Наукові спрямування

Дослідження процесів й закономірностей небезпечних та шкідливих виробничих чинників, котрі виявляються під час виробництва і експлуатації машин, механізмів у процесі трудової діяльності людини. Методи управління та контролю для створення здорових і безпечних умов праці, ліквідації професійних захворювань, виробничого травматизму і аврій;

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор філософії (PhD), доцент

Мещерякова
Ірина
Вікторівна

Дисципліни

Охорона праці в галузі

Основи охорони праці

Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі

Безпека експлуатації інженерних систем і комунікацій

Профілактика виробничого травматизму та профзахворювань

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 4-57

E-mail

meshcheriakova.iryna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Мещерякова Ірина Вікторівна у 2021 розі захистила дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 263-Цивільна безпека на тему: «Підвищення безпеки праці операторів з урахуванням параметрів світлового середовища виробничих приміщень». Дисертаційна робота присвячена підвищенню безпеки праці операторів з урахуванням параметрів світлового середовища на постійних робочих місцях, розробці комплексної методики оцінки умов праці для впровадження заходів та засобів щодо підвищення її рівня. Мещерякова І.В. виконавець розділів науково-дослідних робіт: «Дослідження процесів й закономірностей небезпечних та шкідливих виробничих чинників, котрі виявляються під час виробництва і експлуатації машин, механізмів, у процесі трудової діяльності людини. Методи управління та контролю для створення здорових і безпечних умов праці, ліквідації професійних захворювань, виробничого травматизму і аварій» «Охорона праці людини при впливі на неї небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища. Безпека життєдіяльності людини при виникненні надзвичайних ситуацій природного і антропогенного середовища» (номер державної реєстрації №0116U006038, 2016-2020 рр.); «Дослідження умов мікроклімату при експлуатації будівель і споруд, при їх реконструкції та при виникненні надзвичайних ситуацій»; «Дослідження небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які виявляються при технологічних процесах і експлуатації машин, механізмів, що призводять до аварій, нещасних випадків та професійних захворювань » (номер державної реєстрації №0120U1054444, 2021-2023 рр.) За період роботи в академії під керівництвом Мещерякової І.В. студентами підготовлено ряд конкурсних наукових робіт, успішно проводиться наукова робота зі студентами. За матеріалами досліджень під її керівництвом захищено 1 магістерська робота. Мещерякова І.В. бере активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з питань безпечного та здорового робочого середовища, актуальних проблем та перспектив розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. З 2021р. здійснює наукове консультування з безпеки праці та питань щодо створення робочого середовища відповідно до Європейських та міжнародних стандартів в ТОВ «АВ метал груп».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 07/04/2023


Країна: place in Dubai, New York, Rome, Burgas, Jerusalem and Beijing

Назва події:

стажування за кордоном XI International Scientific Internship Program «Outstanding Modern Leaders: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World»


foto_qualification

Дата проходження: 19/11/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в XXI столітті»


foto_qualification

Дата проходження: 04/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Семінар «Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств»


foto_qualification

Дата проходження: 29/03/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»


Трудова діяльність

Мещерякова Ірина Вікторівна закінчила у 2009 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію інженера-еколога. З вересня 2013 року почала працювала асистентом кафедри безпеки життєдіяльності. У жовтні 2016 року зарахована до аспірантури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури очної форми навчання, де впродовж 2016-2020 рр. навчалася за освітньо-науковою програмою зі спеціальності 263 «Цивільна безпека». З травня 2022 року доцент кафедри безпеки життєдіяльності. Викладає наступні навчальні дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Виробнича санітарія», «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань», «Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі», «Безпека експлуатації інженерних систем і комунікацій», «Пожежна безпека в будівництві та основи охорони праці». З грудня 2021 року за сумісництвом старший інспектор відділу аспірантури та докторантури. З березня 2023 року уповноважена особа атестаційно-консультаційної діяльності з питань забезпечення підготовки здобувачів освіти з присудження ступеня доктора філософії. Має Державний сертифікат про рівень володіння державною та іноземною мовами. Пройшла навчання у Навчальному центі з питань охорони праці та промислової безпеки ТОВ «ГНМЦ» м. Київ. Перевірка знань за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів (знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки). Підвищила кваліфікації у Інституті післядипломної освіти Дніпровського державного аграрно-економічного університету на кафедрі екології. Тема: «Теоретико-практичні засади специфіки викладання дисципліни безпеки життєдіяльності та основ екології» з 13.03.2023р. по 05.06.2023р. Обсяг навчальних годин 180/6 кредитів. Пройшла Міжнародне наукове стажування за кордоном XI International Scientific Internship Program «Outstanding Modern Leaders: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World», which took place in Dubai, New York, Rome, Burgas, Jerusalem and Beijing April 7, 2023 – May 27, 2023.

Публікації

1. Оценка условий труда на рабочих местах операторов с избыточным теплоизлучением производственной среды / Беликов А. С., Лаухина Л. Н., Рабич Е. В., Рагимов С. Ю., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловеденье, машиностроение /: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2014. Вып. 74, – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2014. – С. 201-206.

2. Психофизиологические особенности безопасности труда операторов при изменении параметров световой среды / Рабіч О. В., Чумак Л. О., Лаухіна Л. М., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2016. Вып. 89. – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2016. – С. 151-158.

3. Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт / Касьянов М.А., Гунченко О.М., Корінний В.І., Мещерякова І.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 91 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днипро, 2016. – 178 с. (в обл). – Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. С.63-69.

4. Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва / Рабіч О.В., Чумак Л.О., Мещерякова І.В. // Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. Головний редактор академік НАН України А. Ф. Булат. Випуск 128. Дніпро -2016. –С.31-45.

5. Можливості та ефективність світлодіодного освітлення постійних робочих місць у сучасному будівельному виробництві / Рабіч О. В., Чумак Л. О., Мещерякова І. В., Лаухіна Л. М. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2017. Вып. 96. – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 123-127.

6. Використання методик психічної діяльності працівників для створення сприятливого світлового середовища / Рабіч О. В., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. Вып. 99 / – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 141-146.

7. Вплив світлового середовища на зорову працеспроможність оператора / Мещерякова І. В., РабічО.В., Чумак Л. О. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. Вып. 101 / – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 160-165.

8. Бєліков А. С., Мещерякова І. В., Рабіч О. В., Чумак Л. О., Нестеренко С. В., Суярков Ю. Г. Напрямки досліджень щодо створення комфортного світлового середовища. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Серія: Безпека життєдіяльності. Дніпро, ПДАБА, 2018. Вип. 105. С. 61 – 69.

9. Рабіч О. В., Чумак Л. О., Мещерякова І. В. Проблема створення безпечного та комфортного світлового середовища на робочому місці. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2018 № 5. С. 54 – 60.

10. Komarysta, B., Dzhygyrey, I., Bendiuh, V., Yavorovska, O., Andreeva, A., Berezenko, K., Meshcheriakova, I., Vovk, O., Dokshyna, S., Maidanskyi, I. (2023). Optimizing biogas production using artificial neural network. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (8 (122)), 53–64. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.276431

більше

Публікації для ознайомлення

Optimizing biogas production using artificial neural network


Оценка условий труда на рабочих местах операторов с избыточным теплоизлучением производственной среды


Психофизиологические особенности безопасности труда операторов при изменении параметров световой среды.


Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт


Можливості та ефективність світлодіодного освітлення постійних робочих місць у сучасному будівельному виробництві


Використання методик психічної діяльності працівників для створення сприятливого світлового середовища


Вплив світлового середовища на зорову працеспроможність оператора


?>
вверх