Кафедра прикладної математики (з 2020 року – кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики) створена в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті у вересні 1974 року. Головне призначення кафедри – забезпечення математичної, програмної та комп’ютерної підготовки майбутніх спеціалістів, яка базується на вивченні основ застосування математичних методів і комп’ютерних технологій у проектуванні та розрахунку конструкцій, управлінні й економіці, будівельних технологічних процесах й архітектурі.

Викладацький склад за 46 років зріс від 5 викладачів у 1974 р. (3 доценти та 2 асистенти) до 12 у 2021 р. (2 професори, 6 доцентів, 2 старші викладачі та 2 асистенти). За останні 5 років захищено 2 кандидатські дисертації (О. М. Шибко, Н.О. Вельмагіна), готують до захисту кандидатські дисертації – асист. Лукашук Г.О., ст. викл. Пономарьов С.М.

З 2012 р. кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Комп’ютерні науки» і є випусковою, з чим пов’язаний великий обсяг методичної роботи. Цей напрям підготовки більше за інші, хоча й не тільки він, потребує осучаснення концепції освіти.

Сучасні системи і процеси настільки складні, що визначення їх параметрів на основі інтуїції не вирішує проблему їх стабільного функціонування. Тому на всіх етапах життєвого циклу систем і процесів необхідно виконувати моделювання та визначати параметри проектування і модернізації на основі методів оптимізації і теорії прийняття рішень. Для цього потрібно використовувати сучасні інформаційні технології і, якщо необхідно, створювати нові.

Професорсько-викладацький склад кафедри виконує держбюджетну НДР «Моделі, методи та інформаційні технології дослідження процесів і систем у будівництві». Результатом дослідження є моделі, алгоритми, методики, програмні модулі та програмні продукти, тобто науковий напрям кафедри – розроблення математичних моделей, методів та інформаційних технологій (ІТ).

Результати досліджень опубліковані в наукових статтях, збірниках матеріалів наукових конференцій та семінарів. Виконання наукових розробок і досліджень забезпечують безперервне підвищення кваліфікації викладачів, що, у свою чергу, підвищує науковий рівень навчального процесу.

Організаційно-методична робота викладачів кафедри дозволяє, починаючи з молодших курсів, залучати до серйозної науково-дослідницької роботи найбільш здібних, обдарованих, схильних до наукової творчості студентів.

Кафедра постійно бере участь в обласному міжвузівському конкурсі на кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання, має грамоти Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за 2006, 2008, 2010 і 2013 рр., які посіли перше та друге місця в номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні».

Склад кафедри у 1974 р.: завідувач, к.т.н., доц. Ю.М. Почтман, к.ф.-м.н., доц. В.О. Бараненко, к.т.н., доц. В. М. Ляпін, к.ф.-м.н., асистенти Л. В. Цибрій та  В. П. Скрипник.

Склад кафедри у 2021 р.: завідувач, к.т.н., доц. Пономарьова О.А., д.т.н., проф. Н. М. Єршова, д.т.н., проф. А. С. Корхін, д.т.н., проф. Прокопчук Ю.О., к.т.н., доц. С. М. Семенець, к.т.н., доц. О.М. Шибко, к. т. н., доц. І. М. Ільєв, к.т.н., доц. Ю. Є. Власенко, к.ф.-м.н., доц. Н.О. Вельмагіна, старші викладачі Л. Ю. Кривенкова, С.М. Пономарьов, асистенти Г.О. Лукашук, Т.О. Новицька.

З 1981 по 1985 р. завідував кафедрою к. ф.-м. н., доц. В. О. Бараненко, з 1985 по 2000 р. – д. т. н., проф. Г. С. Пашковський, з 2000  по 2020 р. – д.т.н., проф. Н.М. Єршова, з 2020 року кафедру очолює к.т.н., доц. О.А. Пономарьова.

У різний час на кафедрі працювали д. т. н., проф. В. В. Скалозуб , к. ф.-м. н., доц. Л. Д. Дрюченко, к. т. н., доц. О. О. Косіченко, к. т. н., доц. А. П. Мороз, к. т. н., доц. Г. В. Морозов, к. т. н., доц. В. В. Смирнов, доц. І. В. Лавренюк, асистенти В. А. Крамаренко, А. Ю. Вайнаков, С. П. Переяславець та інші.

У 2007 р. колектив авторів різних ДВНЗ м. Дніпропетровськ за участі завідувача кафедри Н .М. Єршової видав 2 навчальні посібники з грифом МОН: Дослідження операцій у середовищі електронних таблиць Excel: навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007; Основи роботи та вирішення (розв’язання) інженерних задач у середовищі електронних таблиць Excel: навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007.

Крім того, було видано 6 навчальних посібника (1 з грифом МОН) і 5 монографій. Отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права.

15 – 17 жовтня 2014 р. у ПДАБА пройшла І Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи і інформаційні технології в освіті, науці та управлінні», організаторами якої були кафедри “Прикладна математика” та “Інформаційно-вимірювальні технології і системи”. На сьогоднішній день конференція стала регулярною і проводиться щороку.

Випущено збірку наукових праць «Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении».

З лютого 2015 р. в ПДАБА розпочав роботу постійно діючий Регіональний науковий семінар Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України «Сучасні технології в проектуванні» (голова – д. т. н., проф. Н. М. Єршова, заст. голови – д. т. н., проф. В. Р. Млодецький, вчений секретар – к. т. н., доц. К. В. Меркулова).

Кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності комп’ютерні науки – вищого рівня ІТ фахівців.

Усі викладачі кафедри, яким потрібно було підтвердити можливість викладання дисциплін комп’ютерних наук, пройшли 6 – ти місячні стажування на кафедрі інформаційних технологій і систем НМетАУ.

Кадровий склад кафедри оновлюється, поповнюється молодими та перспективними науковцями, що дає можливість вирішувати складні завдання щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, які опанували найсучасніші компетентності в IT сфері.

 

?>
вверх