Наукові спрямування

Деформаційні процеси на техногенно-перевантажених міських територіях; геомоніторинг міських територій; оцінка надійності геодезичних та землевпорядних робіт; створення геодинамічного полігону; дослідження техногенно-забруднених територій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ішутіна
Ганна
Сергіївна

Дисципліни

Топографія

Геодезія

Інженерна геодезія

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Інженерна підготовка територій (основи геодезії)

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421А (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (0562) 46-93-27

E-mail

ishutina.hanna@pdaba.edu.ua
ishutina.hanna@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Доцент Ішутіна Ганна Сергіївна закінчила у 2007 році Національний гірничий університет за спеціальністю «Маркшейдерська справа». З 2008 по 2011 навчалась у денній аспірантурі на кафедрі землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії. У 2015 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Тема дисертації: «Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій» (керівник – доцент Бєгічев С.В.). У 2017 р. отримала вчене звання доцента. У співавторстві та самостійно опублікувалабільше 30 наукових праць(в тому числі публікація у журналі включеному в наукометричну базу Scopus, 1 патента на корисну модель) та 30 навчально-методичних розробок. Приймала участь у 23 наукових конференціях (за профілем кафедри), у тому числі: - ХV та ХVІ Міжнародній науково-технічній конференції «ГЕОФОРУМ» (м. Львів, 2010 та 2011 рр.); - IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 2010 р.); - ІІІ Міжнародній конференції молодих вчених «Геодезія, архітектура та будівництво» (GAC) (м. Львів, 2010 р.); - VII Міжнародній науково-практичній конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» (м. Ужгород, 2014 р.); - 1st InternationalconferenceonEurasianscientificdevelopment (Vienna, 2017) м. Вена, Австрія, 2017 р.) - 1st Internationalconference «Scienceandsociety» (Hamilton, 2017) м. Гамільтон, Канада, 2017 р.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 19/10/2021


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Використання додатків хмарного сервісу Office 365 у дистанційному навчанні


foto_qualification

Дата проходження: 19/02/2019


Країна: Україна, м. Дніпро, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Назва події:

«Ознайомлення з програмним комплексом Digitals та його застосуванням при обробці знімків, побудові ЦММ, ЦМР у фотограмметрії».


Трудова діяльність

З 2007 року працює в ПДАБА спочатку на посаді асистента кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії. З 2015 року працює доцентом кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії. З 2010 р. є представником будівельного факультету Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА, успішно проводить організаційну роботу серед молодих науковців будівельного факультету.

Публікації

1. Антоненкова А.В. Створення геодинамічного полігону на території м. Дніпро на базі існуючих пунктів полігонометрії / А.В. Антоненкова, Г.С. Ішутіна, С.В. Бєгічев // Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022 – С. 137-138.

2. Антоненкова А.В. Визначення екологічно безпечних земельних ділянок шляхом застосування статистичних методів та ГІС-технологій при аналізі даних екомоніторингу / А.В. Антоненкова, Г.С. Ішутіна // Безпека життєдіяльності в XXІ столітті, 2021. – С. 28-30.

3. Антоненкова А.В. Моделювання техногенного забруднення земель м. Дніпро / А.В. Антоненкова, Г.С. Ішутіна // Матеріали IX Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 147-148.

4. Матвієвська К.Ю. Заходи підвищення безпеки життя міського населення / К.Ю. Матвієвська, Г.С. Ішутіна // Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті :  тез. допов. XVI Міжвузівської студентської науково-практичної конференції (16-17 квітня 2020). .– Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 25-27.

5. Дрозденко О.В., Ішутіна Г.С. Дослідження надійності встановлення меж земельних ділянок / Матеріали сьомої всеукраїнської науково-техн.конф.студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. Том 6. – С. 13-14.

6. Формування класифікації земельних ділянок та ринку нерухомості  залежно від фактору техногенного забруднення території / С. В. Бєгічев, Г.С. Ішутіна, І.Г. Андреєва Збірник тез доповідей 24-ї Міжнародної конференціїGeoforum-2019 – Львів-Брюховичі-Яворів, 2019. – С. 36.

7. Методики нивелирования / Эль Брини Маруан, А.С. Ишутина, Л.В. Кушнир // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка-2019. Міжнародний контекст» – Дніпро:ПДАБА, 2019. – Вип. 9 – С. 42-43.

8. Применение фотограмметрических методов в различных отраслях / Зероуал Ахмед, А.С. Ишутина, Л.В. Кушнир // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка-2019. Міжнародний контекст» – Дніпро: ПДАБА, 2019. – Вип. 9 – С. 44-45.

9. Бєгічев С.В. Сучасний стан розвитку сонячних енергогенеруючих станцій та його залежність від фактору надання земельних ділянок / С.В. Бєгічев, Г.С. Ішутіна, М.А. Артеменко // Матеріали міжнар.науково-техн.конф.молодих вчених «GeoTerrace-2018». – Львів, 2018. – С. 208-211.

10. Бєгічев С.В. Критичний аналіз процедури впровадження принципу екстериторівального погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки / С.В. Бєгічев, Г.С. Ішутіна, Т.О. Вакуліч // Матеріали IX-ї міжнар. наук.-практ. конф. «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні». – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2018. – С. 198-203.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх