Наукові спрямування

Інновації, товарознавство, маркетингові дослідження, управління інноваційними проектами

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Котуранова
Тетяна
Віталіївна

Дисципліни

Інноваційний менеджмент

Управління інноваціями

Товарознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

koturanova.tetiana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Управління ринковою вартістю торговельних підприємств». Керівник кандидатської дисертації – д.т.н., професор Вечеров В.Т. Котуранова Т.В. бере участь в наукових та науково-практичних конференціях, займається розробкою наукових проблем: розробка, вдосконалення й реалізація методів і моделей менеджменту, маркетингу та управління проектами щодо підвищення ефективності функціонування українських підприємств. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств на основі вдосконалення системи логістичного менеджменту» (2016-2020 р.р.). Котурановой Т.В. опубліковано понад 30 наукових праць, з них: 2 навчальних посібника та 1 колективна монографія.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 11/09/2017


Країна: ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Розрахунок економічної ефективності інноваційних проектів. Впровадження інтерактивних методів при викладанні дисциплін: «Управління інноваціями», «Інноваційний менеджмент», «Товарознавство»


Трудова діяльність

У 2000 р. закінчила економічний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури й отримала диплом з відзнакою по спеціальності «Фінанси». Під час навчання займалася науковою роботою. З 2000 по 2003 роки навчалась в аспірантурі на кафедрі при ПДАБА. Прийнята на роботу асистентом кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами ДВНЗ «ПДАБА» в 2007 року. У квітні 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Управління ринковою вартістю торговельних підприємств" за спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З 24 вересня 2009 року – доцент кафедри «Менеджменту, управління проектами і логістики». У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри «Менеджменту, управління проектами і логістики». З 01.11.2002 року по 01.12.2011 р. працювала за сумісництвом оцінювачем в ПП «Тікер» на підставі посвідчення МФ№40 від 18 жовтня 2002 р. підготовки оцінювачів «Оцінка майна в матеріальній формі» за різними спеціалізаціями. З 2015 року по теперішній час доц. Котуранова Т.В. проводить наукове консультування ПП «Саллі» та ТОВ «Кекла». Розроблено низку пропозицій щодо покращення діяльності цих підприємств.

Публікації

Навчальні посібники:

1. Котуранова Т.В.  Основи менеджменту. Навчальний посібник / Вечеров В.Т., Міщенко А.П., Котуранова Т.В.  – Дніпропетровськ: «Свидлер А.Л.», 2012. – 352 с.

2. Котуранова Т.В. Логістична діяльність підприємства: інновації та інтернет-маркетинг. Навчальний посібник / В.Ю. Божанова Т.В. Котуранова, Ю.С. Булєєв, О.В. Цабій // Дніпро: “Свидлер А.Л.”, 2017. – 282 с.

Монографії:

1. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. – Суми: Триторія, 2018. – 382 с. Котуранова Т.В. (п. 8.1): Комерціалізація інновацій у вищих навчальних закладах як фактор його конкурентоспроможності. Колективна монографія.

Статті

1. Котуранова Т.В., Барсукова В.С. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод стратегічного управління підприємством // Економічний простір: зб.наук.пр. – №61. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. С. 249-255.

2. Котуранова Т.В. Стратегія інноваційного розвитку України // Економічний простір: зб.наук.пр. – №67. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. С. 132-138.

3. Котуранова Т.В. Аналіз стану інноваційної сфери України: проблеми та перспективи / І.В. Поповиченко,  Т.В. Котуранова, Н.О. Зинченко // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – №86. – С.107-115.

4. Котуранова Т.В. Проблеми та перспективи розвитку косметологічних послуг в Україні / Т.В. Котуранова, О. О. Семенова // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – №119. – С.77-85.

5. Котуранова Т.В. Дослідження сучасних тенденцій впровадження інноваційних матеріалів у будівництво / Т.В. Котуранова, Т.Є. Марчук // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – №120. – С.58-68.

6. Котуранова Т.В. Особливості впровадження управлінських інновацій на українських підприємствах з метою підвищення їх конкурентоспроможності // Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». – №1 (1). – Дніпро, 2018. С.99 – 116.

7. Інтернетбанкінг в Україні – інноваційний розвиток банківської сфери / Т.В. Котуранова, Вартоха Я. С., Александрова М. О. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 146. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – С. 43–56.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх