Наукові спрямування

Детермінанти інноваційного розвитку країн. Розвиток європейських країн.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька мовасередній рівень

Англійська мовасередній рівень

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, асистент

Морозова
Світлана
Анатоліївна

Дисципліни

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємств

Міжнародна економіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В500 (5 поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

morozova.svitlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2009 р. аспірант кафедри «Міжнародна економіка», у 2020 р. успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьманана. Тема кандидатської дисертації - «Детермінанти інноваційного розвитку економічних систем ЄС». Керівник кандидатської дисертації доктор економічних наук, професор Орловська Юлія Валеріївна. З 2020 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Постіндустріальні детермінанти сталого розвитку світової та національної економіки». (2021-2023 рр.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2002 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво, у 2009р. за спеціальністю «Менеджмент організації». З 2008 року асистент кафедри «Міжнародна економіка» ДВНЗ «ПДАБА». З 2009 р. аспірант кафедри «Міжнародна економіка». З 2020 р. працює доцентом кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування.

Публікації

1. Інноваційна центро-периферійність розвитку країн ЄС та України / Орловська Ю. В., Морозова С.А. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №155. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С.71-82.

2. Включення Україні в систему інноваційного розвитку європейського союзу// ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково – інноваційний простір» (19 – 21 червня ,м. Одеса, 2019 р.) / Одеський нац. політех. ун-т, 2019.- С. 141-143.

3. Innovation modernization of ukraine’seconomy taking into consideration the EU’s expirience/ Орловська Ю. В., Морозова С.А. // Економіка. Екологія. Соціум,Т.3, №2, 2019 – С. 41 – 54

4. Роль МСП в інноваційному розвитку країн єс // орловська ю. В., морозова с.а./ європейські інтеграційні процеси у ххі столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції.- 2018. – С.414 – 424

5. Інноваційна складова економічної безпеки України /С.А. Морозова// Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 22-23 березня 2018 р./ Упорядники: М. Мальский, Р.Вовк, О.Кучик, П.Байор. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім Івана Франка, 2018. – С. 179-183.

6. Innovative development of the EU countries in the 21th century / Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості: Колективна закордонна монографія. // Рига : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2018. – С. 265 – 280

7. Інноваційний розвиток україни в європейському просторі в ххі столітті/ Морозова С.А. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №139. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2018. – С. 26 – 42

8. Кластерізація країн європейського простору за рівнем інноваційного розвитку / Орловська Ю. В., Морозова С.А. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №137. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2018. – С.17-32

9. Інноваційна діяльність малих та середніх підприємств в ЄС: досвід для України/С.А. Морозова//Економічний простір: Збірник наукових праць. – №133. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2018. – С.27-39

10. International innovative clusters in the EU / Мorozova S. / Міжнародна науково – практична конференція «Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри » (Київ, 15–16 листопада 2017 р.) / КНТЕУ, 2017 – С. 354-357

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх