Наукові спрямування

Містобудівництво, містобудівна акустика. Вивчає шумовий стан у місті від впливу промислових підприємств.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Маковецький
Борис
Іванович

Дисципліни

Архітектура будівель та споруд

Планування міста та транспорт

Планування та розвиток територій

Будівельна фізика

Архітектурна кліматологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 402 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-32, вн. 3-32

E-mail

makovetskyi.borys@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Доцент Маковецький Борис Іванович у 1985 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 18.00.04 – «Містобудування» у Московьському будівельному університеті ім. В.В.Куйбишева. Тема дисертації – «Шум підприємств грузового автомобільного транспорту і міри захисту від нього». У співавторстві та самостійно опублікував 72 наукових праць.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Доцент Маковецький Борис Іванович у 1975 р. закінчив Дніпропетровький інженерно-будівельний інститут, спеціальність „Міське будівництво”. З 1975-1977 рр. працював архітектором в проектом університеті «Укркоммуниипроект». З 1976-1978 р.р. служба в лавах Радянської армії. З 1978-1980 рр. працював асистентом кафедри міського будування ДІБІ. З 1980-1985 навчання в аспірантурі МІСІ. В 1985-1986 рр. працював старшим науковім співробітником НДЧ ДІБІ. 1986-1987 асистент кафедри архітектури ДІБІ. З 1987 р. і до теперішнього часу доцент кафедри архітектури ПДАБА.

Публікації

1. Маковецький Б.І., Экономические аспекты природопользования и экологическая безопасность населения крупного города / Саньков П.Н., Маковецький Б.І., Ткач Н.А. Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. // Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, Україна, 08 – 11 листопада 2011 р. / Редкол.: А.Г. Шапар (голов. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Монолит 2011. – 278 с. – С.201-203

2. Маковецький Б.І., Разработка экспресс-метода расчета шумозащитной эффективности зеленых насаждений с учетом продолжительности вегетационного периода/ Саньков П.Н., Маковецький Б.І., Ткач Н.А «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні»: //Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: зб. тез доп. / ред кол.: А.М. Тугай та ін. В двох частинах. – ч.1. – К.:КНУБА, 2011. – 212 с. – С.65-68

3. Маковецький Б.І., Исследование шумовых характеристик транспортных источников / Саньков П.М., Ткач Н.О., Маковецький Б.І., Васильєва Є.Б., Якімова Ю.С «Екологічний інтелект – 2012»: Матеріали доповідей VІІ Міжнародної XVIII Традиційної науково-практичної конференції, 24 – 25 квітня 2012р. / за техн.ред. Яришкіної Л.О., Арламової Н.Т., Сороки М.Л. – Дн-ськ: Дніпроп. нац. ун-т. залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна, 2012–240 с.- С.29-30

4. Маковецький Б.І., Организация парковок личного автотранспорта и безопасность жизнедеятельности в городах/ VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої пам’яті професора Плахотника В. М.14–15 травня 2013 р Н.А. Ткач, П.Н. Саньков, Б.І., Маковецький, М.Ю. Єршова, А.Р. Давидова

5. Маковецкий Б.И., Функциональное зонирование городских территорий и экологическая безопасность населения города Днепропетровска / СаньковП.Н., Ткач Н.А., Маковецкий Б.И., Трошин М.Ю., Архангельская Л.В., Давыдова А.Р.//Строительство, материаловедение, машиностроение. –2013. – Сб. науч. трудов. – Вып.71. т.2 – Днепропетровск, ГВУЗ ПГАСА – С.–102–106/0,48 у.д.а..

6. Маковецький Б.І.,Саньков П.М., Єршова М.Ю., Яковенко А.В., /Дослідження стану організації зовнішньої реклами та території міста Дніпро з метою зменшення її шкідливого впливу на довкілля і здоров`ю людини. Збірка тез доповідей підсумкової наукової конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Екологія та екологічна безпека» Донецьк: ДонНТУ, 2014-52 с. – с.9

7. Маковецкий Б.И. Шумовой режим внутриквартальной стоянки для временного хранения автотранспорта / Н.А. Ткач, П.Н. Саньков, Б.И.Маковецкий, В.С. Бахарев // Научно-методический журнал «Наука, техника и образование». – ISSN 2312-8267 Издательство «Проблемы науки», – Москва: 2014. – № 4. – С. 24–28.

8. Маковецький Б.І., Архангельская Л.В. / Экологическая безопасность населения города Днепропетровска VIIIМеждународная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2016», Москва. Режим доступа http://www.scienceforum.ru/2016/1400/23338

9. Маковецкий Б.И., Программа оценки состояния памятников архитектуры города Днепр для их реконструкции или реставрации. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. науч. праць. Вип. 96 / ДВНЗ «Придніпр. держ. академія будівництва та архітектури»; під загальною редакцією В.І. Большакова / Саньков П.М., Ткач Н.О., Маковецький Б.І., Палагіна Л.П., Трошин М.Ю./– Дніпро, 2017.-160с. : Ил. (Стародубовські читання 2017). [Електронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://pgasa.dp.ua/science/ISPC/Starodubov/ISSN: 2415-7031. Вып. 96, с. 133-136/0,25 у.д.а.

10. Маковецкий Б.И., Реконструкция гребного канала в городе Днепр / Маковецкий Б.И., Рехина А.С., Скидан Р.В., Саньков П. // X Международная студенческая научная конференція «Студенческий научный форум 2018»,. [Електронний ресурс] https://www.scienceforum.ru/2018/pdf/6164.pdf. 6 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх