Наукові спрямування

Управління проектами. Управління інформаційними ресурсами. Впровадження електронного урядування та електронної освіти Менеджмент освіти

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Уфімцева
Ольга
Юріївна

Дисципліни

Управління проектами

Управління програмами, портфелями проектів та розвитком підприємства

Ділове адміністрування

Стратегія підприємства

Сучасні інструменти менеджменту і маркетингу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В508 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

ufimtseva.olga@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Управління проектами та розвиток виробництва» на тему «Методика обґрунтування техніко-економічних показників інвестиційних будівельних проектів по зведенню житлово-цивільних об’єктів на стадії передпроектного аналізу». Має 49 публікацій, у тому числі 19 наукових статей, 1 підручник, 1 колективну монографію. Є одним з виконавців наукової теми кафедри на 2016-2020 рр.: «Вдосконалення менеджменту, логістика та управління проектами українських підприємств».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 30/06/2017


Країна: ДВНЗ ПДАБА, м. Дніпро, Україна

Назва події:

Отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Спеціальність 073 «Менеджмент», професійна кваліфікація менеджер (управитель) організацій.


foto_qualification

Дата проходження: 08/01/2020


Країна: НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна

Назва події:

Отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи».


Трудова діяльність

У 1995 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». З 1996 по 1999 рр. – аспірант кафедри організації та планування будівництва ПДАБА, з 1998 р. – асистент кафедри організації та планування будівництва. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2000 р. – асистент кафедри економічної теорії та права ПДАБА, а з 2001 – доцент кафедри економічної теорії та права. У 2017 р. дістала другу вищу освіту та отримала кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Менеджмент». У 2019 р. дістала третю вищу освіту та отримала кваліфікацію магістра зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки». З 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики. У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Управління проектами та розвиток виробництва» на тему «Методика обґрунтування техніко-економічних показників інвестиційних будівельних проектів по зведенню житлово-цивільних об’єктів на стадії перед-проектного аналізу». Має 49 публікацій, у тому числі 19 наукових статей, 1 підручник, 1 колективну монографію.

Публікації

1. Уфімцева О. Ю., Дрожак С. В., Штепа Т. Є. Розробка методики оцінки ефективності залучення інформаційних ресурсів // Економічний простір : зб. наук. пр. Д., ПДАБА. 2014. – № 85. – С. 104-113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_85_13

2. Уфімцева О.Ю. Аналіз корисності інформації як економічного блага // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Д., ПДАБА. 2015 – №3 – С. 42-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2015_2_7

3. Ufimtseva O., Stankevich Y. Information comme une ressource determinante du developpement d`economie moderne // Будівництво, архітектура та економіка – 2015. Міжнародний контекст: тези доп. студент. наук.-практ. конф. інозем. мовами. Д., ДВНЗ ПДАБА. 2015. – Вип. 5. –С. 23 – 26.

4. Кобзар Н.І., Уфімцева О.Ю. Обґрунтування необхідності розробки методики оцінки ефективності впровадження електронного урядування // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Д., ПДАБА. 2016. – Вип. 1 (01). – С. 8-14. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/03.pdf

5. Ufimtseva O., Dubovikov I. The labour market in new information economy // Будівництво, архітектура та економіка – 2016: Міжнародний контекст. Д., ДВНЗ ПДАБА. 2016. – Вип. 6. – С. 17-23.

6. Ufimtseva O., Paraskevicn K. Realization the program of E-government in Ukraine by using // Будівництво, архітектура та економіка – 2016: Міжнародний контекст. Д., ДВНЗ ПДАБА. 2016. – Вип. 6. –С. 20-25.

7. Вечеров В.Т,  Уфімцева О.Ю. Фріланс як нова форма трудових відносин в інформаційній економіці // Економічний простір : зб. наук. пр.  Д., ПДАБА. 2017. – № 117. – С. , 56-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_117_7

8. Уфімцева О. Ю. Розробка методики оцінки ефективності впровадження електронної освіти // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 24. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. – С. 81-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_52 

9. Vecherov V., Ufimtseva O. Management approach to the implementation of inclusive education // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2019. – P. 1-20. URL:  https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх