Наукові спрямування

Чисельне моделювання газодинамічних процесів, безпека технологічних процесів; нестаціонарні процеси в у високоенергетичних системах, безпека будівельних робіт.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Налисько
Микола
Миколайович

Дисципліни

Вибухопожежонебезпека промислових об’єктів

Системи управління охороною праці

Правові основи цивільної безпеки

Метрологічні та нормативні основи охорони праці

Безпека експлуатації ліфтів та спецтехніки

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 4-57

E-mail

nalisko.nikolay@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію у Національному гірничому університеті за спеціальністю 05.15.02 "Шахтне та підземне будівництво", науковий керівник доктор фіз.-мат. наук, проф. Чернай А.В. У 2008 році отримав атестат доцента кафедри охорони праці. Опубліковано понад 80 наукових праць та понад 50 навчально-методичних праць. За час роботи у ВНЗ виконував наукові дослідження у т.ч. з безпеки праці при виконанні гірничорятувальних робіт і робіт підвищеної небезпеки у підземному будівництві. Налисько М.М. є одним з розробників системи автоматизованого проектування "Детонатор" яка захищена патентом України та має дозвіл Держнаглядохоронпраці на офіційне застосування у підземному будівництві. В процесі наукових досліджень була розроблена комп’ютерна програма «Віртуальна лабораторія VL MCE 1.0 Моделювання утворення та розповсюдження ударної повітряної хвилі в ударній трубі» яка використовується для наукових досліджень газодинамічних процесів і процесів хімічної кінетікі вибуху, а також використовується в навчальному процесі при вивчені дисциплін циклу теорії горіння та вибуху. На програму отримано свідотство авторського права Державної служби інтелектуальної власності України № 64123 від 16.02.2016, автор Налисько М.М., заявник та власник авторського права – ПДАБА. Виступаю офіційним опонентом дисертаційних робіт, є постійним членом програмного комітету наукових конференцій у Черкаському інституті пожежної безпеки Національної академії цивільного захисту України. В 2019 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.26.01 – охорона праці (19 – Архітектура та будівництво) на тему «Розвиток наукових основ підвищення безпеки у протяжних спорудах при розповсюдженні ударних повітряних хвиль».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 28/09/2020


Країна: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Україна

Назва події:

Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг.


foto_qualification

Дата проходження: 09/06/2020


Країна: вебінар

Назва події:

«Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate», Web of Science Group


foto_qualification

Дата проходження: 08/06/2020


Країна: вебінар

Назва події:

«Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate», Web of Science Group


foto_qualification

Дата проходження: 08/06/2020


Країна: вебінар

Назва події:

«Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate», Web of Science Group


foto_qualification

Дата проходження: 08/06/2020


Країна: вебінар

Назва події:

«Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate», Web of Science Group


foto_qualification

Дата проходження: 04/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

«Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств»


Трудова діяльність

У 1991 році закінчив Харківський інженерно-педагогічний інститут, отримав диплом спеціаліста з відзнакою та направлення на роботу у науково-дослідний сектор цього інституту. З 1992 працював асистентом, доцентом кафедри охорони праці, завідуючим кафедрою загальнонаукових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії. На протязі 1993-20014 років був відповідальним виконавцем госп. договірних та держбюджетних робіт з безпеки аварійних робіт на підземних об'єктах та безпека експлуатації споруд де використовується вибухонебезпечні матеріали (замовники Центральний штаб державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби та ін.). З 2015 року доцент та докторант кафедри БЖД «ПДАБА». Окрім викладацької роботи є учасником кафедральної роботи з акредитації та ліцензування: розробка робочих програм, ОКХ, ОПП, компетенцій, впровадження в навчальний процес нових дисциплін відповідно до навчальних планів. Керівник студентської наукової роботи переможця II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (диплом першого ступеня) за напрямом «Техногенна безпека», Львів, 2016 р.

Публікації

1. Налисько Н.Н.  Модификация метода крупных частиц в задаче расчета аварийных взрывов / Н.Н. Налисько // Науковий вісник Національного гірничого університету.– 2017.– № 5.– С. 108-116.

2. Соболев В.В., Устіменко Є.Б., Налисько М.М., Коваленко І.Л. Параметри макрокінетики горіння вуглеводнів у чисельному розрахунку аварійних вибухів // Науковий вісник Національного гірничого університету.– 2018.– №1.– С. 89-98. DOI: 10.29202/nvngu/2018-1/8.

3. Численное моделирование в исследованиях механизма зажигания взрывчатых веществ лазерным излучением / В.В. Соболев, Л.М. Шиман, Н.Н. Налисько, А.Л. Кириченко // Науковий вісник Національного гірничого університету.– 2017.– № 6.– С. 53-60.

4. Чернай А.В.  Налисько Н.Н.  Математическое моделирование вынужденного воспламенения газовоздушной смеси при расчете поражающих факторов аварийных взрывов // Науковий вісник Національного гірничого університету.– 2016.– №5(155).– С. 106-114.

5. Чернай А.В.,  Налисько Н.Н., Дерев’янко Г.С. Кинетика окисления метана кислородом и его роль в формировании взрывной воздушной волны // Науковий вісник Національного гірничого університету.– 2016.– №1.– С. 63-69.

6. Налисько Н.Н. Инициирование локальных скоплений метана ударной воздушной волной при аварийных взрывах // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського.– 2017.– Випуск 1/2017(102).– С. 104-110.

7. Chernay A.V., Nalisko N.N, Sobolev V.V. Methods of assessing safe environment emergency response after the air-gas explosions // Scientific Israel – Technological Advantages. – 2016. – vol. 18,  no. 3. – pp. 98-105.

8. Belikov A.S., Mamontov A.V., Nalisko N.N., Klimenko A.A.  Increase of safety of operation of compressor units due to balancing of rotors// The scientific heritage (Budapest, Hungary), 2018, no. 21, vol. 1, pp. 68-72.

більше

Публікації для ознайомлення

Чисельне моделювання в дослідженнях механізму запалювання вибухових речовин лазерним випромінюванням


Оценка безопасных условий эксплуатации промышленных объектов при наличии взрыва с применением прогноза математической модели ударной трубы


The macrokinetics parameters of the hydrocarbons combustion in the numerical calculation of accidental explosions in mines


Инициирование локальных скоплений метана ударной воздушной волной при аварийных взрывах в горных выработках


Сравнительный анализ взрывного импульса в физическом и численном эксперименте при оценке безопасных условий ликвидации аварий


?>
вверх