Наукові спрямування

Розробка когнітивно-інформаційних засад управління обліково-аналітичними системами

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Ляшко
Дмитро
Юрійович

Дисципліни

Аудит

Міжнародні стандарти аудиту

Звітність підприємств

Облікова політика підприємства

Система управління маркетингом на підприємстві

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-404 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-23; міс. 756-33-23

E-mail

dmytro.lyashko@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2004 році Ляшко Д.Ю. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами на тему: «Організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення управління багатопереробним виробничим процесом підприємства» в Національному гірничому університеті. В грудні 2006 р. отримав вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. Керівник напрямку розробки когнітивно-інформаційних засад управління обліково-аналітичними системами у науково-дослідній роботі за темою: “Модернізація і кооперація регіонів та їх вплив на фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності” (2016-2020рр.) Впровадження та аккредитація освітньо-професійних програм АССА. Координатор освітньо-професійних програм АССА.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1997 р. закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит». За результатами навчання та захисту дипломної роботи отримав рекомендацію до вступу в аспірантуру. З 1996р. – Асистент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту; з 1999р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський університет економіки і права; з 2000р. – заступник декана фінансово-економічного факультету, Дніпропетровський університет економіки і права; 2002р. – декан фінансово-економічного факультету, Дніпропетровський університет економіки і права; з 2004р. – доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський університет економіки і права; з 2014р. – завідуючий кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля; з 2016р. – доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпровський національний університет залізничного транспорту; з 2017р. –начальник науково-дослідної частини, Дніпровський національний університет залізничного транспорту; з 2019р. – Доцент кафедри обліку і оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту; з 2020р. – доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ПДАБА. Практикуючий бухгалтер-консультант, має міжнародні професійні дипломи: АССА з Міжнародної фінансової звітності (DipIFR); IFA з фінансового менеджменту. Ляшко Д.Ю. здійснює впровадження та аккредитація освітньо-професійних програм АССА, є координатором освітньо-професійних програм АССА.

Публікації

Ляшко Дмитро Юрійович є автором 47 наукових праць, з них 1навчальний посібників, 4 монографії, 22 наукових статі, зокрема.

Навчальні посібники

1. Аграрний бізнес: навчальний посібник: навчальний посібник с грифом МОНУ / Д.Ю. Ляшко та інші – Днепропетровск: Вид-во ДУЕП, 2009. – 236с.

 Монографії

1. Конкурентоспроможність економіки України: галузевий і територіальний аспекти: [колективна монографія] / Д.Ю. Ляшко та інші – Днепропетровск: Вид-во ДУЕП, 2009. – 236с.

2. Маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації: [колективна монографія] / Д.Ю. Ляшко та інші – Днепропетровск: Вид-во ДУЕП, 2010. – 304с.

3. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: [колективна монографія] / Д.Ю. Ляшко та інші – Днепропетровск: «Герда», 2013. – Т. 2. – 414 с.

4. Теоретичні та прикладні аспекти обліку, оподаткування та аудиту в сучасних умовах господарювання: [колективна монографія] / Д.Ю. Ляшко та інші – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 120 с.

Наукові публікації

1. Ляшко Д.Ю. Методологічні підходи до функціонування когнітивних технологій у обліково-аналітичних системах // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: 80 Міжнародна науково-практична конференція, Дніпро, ДНУЗТ, 17.09 – 18.09.2020 р. С. 280 – 282.

2. Ляшко Д.Ю. Передумови виникнення когнітивно -інформаційних засад управління обліково-аналітичною системою // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Тернопіль, ТНЕУ, 27.12.2019 р. С. 91 – 93.

3. Ляшко Д.Ю. Системообразуючі принципи формування когнітивно-інформаційних засад управління обліково-аналітичною системою // Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон’юнктури: Міжнародна науково-практична конференція, Київ, КНУТД, 27.12.2019 р. С. 30 – 32.

4. Ляшко Д.Ю. Ознаки формування нових транзитних транспортних коридорів // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: 78 Міжнародна науково-практична конференція, Дніпро, ДНУЗТ, 17.05 – 18.05.2018 р. С. 361 – 363.

5. Ляшко Д.Ю. Аналіз сучасного стану ринку транспортних послуг України // Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку: ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, ДНУ, 22 – 23 березня 2018 р. Том 1, С. 83 – 84.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх