Наукові спрямування

Сталий екологоузгоджений розвиток. Глобалізація та європейська інтеграція. Розвиток регіональних та локальних економік. Зелена економіка. Зелене будівництво. Циркулярна та низьковуглецева економіка. Стратегії регіонального розвитку.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовасертифікат В2

Французька мовасередній рівень

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, заслужений працівник освіти України

Орловська
Юлія
Валеріївна

Дисципліни

Методологія наукових досліджень та управління науковими проектами

Принципи та методи економічних наук

Дослідження соціально-економічних систем

Сталий розвиток та зелена економіка

Інвестування зовнішньоекономічної діяльності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В500 (5 поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

juliaorlovska@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію та отримала вчений ступінь кандидата економічних наук РФ. Рішенням ВАК України (наукова переатестація) в 2004 р. присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук України (спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва). У 2004 році в Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки та з питань Європейської інтеграції України захищена докторська дисертація. В 2004 році отримала диплом переможця конкурсу «Кращий молодий вчений» Дніпропетровської обласної державної адміністрації Є організатором та головним редактором фахового збірнику наукових праць „Економічний простір” (список Б), який включено до міжнародних та вітчизняних наукометричних баз. Орловська Ю.В. є керівником наукового економічного центру регіонального розвитку кафедри МЕПУА. З 2015 року - член-кореспондент Міжнародної інженерної академії (секція економіки та менеджменту), з 2016 р. - академік Академії економічних наук України Під керівництвом Орловської Ю.В. підготовлено 10 кандидатів наук та 1 доктор філософії (PhD). Має опублікованими більш як 200 науково-педагогічних праць, з них 22 монографії, 6 навчальних посібників (в т.ч. 3 – з грифом МОНУ); більш 150 наукових статей; авторське свідоцтво на твір. Має публікації в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus (1 стаття) та Web-of-Science (2 статті).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 21/01/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

«Методологія освітніх курсів та наукових досліджень за напрямами «Глобальна економіка», «Міжнародна економічна діяльність держав, регіонів, підприємств»


Трудова діяльність

Орловська Ю.В. у 1985 році закінчила факультет промислового та цивільного будівництва ПДАБА і отримала диплом з відзнакою. В період 1985–1993 років працювала у будівельному управлінні тресту Дніпроспебуд Мінмонтажспецбуду УРСР, в бюро науково-технічної інформації Міністерства будівництва УРСР, в інжинірінгово-консалтинговому малому підприємстві з економіки будівництва “Стеконік”. З вересня 1993 року працює в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (ПДАБА) спочатку на посаді асистента, а потім – доцента кафедри організації та планування будівництва. В зв’язку з утворенням економічного факультету ПДАБА Орловська Ю.В. в березні 1996 року була переведена доцентом кафедри фінанси та кредит. У 1996 році затверджена у вченому званні доцента по кафедрі фінанси та кредит. Після закінчення докторантури (2000 – 2003 роки) Орловська Ю.В. була обрана завідуючою кафедрою міжнародної економіки. У 2005 році затверджена у вченому званні професору кафедри міжнародної економіки. В рамках міжнародного консорціуму з вдосконалення бізнес-освіти (CEUME) пройшла стажування з викладацької майстерності та вдосконалення навчальних курсів у Вищій школі економіки (м. Варшава, 2002 р.). В 2004 році в числі 90 викладачів України перемогла у міжнародному конкурсі «Лідери майбутнього в МВА» та пройшла міжнародне стажування з розробки навчальних курсів в бізнес-школі Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, Польща, 2005 р.). У 2007 році пройшла лінгвіністичне стажування в м. Істборн (Англія). В період 2011-2013 років була залучена до екзаменування міжнародних освітніх програм Великобританії в якості зовнішнього екзаменатора (бакалаврська програма «Міжнародний менеджмент» університету Уельса, м. Кардифф). В 2012 р. рішенням МОН України (програма КМУ 2201250) направлена на стажування на факультет бізнес-освіти Фрайбергського технічного університету (Німеччина) щодо організаційного забезпечення програми отримання двох дипломів (українського магістра наук та німецького МВА, акредитованого в ЄС) «Міжнародна економіка – Міжнародний бізнес в країнах з новою ринковою економікою та країнах, що розвиваються». Вільно володіє та викладає англійською мовою, активно вивчає французьку мову. Постійно підвищує науково-педагогічну та організаційно-управлінську кваліфікацію, бере участь міжнародних освітніх програмах та формуванні сучасних стандартів вищої освіти України. В період 2016-2019 рр.Орловська Ю.В. була членом науково-методичної підкомісії НМР МОН України щодо розробки Стандартів вищої освіти (підкомісія 292 «Міжнародні економічні відносини»). З 2019 року є заступником голови ГЕР 05 «Соціальні та поведінкові науки» та експертом з акредитації освітніх програм за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 292 «Міжнародні економічні відносини» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а з 2020 року – тренером експертів з акредитації. У 2018 році Указом Президента України нагороджена почесним званням "Заслужений працівник освіти України". Приймає участь у формуванні навчальних планів міжнародних міжуніверситетських програм навчання; у змістовному наповненні курсів, в тому числі й на англійській мові. Є заступником голови методичної ради економічного факультету.

Публікації

1. Орловска Ю.В., Мащенко С.О. Трансформація методів економічних досліджень у постіндустріальну епоху // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №173- 2021.

2. Орловська Ю. В., Квактун О. О., Кахович О. О., Дригола К. В. Державне управління зеленими інвестиціями як фактор сталого розвитку регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 70–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.70

3. Орловська Ю.В., Нямещук Г.В. Інновації планування наукових проектів та пошуку джерел іхнього фінансування Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління Том 31 (70). № 3, 2020 Частина 1. http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1/37.pdf

4. Орловська Ю.В., Хлівіцька А.В. Економічна політика сталого розвитку провідних країн: уроки для України Проблеми системного підходу в економіці,  № 4(78) / 2020. http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_78_2020_ukr/27.pdf

5. Орловська Ю.В., Дригола К.В., Балтакса Д.Г. Теоретичний бекграунд зеленої економіки в рамках світової парадигми сталого розвитку // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №160- 2020. – С.23-27.

6. Y Orlovska, A Cherchata, O Kovalenko. (2020) Development of intellectual economy: some approaches for policy elaborating. Baltic Journal of Economic Studies. 6 (2), 116-124. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-116-124 (Web-of-Sceince)

7. Julia Orlovska, Kristina Dryhola. (2019) Strategies of the zero waste concept implementation in Ukraine. Procedia Environmental Science, Engineering and Management, volume 6, Issue 4, 591-598. (Scopus)

8. Orlovs’ka Y.V., Kvaktun O.O., ChalaV.S., Vovk M.S. Green investments’ programs as an element of industry’s international competitiveness (on example of construction industry)// Маркетинг і менеджмент інновацій – 2017- вип. 3. Thomson Reuters – (Web of Science) (ISSN 2218-4511). – С.366-377

9. Орловська Ю.В., Дугінець Г.В., Квактун О.О., Чала В.С., Мащенко С.О. Соціальна відповідальність: Навчальний посібник. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 264с.

10. Орловська Ю.В., Квактун О.О., Гончарова К.В. Методологія наукових досліджень: соціально-економічний аспект. Посібник з Грифом МОН України Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 361 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх