Наукові спрямування

Ефективність використання інтелектуального потенціалу суб'єктів господарювання в національній економіці.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовавище середнього

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Зюзя
Андрій
Олександрович

Дисципліни

Мегаполіси в глобальній економічній системі

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В500
(5 поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

Наукова діяльність

Розробник теми: «Забезпечення ефективності використання інтелектуального потенціалу суб'єктів господарювання в національній економіці». Учасник науково-дослідної роботи по кафедри ЕП на тему: «Вдосконалення обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами» (2016 - 2021 рр.) та «Вдосконалення механізму функціонування соціально-економічних систем та управління ефективністю підприємницької діяльності в сучасних умовах економічного середовища» (2021-2023 рр.); Учасник Міжнародних науково-практичних конференцій, Міжнародного бізнес-форуму та Всеукраїнських науково-практичних конференцій (Сертифікати про участь). Зокрема, брав участь: на ХІІ Міжнародному бізнес-форумі,. Київ, 22 березня 2019 року; на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції: Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток. 28-29 травня 2019 року; на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції: Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління,. м. Київ, 7 листопада 2019 р; на IV Міжнародній науково-практичній конференції: Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії (м. Дніпро, 25 квітня 2020 р.); на ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції: Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності ї (10 квітня 2020 р.); на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття».- Черкаси, 2020.; на V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії», м. Дніпро, ПДАБА, 2020.; на IV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти» – Одеса: ОДАБА, 2021.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З вересня 2012 року по червень 2016 рік навчався в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та здобув ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Будівництво», кваліфікацію «Технічний фахівець (галузь будівництво)». З вересня 2016 по червень 2017 року продовжив навчання у ДВНЗ ПДАБА та здобув кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Отримав диплом з відзнакою за професійною кваліфікацією інженер-будівельник та, за результатами навчання, рекомендацію до вступу в аспірантуру. Одночасно, з вересня 2016 року по червень 2018 року навчався за заочною формою в ДВНЗ «Національна металургійна академія України» та здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти «магістр» за галуззю знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Інтелектуальна власність». З жовтня 2017 року по жовтень 2021 року навчався в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА на спеціальності 051 «Економіка». За час навчання брав участь у роботі над науковою темою на кафедри «Економіка підприємництва», у наукових та суспільних заходах кафедри, відділу аспірантури та академії. З січня 2022 року працює на посаді асистента кафедри Міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. На сьогодні є автором 4 статей у наукових фахових виданнях України, 1 статті в іноземних виданнях у країнах ЄС/ОЕСР, 14 тез доповідей.

Публікації

1. Зюзя А. О. Інтелектуальний капітал:формування понятійного апарату на основі наукових підходів /Фісуненко П. А., Зюзя А. О. //Економічний простір:Збірник наукових праць.- №135. –Дніпро:ПДАБА, 2018. -205 с., С. 28-38.;

2. Зюзя А. О. Формування інтелектуального потенціалу суб’єктів господарювання в національній економіці: теоретичний аспект/ Каховська О. В., Зюзя А. О.// Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 155. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 72 с., – С.15-20;

3. Зюзя А.О. Оцінка інтелектуального потенціалу: теоретико-методичний аспект / Зюзя А. О.// Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 164, м. Дніпро, ПДАБА, 2020., 170 с., С. 38-42;

4. Зюзя А.О. Методичні підходи до оцінки інтелектуального потенціалу, як важливий чинник його ефективного використання в національній економіці. / Зюзя А. О.// Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 165. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 149 с., – С.76-81;

5. Fisunenko, P., & Ziuzia, A. (2021). EFFICIENCY OF INTELLECTUAL POTENTIAL AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY. Green, Blue & Digital Economy Journal, 2(2), 60-67. https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-2-9);

6. Зюзя А. О. Інтелектуальний капітал як фактор інноваційного розвитку в умовах евроінтеграції / Зюзя А. О. // Матеріали ХІІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2019 року) – Київ: Київ. Нац.торг.-екон.ун-т, 2019. – 154 с. – С.67-69;

7. Зюзя А. О. Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання як фактор ефективного використання інтелектуального потенціалу/ Зюзя А. О.//Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції:Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління (м. Київ, 7 листопада 2019 р.) Київ:УкрІНТЕІ, 2019. – 268 с., – С.124-128;

8. Зюзя А. О. Інтелектуальний потенціал суб’єктів господарювання в національній економіці в умовах четвертої промислової революції / Зюзя А. О.// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії (м. Дніпро, 25 квітня 2020 р.). – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 168 с., – С.28-32;

9. Зюзя А. О. Оцінка інтелектуального потенціалу суб’єктів господарювання, як важливий чинник його ефективного використання в цифровій економіці / Зюзя А. О.// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії», м. Дніпро, ПДАБА, 2020.;

10. Зюзя А. О. Розвиток інтелектуального підприємництва, як стратегічний напрям та фактор підвищення ефективності інтелектуального потенціалу національної економіки / Зюзя А. О.// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти» – Одеса: ОДАБА, 2021. – 480 с.,- С.57-62;

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх