Кафедра менеджменту, управління проектами і логістики заснована 1 червня 1994 р. у складі економічного факультету ПДАБА в результаті поділу двох існуючих на той час кафедр: організації та управління будівництвом і економіки будівництва. Новостворена кафедра отримала назву «Менеджменту та маркетингу». З метою укомплектування штату нової кафедри були переведені:

  • з кафедри організації та управління будівництвом: професор Вечеров В.Т., доценти Міщенко А.П., Млодецький В.Р., Скібіда В.О., Лантух О.В.;
  • з кафедри економіки будівництва – професор Ткаченко В.А., доценти Левченко В.Ф. і Вакульчик О.М., старший викладач Гавриш С.Д.

Виконання обов’язків завідувача кафедри було покладено на професора Вечерова В.Т.

Необхідність організації кафедри менеджменту і маркетингу була обумовлена ​​появою на економічному та інших факультетах ПГАСА нових спеціальностей, пов’язаних з переходом України до ринкових відносин. Головним напрямком діяльності кафедри в той період було забезпечення якісного навчального процесу в нових умовах функціонування вищої школи. Наукова та навчальна спеціалізація кафедри здійснювалася в напрямах вдосконалення управління будівельними організаціями. Це було обумовлено виробничою необхідністю будівельних організацій і професорсько-викладацьким складом, який склався на кафедрі в той час. У 1996 році кафедра менеджменту і маркетингу розділилася і частина викладачів з економічною спеціалізацією перейшла до складу нової кафедри економічного факультету – «Фінанси і кредит».

Проведена реорганізація кафедри менеджменту і маркетингу дозволила сформулювати головну мету її подальшого розвитку – створення колективу високопрофесійних викладачів і вчених, які здатні вести підготовку фахівців-менеджерів високого рівня й вирішувати актуальні науково-практичні проблеми. Була визначена стратегія досягнення поставленої мети та шляхи її реалізації.

З цього часу кафедра менеджменту і маркетингу стала спеціалізуватися на підготовці фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій». До основних напрямів спеціалізації кафедри того часу можна віднести: менеджмент і маркетинг підприємств; управління персоналом; основи бізнесу; організаційне проектування; проектування бізнес-процесів і т.п.

Серед важливих складових діяльності кафедри слід окремо виділити кадрову політику. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснювалася і здійснюється на кафедрі власними силами через аспірантуру і докторантуру за рахунок випускників економічного факультету. За період існування кафедри в її складі працювали відомі вчені: проф. Ткаченко В.А., проф. Щетинін А.І., проф. Ковальчук К.Ф., проф. Сазонець І.Л., проф. Решетілова Т.В. та ін.

З 2004 року на кафедрі розпочато роботу з підготовки магістрів спеціальності «Управління проектами», а в ході чергової реорганізації кафедри вона також стала спеціалізованою з підготовки фахівців спеціальності «Логістика». Це призвело до необхідності зміни назви кафедри і з 2009 року вона стала називатися: кафедра «Менеджменту, управління проектами і логістики». та зайняла гідну позицію серед профілюючих кафедр ПДАБА, стала відомою за її межами. Цьому факту сприяв комплекс причин:

  • формування власного наукового напрямку діяльності кафедри;
  • публікації викладачами кафедри власних наукових праць та навчально-методичних матеріалів;
  • активна участь викладачів у наукових конференціях і семінарах;
  • стажування викладачів кафедри за кордоном і в провідних вищих навчальних закладах України;
  • обмін досвідом викладацької роботи між профільними кафедрами різних вищих навчальних закладів України.

Своїм авторитетом кафедра багато в чому зобов’язана її завідувачу – чинному члену Української Академії інформатики, доктору технічних наук, професору Вечерову В.Т. Зміст його докторської дисертації присвячено управлінню будівельними організаціями різноманітних структур і форм власності в умовах переходу до ринкових відносин. Професор Вечеров В.Т. опублікував монографію «Формування договірних відносин в будівництві», дві науково-методичні розробки, що стосуються застосування методів менеджменту в будівництві, два підручника й понад 100 наукових статей. Участь проф. Вечерова В.Т. у роботі спеціалізованих вчених рад (Д.08.084.04; Д.08.085.01; К.08.085.03) по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів економічних і технічних наук вказують на те, що він є висококваліфікованим фахівцем в області менеджменту та управління проектами.

У перші роки XXI ст. перед кафедрою постало нове завдання, пов’язане з підготовкою та проходженням акредитації спеціальності «Менеджмент організацій» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», яке кафедра успішно вирішила. Підтвердженням цьому є факт акредитації кафедри в 2004 році за трьома рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». У 2009/10 роках кафедру успішно пройшла акредитацію за спеціальностями «Управління проектами» (рівень – «магістр») і «Логістика» (рівень – “спеціаліст”). У 2013 році кафедра в черговий раз була акредитована за фахом «Менеджмент організацій». В даний час спеціальність «Менеджмент організацій» включає в себе 3 освітніх програми: Менеджмент і адміністрування, Логістика, Проектний менеджмент.

Для організаційного забезпечення навчального процесу на кафедрі використовуються сучасні навчальні плани за трьома вищезазначеним напрямами підготовки фахівців, які лягли в основу формування робочих програм, що базуються на сучасній теорії та практиці діяльності господарського комплексу України та Європи. У лекційних курсах викладачів кафедри МУПЛ враховані особливості політичного, економічного та культурного життя українського суспільства, а також передбачений тісний зв’язок менеджмент-освіти та фахових дисциплін з економіки, маркетингу, інформатики, комп’ютерної техніки тощо.

Кафедральні робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій та методичні посібники постійно оновлюються. Тематика індивідуальних завдань, курсових та дипломних робіт актуальна і узгоджується з проблемами українських підприємств різноманітних сфер діяльності та форм власності. Здійснено перехід до навчання за Болонською системою, у зв’язку з чим розроблено нові навчальні та робочі програми.

Основна ідея концепції навчального процесу в Академії в цілому і на кафедрі зокрема – універсалізація знань, а потім – вузька спеціалізація. Це обумовлено сучасними потребами реформування економіки нашої держави.

З огляду на обмежені на сьогоднішній день можливості бібліотеки в забезпеченні навчального процесу сучасними посібниками та методичними матеріалами, кафедра цілеспрямовано працює над створенням електронної бібліотеки, використання можливостей якої дозволяє перевести навчальний процес на якісно новий рівень розвитку. Усі методичні вказівки кафедри й окремі посібники представлені в електронному вигляді та ефективно використовуються студентами очної й заочної форм навчання.

Вищевикладене дає змогу зробити висновок про те, що навчальний процес на кафедрі менеджменту, управління проектами і логістики організований на рівні, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців для роботи в умовах ринкової економіки України.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з підприємствами, організаціями та фірмами м Дніпро і всієї України, проводять консультування керівників і фахівців.

До складу кафедри входить член української асоціації управління проектами, який консультував такі компанії як: «навая пошта», «Простір», «Банк Кредит Дніпро», «Логос», «Море пива» та інші – Климук О.О.

Наші викладачі підтримують зв’язок з різними бізнес-структурами і передають практичний досвід студентам. Так наприклад, нещодавно було проведено цикл семінарів з інтернет-маркетингу.

Більше 80% дипломних робіт наших студентів виконуються на реальній основі і присвячені вдосконаленню управління реальних підприємств і організацій.

Плануються відкриті лекції випускників економічного факультету, які працюють на керівних посадах у великих компаніях і організаціях.

 

?>
вверх