V4_I05_54.pdf
16. Программа оценки состояния памятников архитектуры города Днепр для их реконструкции или реставрации/ Саньков П.М., Ткач Н.О., Маковецький Б.І., Палагіна Л.П., Трошин М.Ю.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 96 / ГВУЗ «ПДАБА»; под. общей редакцией В.И. Большакова – Дніпро, 2017. – 160 с.- С. 133 – 138 : ил. (Стародубовские чтения)
17. Information on the general condition of urban noise pollution/ Sankov P.M., Tkach N.O., Nazha P.M., Blyzniuk A.M.// The Journal «International Journal Of Applied And Fundamental Research» – Publishing house «Academy of Natural History» – Germany, Neu-Isenburg, 2017. – № 4 – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: URL: www.science- sd.com/472-25324
18. Quality of acoustic forecasting of noise characteristics of motor vehicles and railways/ Sankov P., Tkach N., Gvadzhaia B., Tyoshina. L.// Norwegian Journal of development of the International Science №4/2017, VOL.2.- Р.7-9 – ISSN 3453-9875.
19. Residential environmental and ecological safety of person/ Peter Sankov, Nataliia Tkach, Ivan Trifonov, Illia Iliev, Alina Blyzniuk //International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology, ISSN 2348 – 7968. Vol.4 Issue 4, April 2017. – P.278-281 – ISSN (Online) 2348 –7968 | Impact Factor (2016) – 5.264 – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ijiset.com/vol4/v4s4/IJISET_V4_I04_31.pdf
20. Визначення шумових характеристик і побудова карти шуму промислового підприємства / Саньков П.М., Ткач Н.О., Полторацька В.М.// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – № 4. – С.54–61.
21. Охорона та захист прав людини : студентська колективна монографія : Екологічні права громадян: проблеми реалізації та захисту // наук. ред. к.ю.н., доц. О.В. Острогляд; ПВНЗ «Університет Короля Данила». – Івано- Франківськ : Місто НВ, 2017. – 575 с. – С. 131-146
22. Development of the method of evaluation the level of environmental safety of housing accommodation and its approbation / P. Sankov, I. Trifonov, N.Tkach, V. Hilov, V. Bakharev, O.Tretyakov, S. Nesterenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – ISSN 1729-3774 4/10 (88) 2017 – P. 61-69, 79-80 – DOI: 10.15587/1729- 4061.2017.108443
23. Анализ рабочих мест на территории придорожной транспортной инфраструктуры вдоль магистрали А4 в Германии / Беликов А. С., Саньков П. Н., Палагина Л. П., Ткач Н.О. та ін. // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : Серія: Безпека життєдіяльності – 2018. – Вип. 105. – С.29-34
24. Боротьба з шумом як складова екологічної безпеки технологій і виробництв / П. М. Саньков, Н. О.Ткач, Б. Д. Гваджаіа, Ю. Г. Бігунова // Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки»: 04 – 06 жовтня 2018 р. – Кременчук, 2018 – С. 79 – [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://ebop.kdu.edu.ua/uk
25. Якість життя і здоров’я населення – критерій оцінки екологічної безпеки штучної екосистеми / В. В. Гільов, Н. О. Ткач, М. Ю. Трошин, А. О. Бойко // Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки»: 04 – 06 жовтня 2018 р. – Кременчук, 2018 – С. 17 – [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://ebop.kdu.edu.ua/uk
26. Шумове забруднення атмосферного повітря від автомобільного транспорту / Н. О. Ткач, П. М. Саньков, М. Ю. Трошин, А. В. Драгун, Є. Ю. Малонухіна // Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки»: 04 – 06 жовтня 2018 р. – Кременчук, 2018 – С. 86 – [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://ebop.kdu.edu.ua/uk
27. Засоби зменшення негативного впливу на населення від автомобільної дороги на прикладі м. Підгороднє / О. Ю. Ріпний, Б. В. Глобчак, В. В. Гільов, Н. О. Ткач // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації – 2018» – Секція 10 «Екологічні проблеми регіону» (Дніпро, 15-16 листопада 2018 року). – Д.: НТУ ДП, 2018. – 496 с. – С. 89-90
28. Шляхи зменшення шумового навантаження на територію міста / Н. О. Ткач // Матеріали ІІІ міської науково-технічної конференції «Екологічні заходи міської влади на шляху до сталого розвитку» ( Дніпро, 29 листопада 2018 р.) – С. 84 – 90
29. Sankov, P., Tkach, N., Dikarev, K., Blyzniuk, A., Hvadzhaia, B. (2018). Effect of motor transport on the working places in the service infrastructure (by noise factor and urban air pollution in the city center of Dnipro). Science and Innovation, 14(3), 59–66. https://doi.org/10.15407/scine14.03.059
30. 2. Zakharov, Y., Sankov, P., Trifonov, I., Tkach, N., Toshyna, L. (2019). The content and specific features of reconstructing the residential houses of various configurations. Science and Innovation, 15(3), 79–90. https://doi.org/10.15407/scine15.03.079
31. 3. Balashova, Y., Demianenko, V., Tkach, N., Karasev, H. (2019). Ensuring the sustainability of the motorway subgrade in the zones of underground mining operations. E3S Web of Conferences, 13th International Scientific and Practical Conference on Ukrainian School of Mining Engineering, USME, 123, 01041. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912301041
32. Концепція «Smart City» і підвищення безпеки життєдіяльності населення за фактором шумового забруднення / П. М. Саньков, К. Б. Дікарев, Є. Г. Кушнір, Н. О. Ткач // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019» (23–24 травня 2019 року) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 634 с. – С.327-329
33. Аналіз та прогнозування величини потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання / А. В. Богрєєва, Н.О. Ткач // Збірник тез «Матеріали І науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА», (28 травня 2019 р.) – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 163 с. – С. 140
34. Визначення шляхів зменшення шумового навантаження в умовах сталого розвитку міста / К. Казакова, Н.О. Ткач // Збірник тез «Матеріали І науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА», (28 травня 2019 р.) – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 163 с. – С. 146.
35. Дослідження акустичних характеристик світлопрозорих конструкцій, що огороджують, в ревербераційній камері / П. М. Саньков, Н. О.Ткач, Б. Д. Гваджаіа // Збірник матеріалів XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки»: 02 – 04 жовтня 2019 р. – Кременчук, 2019, 204 с. – с. 105-108 – [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://ebop.kdu.edu.ua/uk – ISBN 978-617-639-234-7
36. Аналіз та прогнозування стану безпеки життєдіяльності населення по фактору шуму в Україні/ Саньков П. М., Маковецький Б. І., Ткач Н. О., Гваджаіа Б. Д., Кербунова А. С., Сиваш Н. С., Штирбу О. О. // Міжнародна науково-практична конференція «Problemes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante», Брюссель, Бельгия – Електронний ресурс – Режим доступу до ресурсу: https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_29_11_2019.php
37. Влияние архитектурной среды на психо-эмоциональное здоровье человека / Саньков П. Н., Ткач Н. А., Штырбу О. А., Бегунова Ю. Г. , Литвинова О. К. // Міжнародна науково-практична конференція «Problemes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante», Брюссель, Бельгия – Електронний ресурс – Режим доступу до ресурсу: https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_29_11_2019.php
38. Особливі екологічні аспекти при проектуванні приміщень за фактором шуму / Саньков П. М., Ткач Н. О., Гваджаіа Б. Д., Тарасов А. І. , Дмітрієва С. М. , Бенхамму М. М.// Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (January 6-8, 2020). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020. 145 p. – P. 30-38 – ISBN 978-4-272-00922-0 – Електронний ресурс – Режим доступу до ресурсу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.01.2020/249
39. Вплив змін клімату на людство сьогодні і у майбутньому / Саньков П. М., Ткач Н. О. , Долгова В.В., Сиваш Н.С.// Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (March 6-8, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2020. – 69 р.- P. 49-54- ISBN 978-0-643-12109-6- Електронний ресурс – Режим доступу до ресурсу: https://interconf.top/documents/2020.03.6-8.pdf
40. Особливі екологічні аспекти при проектуванні приміщень за фактором шуму / Саньков П. М., Ткач Н. О. , Гваджаіа Б. Д. Тарасов А. І. Третьяков О. В. Ждамірова Ю. М. – The 5th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (January 29-31, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. – 884 p. – P. 726-733 – ISBN 978-4-9783419-8-3 – Електронний ресурс – Режим доступу до ресурсу: http://sci-conf.com.ua
41. Підвищення рівня екологічної безпеки населення за фактором шуму на примагістральних територіях міст/ Наталья Ткач, Бежан Гваджаіа, Лариса Палагіна, Іван Геращенко*, Петро Саньков// Збірник наукових праць «INTEGRACIÓN DE LAS CIENCIAS FUNDAMENTALES Y APLICADAS EN EL PARADIGMA DE LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL» (24 de abril de 2020) – VOLUMEN 2 – Barcelona, España, 2020 – С. 85-88 -ISBN 978-84-544-6785-3 – Електронний ресурс – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.24
42. Якість і безпека життєдіяльності населення і категорія «Розумне місто» / Саньков П.М., Захаров Ю.І., Кушнір Є.Г., Ткач Н.О. // Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної азербайджансько-української науково-практичної конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020» (1 – 2 червня 2020 року) – Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – Полтава: 2020. – 492 с. – С. 312-314
43. Sankov, P., Dikarev, K., Kushnir, Y., Tkach, N. (2020). Modern Smart City Concept Considering Population Safety Issues. Lecture Notes in Civil Engineering, 73, 225–234. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_24
44. Екологічна експертиза будівельних матеріалів – основа екологічної безпеки людини / Б. Гваджаіа, Л. Палагіна, П. Саньков, Н. Ткач // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020 (12-15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2020. – С. 322-324 – ISBN 978-617-655-191-1 – Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу:http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2019/19110/importantdoc/sdev2020proceedings.pdf
45. Визначення рівня шумового забруднення та загазованості по вулицям Самарського району м. Дніпро / А. О. Бойко, О. М. Іванько, В.В. Гільов, Н.О. Ткач // XVI Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» березень-квітень 2020 р. – Житомир: ЖДТУ. – 2020. – Режим доступа к ресурсу: https://conf.ztu.edu.ua/suchasni-problemy-ekologiyi-10-kvitnya-2020-r/
46. Оцінка та прогнозування стану шумового забруднення території / Артюшин Д. В., Ткач Н.О., Гільов В. В. // Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів ДВНЗ ПДАБА : збірник тез / упорядники В. В. Савицький, В. В. Данішевський, О. А.Тимошенко. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 148 с. – С. 109 – 110
47. Прогнозування екологічної ефективності шумозахисних заходів в умовах міської забудови / Н.О. Ткач // Тези XVIІI міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в будівництві, цивільній інженерії та архітектурі» (м. Дніпро, 26 листопада 2020 р.) / упорядники: Микола САВИЦЬКИЙ, Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ, Олена КОВАЛЬ,Євген ЮРЧЕНКО. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 123 с. – С. 111-113
48. Управління технічним станом гідротехнічних споруд / Б.І. Маковецький, Р.Б. Папірник, П.М. Саньков, Н.О. Ткач, І.В. Тріфонов // Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність на транспорті», Харків, 18-20 листопада 2020 р. : тези доповідей. – Харьків: УкрДУЗТ, 2020. – 172 с.- С. 86 – 87
49. Makovetsky, B.І., Sankov, P.M., Papirnyk, R.B., Tkach, N.O., Trifonov, I.V. (2021). Management of the technical condition of hydraulic structures. International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1021(1), 012022. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012022
50. Проблеми та методи оцінки візуальної якості антропогенного середовища / В. М. Журбенко, П. М. Нажа, П. М. Саньков, Н. О. Ткач, Ю. І. Захаров // Тези XІX міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в будівництві, цивільній інженерії та архітектурі» (м. Чернігів, 19-22 вересня 2021 р.) / упорядники: Микола САВИЦЬКИЙ, Олег НОВОМЛИНЕЦЬ, Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ, Олексій ТЕРЕЩУК, Олена ТИМОШЕНКО – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 338 с. – С. 158-160

Методичні розробки
1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Забезпечення акустичної безпеки на житлових територіях міста за допомогою містобудівних і архітектурно-конструктивних заходів»з дисципліни «Містобудівна акустика» для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання / Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2012 р. –21 с.
2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи статистичного обліку в екології» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання / Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2012 р. –32 с.
3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання / Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013 р. –12 с.
4. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання / Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014 р. –14 с.
5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Містобудівна акустика» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання / Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014 р. –14 с.
6. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни „ Формування інфраструктури включаючи інженерне обладнання населених пунктів ” для студентів напряму підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій ” (спеціального виду діяльності) „Землеустрій та кадастр”/ Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2014 р. –21 с.
7. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни “Містобудівна акустика” для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015 р. –14 с.
8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Екологічні аспекти реконструкції підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання / Укладач: Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015 р. –14 с.
9. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Містобудівна акустика» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання Укладачі: Саньков П.М., Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. –14 с.
10. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Екологічні аспекти реконструкції підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання / Укладач: Ткач Н.О. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. –14 с.
11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Стратегія сталого розвитку» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 – „Екологія” денної та заочної форми навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017 р. – 16 с.
12. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Екореконструкція водних та наземних екосистем» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017 р.–20 с.
13. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017 р. – 25 с.
14. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Містобудівна акустика» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 25 с.
15. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Екологічні аспекти реконструкції, підготовки та благоустрою міського середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 21 с.
16. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Екореконструкція наземних та водних екосистем» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 12 с.
17. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Методи математичної статистики» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 14 с.
18. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Стратегія сталого розвитку» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Ткач Н. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 12 с.
19. . Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Містобудівна акустика» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання. / Н. О. Ткач – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018 р. – 14 с.
20. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Містобудівна акустика» для студентів ступеня бакалавра 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання./ Н. О. Ткач – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019 р. – 14 с.
21. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Стратегія сталого розвитку» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. / Н. О. Ткач – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020 р. – 16с.
22. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Яковишина Т. Ф., Ткач Н. О. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 29 с.
23. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Містобудівна акустика» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. Укладач: Ткач Н.О. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 14 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх