Наукові спрямування

Підвищення безпеки праці при реконструкції будівель і споруд в умовах діючого виробництва

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Рибалка
Катерина
Анатоліївна

Дисципліни

Безпека життєдіяльності

Основи охорони праці

Охорона праці в галузі

Безпека експлуатації будівель і споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 4-57

E-mail

ryibalka.katerina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2003-2007 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі безпека життєдіяльності без відриву від виробництва. ПДАБА. В 2009 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.26.01 – охорона праці на тему «Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповерхових промислових будівель». В 2011 р. присвоєно вчене звання доцента.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 04/09/2022


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Курси першої допомоги за програмою Confirming successful complation of first aid courses in program Uni tactic


foto_qualification

Дата проходження: 04/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств


Трудова діяльність

В 2002 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Охорона праці та екологія в будівництві» і отримала кваліфікацію інженер-будівельник. В 2010 р. закінчила Інститут безперервної фахової освіти ПДАБА за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємства. В 2007 р. закінчила аспірантуру при кафедрі безпека життєдіяльності без відриву від виробництва. ПДАБА. З 2003 р. працювала асистентом, з 2008р. старшим викладачем на кафедрі будівництва та архітектури Інституту Безперервної фахової освіті ПДАБА, з 2012 р. доцентом на кафедрі реконструкції і управління в будівництві Інституту безперервної фахової освіти ДВНЗ «ПДАБтаА». З 2015 р. по теперішній час - доцент кафедри «Безпека життєдіяльності».

Публікації

1. Пат. 94851 Україна, МПК Е02F3/28 (2006.01). Робоче обладнання будівельного маніпулятора / Мелашич В.В., Діденко Л.М., Мелашич С.В., Рибалка К.А.; заявитель и патентообладатель Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури – № u 201403909; заявл. 14.04.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. №23

2. Пат. 117774 Україна, МПК (2017.01) Е04С 3/00. Пересувне обладнання для підмощування / Мелашич В.В., Діденко Л.М., Рибалка К.А.; заявитель и патентообладатель Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури – № u 201700120; заявл. 03.01.2017; опубл. 10.07.2017,, Бюл. №13

3. Пат. 93561 Україна, МПК Е02F3/28. Робоче обладнання для демонтажу блоків / Мелашич В.В., Діденко Л.М., Сафонов В.В., Мелашич С.В., Рибалка К.А.; заявитель и патентообладатель Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури – № u 201403806; заявл. 11.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. №19.

4. Пат. 93572 Україна, МПК Е02F3/28 (2006.01). Робоче обладнання для демонтажу стінових панелей / Мелашич В.В., Діденко Л.М., Сафонов В.В., Мелашич С.В., Рибалка К.А.; заявитель и патентообладатель Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури – № u 201403929; заявл. 14.04.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. №19.

5. Диденко, Л.М. Мониторинг безопасности труда в условиях реконструкции предприятий путем усовершенствия автоматизированной системы управления охраной труда [Текст] / Л.М. Диденко, Е.А. Рыбалка // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : Зб. наук. праць. – Дніпро: Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури, 2016. – Вып. 93. – С. 127-133.

6. Диденко, Л.М. Влияние внутренней и внешней стесненности на показатель безопасной организации зоны производства работ [Текст] / Л.М. Диденко, Е.А. Рыбалка // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Днепропетровск: Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры, 2015. – Вып. 93. – С. 77-83.

7. Диденко, Л.М. Комплексная оценка безопасности труда при реконструкции одноэтажных промышленных зданий [Текст] / Л.М. Диденко, Е.А. Рыбалка // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 63 – 67.

8. Диденко, Л.М. К вопросу безопасности труда при возведении стальных вертикальных резервуаров [Текст] / Л.М. Диденко, Е.А. Рыбалка // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. – Днепропетровск: Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры, 2013. – Вып. 71. – С. 103-109.

9. Диденко, Л.М. Эффективность мероприятий по безопасности труда при реконструкции жилых зданий [Текст] / Л.М. Диденко, Е.А. Рыбалка // Строительство, материаловедение, машиностроение: Cб. научн. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2012. – Вып. 62. – С. 151-155.

 

10. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту студентами напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» денної форми навчання / Укладачі: Бєліков А.С., Діденко Л.М., Рибалка К.А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017, – 35 с.

більше

Публікації для ознайомлення

Мониторинг безопасности труда в условиях реконструкции предприятий путем усовершенствования автоматизированной системы управления охраной труда


К вопросу безопасности труда при возведении стальных вертикальных резервуаров


Анализ системы организации информации по охране труда на строительных площадках и предприятиях строительной отрасли


Improvement of the installation with an extended barrel of cranked type used for fire extinguishing by gel-forming compositions


К вопросу обследования и экспертизы автомобильных дорог


?>
вверх