Наукові спрямування

Управління ефективністю діяльності підприємства, управління ланцюгами постачань, логістичний менеджмент, підприємницькі ризики та ефективність підприємницької діяльності, процесний підхід та реінжиніринг бізнес-процесів суб’єктів господарювання.

Володіння мовами

Українська, Польська мовавільно

Французька моваpre-intermediate

Англійська моваintermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Поповиченко
Ірина
Валеріївна

Дисципліни

Логістичне супроводження комерційної діяльності

Розробка бізнес-стратегій

Венчурне підприємництво

Аналітичне забезпечення економічних рішень

Цифрова трансформація бізнесу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-1008 (десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-77; моб. кафедра 0731831431

E-mail

popovychenko.iryna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва на тему: «Оцінка виробничого ризику проекту при формуванні договірної ціни». Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013 р.. Тема докторської дисертації: “Управління ефективністю діяльності будівельного підприємства на основі логістичної концепції”. Має наукове звання професора по кафедрі менеджменту, управління проектами і логістики. Підготувала 2-х кандидатів економічних наук. Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент. Є співавтором Методики обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення цільового рівня результативності та ефективності операційних бізнес-процесів будівельного підприємства. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №72216, видано Міністерством економічного розвитку і торгівлі 16.06.2017) та Методичного підходу до оцінювання рівня адаптивності персоналу до стратегічних змін у діяльності підприємств (організацій, фірм). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №83987, видано Міністерством економічного розвитку і торгівлі 26.12.2018. Нагороджена Грамотою обласного Фонду вчених за книгу «Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту» (2014 р.), яка посіла II місце у номінації «Монографії». Успішно керує науковою роботою студентів, що відмічено дипломами МОНУ та грошовими преміями від підприємств-співорганізаторів конкурсів наукових робіт студентів. Поповиченко І.В нагороджена Подякою ректора Придніпровської державної академії будівництва та архітектури кращому керівникові дипломного проектування (2015р.); Грамотою ректора Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за плідну сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток інженерно-будівельної освіти та ювілейною медаллю «100 років інженерно-будівельної освіти в Катеринославі-Дніпропетровську-Дніпрі» (2016 р.), нагороджена Подякою ГО Академія будівництва України (2020 р.). Поповиченко І.В. є керівником науково-дослідної тематики кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ ПДАБА на 2021-2023р.р.: «Вдосконалення механізму функціонування соціально-економічних систем та управління ефективністю підприємницької діяльності в сучасних умовах економічного середовища». Пройшла лінгвістично-фахове (з питань економіки та управління) стажування у франкофонній школі економіки (L’Ecole francophone d’économie à Bouegneuf-an-Mauges), яке було організовано за сприяння Федерації з франко-українського обміну та асоціації УКР’НГО, у м. Бурнеф-ан-Мож, Франція (2017 р.), пройшла стажування у «Зимовій школі з бізнес-комунікацій», Італія (2020 р.). Автор понад 150 науково-методичних праць, у тому числі 3-х монографій. Має 3-річний досвід викладання за контрактом фахових дисциплін з економіки та управління у Європейському навчальному закладі (Польща) в якості запрошеного професора. Щорічно бере участь у міжнародних конгресах, конференціях та науково-інформаційних заходах, присвячених питанням економіки та управління підприємствами, зокрема, питанням ефективного логістичного управління бізнесом.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 09/10/2023


Країна: Польща, Люблін

Назва події:

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ». 45 год., 1,5 кредити ECTS.


foto_qualification

Дата проходження: 19/06/2023


Країна: Болгарія, Варна

Назва події:

Міжнародне стажування «Інформаційно-комунікаційні аспекти економічної безпеки (право, економіка, публічне адміністрування, комунікація, технологія і організація будівельного виробництва)» 180 год., 6 кредитів ECTS (60 аудиторних годин, 120 годин онлайн).


foto_qualification

Дата проходження: 19/04/2023


Країна: Україна

Назва події:

Онлайн курс "Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти" 30 год., 1 кредит ECTS


foto_qualification

Дата проходження: 07/03/2023


Країна: Україна

Назва події:

Онлайн курс «Асертивна комунікація»


foto_qualification

Дата проходження: 02/10/2020


Країна: Київ, Україна

Назва події:

онлайн курс "Основи логістики та управління ланцюгами постачання: управління попитом та прогнозування, закупівлі, виробничі операції, складські операції, транспортні операції, управління запасами та клієнтський сервіс".180 год., 6 кредитів ECTS.


foto_qualification

Дата проходження: 30/04/2020


Країна: Україна

Назва події:

Міжнародний логістичний марафон


foto_qualification

Дата проходження: 12/01/2020


Країна: Італія, м. Санта-Катерина-Валфурва

Назва події:

Winter school of comunication


foto_qualification

Дата проходження: 25/01/2017


Країна: Франція, м. Анжи

Назва події:

«Економіка та управління підприємствами: мікроекономічні та макроекономічні аспекти», «Організація навчального процесу на факультеті права, економіки і менеджменту в Університеті Анжи»


Трудова діяльність

1986 р. – закінчила з відзнакою Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та отримала кваліфікацію «Інженер-будівельник». 1986 - 1995 р.р. – працювала на посаді інженера-конструктора у Дніпровському проектному інституті та в проектно-конструкторському відділі Нижньодніпровського трубопрокатного заводу. 1995 – 2002 рр. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА). 2002 - 2013 рр. – доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ ПДАБА. 2013 – 2019 рр. – д.е.н., професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ ПДАБА. 2019 р. – по тепер. час. – професор, завідувачка кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ ПДАБА. 2015 – 2018 рр. - за запрошенням польської сторони на умовах договору про співпрацю викладала ряд дисциплін за напрямком «Управління» у вищому навчальному закладі Польщі (дисципліни «Управління якістю», «Управління проектами», «Компетенції менеджера», “Управління підприємством у кризовому стані», «Лідерство у сучасній організації»). 2016 – 2020 рр. - дійсний індивідуальний член Технічного комітету №183 з розробки професійних стандартів в галузі «Логістика, експедирування і управління ланцюгами постачання», що є незалежним структурним підрозділом національного органу стандартизації, Державного підприємства «Український науково-дослідний центр”.

Публікації

1. Поповиченко І.В. CONCEPTUAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL ADAPTATION MANAGEMENT TO STRATEGIC CHANGES IN THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE BASED ON PARETO CRITERION (PARETO OPTIMUM) // І.В. Поповиченко, Н.М. Шапа // Science  and  рractice:  Collection  of  scientific  articles.  –  Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016. P. 91-94.

2. Popovychenko I. STOSOWANIE STRATEGICZNEGO PODEJŚCIA I METODOLOGII ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZĘDSIĘBIORSTWEM W STANIE KRYZYSOWYM / I.Popovychenko // International Scientific Conference  “The  Development  of  International Competitiveness:  State,  Region,  Enterprise”:  Conference  Proceedings,  Part  IІ, December 16, 2016. Lisbon, Portugal, Nova University, 2016; Nova School of Business and Economics, 2016  Baltija Publishing. – p.48-51.

3. Поповиченко І.В. ЕФЕКТ «ВАЖЕЛЮ ЛОГІСТИКИ» В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ / І.В. Поповиченко // Збірник наукових праць: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2017. Серія: Економіка і менеджмент, вип. 24, частина 2. – С.4-6.

4. Поповиченко И.В. Управление рисками в строительстве: анализ состояния отрасли и видов рисков на примере Днепропетровской области / А.В. Ганжа, И.А.    Зражевский  // Економічний  простір:  Збірник  наукових  праць.  –  №119.  – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. С. 104-113.

5. Popovychenko I. Aspects organisationnels et économiques de la gestion de la logistique / I. Popovychenko // Actes du 1 er Colloque international francophone en Ukraine

19–20 octobre 2017 «Langues, Sciences et Pratiques». – P. 113-115.

6. Поповиченко І.В., Черчата А.О. Методика обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення цільового рівня результативності та ефективності операційних бізнес-процесів будівельного підприємства. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №72216, видано Міністерством економічного розвитку і торгівлі 16.06.2017.

7. Поповиченко І.В. Управління ланцюгами постачань: застосування інтегрованої логістики на будівельних підприємствах / І.В. Поповиченко, А.О. Черчата // Науково-технічний збірник «Будівельне виробництво» – 2017. – Вип.№ 63/1. – С. 38 – 42.

8. Поповиченко І.В. Ефективність управління ланцюгами поставок: визначення, критерії, фактори, оціночні показники / І.В. Поповиченко // Економічний вісник: Збірник наукових  праць. Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”. –  Дніпро, 2017. – С. 76-79.

9. Поповиченко І.В. Управління результативністю та ефективністю бізнес-процесів підприємства на основі застосування логістичного підходу / І.В. Поповиченко, М.Р. Подалюк, В.Д. Горєла // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – Дніпро, ПДАБА. – Випуск № 1 (12), 2018. – С. 222-226. Режим доступу до журн.: www.easterneurope-ebm.in.ua

10. Поповиченко І.В. Перепроектування логістичних потоків на прикладі гірничодобувного підприємства / І.В. Поповиченко, О. Жукова // «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. – Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P. 149-155.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх