Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язано з оцінкою якості та безпеки життєдіяльності населення, оцінкою шумового забруднення та загазованістю міських територій від автотранспорту.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Гільов
Володимир
Володимирович

Дисципліни

Урбоекологія

Якість та безпека життєдіяльності населення у міському середовищі

Містобудування, районне планування та екологія

Екологічна стандартизація та сертифікація

Вступ до фаху, Метеорологія та кліматологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

hilyov.v@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2016 році в спеціалізованій вченій раді К45.052.05 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека» на тему: «Експрес-оцінка стану екологічної безпеки примагістральних територій сельбищних зон». Є виконавцем науково-дослідних робіт кафедри «Екології та охорони навколишнього середовища» ДВНЗ ПДАБА: «Теорія та практика регіонального природокористування та охорони навколишнього середовища» номер державної реєстрації 0106U005337 (2006–2010 рр.), «Інноваційний підхід до рішення екологічних проблем Придніпровського регіону», номер державної реєстрації 0111U006478 (2011–2015 рр.), «Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» номер державної реєстрації 0116U004746 (2016–2020 рр.). У 2019 році отримав вчене звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Захист кандидатської дисертації 2016 р. Стажування 2018 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, кафедра хімії та інженерної екології. Тема: «Поглиблення професійних знань з оцінки якості навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності населення на урбанізованих територіях з урахуванням питань природоохоронного законодавства, екологічних стандартів, норм та правил». Наказ № 87-к від 30.03.2018р.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1995 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, і одержав диплом з відзнакою інженера-будівельника за спеціальністю комунальне будівництво та господарство. У цьому ж році поступив у аспірантуру ПДАБА. З 1998 по 2013 рік працював асистентом на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища ПДАБА. З 2013 по 2017 рік, працював старшим викладачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА. У 2003-2014 році заступник декану факультету Екології та БЖД, 2011-2016 рік: заступник відповідального секретаря приймальної комісії. У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека». З 2017 року по теперішній час – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ ПДАБА. Неодноразово був нагороджений подякою ректора за багаторічну та сумлінну працю.

Публікації

1. Development of the method of evaluation the level of environmental safety of housing accommodation and its approbation / P. Sankov, I. Trifonov, N.Tkach, V. Hilov, V. Bakharev, O.Tretyakov, S. Nesterenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 4/10 (88) 2017 – P. 61-69, 79-80 – DOI: 10.15587/1729-4061.2017.108443

2. The key aspects of atmospheric air environmental monitoring concept formation at the urban systems level./ Volodymyr Bakharev, Peter Sankov, Andriy Marenych and Volodymyr Hilov// IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 4 Issue 7, June 2017 – р.133-139 – ISSN (Online) 2348 –7968 | Impact Factor (2016) – 5.264. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ijiset.com/vol4/v4s7/IJISET_V4_I07_18.pdf

3. Prediction of acoustic pollution in the conditions of reconstruction of industrial enterprise / Peter Sankov, Ivan Trifonov, Volodymyr Bakharev, Nataliia Tkach, Vladimir Hilov// IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 4 Issue 5, May 2017 – Р.356-363 – ISSN (Online) 2348 –7968 | Impact Factor (2016) – 5.264 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ijiset.com/vol4/v4s5/IJISET_V4_I05_54.pdf

4. Гилёв В. В. Обеспечение экологической безопасности промышленного региона / В.В. Гилёв, В.Н. Макарова // Вісник Придніпровської державної академії академії та архітектури. – Дніпропетровськ:, 2015. – №4 (205). – 75 с. – С. 62–67.

5. Гилёв В. В. Метод экспресс-оценки урбанизированных территорий по фактору загазованности выхлопными газами автотранспорта / В.В. Гилёв, В.Н. Макарова, М.Ю. Трошин, В.С. Бахарев // Федеральный журнал «Наука, техника и образование». – Москва, 2015. – № 10. – С. 14–17.

6. Гільов В. В. Оцінка інтенсивності руху автотранспорта та рівня забруднення окисом вуглецю на магістральних вулицях Ленінського району м. Дніпропетровська / В.В. Гільов, Б. Д. Гваджаіа // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Днепропетровск: ПГАСА, 2013. – Вып. 68. – С. 109– 112.

7. Влияние техногенных факторов на экологию: научная монография / Часть ІІІ Моделирование влияния техногенных факторов на экологию: Глава 1 Загрязнение атмосферы на территориях, прилегающих к путям движения автотранспорта // под ред. Д.В. Елисеева. – Новосибирск: Издательство «СибАК», 2014. – 164 с. С. 98-118

8. Оценка качества и безопасности жизнедеятельности населения проживающего на територии с многоэтажной застройкой по фактору шумового загрязнения / В.В. Гилёв, В.Н. Макарова, М.Ю. Трошин// International Scientific Journal. – Київ: «Спринт-Сервіс», 2015. – № 1. – С. 14–17.

9. Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення соціально-економічного збитку через шумове забруднення території з садибною забудовою від магістральної вулиці (дороги)» з курсу «Містобудування та районнопланувальна екологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання / Укладач: Гільов В. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2015 – 12 с.

10. Методичні вказівки до практичних робіт «Визначення рівня забруднення примагістральних територій від автотранспорту» з дисципліни «Урбоекологія» для студентів напряму підготовки 6.040106  «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / Укладач: Гільов В. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 р. – 12 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх