Кафедра архітектури створена в 1930 р. У перші два роки функціонування її очолювали доц. Г. Л. Швецько-Вінецький (1930–1931) та доц. Я. Н. Делант (1931–1932). З кінця 1932 по 1941 р. кафедрою керував доц. Б. С. Кащенко, а з 1948 р. — доц. І. А. Бурлаков, який очолював дослідницьку роботу з архітектурної спадщини Дніпропетровська. У 1953 р. завідувачем кафедри став доц. К. С. Рудаков, який працював на цій посаді десять років.

Як великий структурний підрозділ вищого навчального закладу, кафедра архітектури склалася саме в 50‑х рр. ХХ ст. У цей період почалося широке будівництво навчальних корпусів ДІБІ. Під керівництвом доц. К. С. Рудакова кафедра очолила і здійснила проектування цих корпусів, вела авторський нагляд за їх будівництвом і устаткуванням. Одним із актуальних напрямів діяльності кафедри архітектури була особиста участь її членів у забудові Дніпропетровська, проектуванні багатьох цивільних і житлових будівель. У цьому напрямі активно працювали О. Б. Петров, В. Є. Горбоносов та І. Б. Мигай. О. Б. Петров поєднував роботу на кафедрі (доцент, професор, завідувач кафедри) з великою практичною діяльністю. За його проектами побудовано десятки будівель у Дніпропетровську і Дніпродзержинську, серед яких: головний адміністративний корпус заводу «Південмаш», житловий будинок на 123 квартири з центральними магазинами по проспекту К. Маркса, 55 (нині пр. Д. Яворницкого), комплекс проектних інститутів у забудові центральної площі Дніпропетровська, Будинок вчених, навчальні корпуси, басейн, гуртожитки і клуб ДІБІ.

У 1964 р. почало працювати СПКБ, яке очолив В. І. Анпилогов. Робота з проектування і спорудження нових прибудов та окремих об’єктів інституту виконувалася до 1993 р.

У середині 1960‑х рр. Уряд УРСР прийняв рішення про організацію в ДІБІ підготовки архітекторів. У 1967 р., в процесі створення архітектурного факультету, від кафедри архітектури відокремилася кафедра архітектурного проектування, а ще через два роки — кафедра історії, теорії архітектури й архітектурної графіки. З 1967 р. кафедрою архітектури керував доц. О. К. Терзян, який започаткував при кафедрі аспірантуру; до наукової праці були залучені всі члени кафедри, а науковим напрямом обрано промислову архітектуру. В 1968 р. створено профільну випускну кафедру архітектурного проектування, яку очолив О. Б. Петров (1968–1979), а з 1970 р. він став деканом архітектурного факультету. У 1976 р. кафедру архітектури очолив доц. С. Є. Кутаков, який одночасно був заступником декана, а потім деканом архітектурного факультету.

З 1981 по 1982 р. кафедрою завідував доц. Г. І. Луста, а в 1982 р. — доц. І. К. Мірошниченко. У 1983 р. кафедру очолив доц. В. А. Бондаренко, який виконував дослідницьку роботу в галузі природної освітленості будівель, виступав із публікаціями в пресі та на науково-технічних конференціях.

Особливо слід відзначити діяльність доцента, а потім професора кафедри Є. П. Самойлюка. Євген Павлович є автором теоретичних основ науково-методичних принципів і практичних методів містобудівної акустики, засновником Дніпропетровської школи містобудівної акустики. Очолюючи роботу аспірантів як науковий керівник, він підготував і випустив 15 кандидатів наук, з них працюють в академії: О. В. Челноков, Ю. І. Захаров, П. М. Саньков.

З 1993 по 2003 р. керівництво кафедрою здійснював доц. О. В. Челноков. Він виконував наукові дослідження в галузі містобудівної акустики, реконструкції населених міст і житлових районів, а також реконструкції будівель і споруд. Основний напрям наукової діяльності кафедри в той час — дослідження екологічних аспектів архітектурних систем в умовах реконструкції і нового будівництва. Під час розробки цього напряму кафедра одержала три патенти (доц. Ю. І. Захаров); було опубліковано близько 40 наукових статей.

У 2003 р. Вченою радою академії на посаду завідувача кафедри архітектури був обраний доц. Ю. І. Захаров (проф. з 2016 р.).

За 85 років існування кафедра архітектури, як одна з основних у виші, завжди займала провідні позиції у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та формування технічної інтелігенції сучасної України.

Сьогодні, розвиваючись разом із ДВНЗ ПДАБА, кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Архітектура будівель та споруд», «Планування міст», «Архітектурні аспекти реконструкції житлового фонду», «Реконструкція і модернізація забудови», «Будівельна фізика», «Основи екології», «Використання сталей підвищеної і високої міцності у містобудуванні», «Основи архітектури», «Сучасні та перспективні конструкції складських приміщень та матеріалів для них», «Планування та розвиток територій», «Інженерна підготовка та благоустрій сільських територій», «Формування інфраструктури міста».

Колектив кафедри здійснює наукову діяльність у межах теми «Удосконалення принципів реконструкції районів п’ятиповерхової забудови перших масових серій з урахуванням підвищення комфортності житлового середовища», в якій беруть участь не тільки досвідчені науковці, а й молоде покоління. Досвід комплексного дипломного проектування, який активно набувався кафедрою у 1980‑х рр. (міжвузівські дипломні проекти), був продовжений у першому десятиріччі 2000‑х рр. У цей час кафедра вела комплексні дипломні проекти, де розглядалися питання про метод надбудови та пропозиції під час реконструкції будинків перших масових серій та комплексів у м. Дніпропетровську.

У підготовці цих дипломних проектів, окрім кафедри архітектури, брали участь фахівці всіх випускових кафедр академії. Ця робота курирувалася ректором, проф. В. І. Большаковим, а виконувалася під керівництвом доц. О. В. Разумової (проф. з 2016 р.), яка після закінчення докторантури в Київському національному університеті будівництва і архітектури володіла досить широкою науковою інформацією про необхідність оновлення та збереження житлового фонду України. Тому розроблення кафедрою теми комплексного дипломування з реконструкції п’ятиповерхових будинків перших масових серій (1960 рр.) було і є надзвичайно актуальним. Створені в дипломних роботах під керівництвом О. В. Разумової методи реконструкції, а саме: метод мансарда + прибудова; капремонт + прибудова; надбудова поверхів із застосуванням залізобетонного каркасу — 10 або 16 поверхів; надбудова поверхів із застосуванням металевого каркасу — 10, 12 або 16 поверхів; надбудова поверхів із застосуванням об’ємних блоків, дозволяють не тільки подовжити життєвий цикл, а й істотно поліпшити якість житла, оснастити будинки сучасним інженерним обладнанням, поліпшити архітектурну виразність будівель, підвищити їх енергоефективність, експлуатаційну надійність і довговічність.

Після успішного завершення комплексного дипломування співробітники кафедри продовжують активно розробляти дипломні проекти, виконані на базі реальних проектів. Так, у 2015, ювілейному як для академії, так і для кафедри архітектури році, студенти факультету промислового та цивільного будівництва на кафедрі основ і фундаментів захищали комплексний проект, у якому брали участь завідувач кафедри архітектури Ю. І. Захаров, О. В. Разумова та ст. викл. Л. П. Палагіна. Під їхнім керівництвом студенти виконували такі роботи: проектування готельного комплексу у м. Трускавці; проект реновації промислової будівлі у м. Дніпропетровську; нове будівництво та реконструкція будинків першого періоду індустріального домобудування у м. Дніпропетровську; проектування багатофункціонального висотного комплексу в складних умовах у м. Лондоні. Державна екзаменаційна комісія відзначила відмінну, детальну й об’ємну роботу з дипломниками факультету ПЦБ на кафедрі архітектури.

За роки плідної роботи кафедра архітектури підготувала талановитих керівників різних підрозділів академії, серед яких: проф. О. Б. Петров — засновник архітектурного факультету, перший завідувач кафедри архітектурного проектування; професори А. А. Мірошниченко і Г. К. Клопко — завідувачі кафедри архітектурного проектування; професори С. Є. Кутаков, О. В. Челноков — декани архітектурного факультету; доц. І. Б. Мигай, проф. Г. І. Луста — завідувачі кафедри історії та теорії архітектури (ІТА); проф. Є. П. Самойлюк — завідувач кафедри міського будівництва (МБ); доц. А. І. Дроздов, доц. Т. І. Мельникова, к.т.н. В. І. Денисенко — заступники декана архітектурного факультету.

Сьогодні на кафедрі працюють: професори Ю. І. Захаров (завідувач кафедри), О. В. Разумова, доценти Б. І. Маковецький, П. М. Саньков, Л. О. Тимошенко, старші викладачі Л. П. Палагіна, М. Ю. Трошин, О. Є. Литвин, асистенти А. Д. Кістол, О. С. Дьяченко, Л. Д. Харук, Ю. Є. Мішина, старший лаборант Ю. А. Більговська, лаборанти І. П. Носоненко, В. Г. Іванілова.

За багаторічну історію на кафедрі склалися традиції, які оновлюються і збагачуються щодня. По-перше, і нині кафедра підтримує тісні зв’язки з практичною архітектурною діяльністю міста. По-друге, в колективі постійно піклуються про зростання наукових кадрів. По-третє, у викладацькій та методичній роботі використовуються найсучасніші методики викладання, орієнтуючись на досягнення вітчизняних та зарубіжних архітектурних шкіл.

 

?>
вверх