Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою та прогнозуванням екологічного ризику на підставі натурних спостережень. Забруднення довкілля та його охорона.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Полторацька
Вікторія
Миколаївна

Дисципліни

Економіка природокористування

Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища

Біоценози урбанізованих територій

Методологія та організація наукової діяльності

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

poltoratskaya.viktoriya@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Дисертаційна наукова робота виконувалась за тематикою «Оцінка екологічного ризику за даними підфакельних вимірювань» до 2012 р., на підставі наукового дослідження була розроблена методика розрахунку оцінки екологічного ризику для стаціонарних джерел викиду. На підставі прилюдного захисту рішенням Атестаційної колегії від 10 жовтня 2013р. отримала диплом кандидата технічних наук та присуджено науковій ступінь кандидата технічних наук із спеціальності екологічна безпека. Рішенням Атестаційної колегії від 25 квітня 2015р. присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Приймала активну участь у розроблені наступних наукових тем:
- «Інноваційний підхід до вирішення екологічних проблем Придніпровського регіону»;
- «Системний аналіз енергозберігаючих та екологоорієнтованих систем та технологій життєзабезпечення з метою захисту людини від шкідливих факторів» 2011–2015 рр..;
- з 2016р. «Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» .

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Дніпропетровського державного аграрного університету за спеціальністю «Облік та аудит» працювала асистентом на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища. Після захисту дисертації за темою «Оцінка екологічного ризику за даними підфакельних вимірювань» у 2013р. працює на посаді доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Полторацька В.М. Анализ методов и подходов к оценке экологического риска от загрязнения атмосферного воздуха // Містобудування, територіальне і стратегічне планування: організаційно-економічні,  правові, суспільні та еколого-технологічні аспекти: монографія – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2014. – С. 428 – 440.

2. Стрежекуров Е. Є., Шаломов В. А., Полторацька В.М., Антонова А. О. Енергозбереження як ефективний напрям вирішення екологічних проблем довкілля. Строительство и материаловедение, машиностроение: Вып. 71. Т.1. – Днепропетровск, ПГАСА, 2013. – С.225–229.

3. Полторацька В. М. Математическая модель оценки фактического экологического риска от точечного источника выбросов. Збірник наукових праць національного гірничого університету – 2013. – №43. Дніпропетровськ – С. 157–161.

4. Полторацька В. М. Математическая модель оценки фактического экологического риска от одиночного точечного источника. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Екологія та ноосферологія. Науковий журнал. – Дніпропетровськ – Київ, 2014. Т. 25, № 3-4 – с.91–98.

5. Полторацька В. М. Системний аналіз забруднення атмосферного повітря Ленінського району м. Дніпропетровська та його вплив на здоров’я населення. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2014. –№3. – с.36 – 48.

6. Шматков Г. Г., Полторацька В. М., Мінков Ю. І., Архангельська Л. Экологический анализ загрязнения атмосферного воздуха выбросами стационарных источников г. Днепропетровска с учетом групп суммации. Екологія та природокористування Вип.18. – Дніпропетровськ, 2014. – с. 147-152.

7. Полторацька В. М. Вергун О. О., Васильцова О. І. Алгоритм численного моделирования экологического риска от группы точечных источников по данным подфакельных измерений. Будівніцтво матеріалознавство машинобудування, з наукових праць № 90 ДВНЗ ПДАБА Стародубовские чтения – 2016.

8. Беликов А. С., Рабич Е. В., Нестеренко С. В., Полторацька В. М., Маладыка И. Г. Прогноз шумового загрязнения на прилегающих территориях к промышленным объектам / Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Вып. № 93. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – С. 51–55.

9. Беликов А. С., Андреева А. В., Пилипенко А. В. Полторацька В. М. Исследования радиационной опасности на хвостохранилищах «Центральный яр» и «Западное» Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Вып. № 92. – Днепропетровск : ГВУЗ ПГАСА, 2016. – С. 23–28.

10. Саньков П. М., Ткач Н. О., Полторацька В. М. Визначення шумових характеристик і побудова карти шуму промислового підприємства. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – № 4. – С. 54-61.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх