Наукові спрямування

Застосування методів прийняття рішень в системах різного призначення

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Вельмагіна
Наталя
Олександрівна

Дисципліни

Лінійні алгебра

Аналітична геометрія

Математичний аналіз

Диференціальні рівняння

Математичні методи дослідження операцій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-10

E-mail

velmahina.natalia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Вельмагіна Наталя Олександрівна у 2016 році захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (доктор філософії) в інституті механіки ім. С.П. Тимошенка місто Київ. Тема дисертації: «Бифуркационный анализ устойчивости нелинейных механических систем с качением, моделирующих колесные экипажи»» (керівник – професор Вербицький В.Г.). За останні 5 років у співавторстві та самостійно опублікувано 19 наукових праць. Учасник 14 науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференцій. Приймає участь в розробці держбюджетної НДР «Моделі, методи та інформаційні технології дослідження процесів і систем в будівництві» № ДР 0116U004537 (розділ 1 «Застосування методів прийняття рішень в системах різного призначення»).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 2002 закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Математик». З 2006 по 2014 працювала у ДААТ на кафедрі «Вища математика та інформатика», з 2012 - директор Коледжу ДААТ. З 2015 до сьогодні працює на кафедрі прикладної математики та інформаційних технологій ПДАБА.

Публікації

1. Хребет В.Г., Вербицкий В.Г, Банников В.А., Вельмагина Н.А. Построение бифуркационного множества модели двухосного автомобиля. //Сучасні технології в маши-нобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016.– №2(6). –С. 160-166.

2. Velmagina N., Verbitskii V., Khrebet V., Kravchenko A. Divergent bifurcations of stationary motion modes of wheeled vehicle model with controlled wheel module // An international journal on motorization, vehicle operation, energy efficiency and mechanical engineering «TEKA commission of motorization and energetics in agriculture», vol.16, no 3. – Lublin – Lugansk 2016. – P. 35-41.

3. Фесенко Е. Г., Пинчук С. А., Ершова Н. М., Вельмагина Н. А. Моделирование и оптимизация колебательных процессов колесных машин в системе моделирования МВТУ 3.7 // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. 86. – Д.: ПГАСА, 2015. -С.125-134.

4. Вельмагина Н. А. Анализ автоколебаний колесного модуля в круговом режиме движения // Вісник Донецького Національного університета. Серія А: Природничі науки. Донецьк 2013 – Д.: ДонНУ, 2013. – С. 28-32.

5. Вельмагина Н. А. Бифуркации автоколебаний колесного модуля в окрестности прямолинейного режима движения // Международный научный журнал «Прикладная механика», том 49(59), №6, август – сентябрь, 2013.  С.113 – 120.

6. Velmagina N., Verbitskii V., Khrebet V., Kravchenko A. Steerability and stability of automobile non-linear model // An international journal on motorization, vehicle operation, energy efficiency and mechanical engineering «TEKA commission of motorization and energetics in agriculture», vol.12, no 3. – Lublin – Lugansk 2012. – P. 77-84.

7. Velmagina N., Verbitskii V., Khrebet V., Kravchenko A. Force structure impact on the wheel module stability and oscillation process // An international quarterly journal on motorization, vehicle operation, energy efficiency and mechanical engineering «TEKA commission of motorization and energetics in agriculture», vol.13, no 4. – Lublin – Rzeszow 2013. – P. 126-133.

8. Вельмагина Н.А., Вербицкий В.Г. Устойчивость и бифуркации стационарных режимов движения модели колесного экипажа с управляемым колесным модулем // Межведомственный сборник научных трудов «Механика твердого тела» Донецк 2012 – Д., НАНУ ИПММ, 2012. – С.113 – 120.

9. Вельмагина Н.А., Вербицкий В.Г. Анализ автоколебаний колесного модуля в прямолинейном режиме движения. // Межведомственный сборник научных трудов «Механика твердого тела» Донецк 2011 – Д., НАНУ ИПММ, 2011. – С. 100-108.

10. Вельмагина Н.А., Вербицкий В.Г. Бифуркационное множе-ство модели двухосного экипажа с нелинейной немонотонной зависимо-стью сил увода. // Межведомственный сбор-ник научных трудов «Ме-ханика твердого тела» До-нецк 2010 – Д., НАНУ ИПММ, 2010. – С. 131-139.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх