Наукові спрямування

Геотехнічна і гірнича механіка, дослідження закономірностей формування напружено-деформованого стану у породних масивах, геодезичний моніторінг техногенно-навантажених територій, будівель та споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Бєгічев
Сергій
Вікторович

Дисципліни

Топографія, Вища геодезія

Електронні геодезичні прилади

Картографія

Сучасні технології топографо-геодезичних робіт

Організація наукової роботи магістрів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 421a (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-27; міськ. (0562) 46-93-27, мобільний: +38(050) 96 59 371

E-mail

biehichev.serhii @pdaba.edu.ua
biehichev.serhii @365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 1980 р. до 2007 р. працював у Національному гірничому університеті, починаючи з посади старшого інженера науково-дослідного сектора кафедри маркшейдерської справи, потім асистентом (з 1982), доцентом (з 1992) та завідувачем кафедри (з 2000р.). Був виконавцем держбюджетних та госпдоговірних тематик кафедри маркшейдерії. Закінчив заочну аспірантуру у 1989 році. Кандидатську дисертацію захистив 19.05.1992 р. у спеціалізованій раді С.-Петергбургского гірничого інституту, за спеціальністю 05.15.01. «Маркшейдерія». Був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 08.080.04. у Національному гірничому університеті з 2002 по 2004 р.р. Керував науковою роботою кафедри маркшейдерії та 3 аспірантів з 1995 до 2004р.р. Закінчив докторантуру при НГУ у 2007 р. З 1.11.2007 р. працює доцентом кафедри «Землевпорядкування, будівництва автодоріг і геодезії» ДВНЗ «ПДАБА». Керував науковою роботою аспіранта Ішутіной Г.С., яка захистила кандидатську дисертацію у 2015 році. У співавторстві та самостійно опублікувала понад 80 наукових праць (в тому числі 1 монографія, 1 публікація у журналі включеному в наукометричну базу Scopus, 1 патент на корисну модель) та 38 навчально-методичних розробок. Приймав участь у 22 наукових конференціях, у тому числі за останні 5 років:
- ХV та ХVІ Міжнародній науково-технічній конференції «ГЕОФОРУМ» (м. Львів, 2010 та 2011 рр.);
- ІІІ Міжнародній конференції молодих вчених «Геодезія, архітектура та будівництво» (GAC) (м. Львів, 2010 р.);
- IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 2010 р.);
- VII Міжнародній науково-практичній конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» (м. Ужгород, 2014 р.);
- 1st InternationalconferenceonEurasianscientificdevelopment (Vienna, 2017) м. Вена, Австрія, 2017 р.)

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/04/2019


Країна: Україна, м. Дніпро, Державне підприємство «Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Назва події:

Сучасний стан проектування у сфері землеустрою, виконання кадастрових зйомок з використанням сучасних топографо-геодезичних технологій та вимог до їх оформлення.


Трудова діяльність

Закінчив шахтобудівний факультет Дніпропетровського гірничого інституту (ДГІ) в 1976 р. і отримав кваліфікацію гірничий інженер-маркшейдер. У період з 1976 р. до 1980 р. працював інженером-геодезистом. З 1980 р. до 2007 р. працював у Національному гірничому університеті, починаючи з посади старшого інженера науково-дослідного сектора кафедри маркшейдерської справи, потім асистентом (з 1982), доцентом (з 1992) та завідувачем кафедри (з 2000р.). Кандидатську дисертацію захистив 19.05.1992 р. у спеціалізованій раді С.-Петергбургского гірничого інституту, за спеціальністю 05.15.01. «Маркшейдерія». Закінчив докторантуру при НГУ у 2007 р. З 1.11.2007 р. працює доцентом кафедри «Землевпорядкування, будівництва автодоріг і геодезії» ДВНЗ «ПДАБА», В 2011г. избран головою Громадьської Організації «Придніпровське регіональне геодезичне товариство».

Публікації

1. Кірічек Ю.О. Планування забудови міської території з урахуванням геодинамічного моніторингу / Ю.О.Кірічек, С.В.Бєгічев, Г.С. Ішутіна // Будівельні конструкції. – Вип. 83. – Книга 2. – К.: ДП НДІБК, 2016. – С. 571-577.

2.Бєгічев С.В. Геоінжинерингові дослідження – шлях підвищення безпечного функціонування мегаполісів / Бєгічев С.В., Ішутіна Г.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. – Днепр, 2016. – Вып. 93. – С. 120-126.

3.BiehichevS. Modelling geodetic network to improve reliability of surveying providing of mining operations / S. Biehichev, Н. Ishutina, L. Chumac// Науковий вісник Національного гірничого університету. – №3 (159) – 2017. – Pp. 26-31.

4. Многофакторный дисперсионный анализ в классификации по степени совместного влияния однородных факторов техногенного загрязнения / С.В. Бегичев, А.С. Ишутина // Eurasian scientific development. – Vienna: Premier Publishing, 2017. – P. 43-50.

5. Бєгічев С.В. Аналіз сучасного стану проблем и техногенно-забруднених земель України / С.В. Бєгічев, Г.С. Ішутіна // Стан і перспективи природокористувань в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ужгород, 2017. –С. 58-65.

6. Бегичев С.В. Зонирование техногенно-загрязненных городских территорий / С.В. Бегичев, А.С. Ишутина // Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: 2-я Международная научно-техническая интернет-конференция. – Тула, 2017. – С. 14-21.

7. Biehichev S. Scientific substantiation of the program of formation of integrated monitoring urban areas / S. Biehichev, H. Ishutina, P. Stehno // Science and techno-logy: perspectives of the XXI century Збірник матер. Міжвуз. науково-практ. конф. Молодих вчених. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – С. 41.- 43.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх