Наукові спрямування

Регіональна економіка, економіка підприємства, економічна діагностика, економіка праці і соціально-трудові відносини, економіка торговельного підприємства.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор філософії з економіки, доцент

Стенічева
Інна
Борисівна

Дисципліни

Регіональна економіка

Економіка підприємства

Економічна діагностика

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економіка торговельного підприємства

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-1007 (десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-77; моб. кафедра 0731831431

E-mail

stenicheva.inna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 – «Економіка» на тему: «Формування інноваційного простору соціально-економічної системи регіону». Нагороджена Подякою ректора Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за багаторічну сумлінну працю, великий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 90 річчя від дня заснування академії (2020p.) Успішно керує науковою роботою студентів, що відмічено сертифікатами про участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських науково-дослідних робіт, грамотами за участь, сертифікатами та публікаціями тез доповідей на регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Проводила роботу в рамках наукових досліджень: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в межах виконання НДР за темою «Просторова трансформація економіки України: регіональний та локальний рівні» - номер державної реєстрації «0116U001388», спільного проекту КНЕУ та ЄС - № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH, грантова угода № 2012-2848/ 001-001 «Модель європейської регіональної політики», «Київського національного університету технологій та дизайну» в ході виконання теми «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та макрорівні в контексті сталого розвитку (фундаментальне дослідження)» - номер державної реєстрації «0115U004302», «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» в межах виконання теми «Вдосконалення обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами» – номер державної реєстрації «0116U000778», «Національній металургійній академії України» у написанні розділу монографії в межах тем дослідження «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» - державний реєстраційний номер 0116U006782, та «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» - державний реєстраційний номер 0107U001146 (довідка № 214 від 21. 11. 2019 р.). Задіяна в роботі кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ ПДАБА на 2021-2023р.р.: «Вдосконалення механізму функціонування соціально-економічних систем та управління ефективністю підприємницької діяльності в сучасних умовах економічного середовища». Приймала участь у спільному проекті КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та ЄС №528395-LLP-1- 2012-1-UA-AJM-CH, грантова угода №2012-2848/ 001-001 «Модель європейського регіонального розвитку». Приймала участь в тренінгу «Жінки – лідерки змін: підтримка регіональних бізнес ініціатив» , листопад 2018р., м. Дніпро. Пройшла підвищення кваліфікацій (стажування) на кафедрі підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів, згідно з п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 наказу МОН України від 21.01.2013 №48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» і наказу УМСФ від 25.01.2019 №48-к «Про зарахування на стажування». Довідка №80-38/01/472 від 09.04.2019р.Пройшла міжнародне стажування в Університеті Нова, школі бізнесу (Nova school of business & economics) та прийняла участь у Міжнародній науковій конференції "Сучасні тенденції в розвитку соціальної відповідальності бізнесу", м. Лісабон, Португалія, червень 2021 р. А також успішно пройшла Міжнародне стажування «Трансформація сучасної університетської освіти: досвід Грузинських університетів» на базі Батумського Державного університету імені Шота Руставеллі (Batumi Shota Rustaveli State University). м. Батумі, м. Кутаісі, Грузія, липень-вересень 2021 р. Oпубліковано самостійно та в співавторстві близько 50 наукових і науково-методичних праць, з них: 1 стаття, яка входить до міжнародної наукометричної бази Scopus (Q -3); стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до Європейского Союзу; 11 статей, включених до переліку наукових фахових видань України, 3 колективних монографії та 1 підручник. Щорічно приймає участь у конференціях різного рівня та інших науково-інформаційних заходах з питань економіки.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 28/07/2021


Країна: Грузія

Назва події:

Transformation of modern university education^ the experience of Georgian universities


foto_qualification

Дата проходження: 25/06/2021


Країна: Португалія

Назва події:

The modern trends in the development of business social responsibility


foto_qualification

Дата проходження: 09/04/2019


Країна: Україна

Назва події:

Стажування на кафедрі підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів


foto_qualification

Дата проходження: 25/01/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


foto_qualification

Дата проходження: 02/11/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Тренінг "Жінки - лідерки змін: підтримка регіональних бізнес ініціатив"


Трудова діяльність

У 1996 році закінчила Московський державний університет природооблаштування, за спеціальністю економіка і управління в галузях АПК та отримала кваліфікацію інженер-економіст. З 1996 по 2017 роки – працювала на посаді старшого викладача в Обласному комунальному вищому навчальному закладі «Інститут підприємництва «Стратегія». З 2016 по 2020 роки аспірантка ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З 2017 року по теперішній час – асистент кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

У періодичних наукових виданнях іноземних держав:

1. Інна Стенічева. Сутність та основні підходи до формування соціально-економічного простору регіону. Journal of economics and management. Evropský časopis ekonomiky a management (Index Copernicus International). 2019, No 5. Vol. 1. P.206 – 212. URL:https://eujem.cz/wpcontent/uploads/2019/eujem_2019_5_1/eujem_2019_5_1.pdf.

2. Hromozdova Larisa, Kudenko Oleksii, Hromozdov Volodymyr, Stenicheva Inna, Boychenko Olena. Assessment Of Potential Regional Market Segmentation Factor. International Journal of Scientific & Technology Research. (Scopus Q -3, Google Scholar, Issuu, Scribd, Research Bible, Cite SeerX, Cite Factor, Semantic Scholar). 2020, Vol. 9 (03). P. 4909 – 4915. URL: https://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Assessment-Of-Potential-RegionalMarket-Segmentation-Factor.pdf.

3. Тичковська Л. П., Фрунза С. А., Стенічева І. Б. Особливості аналізу фінансово-економічної стійкості підприємства як елементу його фінансової стабільності. The modern trends in the development of business social responsibility: V International scientific conference (June 25-26, 2021. Lisbon, Portugal). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Р. 99-104. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-107-7-21

 

У наукових фахових виданнях:

1. Эколого-экономические ориентиры Украины на пути решения проблемы глобального изменения климата // Прометей: региональный сборник научных трудов по экономике / ДЭГИ; ИЭПИ НАН Украины. 2000, № С. 225-229.

2. Верхоглядова Н.І., Стенічева І.Б., Головко Л.С. Екологізація як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника в аспекті розвитку малого бізнесу. Економічний вісник НГУ. 2006, № 1.С. 53-59. URL: https://ev.nmu.org.ua/index.php/uk/archive?arh_article=218

3. Верхоглядова Н.І., Стенічева І.Б., Головко Л.С. Людський капітал в умовах трансформації економіки: український аспект. Збірник наукових праць ДНУ. 2005, №204, С.1006 – 1012.

4. Верхоглядова Н.І., Чередніченко О.Д., Стенічева І.Б. Стратегічні важелі регіонального економічного розвитку (на прикладі Дніпропетровської області). Держава та регіони (Index Copernicus InternationalGoogle Scholar). Серія: Економіка та підприємство. 2010, № 4. С. 29-32.

5. Стенічева І.Б. Банківські інвестиції для модернізації економіки України / І.Б. Стенічева // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 710 – 711. Економіка. – Чернівці : ЧНУ. –  2014. – С.109-112. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/nv_710-711.pdf

6. Ляшенко В.И., Дятчин В.З., Стеничева И.Б. Обоснование системобезопасной технологи разрушения горного масива сложноструктурных месторождений. Металлургическая и горнорудная промышленность (МГП, ULRICHS WEB Global serials directory)   2017, № 6 (303). С. 57-64. URL: https://www.metaljournal.com.ua/6-303-201/

7. Стенічева І.Б. Інноваційний потенціал як чинник розвитку регіональних соціально-економічних систем. Причорноморські економічні студії. (Index Copernicus, Google Scholar). 2017, №13(1). С. 119-124. URL: http://www.bses.in.ua/journals/2017/13-1_2017/27.pdf.

8. Громоздова Л.В., Стенічева І.Б. Інноваційний простір як найважливіший елемент регіонального соціально-економічного простору. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал (Crossref, Index Copernicus, Google.Scholar). 2019, №. 20. С. 60-70. URL: https://doi.org/10.33813/2224-1213.20.2019.6.

9. Стенічева І.Б. Оцінка зовнішніх факторів формування інноваційного простору. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науковопрактичний журнал (Google Scholar, Index Copernicus, Crossref). 2020, №. 20 22. С. 21-32. URL: https://nonproblem.net/journals.

10. Стенічева І.Б. Методичні підходи до побудови інноваційного профілю регіону та його апробація. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. (Index Copernicus, Cite Factor, Академія Google, Academic Recource Index). 2020, №. 2. С. 353-370. URL: http://hdl.handle.net/123456789/2920

11. Ольшанська О.В., Костинець В.В., Стенічева І.Б. Методичний підхід до оцінки формування інноваційного простору регіонів. Актуальні проблеми економіки. (EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS). 2020, №11 (233). С. 6 – 17. URL: https://eco-science.net/issue/%e2%84%96-11-232-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b4-2020-%d1%80/

 

В інших наукових виданнях:

 Монографії:

1. Стенічева І.Б. Тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку України: регіональний аспект. Проблеми розвитку економіки, науки та освіти в сучасних умовах : колект. монографія / за заг. ред. О.О. Шумейко. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. 268 с.

2. Стенічева І.Б. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: монографія / за ред. М. І. Диби, О. М. Юркевич. К.: КНЕУ, 2013. 425с. URL: file:///C:/Users/Inna/Downloads/dyba_13%20(1).pdf.

3. Стенічева І.Б. Методичний підхід до формування інноваційного простору регіону. Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (зовнішньоекономічна діяльність, промислове виробництво та транспорт): монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2019. 528 с.

 

Підручники:

4. Стенічева І.Б. Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. — К.: КНЕУ, 2016. — 495 р. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/evrointegracii/Pidruchnuk_ERDM_2016.pdf

 

Інші наукові видання:

5. Стенічева І.Б. Інноваційний розвиток промисловості – обов’язкова складова сталого розвитку національної економіки України. Збірник наукових праць «Регіональний розвиток – проблеми та перспективи» до 60-річчя кафедри «Регіональної економіки і РПС» К.: КНЕУ, 2011. Т.2. С. 88-96.

6. Стенічева І.Б. Деякі підходи до оцінки сформованості інноваційного
простору регіонів України. ¿Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів?: матеріали Міжнар. наук.- практ. – конф. (м. Київ, 19-20 березня 2020 р.). К.: КНЕУ, 2020. С. 98 – 106.

7. Стенічева І.Б., Чижик І.І. Особливості інноваційно-просторового розвитку національної економіки. Фінанси, банківська система та страхування: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці України: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції(м. Дніпро, 02-03 березня 2020р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2020.С. 136 -138.

8. Спірідонова К.О., Стенічева І.Б. Деякі підходи щодо визначення статистичних показників рівня сформованості інноваційного профілю національної економіки. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (м. Полтава, 29 жовтня 2020 р.). Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. С. 175 – 176.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх