Наукові спрямування

Деформаційні процеси на техногенно-перевантажених міських територіях; геомоніторинг міських територій; оцінка надійності геодезичних та землевпорядних робіт

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ішутіна
Ганна
Сергіївна

Дисципліни

Геодезія

Інженерна геодезія

Супутникова геодезія та сферична астрономія

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Топографічне, землевпорядне та комп’ютерне креслення

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421А (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (0562) 46-93-27

E-mail

ishutina.hanna @pgasa.dp.ua
ishutina.hanna @365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Доцент Ішутіна Ганна Сергіївна закінчила у 2007 році Національний гірничий університет за спеціальністю «Маркшейдерська справа». З 2008 по 2011 навчалась у денній аспірантурі на кафедрі землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії. У 2015 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Тема дисертації: «Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій» (керівник – доцент Бєгічев С.В.). У 2017 р. отримала вчене звання доцента. У співавторстві та самостійно опублікувалабільше 30 наукових праць(в тому числі публікація у журналі включеному в наукометричну базу Scopus, 1 патента на корисну модель) та 30 навчально-методичних розробок. Приймала участь у 23 наукових конференціях (за профілем кафедри), у тому числі: - ХV та ХVІ Міжнародній науково-технічній конференції «ГЕОФОРУМ» (м. Львів, 2010 та 2011 рр.); - IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 2010 р.); - ІІІ Міжнародній конференції молодих вчених «Геодезія, архітектура та будівництво» (GAC) (м. Львів, 2010 р.); - VII Міжнародній науково-практичній конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» (м. Ужгород, 2014 р.); - 1st InternationalconferenceonEurasianscientificdevelopment (Vienna, 2017) м. Вена, Австрія, 2017 р.) - 1st Internationalconference «Scienceandsociety» (Hamilton, 2017) м. Гамільтон, Канада, 2017 р.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 19/02/2019


Країна: Україна, м. Дніпро, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Назва події:

«Ознайомлення з програмним комплексом Digitals та його застосуванням при обробці знімків, побудові ЦММ, ЦМР у фотограмметрії».


Трудова діяльність

З 2007 року працює в ПДАБА спочатку на посаді асистента кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії. З 2015 року працює доцентом кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії. З 2010 р. є представником будівельного факультету Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА, успішно проводить організаційну роботу серед молодих науковців будівельного факультету.

Публікації

1. Ішутіна Г.С. Технологія підвищення надійності геодезичного моніторингу / Г.С. Ішутіна // Вісник Придні-провської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – №2 – С. 32-36.

2. Кірічек Ю.О. Планування забудови міської території з урахуванням геодинамічного моніторингу / Ю.О.Кірічек,С.В.Бєгічев, Г.С. Ішутіна // Будівельні конструкції. – Вип. 83. – Книга 2. – К.: ДП НДІБК, 2016. – С. 571-577.

3. Бєгічев С.В. Геоінжинерингові дослідження – шлях підвищення безпечного функціонування мегаполісів / Бєгічев С.В., Ішутіна Г.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. – Днепр, 2016. – Вып. 93. – С. 120-126.

4. Zuska A. Observation of dynamics of landslides within built-up slopes of ravines in the city of Dnipro / A. Zuska, O. Yankin, H. Ishutina // European Journal of Technical and Natural Sciences. № 2. Vienna. 2017. Pp. 15-20.

5. BiehichevS. Modelling geodetic network to improve reliability of surveying providing of mining operations / S. Biehichev, Н. Ishutina, L. Chumac// Науковий вісник Національного гірничого університету. – №3 (159) – 2017. – Pp. 26-31.

6. Зуска А. В. Анализ аффинного преобразования плоских прямоугольных координат из одной системы в другую / А. В. Зуска, А. С. Ишутина // Science and society. Proceedings of the 1st International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2017. Pp. 90-95.

7. Многофакторный дисперсионный анализ в классификации по степени совместного влияния однородных факторов техногенного загрязнения / С.В. Бегичев, А.С. Ишутина // Eurasian scientific development. – Vienna: PremierPublishing, 2017. – P. 43-50.

8. Бєгічев С.В. Аналіз сучасного стану проблем и техногенно-забруднених земель України / С.В. Бєгічев, Г.С. Ішутіна // Стан і перспективи природокористувань в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ужгород, 2017. –С. 58-65.

9. Бегичев С.В. Зонирование техногенно-загрязненных городских территорий / С.В. Бегичев, А.С. Ишутина // Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: 2-я Международная научно-техническая интернет-конференция. – Тула, 2017. – С. 14-21.

10. Biehichev S. Scientific substantiation of the program of formation of integrated monitoring urban areas / S. Biehichev, H. Ishutina, P. Stehno // Science and techno-logy: perspectives of the XXI century Збірникматер. Міжвуз. науково-практ. конф. Молодихвчених. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – С. 41.- 43.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх