Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане з оцінкою та прогнозуванням екологічного ризику на підставі натурних спостережень. Забруднення довкілля та його охорона.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Полторацька
Вікторія
Миколаївна

Дисципліни

Економіка природокористування

Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища

Біоценози урбанізованих територій

Оптимізація природокористування

Екологічна оцінка підприємства

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

poltoratskaya.viktoriya@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дисертаційна наукова робота виконувалась за тематикою «Оцінка екологічного ризику за даними підфакельних вимірювань» до 2012 р., на підставі наукового дослідження була розроблена методика розрахунку оцінки екологічного ризику для стаціонарних джерел викиду. На підставі прилюдного захисту рішенням Атестаційної колегії від 10 жовтня 2013р. отримала диплом кандидата технічних наук та присуджено науковій ступінь кандидата технічних наук із спеціальності екологічна безпека. Рішенням Атестаційної колегії від 25 квітня 2015р. присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Приймала активну участь у розроблені наступних наукових тем:
- «Інноваційний підхід до вирішення екологічних проблем Придніпровського регіону»;
- «Системний аналіз енергозберігаючих та екологоорієнтованих систем та технологій життєзабезпечення з метою захисту людини від шкідливих факторів» 2011–2015 рр..;
- з 2016р. «Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем»;
- з 2021р. «Науковi основи забезпечення екологічної безпеки техногенно навантажених урбоекосистем» (2021-2023рр.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення Дніпропетровського державного аграрного університету за спеціальністю «Облік та аудит» працювала асистентом на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища. Після захисту дисертації за темою «Оцінка екологічного ризику за даними підфакельних вимірювань» у 2013р. працює на посаді доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

Публікації

1. Яковишина Т. Ф., Шматков Г. Г., Гільов В. В., Полторацька В. М., Вергун О. О. Екологічна освіта у ЗВО будівельного профілю XІХ  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні  технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі» (м. Чернігів, 19−22 вересня 2021 р.).

2.  Poltoratska, V.M. Simulation of environmental pollution from diesel locomotive  Biliaiev, M.M., Rusakova, T.I.Kozachyna, V.A., Poltoratska, V.M., Yakubovska, Z.M., 012019 IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringVolume 985, 15th International Scientific and Technical Conference “Problems of the railway transport mechanics” (PRTM 2020) 27-29 May 2020, Dnipro, Ukraine (видання з бази Scopus).

3. Poltoratska V. Modeling coal dust dispersion from pile with protection barriers / Mykola Biliaiev, Viktoriia Biliaieva, Oleksandr Berlov, Vitalii Kozachyna, Viktoriia Poltoratska// E3S EDP Sciences. Web of Conferences -168. Web of Science – – Р. 59-66. (видання з бази Scopus).

4. Полторацька В.М. До питання визначення фонового забруднення атмосферного повітря / к.т.н., доцент Полторацька В.М., Бойко А.О. гр..ЕКО-19п, к.т.н., доцент, Каспійцева В.Ю., к.т.н., доцент, Колесник І.О. Еко Форум – 2020: збірка тез доповідей ІV спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму Запоріжжя: 2020. – с.387-389.

5. Полторацька В.М. Оцінка впливу діяльності автозаправних станцій на навколишнє середовище / Полторацька В.М., Колода А.І.// V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки» – Харків – 21.10.2019р., С. 123-124.

6. Екологічні аспекти благоустрою місць масового відпочинку населення Гільов В.В., Полторацька В.М., Бугорський Д. Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2019», 7-10 жовтня 2019 р. Кам’янське: ДДТУ.- 2019.– 187 с.

7. Прогнозування рівня забруднення атмосферного повітря при аваріїній емісії аміаку // Амеліна Л.В., Біляєв М.М., Козачина В.А., Полторацька В.М. // EAST EUROPEAN scientific journal (Warsaw, Poland) #4(44), 2019. – pp. 4 –11.

