Наукові спрямування

Бізнес-планування, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, оцінка фінансово-економічного стану підприємств.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Спірідонова
Кіра
Олександрівна

Дисципліни

Бізнес-планування інноваційної діяльності в будівництві

Економічне управління бізнес-структурами

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами

Конкурентоспроможність бізнесу та управління якістю товарів та послуг

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

spiridonova.kira@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2013 році захистила дисертацію за темою: «Оцінка ефективності використання аутсорсингу на будівельних підприємствах» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), науковий керівник кандидатської дисертації - д.е.н., професор Верхоглядова Н.І. Беру участь у вітчизняних та закордонних наукових і науково-практичних конференціях.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/09/2020


Країна: Україна за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України"

Назва події:

Підвищення кваліфікації в рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами». Тривалість 42 години (1,5 ECTS)


foto_qualification

Дата проходження: 03/05/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Стажування в ДВНЗ Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами, наказ №359К від 03.05.18 р. Тема стажування: «Управління підприємством та його конкурентноспроможністю»


foto_qualification

Дата проходження: 27/04/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

У 2002 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію економіста. В 2007 році закінчила Інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Мова і література (англійська)». З вересня 2002 року по жовтень 2006 року працювала асистентом кафедри економіки та управління Інституту безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З жовтня 2006 року по грудень 2013 року старший викладач кафедри економіки та управління Інституту безперервної фахової освіти ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З січня 2014 року – доцент кафедри економіки будівельної галузі Інституту безперервної фахової освіти ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З вересня 2015 року і до теперішнього часу – доцент економіки та підприємництва ПДАБА.

Публікації

1. Кірнос О.І., Спірідонова К.О., Линник Д.Д. Оцінка результатів діяльності будівельних підприємств України // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (07), 2017 р. – С. 74-77

2. Спірідонова К.О. Оцінка ключових аспектів розвитку будівельних підприємств на ринку нерухомості/ Г.Л.Ступнікер, К.О. Спірідонова //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Випуск 6, частина 3. – С.67-70. Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016ua/17.pdf

3. Ступнікер Г.Л., Спірідонова К.О. Оцінка діяльності будівельних підприємств із позиції формування фінансових результатів // Електронне наукове фахове видання Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №10. – 2016. – с. 521-523

4. Спірідонова К.О. Використання аутстаффінгу для підвищення ефективності діяльності українських підприємств / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Випуск 1 (01). – 2016. – с. 70-74

5. Spiridonova Kira, Borodin Maksim, Kirnos Olesya The physical nature of economic potential. Sustainable housing and human settlement: Monograph. Сhapter VI. Economy: physical, circular, green // Dnipro – Bratislava: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – PP. 235 – 241.

6. Spiridonova Kira Business plan in modern business conditions // Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph /Р. 291-308. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020.

7. Спірідонова К.О., Поповиченко І.В., Болсунова Н.А., Кірнос О.В. Інноваційні процеси в сучасній економіці України: аналіз, фактори впливу, проблеми та напрямки їх розв’язання // Комерціалізація інновацій : монографія / за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка, д.е.н., доц. О. А. Біловодської. – Суми : Триторія, 2020. – с. 11-21

8. Поповиченко І.В., Спірідонова К.О., Загустіна Г. Основні напрями підвищення ефективності використання основних фондів в сучасних умовах господарювання // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №145. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – с. 149-159.

9. Спірідонова К.О., Черкас В.О. Складання бізнес-плану в сучасних умовах господарювання // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №149. – 2019. – С. 76-80

10. Спірідонова К.О., Швець А.О. Вплив особливостей функціонування будівельних підприємств на визначення основних напрямків їх санації // Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. 2018. Т. 23. Вип. 6 (71). -с. 119-122

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх