Орловська Юлія Валеріївна

Завідувач кафедри. Головний редактор фахового збірника «Економічний простір», що включений до міжнародних наукометричних баз.

Доктор економічних наук, професор. Член Української спілки економістів-міжнародників, академік Академії економічних наук, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії

 

Ю.В. Орловська очолює кафедру міжнародної економіки з моменту її створення й до сьогодні. Свого часу була студенткою та випускницею Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. Після здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук працювала доцентом на новоутвореному економічному факультеті рідної академії.

Після закінчення докторантури (2000–2003) обрана завідувачем кафедри міжнародної економіки. У 2004 р. в НДЕІ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України захистила докторську дисертацію. З квітня 2005 р. — професор кафедри міжнародної економіки. У педагогічній діяльності активно впроваджує інноваційні методи навчання: ситуаційні вправи, інтерактивні лекції, ділові ігри тощо. Вільно володіє англійською мовою, викладає нею низку дисциплін. Удосконалює французьку мову, а також має достатній рівень знання польської та німецької мов. Автор
12 монографій та чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України. Підготувала вісьмох кандидатів наук.

Проф. Ю.В. Орловська  пройшла декілька типів міжнародного стажування. Так, у 2004 р. в складі 90 викладачів України перемогла у міжнародному конкурсі «Лідери майбутнього в МВА» і стажувалася у Вищій школі економіки (м. Варшава, Польща), а у 2005 р. — у Ваймор-Мазурському університеті (м. Ольштин, Польща). Лінгвістичне стажування пройшла у 2007 р. — у Міжнародній школі англійської мови (м. Істборн, Англія). В 2012 р. виграла академічний грант МОН України (програма Кабінету міністрів України) та пройшла стажування на факультеті бізнес-освіти Технічного університету м. Фрайберг (Німеччина) щодо організації міжнародних магістерських програм «Міжнародний екологічний менеджмент» — «Міжнародний бізнес».

Є членом науково-методичної комісії Науково-методичної ради
МОН України щодо розробки Стандартів вищої освіти за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»; бере участь у формуванні навчальних планів міжнародних міжуніверситетських програм навчання; задіяна в змістовному наповненні навчальних курсів, у тому числі й англійською мовою. Має іноземний досвід цієї роботи.

У 2012–2013 рр. працювала зовнішнім експертом-екзаменатором міжуніверситетської програми бакалавра з міжнародного менеджменту Університету Уельса (Великобританія).

Наукова робота проф. Ю.В. Орловської  зі студентами відзначена нагородами конкурсів НАН України (2005 р: Перша премія) та МОН України (2015 р: три нагороди на Конкурсі магістерських дипломних робіт).

Є організатором та головним редактором збірника наукових праць «Економічний простір», який включено до переліку фахових видань України з економіки, а також до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Advanced Science Index.

З квітня 2009 р. є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій ПДАБА за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка». Член Вченої ради ПДАБА та науково-методичної ради економічного факультету, організатор і керівник Наукового економічного центру регіонального розвитку ПДАБА.

 

 

Кафедра міжнародної економіки заснована в січні 2003 р. і є однією з наймолодших в академії. Основне завдання кафедри — підготовка та випуск професіоналів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» зі знаннями, уміннями й навичками організаційно-керівної та освітньо-дослідницької діяльності, які володіють необхідними та достатніми професійними й особистісними компетентностями за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр».

Випускники кафедри успішно працюють аналітиками-економістами у філіях транснаціональних корпорацій, валютних відділах комерційних банків, міжнародних лізингових компаніях, сфері міжнародного туризму, менеджерами зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, перекладачами англійської бізнес-мови, аналітиками міжнародних відділів торгово-промислових палат, співробітниками міжнародних організацій.

Для впровадження в навчальний процес вимог реального міжнародного бізнесу, новацій зовнішньоекономічної діяльності в законодавчій та практичній площинах була створена Спілка випускників кафедри (ALUMNY-club), що передбачає не тільки підтримку зв’язків між колишніми одногрупниками, але й обговорення з викладачами пропозицій щодо удосконалення змісту конкретних навчальних дисциплін.

Щоб максимально ефективно сприяти набуттю студентами знань, вмінь та інших професійних компетентностей, викладачі кафедри використовують, крім традиційних форм (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття), такі інноваційні методи активного навчання:

 • виконання імітаційних вправ та індивідуальних досліджень;
 • метод аналізу конкретних ситуацій міжнародного бізнесу (кейс-стаді);
 • організація рольових та ділових ігор;
 • «мозковий штурм» та інші.

У 2005 р. на спеціальності «Міжнародні економічні відносини» було започатковано англо-український проект, метою якого стала підготовка сучасних кваліфікованих фахівців міжнародного рівня, які володіють глибокими професійними знаннями, як мінімум двома іноземними мовами та сучасними комп’ютерними технологіями. Тобто фахівців, які здатні успішно працевлаштуватися за умов мінливого попиту на ринку праці.

Суть проекту полягає в тому, що викладання низки професійних дисциплін, починаючи з 1-го курсу, здійснюється англійською мовою. Одночасно студенти проекту мають великий обсяг навчальних годин для вивчення іноземних мов за допомогою новітніх комунікаційних методик, використовують лінгвістичні стажування за кордоном, а також є ініціаторами та активними учасниками багатьох культурних заходів академії.

Розвитку цього проекту сприяє міжнародна діяльність кафедри, яка включає довгострокові міжнародні зв’язки, лінгвістичні, наукові та академічні стажування в закордонних університетах, обмін досвідом, підвищення кваліфікації викладачів. Так, у межах консорціуму «CEUME» протягом 2000–2005 рр. пройшли стажування викладачі кафедри: професор Ю.В. Орловська, доценти О.В. Лантух та Г.В. Дугінець, старший викладач О.А. Варламова. Проф. Ю.В. Орловська отримала можливість стажування у Вищій школі економіки (2004 р., м. Варшава, Польща) та бізнес-школі Вармор-Мазурського університету (2005 р., м. Ольштин, Польща) за рахунок гранту CEUME-USAID. У 2007 р. проф. Ю.В. Орловська та ст. викл. О.А. Варламова пройшли лінгвістичне стажування в Істборнській школі англійської мови (Великобританія).

Вже в 2012 р. була підписана довгострокова угода з факультетом бізнес-адміністрування Технічного університету м. Фрайберг (Німеччина) щодо обміну студентами з можливістю отримання МВА-диплому міжнародного стандарту. У межах цієї угоди студенти магістратури вивчають на MBA-програмі IBDEM (International Businesson Developingand Emerging Markets) дисципліни, перелік яких є гармонізованим з навчальними планами спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в ПДАБА: міжнародний менеджмент, управління проектами, Європейська економіка та економічна політика, операційний менеджмент, транснаціональні корпорації. Результати навчання в Німеччині зараховуються в ПДАБА як складова виконаного навчального плану.

Більше того, угода з факультетом бізнес-адміністрування Технічного університету м. Фрайберг (Німеччина) дає можливість студентам на безоплатній основі отримати два дипломи одночасно:

1) український диплом магістра з міжнародних економічних відносин;

2) МВА-диплом Технічного університету м. Фрайберг (TUBAF) за програмою «Міжнародний бізнес у нових країнах з ринковою економікою» (IBDEM). Навчання відбувається англійською мовою з можливістю паралельного, «вбудованого» навчання в університетах Італії, Франції, Китаю та Польщі (протягом одного семестру).

Існують й інші приклади успішної міжнародної співпраці студентів та викладачів кафедри з університетами та міжнародними організаціями. У межах діяльності Спілки економістів-міжнародників у жовтні 2011 р. студенти ІІІ курсу взяли участь у міжнародному семінарі в м. Брюсселі (Бельгія), а у 2012 р. – у  роботі ІІІ Міжнародної літньої школи з європейської інтеграції «Конкурентоспроможність України та Швейцарії», яка відбулася в м. Києві (перший етап) та у Швейцарії (м. Женева, м. Лозанна, м. Базель) (другий етап). У 2014 р. магістр кафедри К. Голубенко  отримала стипендію польського уряду на навчання у Варшавській вищій школі економіки, яку успішно закінчила в 2016 р. Планується її докторське дослідження з подвійним науковим керівництвом (у Польщі та Україні).

У співпраці з кафедрою європейської інтеграції КНЕУ ім. В. Гетьмана виграний грант Єврокомісії «European Integration Advocacy Training» у межах Програми Єврокомісії (програма Жана Моне) на тему «Адвокації європейської інтеграції» та проведений тренінг для слухачів економічних і технічних спеціальностей (студентів та викладачів) з отриманням відповідних сертифікатів.

Проф. Ю. В. Орловська, доц. К.В. Гончарова та асист. М.С. Вовк у
2011–2012 рр. виграли грант Кабінету Міністрів України на проходження наукового стажування в провідних європейських університетах. Вагомими результатами цих стажувань стали: захист дисертацій К.В. Гончарової та М.С. Вовк, а також пропозиція німецького видання «LAP» (м. Саарбрюкен) опублікувати результати досліджень Ю.В. Орловської, О.О. Квактун та М.С. Вовк у вигляді наукової монографії з розміщенням у Книжковій палаті Німеччини.

У 2015 р. доцент кафедри В.С. Чала виграла грант Міжнародної організації франкофонних університетів (AUF) для наукового пост-докторського дослідження в Центрі європейських економічних досліджень Національного університету імені А.І. Куза (Румунія).

Кафедрою налагоджені наукові зв’язки з вченими Польщі (міста Краків, Новий Сонч, Варшава, Ольштин), Великобританії (м. Портсмут), Німеччини (м. Фрайберг), Румунії (м. Ясси) щодо досліджень проблем конкурентоспроможності регіональних та локальних економічних систем, розвитку креативної економіки в епоху глобалізації, еколого-економічного та енергозбережного розвитку, «зеленого» будівництва, регіональної економічної політики, міжнародного бізнесу тощо.

Основними напрямами наукових інтересів викладачів кафедри є:

 • проблеми сталого екологоузгодженого розвитку локальних та регіональних економік в умовах глобалізації та європейської інтеграції (проф. Ю.В.Орловська, доценти М.С. Вовк, О.О. Квактун,
  К.В. Гончарова);
 • економіка зеленого будівництва в ЄС та Україні (проф. Ю.В. Орловська, доц. К.В. Гончарова, доц. С.О. Мащенко, асист. Р.А. Алієв);
 • наукові основи міжнародного аутсорсингу (доценти Г.В. Дугінець, В.С. Чала);
 • проектне управління в міжнародних інвестиційних рішеннях (проф. Ю.В. Орловська, ст. викл. О.А. Варламова, асп. Р.А. Алієв);
 • розвиток креативної функції глобальних міст (доц. В.С. Чала);
 • економічна політика розвитку будівельної сфери в програмах енергозбереження в старопромислових регінах ЄС та Україні (проф. Ю.В. Орловська, доценти О.О. Квактун, К.В. Гончарова, С.О. Мащенко, асистенти Р.А. Алієв та С.В. Літовченко).

Особливо слід відзначити останній з перерахованих напрямів наукових досліджень. Він став основою наукового проекту молодих вчених нашої кафедри, який був поданий на конкурс МОН України 2016 р., пройшов прозору фахову експертизу та отримав грант (бюджетне фінансування) в розмірі 750 тис.грн. Враховуючи те, що подібний конкурс для молодих вчених був запроваджений вперше, а також те, що з 430 заявок по всій Україні фінансування отримали тільки 79 (!), можна тільки пишатися такими науковцями та побажати їм наснаги та вагомих наукових результатів. Показово, що вся група молодих вчених віком до 35 років – це випускники економічного факультету ПДАБА: доцент, к.е.н. К.В. Гончарова, доцент, к.е.н. М.С. Вовк, доцент, к.е.н. В.С. Чала, доцент, к.е.н. С.О. Мащенко, а також аспіранти Р.А. Алієв та С.В. Літовченко.

Обговорення результатів наукових досліджень відбувається в межах міжнародних науково-практичних та всеукраїнських наукових конференцій студентів та молодих учених, які кожного року організовує кафедра.

У 2013 р. кафедра міжнародної економіки стала переможцем рейтингу кафедр ПДАБА з науково-педагогічної роботи.

Співробітниками кафедри опубліковано виключно наукових публікацій – понад  250, серед яких: одноосібні та колективні монографії, у тому числі зарубіжні (видавництва Німеччини, Росії, Латвії, США, Польщі тощо); наукові статті в індексованих виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; наукові праці у співавторстві з закордонними вченими; статті іноземними мовами (англійською та французькою).

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм президентом України у 2018 році д.е.н., проф., завідувачу кафедрою міжнародної економіки Орловській Юлії Валеріївні було присвоєне звання заслужений працівник освіти.

 

?>
вверх