8. Полторацкая В.Н. Преимущества и недостатки солнечных батарей и возможность их использования на объектах железнодорожного транспорта / Бойко А.А., Гилёв В.В., Полторацкая В.Н. //Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» 2018/5 Випуск 78 – 243с.

9. Саньков П. М., Ткач Н. О., Полторацька В. М. Визначення шумових характеристик і побудова карти шуму промислового підприємства. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – № 4. – С. 54-61.

10. Беликов А. С., Андреева А. В., Пилипенко А. В. Полторацька В. М. Исследования радиационной опасности на хвостохранилищах «Центральный яр» и «Западное» Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Вып. № 92. – Днепропетровск : ГВУЗ ПГАСА, 2016. – С. 23–28.

11. Беликов А. С., Рабич Е. В., Нестеренко С. В., Полторацька В. М., Маладыка И. Г. Прогноз шумового загрязнения на прилегающих территориях к промышленным объектам / Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Вып. № 93. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – С. 51–55.

12. Полторацька В. М. Вергун О. О., Васильцова О. І. Алгоритм численного моделирования экологического риска от группы точечных источников по данным подфакельных измерений. Будівніцтво матеріалознавство машинобудування, з наукових праць № 90 ДВНЗ ПДАБА Стародубовские чтения – 2016.

13. Шматков Г. Г., Полторацька В. М., Мінков Ю. І., Архангельська Л. Экологический анализ загрязнения атмосферного воздуха выбросами стационарных источников г. Днепропетровска с учетом групп суммации. Екологія та природокористування Вип.18. – Дніпропетровськ, 2014. – с. 147-152.

14. Полторацька В. М. Системний аналіз забруднення атмосферного повітря Ленінського району м. Дніпропетровська та його вплив на здоров’я населення. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2014. –№3. – с.36 – 48.

15. Полторацька В. М. Математическая модель оценки фактического экологического риска от одиночного точечного источника. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Екологія та ноосферологія. Науковий журнал. – Дніпропетровськ – Київ, 2014. Т. 25, № 3-4 – с.91–98.

16. Полторацька В.М. Анализ методов и подходов к оценке экологического риска от загрязнения атмосферного воздуха // Містобудування, територіальне і стратегічне планування: організаційно-економічні, правові, суспільні та еколого-технологічні аспекти: монографія – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2014. – С. 428 – 440.

17. Стрежекуров Е. Є., Шаломов В. А., Полторацька В.М., Антонова А. О. Енергозбереження як ефективний напрям вирішення екологічних проблем довкілля. Строительство и материаловедение, машиностроение: Вып. 71. Т.1. – Днепропетровск, ПГАСА, 2013. – С.225–229.

18. Полторацька В. М. Математическая модель оценки фактического экологического риска от точечного источника выбросов. Збірник наукових праць національного гірничого університету – 2013. – №43. Дніпропетровськ – С. 157–161.

 Методичні розробки

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з спецкурсу «Оптимізація природокористування» для студентів ступеня магістра спеціальності 101«Екологія» денної та заочної форм навчання – ДВНЗ ПДАБА – 2018р. – 20с.

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Економіка природокористування» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання – ДВНЗ ПДАБА – 2018р. – 21с.

3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Моделювання та прогнозування якості навколишнього середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання – ДВНЗ ПДАБА – 2018р. – 16с.

4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання – ДВНЗ ПДАБА – 2018р. – 18с.

5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з спецкурсу «Оптимізація природокористування» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018.- 12 с.

6. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Моделювання та прогнозування якості навколишнього середовища» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018.- 12 с.

7. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт  з курсу «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання  – ДВНЗ ПДАБА – 2019р. – 18с.

8. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Біоценози урбанізованих територій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Полторацька В. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 17 с.

9. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Рекультивація земель» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання, / Укладач: Полторацька В. М. – Дніпро. ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 17с.

10. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з курсу «Рекультивація земель» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання, / Укладач: Полторацька В. М. – Дніпро. ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 17с.

11. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з спецкурсу «Оптимізація природокористування» для студентів ступеня магістра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021.- 12 с.

12. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021.- 16 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх