Наукові спрямування

Дослідження структури сучасних матеріалів з застосуванням оптичної, растрової та дифракційної електронної мікроскопії; фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій; конструювання матеріалів на нанорівні.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Бекетов
Олександр
Вадимович

Дисципліни

Теорія процесів формування структури та властивостей матеріалів

Методи структурного аналізу матеріалів

Сучасні методи дослідження структури та властивостей конструкційних матеріалів

Діагностика та дефектоскопія конструкційних матеріалів та виробів

Функціональні матеріали

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 120 (перший поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562)46-93-72, моб. 097-711-89-87

E-mail

a.v.beketov77@gmail.com

Наукова діяльність

Доцент Бекетов Олександр Вадимович закінчив 1999 р. Дніпропетровський Державний Університет за спеціальністю інженер-фізик. З 1999р. по 2002р. навчався в аспірантурі при ДВНЗ ПДАБА. Кандидат технічних наук з 22.04.2004 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 08.085.02 при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури на тему: «Особливості процесів структуроутворення і розробка параметрів зміцнення сталі 10Г2ФБ» зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство. У 2011 році отримав вчене звання доцент. Самостійно та в співавторстві опублікував 117 наукових праць. У 2009…2011 рр. був вченим секретарем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі матеріалознавство. З 2002 року є членом технічного секретаріату міжнародної науково-практичної конференції Стародубовські читання (Будівництво, матеріалознавство, машинобудування). З 2012 року є виконавцем фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконуються за держзамовленням: «Теоретичні основи отримання наноструктурованих елементів та їх вплив на комплекс властивостей будівельних сталей» (2012…2015рр.); «Теоретико-експериментальне дослідження механізмів впливу нанорозмірних параметрів структури на закономірності руйнування низьковуглецевих мікролегованих сталей» (2016…2018 рр).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1994 – 1999 – студент Дніпропетровського Державного Університету. 1999 – 1999 – заступник начальника відділу технічних засобів навчання Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 1999 – 2002 – аспірант кафедри Матеріалознавство і обробки матеріалів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 2002 – 2004 – молодший науковий співробітник лабораторії експериментальних наукових досліджень Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2004 – 2006 – старший науковий співробітник лабораторії експериментальних наукових досліджень Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2006 – 2007 – доцент кафедри фізики Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2007 – 2014 – доцент кафедри матеріалознавства та оброки матеріалів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 2015…2017 докторант Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 2018 – по цей час – доцент кафедри матеріалознавства та оброки матеріалів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Публікації

1. Бекетов О.В. Аналіз механізмів руйнування листів з низьковуглецевих низьколегованих сталей при статичних та динамічних випробуваннях. Частина 1. / О.В. Бекетов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск, 2014. – Вып.73. – С. 208-212.

2. А.В. Бекетов Влияние холодной деформации на количество специальных границ в ферритной составляющей низкоуглеродистых сталей / Большаков В.И., Семенов Т.В., Сухомлин Г.Д., Лаухин Д.В., Бекетов А.В., Аскеров Х.А., Мурашкин А.В., Ткач В.Н., Бурыкина И.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск, 2014. – Вып.74. – С. 216-222.

3. О. Бекетов Дослідження взаємозв’язку між морфологією цементитного каркасу та мікротвердістю перлітної складової низьковуглецевих низьколегованих будівельних сталей / Большаков В., Лаухін Д., Бекетов О., Камінський Д. // Theoretical Foundation of Civil Engineering: Polish-Ukraїnian Transactions. Dnepropetrivsk, 2014, V.22, Part II. – P. 63-68.

4. А.В. Бекетов Построение регрессионной модели зависимости изменения параметров квазиэвтектоида от скорости охлаждения / Большаков В.И., Лаухин Д.В., Бекетов А.В., Тютерев И.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск, 2015. – Вып.80. – С. 79-83.

5. О.В. Бекетов Дослідження поверхневої енергії міжфазних границь під час дифузійного g®a перетворення / Сухомлин Г.Д., Лаухін Д.В., Бекетов О.В., Машковська А.В. // Металознавство та термічна обробка металів. Науков. та ін форм. бюл./ ПДАБА. – Дн-ськ: 2015. – № 2 (69). – С. 24-29.

6. Бекетов О.В. Дослідження взаємозв’язку між характеристиками руйнування та структурними складовими низьковуглецевих мікролегованих сталей / В.І. Большаков, Д.В. Лаухін, О.В. Бекетов, С.В. Іванцов, В.Д. Лаухін // Металознавство та термічна обробка металів. Науков. та ін форм. бюл./ ПДАБА. – Дн-ськ: 2015. – № 1 (72). – С. 53-58.

7. V. Beketov Polygonizing controlled rolling steels for metal constructions / Bolshakov V.I., Laukhin D.V., Sukhomlin G.D., Beketov A.V. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – №5 (218). – С. 40-45.

8. О.В. Бекетов Дослідження загальних особливостей розповсюдження пластичної деформації в сталях з феррто-перлітною структурою / Бекетов О.В., Іванцов С.В., Тютерев І.А., Ротт Н.О., Бабенко Є.О. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск, 2017. – Вып.95. – С.26-34.

9. О.В. Бекетов Вплив температурно-деформаційної обробки у міжкритичному інтервалі температур на структуру та властивості товстих листів з низьковуглецевих будівельних сталей / Лаухін Д.В., Сухомлин Г.Д., Бекетов О.В., Іванцов С.В., Щудро А.Є., Лаухін В.Д. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск, 2017. – Вып.96. – С.95-102.

10. А.В. Бекетов Алгоритм проведения статистической обработки массивов экспериментальных даннях / Лаухин Д.В., Бекетов А.В., Ротт Н.А., Лаухин В.Д. // Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». – Дніпро, 2017. – №2. – С. 68-77.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх