Наукові спрямування

Інтелектуальний капітал, Управління витратами, Соціальна економіка

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Ступнікер
Ганна
Леонідівна

Дисципліни

Основи підприємницької діяльності

Економіка підприємства

Управління витратами бізнесу

Біржова діяльність

Ефективність використання інтелектуального капіталу в бізнес-структурах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

stupniker.hanna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У квітні 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Формування і оцінка інтелектуального капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу», а у червні 2012 року отримала вчене звання доцента. Активно займається науково-методичною та організаційною роботою, приймає участь в міжнародних та регіональних наукових конференціях і семінарах. Має 23 роки педагогічного стажу, є автором 80 наукових робіт, у тому числі 7 монографій, 35 статей у фахових виданнях та 30 навчально-методичних праць.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 09/02/2021


Країна:

Назва події:

Семінар «Використання додатків хмарного сервісу MS Office 365 у дистанційному навчанні»


foto_qualification

Дата проходження: 16/10/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Семінар «Умови ефективного впровадження принципів академічної доброчесності у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури»


foto_qualification

Дата проходження: 01/12/2020


Країна: Україна

Назва події:

Університет митної справи та фінансів, кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування. Тема: «Дослідження системи управління витратами підприємницьких структур на прикладі промислових і торгівельних підприємств»


foto_qualification

Дата проходження: 01/09/2015


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

У 1998 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБА) за спеціальністю «Економіка підприємства». Після закінчення навчання в академії працювала асистентом кафедри «Фінанси та кредит» ПДАБА. У 2004 - 2007 рр. навчалася в аспірантурі кафедри обліку і аналізу ПДАБА. З березня 2002 року до березня 2011 року працювала старшим викладачем кафедри економіки та управління ІБФО ПДАБА. У 2011 - 2015 рр. була завідувачем кафедри економічної підготовки та перепідготовки. З жовтня 2015 року почала працювати доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, що з червня 2019 року має сучасну назву. З липня 2017 року поєднує науково-навчальну роботу та управлінську діяльність, працюючи на посаді директора ТОВ «Юкрейн Констракшин Девелопмент».

Публікації

  1. Ступнікер Г.Л. Щодо перспектив розвитку діяльності будівельних підприємств України/ Г.Л.Ступнікер // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 1 (01), 2016. – С. 86-90. Режим доступу: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/16.pdf 2.
  2. Ступнікер Г.Л. Оцінка ключових аспектів розвитку будівельних підприємств на ринку нерухомості/ Г.Л.Ступнікер, К.О. Спірідонова //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Випуск 6, частина 3. – С.67-70. Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016ua/17.pdf
  3. Ступнікер Г.Л. Корпоративна соціальна відповідальність як ключовий чинник соціалізації економіки/ Г.Л. Ступнікер // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Випуск 4(09), 2017. – С. 125-128. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/9_2017/25.pdf
  4. Ступнікер Г.Л. Дослідження впливу витрат на формування інтелектуального та фізичного капіталу підприємства / Г.Л. Ступнікер, П. А. Фісуненко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 2(13). – Режим доступу: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/16.pdf
  5. Особливості податкового регулювання підприємницької діяльності в Україні /Т.Ю. Загорельська, Ступнікер Г.Л., Крутиков К.М.//Електронний науковий журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління» – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, Випуск 6 (17) 2018. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/36.pdf
  6. Ступнікер Г. Л. Проблеми та перспективи розвитку промислових підприємств України / Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт екон. наук, проф. Л.М. Таранюка. – Суми: Видавець СНАУ, 2018. – 500 с.
  7. Ступнікер Г. Л. Управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі комерціалізації його інтелектуальної власності / Комерціалізація інновацій : монографія / за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка, д.е.н., доц. О. А. Біловодської. – Суми : Триторія, 2020. – 264 с.
  8. Ступнікер Г. Л., Бабенко В. А. Інтелектуальний потенціал як ключовий чинник формування інтелектуального капіталу ЗВО України // Економічний простір. – 2021. – №165. – С. 91-95.

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх