Підручники та навчальні посібники

Управління Портфелями проектів: курс лекцій

Управління Портфелями проектів: курс лекцій

Читати далі
X

Уфімцева О.Ю. Управління Портфелями проектів: курс лекцій. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 133 с.

Курс лекцій «Управління портфелями проектів» призначений для студентів закладів вищої освіти, які навчаються на магістерському освітньо-кваліфікаційному рівні підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Метою підручника є формування у студентів методологічної основи прийняття рішень з управління Портфелями проектів та програм з використанням існуючих стандартів та методологічних рекомендацій у даній галузі, що дозволяє підвищити ефективність реалізації стратегії компанії в умовах ефективного використання ресурсів. Науково-обґрунтований підхід при прийнятті раціональних господарських рішень дозволяє використовувати отриманні знання у будь якій галузі розвитку виробництва.

Логістичне управління бізнес-процесами підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій, 2017

Логістичне управління бізнес-процесами підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій, 2017

Читати далі
X

Поповиченко І.В., Черчата А.О. Логістичне управління бізнес-процесами підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій : монографія /1. В. Поповиченко, А. О. Черчата. – Д. : Літограф, 2017. -204 с.
В монографії досліджено проблемні аспекти ефективного управління бізнес-процесами підприємства та науково обгрунтовано теоретико-методологічні положення щодо їх вирішення на основі логістичної концепції.
Проаналізовано розвиток наукових поглядів на основні підходи до управління підприємствами, та обгрунтовано застосування логістичного підходу як засобу раціонального поєднання функціонального та процесного підходів.
Запропоновано методичний інструментарій оцінювання результативності та ефективності бізнес-процесів та висвітлено його застосування на прикладі будівельних підприємств. Даний інструментарій дозволяє визначити стан операційних бізнес-процесів будівельного підприємства та обгрунтувати управлінські дії, спрямовані на вдосконалення проблемних бізнес-процесів шляхом запровадження логістичного підходу. Визначено вплив застосування логістизації бізнес-процесів на ефективність роботи будівельного підприємства, який полягає в підвищенні рентабельності операційної діяльності.
Використання результатів дослідження дозволить здійснювати комплексну оцінку та управління бізнес-процесами підприємства та забезпечити наукову обгрунтованість управлінських рішень щодо їх удосконалення й підвищення ефективності діяльності підприємства.

Логістична діяльність підприємства: інновації та інтернет-маркетинг, 2017

Логістична діяльність підприємства: інновації та інтернет-маркетинг, 2017

Читати далі
X

Логістична діяльність підприємства: інновації та інтернет-маркетинг Навчальний посібник / В.Ю. Божанова Т.В. Котуранова, Ю.С. Булєєв, О.В. Цабій // Дніпро: ПДАБА, 2017. -279 с.

Сучасна логістична діяльність спрямовує передові підприємства син­тезувати професійну галузеву та економічну сфери, що вимагає застосо­вувати підходи і методи логістики, інноваційного менеджменту та мар­кетингу, що орієнтовані на успіх, з метою досягнень прибутковості на підприємствах. Детально наведено теоретичні та практичні аспекти фун­кцій логістики, застосування інновацій в логістичній діяльності, а також основні види та інструменти інтернет-маркетингу, як складової просу­вання логістичних послуг.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, переважно спеціальності 073 «Ме­неджмент» спеціалізацій «Логістика» та «Менеджмент і адмініструван­ня» з метою засвоєння ряду навчальних курсів та набуття первинного до­свіду в інноваційних методах логістичної діяльності підприємств.

Деякі питання подальшого розвитку процесного менеджменту підприємств, 2015

Деякі питання подальшого розвитку процесного менеджменту підприємств, 2015

Читати далі
X

Деякі питання подальшого розвитку процесного менеджменту підприємств В. Т. Вечеров, О. Ю. Лук’янова. – Дніпропетровськ, ПДАБА,2015. -149 с
Монографію присвячено аналізу та удосконаленню існую­чих підходів та методів щодо формування процесного менедж­менту на підприємствах з урахуванням їх обмежених ресурсів і вимог системи збалансованих показників. У роботі розглянуто комплексний підхід до формування бізнес-процесів підприємст­ва з урахуванням вимог споживачів цільового сегменту до влас­тивості товару. Запропоновано систему критеріїв оцінки ефек­тивності існуючих бізнес-процесів та методів їх удосконалення. Сформовано підходи до корегування бізнес-процесів підприємс­тва в умовах нестабільного середовища та реформування його організаційної структури на етапі переходу від функціонального до процесного управління.

Основи управлінського консультування, 2013

Основи управлінського консультування, 2013

Читати далі
X

Основи управлінського консультування Навчальний посібник / В.Ю. Божанова // Дніпропетровськ: ІШ «Монолит», 2013. -188 с.
Сучасна консалтингова діяльність вимагає синтезувати професійну і економічну діяльність, що вимагає застосовувати методологію консультування, що орієнтована на успіх, з метою досягнень прибутковості на підприємствах та консалтингових компаніях.
Наведено теоретичні та практичні аспекти процесу управлінського консультування в питаннях організації та управління, застосування методів діагностики та розробки управлінських рішень, технології співробітництва консультантів і клієнтів. Наведено окремі аспекти з питань консультування в будівельній галузі.
Книга призначена для фахівців-консультантів, керівників підприємств, фахівців проектних, будівельних організацій, проектних менеджерів, організацій, що виступають у ролі інвесторів по реалізації проектів, буде корисна слухачам та студентам магістерських програм з менеджменту і ділового адміністрування, студентам навчальних закладів економічних спеціальностей з метою набуття первинного досвіду в галузі консультування.

Бизнес-процессы в управлении проектом совершенствования менедж­мента организации, 2013

Бизнес-процессы в управлении проектом совершенствования менедж­мента организации, 2013

Читати далі
X

В.Т. Вечеров, А.А. Климчук Бизнес-процессы в управлении проектом совершенствования менедж­мента организации. – Днепропетровск «Свидлер А.Л.», 2013. – 206 с.
Монография посвящена вопросу внедрения процессного управления Многие исследователи менеджмент сходятся во мнении, что управление бизнес-процессами — это доминирующаятенденция в совершенствовании менеджмента организаций. И вместе с этим, проект внедрения процессного управления – это сложная система, которая объединяет в себе различные ресурсы, методики, вре­менные и финансовые ограничения. Монография отвечает на ключевые вопросы инициирования, реализации и завершения проектов такого рода
Каждая из глав монографии посвящена отдельному аспекту реализации проекта внедрения процессного управления Первая глава посвящена теоретиче­ским аспектам проекта Вторая глава— конфигурированию системы управления бизнес-процессами. В третьей главе- приведены примеры реализации проекта для бизнес-процессов различных типов.
Монография рассчитана на студентов экономических специальностей высших учебных заведений, а также может быть полезна всем, кто интересу­ется вопросами менеджмента организаций.

Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций, 2012

Аспекты управления инновациями проектно-ориентированных организаций, 2012

Читати далі
X

В.Р. Млодецкий, Р.Б. Тян, В.А. Ткаченко, С.Н. Войт, С.Б. Холод, В.Г. Коверя, И.Н. Малыш. Днепропетровск «Свидлер А.Л.», 2012. – 257 с.
В монографии рассмотрены актуальные вопросы, связанные с разработкой я реализацией стратегических программ преобразований на основе реализации инно­вационных нововведений.
При программной ориентации работы организации система управления ус­ложняется функциональным блоком формирования программ и обеспечения их реа­лизации. Для сохранения полноты информации и наглядности предложена «объем­ная матрицу» в виде плоских проекций в трехмерных осях координат (х, у, z), что позволяет декомпозировать структуру управления по компонентам – управление программами, проектами, операционной деятельностью.
Доказано, что при расчете показателей экономической эффективности инно­вации необходимо учитывать амортизационные отчисления, которые компенсируют не только физический, но и моральный износ активов (материальных и нематериальных) задействованных в реализации инновационной программы.
Предложен новый поход применения известного метода цепных подстановок при анализе альтернативных инвестиций путем условного увеличения продолжи­тельности за счет дополнительных инвестиций.
На базе эквивалентного денежного потока разработана методика расчетов параметров денежного потока и показателей эффективности, которая позволит сплани­ровать реализацию инновации с заданным уровнем надежности получения результата, на основе моделирования различных вариантов инвестирования.
Монография предназначена для специалистов в области управления проекта­ми и программами оценки экономической эффективности инвестиций, студентов, магистров, аспирантов и преподавателей.

Економетрика, 2012

Економетрика, 2012

Читати далі
X

Економетрика Лантух О.В, Вертелецька О.М. Дніпропетровськ: 2012. – 102 с.

Для прийняття управлінських рішень та вирішенні щоденних економічних проблем та задач необхідна якісна та кількісна оцінка зв’язків.
Економетрика в цьому контексті виступає ефективною галуззю економічної науки, яка вивчає методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Також може бути використаний науковцями для аналізу та прогнозування економічних явищ.

Основи менеджменту, 2012

Основи менеджменту, 2012

Читати далі
X

В.Т. Вечеров, А.П. Міщенко, Т.В. Котуранова Основи менеджменту – Дніпропетровськ «Свидлер А.Л.», 2012. – 352 с.

Відповідно до програми дисципліни «Основи менеджменту» у підручнику викладена загальна характеристика менеджменту як нау­кової системи управління організаціями, а також генезис і еволюція, закони, принципи, процес управління й етика менеджменту. У зага­льнодоступній формі розглянуті сутність організації і її соціальна відповідальність, внутрішнє й зовнішнє середовище діяльності. Опи­сано загальні, конкретні (специфічні) і єднальні функції Велика ува­га приділена аналізу загальних функцій і прийняттю управлінських рішень, а також сучасним методам менеджменту. Розглянуто про­блеми групової динаміки, керівництва в організації й організаційних змін. Розкрито сутність ефективності й перспективи розвитку мене­джменту.
Наприкінці кожної глави пропонуються питання для повторення й обговорення на практичних заняттях. У книзі є словник базових термінів і список основних літературних джерел по менеджменту.
Підручник розрахований на студентів економічних спеціальнос­тей вищих навчальних закладів, а також може бути корисний усім, хто цікавиться питаннями менеджменту організацій.

Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту, 2012

Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту, 2012

Читати далі
X

Поповиченко І.В. Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту: монографія / І.В. Поповиченко. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 302стр.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних положень та розробці методологічного забезпечення запровадження логістичного підходу для підвищення ефективності господарської діяльності будівельного підприємства.

Проаналізовано особливості сучасних підходів до управління виробничо-господарською організацією в умовах трансформаційних перетворень економічної системи. Визначено роль витратних чинників та проаналізовано механізми управління витратами підприємства в контексті управління економічним результатом — прибутком підприємства через аналіз операційної діяльності, як основного виду діяльності виробничо-господарської організації, що створює кінцевий продукт.

Досліджено галузеву специфіку та умови вдосконалення управління економічним результатом будівельного підприємства на основі застосування логістичної концепції. Запропоновано організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності будівельного підприємства за рахунок вдосконалення системи логістичного менеджменту.

Монографія призначена для спеціалістів в області економіки та управління підприємством, магістрантів, аспірантів, докторантів, що займаються питаннями управління ефективністю виробничо-господарських підприємств, побудовою та вдосконаленням логістичних систем в будівництві.

Организационно-технологическая и экономическая надёжность в строительстве?

Организационно-технологическая и экономическая надёжность в строительстве?

Читати далі
X

В.Р. Млодецкий, Р.Б Тян, В.В. Попова, А.А. Мартыш. Организационно-технологическая и экономическая надёжность в строительстве. – Днепропетровск: «Свидлер А.Л.», – 212 с.
Одной из причин низкой надежности планов в строительстве является то, что оценка надежности конечного результата, только на основании решений заложенных в календарные планы, на этапе их разработки, есть недостаточной. Необходимо учитывать режим последующего управления, как активной составляющей процесса реализации строительного проекта.
Разработана методика расчета временных параметров поточного строительства с учетом нарастания неопределенности по отдельным этапам работ, что позволяет учитывать вероятностные процессы и по каждой работе и по потоку в целом.
Установлена функциональная взаимосвязь между уровнем надежности плана, требуемым уровнем надежности конечного результата и интенсивностью управленческих воздействий, в результате обеспечивается надежность достижения конечного результата выше, чем первоначальная, предусмотренная планом.
Установлено, что применительно к экономическим процессам, надежность определяется параметрическим отказом, который может быть локальным и полным. Локальный отказ наступает, когда значение отдельного показателя эффективности ниже определенного уровня, а полный, когда инвестиции становятся экономически нецелесообразными.
Разработанный метод дискретных состояний и усовершенствованный метод последовательных подстановок позволяют выполнять оценку общесистемной экономической надежности на основе установленных функциональных взаимозависимостях основных параметров эффективности, в отличие от традиционного подхода, когда надежность определяется отдельно по каждому из параметров, что часто вызывает противоречие между обособленными результатами.
Монография предназначена для специалистов проектных, строительных организаций, экономистов в области оценки эффективности инвестиций, студентов, магистров, преподавателей.

Підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва: теорія, методологія, практика, 2011

Підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва: теорія, методологія, практика, 2011

Читати далі
X

Божанова В.Ю. Підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва: теорія, методологія, практика / В.Ю. Божанова // – Київ: ДКС Центр, 2011. -274 с.

Розглянуто організаційно-економічні аспекти підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва для всіх його учасників. Вирішення проблеми недостатнього рівня інвестиційної привабливості житлового будівництва запропоновано на основі послідовного впровадження в практичну діяльність удосконалених концептуальних основ та основних принципів розвитку ринку житла. Удосконалено організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва, що забезпечує роботу удосконаленої моделі організації ринку іпотечного кредитування. Розроблено методологічні підходи та практичні рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва для забудовників (замовників) житла. Розроблено економічні моделі і практичні рекомендації щодо підвищення доступності житла для всіх верств населення. Книга призначена для фахівців проектних, будівельних організацій, проектних менеджерів, банківських і фінансових установ, організацій, що виступають у ролі інвесторів по реалізації будівельних – проектів, а також буде корисна студентам будівельних вузів економічних спеціальностей.

Основы менеджмента, 2009

Основы менеджмента, 2009

Читати далі
X

В.Т. Вечеров, А.П. Мищенко Основы менеджмента – Днепропетровск «Свидлер А.Л.», 2009. – 583 с.
В соответствии с программой дисциплины «Основы менеджмен­та» в учебнике изложена общая характеристика менеджмента как на­учной системы управления организациями, а также генезис и эволю­ция, законы, принципы, процесс управления и этика менеджмента. В общедоступной форме рассмотрены сущность организации и ее со­циальная ответственность, внутренняя и внешняя среда деятельно­сти. Описаны общие, конкретные (специфические) и связывающие функции Большое внимание уделено анализу общих функций и принятию управленческих решений, а также современным методам менеджмента Рассмотрены проблемы групповой динамики, руково­дства в организации и организационных изменений. Раскрыта сущность эффективности и перспективы развития менеджмента
В конце каждой главы предлагаются вопросы для повторения и обсуждения на практических занятиях. Восьмой раздел учебника по­священ практическим аспектам менеджмента (предлагаются подбор­ки деловых игр, практических ситуаций, тренингов, тестов и практических рекомендаций). В книге имеется словарь базовых терминов и список основных литературных источников по ме-Учебник рассчитан на студентов экономических специально­стей высших учебных заведений, а также может быть полезен всем, кто интересуется вопросами менеджмента организаций.

Стратегическое управление: Учебное пособие, 2007

Стратегическое управление: Учебное пособие, 2007

Читати далі
X

Мищенко А.П. Стратегическое управление: Учебное пособие. – Днепропетровск: Издательство ДУЭП, 2007. – 332 с.
Учебное пособие посвящено стратегическому управлению – одной из важнейших проблем современного менеджмента. В нем комплексно на основе достижений передовой управленческой мысли рассмотрены: эволюция си­стем управления и особенности стратегического управления, стратегический анализ, прогнозирование и мониторинг бизнес-среды деятельности фирмы, последовательность формирования мини-стратегии фирмы (видение, миссия, стратегические цели), планирование стратегического поведения фирмы. Особое внимание уделено методическим приемам, моделям и методам, которые используются на различных этапах разработки и реализации стратегии.
Пособие предназначено для студентов и преподавателей, а также может быть полезно менеджерам и предпринимателям.

Организационно-экономический механизм повышения доступности жилья для населения, 2007

Организационно-экономический механизм повышения доступности жилья для населения, 2007

Читати далі
X

Божанова В.Ю. Организационно-экономический механизм повышения доступности жилья для населения. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – 392 с.
Рассмотрены организационно-экономические аспекты повышения доступности жилья для населения. Решение проблемы повышения доступности жилья для населения предлагается на основе программно-целевого управления заинтересованными сторонами рынка недвижимости. Совершенствование инвестиционно – кредитных механизмов повышения доступности жилья выпол­нено посредством разработки модели организации украинского рынка ипотечного кредитования. Исследовано влияние параметров банковских программ ипотечного кредитования на конечную стоимость приобретаемого жилья. Механизм повышения доступности жилья рассмотрен посредством реализации комплекса программ для различных категорий населения.
Книга предназначена для специалистов проектных, строительных организаций, проектных менеджеров, банковских и финансовых учреждений, организаций, выступающих в роли инвесторов но реализации строительных-проектов, а также будет полезна студентам строительных вузов экономических специальностей.
Рекомендована к печати решением Ученого совета Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Протокол № 3 от 23 октября 2007г.

Компьютерное моделирование бизнес-процессов, 2007

Компьютерное моделирование бизнес-процессов, 2007

Читати далі
X

Г.Г. Харитонова, А.А. Климчук

Компьютерное моделирование бизнес-процессов. Руководство по работе c AIIFusion Process Modeler (BPwin), – Днепропетровськ, 2007 – 336 c.
Цель настоящей книги – помочь самостоятельно освоить программный продукт BRwin, или AIIFusion Process Modeler. Этот про­дукт поможет в нелегком деле освоения и внедрения про­цессного управления предприятием. В книге базовые и «продвинутые» техники работы с программой для решения прикладных задач.Структура книги: каждый раздел показывает реше­ние той или иной задачи.Несмотря на большой объем книги, в ней изложены самые эффективные приемы работы с программой. Освоив их можно экспериментировать с программой и искать в ней новое.

Конспект лекций по курсу “Менеджмент”, 1998

Конспект лекций по курсу “Менеджмент”, 1998

Читати далі
X

Мищенко А.П. Конспект лекций по курсу “Менеджмент” для сту­дентов экономических специальностей высших учебных заведе­ний. — Днепропетровск. 1998.
В конспекте лекций в соответствии с программой курса “Менеджмент” изложены теоретические и практические вопросы формирования и разви­тия менеджмента. Приведена характеристика основных понятий, описана эволюция менеджмента, внутренняя и внешняя среда организации. Основное внимание уделяется анализу управленческих функций таких, как ком­муникации, принятие управленческих решений, планирование, организа­ция, мотивация, контроль. Раскрывается сущность и особенности мето­дов и стилей руководства. Рассмотрена проблема управления персоналом. Конспект лекций рассчитан на студентов экономических специально­стей высших учебных заведений.

Методичні вказівки

Логістичне обслуговування, 2020

Логістичне обслуговування, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни «Логістичне обслуговування» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач: Черчата А. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 49 с.

Методичні вказівки підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Логістичне обслуговування» і містять розрахункові завдання та пояснення щодо їх виконання. Розв’язання практичних завдань сприятиме формуванню навичок прийняття управлінських рішень. 

Методичні вказівки можуть бути корисними для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Логістика». Дані методичні вказівки можуть бути використані для крупних та середніх оптових підприємств, які застосовують та впроваджують (або ще планують) прогресивну концепцію інтегрованої логістики, що має позитивне визнання в розвинених країнах

Корпоративне управління, 2020

Корпоративне управління, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Корпоративне управління» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання / Укладач: Божанова В.Ю. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 13 с.

Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми курсу «Корпоративне управління» і включають теоретичні основи, ситуаційні завдання та практичні задачі.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент і адміністрування» та «Проектний менеджмент»

Адміністративний менеджмент, 2020

Адміністративний менеджмент, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни Адміністративний менеджмент» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання / Укладач: Божанова В.Ю. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 14 с.

Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми курсу «Адміністративний менеджмент» і включають теоретичні основи та практичні аспекти. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

Управління конкурентоспроможністю підприємства (практ), 2019

Управління конкурентоспроможністю підприємства (практ), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач: Млодецький В. Р., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019.- 30 с.

Методичні вказівки є доповненням до навчального контенту з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» і укладені з метою закріплення на практиці теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях, а також містять літературу для поглибленого вивчення курсу.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Управління конкурентоспроможністю підприємства (к/р), 2019

Управління конкурентоспроможністю підприємства (к/р), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач: Млодецький В. Р., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019.- 16 с.

Методичні вказівки є доповненням до навчального контенту з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» і укладені з метою закріплення на практиці теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях, а також містять літературу для поглибленого вивчення курсу.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Теорія організацій, 2019

Теорія організацій, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни «Теорія організацій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укладачі: Климчук О. О., Вечеров В. Т. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019, – 19 с.

Методичні вказівки містять перелік практичних занять і включають тему заняття, задачі, ділові ситуації (навчальні кейси) та рекомендовану літературу.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент».

Стратегія підприємства, 2019

Стратегія підприємства, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 073 «Менеджмент» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної, заочної та дистанційної форм навчання /Климчук О. О. Вечеров В. Т. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБтаА, 2019. – 26 с.

Методичні вказівки є доповненням до навчального контенту з дисципліни «Стратегія підприємства» і містять контрольні питання, практичні завдання та інформацію для виконання завдань. Вказівки розроблені з метою формування сучасних знань і навичок в області стратегічного управління підприємством.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня бакалавра економічних спеціальностей.

Інтегроване управління ланцюгами поставок, 2019

Інтегроване управління ланцюгами поставок, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Інтегроване управління ланцюгами поставок» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання / Укладач: Божанова В. Ю. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 21 с.

Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми курсу «Інтегроване управління ланцюгами поставок» і включають теоретичні основи, ситуаційні завдання та практичні задачі.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

Економетрика, 2019

Економетрика, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Економетрика» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Лантух О. В.- Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019.- 15 с.

Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми курсу «Економетрика» і включають приклади та завдання, що необхідні для виконання контрольної роботи.

Методичні рекомендації призначені для студентів заочної та дистанційної форм навчання напряму «Менеджмент».

Ділове адміністрування (практ), 2019

Ділове адміністрування (практ), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач: Уфімцева О. Ю. – Дніпро: ПДАБА, – 2019. – 25 с.

Методичні вказівки містять зміст та завдання практичної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Ділове адміністрування (к/р), 2019

Ділове адміністрування (к/р), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Уфімцева О. Ю.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019.- 13 с.

Методичні вказівки є доповненням до навчального контенту з дисципліни «Ділове адміністрування» і укладені з метою закріплення на практиці теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях і надання їм навичок комплексного вирішення завдань дослідницького характеру.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Формування проектних пропозицій (практ), 2018

Формування проектних пропозицій (практ), 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни «Формування проектних пропозицій» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач: Черчата А.О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018.- 19 с.

Методичні вказівки є доповненням до навчального контенту з дисципліни «Формування проектних пропозицій» і містять контрольні питання, практичні завдання та інформацію щодо виконання завдань. Вказівки розроблені з метою формування сучасних знань і навичок в області управління проектами.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Формування проектних пропозицій (к/р), 2018

Формування проектних пропозицій (к/р), 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Формування проектних пропозицій» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач: Черчата А.О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018.- 39 с.

Методичні вказівки розроблені з метою контролю знань студентів при вивченні дисципліни «Формування проектних пропозицій» та підвищення ефективності їх самостійної праці шляхом виконання курсової роботи. Методичні вказівки містять у собі завдання для курсових робіт, приклад виконання та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні організацією (практ), 2018

Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні організацією (практ), 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо практичних занять з дисципліни «Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач: Лантух О. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 26 с.

Методичні вказівки укладені з метою закріплення на практиці теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях і надання їм навичок комплексного вирішення завдань дослідницького характеру та включають відповіді на контрольні завдання.

Методичні вказівки призначені для студентів-магістрів спеціальності «Менеджмент».

Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні організацією (к/р), 2018

Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні організацією (к/р), 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання / Укладачі: Лантух О. В., Вечеров В. Т. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 21 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми курсу «Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні організацією» і містять приклади та завдання, що необхідні для виконання контрольної роботи.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Моделі та методи планування проектних дій, 2018

Моделі та методи планування проектних дій, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Моделі та методи планування проектних дій» для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укладач: Черчата А.О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018.- 33 с.

Методичні вказівки є доповненням до навчального контенту з дисципліни «Моделі та методи планування проектних дій» і укладені з метою закріплення на практиці теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях і надання їм навичок комплексного вирішення завдань дослідницького характеру.

Методичні вказівки призначені для студентів ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Збірники наукових праць

Соціально-гуманітарний вісник

Соціально-гуманітарний вісник

Читати далі
X

Соціально-гуманітарний вісник

У «Соціально-гуманітарному віснику» публікуються статті за напрямками: педагогіка, філософія, психологія, соціологія, соціальні комунікації, мистецтвознавство, культурологія. філологія, історія, економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування. Засновано у 2010 році. Періодичність: 2 рази на рік.

Причорноморські економічні студії

Причорноморські економічні студії

Читати далі
X

Причорноморські економічні студії

Економічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій. Періодичність видання: 12 разів на рік. Фахова реєстрація (категорія «Б»). У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці

Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці

Читати далі
X

Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці

Тематична спрямованість: висвітлення актуальних економічних питань, проблематики та особливості системного підходу щодо розвитку економіки країни. Рік заснування: 2004 р. Періодичність: 6 разів на рік. Видається в місті Київ.

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Читати далі
X

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Тематика журналу стосується наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу і охоплює такі розділи: механіка матеріалів; механічна інженерія; інформаційні програми та комп’ютерно-інтегровані технології. Видається: З грудня 2001 року. Періодичність: 2 рази на рік. Журнал включено до переліку наукових фахових видань.

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»

Читати далі
X

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» 

Журнал є офіційно зареєстрованим, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом. Журнал включено до категорії «Б» (спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281, 292). Періодичність видання: 12 разів на рік. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації.

Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців і практиків, які займаються проблемами економіки розвитку – в аспекті вивчення процесів розвитку, дослідження природних та соціально-економічних передумов прогресивного розвитку системи на основі оцінки впливу інформаційних факторів в існуючих процесах інноваційних змін, а також дослідження механізмів, які забезпечують перехід країн від одного стану до принципово іншої якості розвитку через набуття ними характеристик і параметрів прискореного економічного зростання та забезпечення нової якості життя населення.

Scientific journal Economics and Finance

Scientific journal Economics and Finance

Читати далі
X

Scientific journal Economics and Finance

Збірник наукових статей опублікував науково-практичне видання, яке містить наукові статті студентів, аспірантів, кандидатів і докторів наук, наукових працівників та практиків з країн Європи, Росії, України та інших країн. Періодичність видання: 2 рази на рік. Статті містять дослідження, що відображають процеси та зміни у структурі сучасної економіки та державного устрою. Збірник наукових статей призначений для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, дослідників, практиків та людей, які цікавляться тенденціями розвитку сучасної економічної науки.

Економічний простір: Збірник наукових праць

Економічний простір: Збірник наукових праць

Читати далі
X

Економічний простір: Збірник наукових праць

Міжнародне наукове економічне рецензоване видання, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами. Періодичність видання: 12 разів на рік. Цілями збірнику «Економічний простір» є сприяння розвитку наукових шкіл з питань просторової економіки, сталого екологозбережуючого розвитку регіонів та підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління інвестиціями, енергозбереження та освітніх інновацій.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Читати далі
X

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, історичних, економічних наук відповідно. Періодичність видання: 18 разів на рік.

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Читати далі
X

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Вісник ПДАБА є фаховим науковим виданням в галузі технічних наук, будівництва та архітектури. Програмна мета та тематична спрямованість — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення  досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп’ютерних систем, інформаційних технологій.

Збірник наукових праць входить до переліку категорія «В» наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Науково-практичний журнал «Вісник ПДАБА» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.

Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience»

Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience»

Читати далі
X

Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience»

Місія журналу – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. Періодичність видання: 2 рази на рік. Завданнями Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» є: генерація інноваційних ідей; розповсюдження інформації щодо передових досліджень в міжнародному масштабі; формування наукової платформи для розвитку молодого покоління вчених; сприяння розвитку наукової дискусії. Цільова аудиторія журналу: вчені, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та інші особи, які зацікавлені у розвитку сучасної науки.

Розділи журналу: державне управління, філософські науки, економічні науки, історичні науки, юридичні науки, сільськогосподарські науки, географічні науки, педагогічні науки, психологічні науки, соціологічні науки, політичні науки, інші професійні науки.

Науковий збірник «Логос»

Науковий збірник «Логос»

Читати далі
X

Науковий збірник «Логос»

У збірнику викладено тези доповідей та статті учасників міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний підхід до розвитку науки», яка відбулася у місті Дублін, країні Ірландії, 1 червня 2018 року. Збірник присвячено для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих фахівців, викладачів, науковців та інших зацікавлених осіб, а також для широкого кола читачів. Бібліографічний опис матеріалів конференції зареєстровано в міжнародній наукометричних базах РІНЦ та Google Academy.

EUREKA: Social and Humanities

EUREKA: Social and Humanities

Читати далі
X

EUREKA: Social and Humanities

Науковий журнал, головною метою якого є публікація матеріалів, спрямованих на вивчення суспільства та людських відносин у суспільстві, а також економічних відносин. Видається в місті Таллінн (Естонія). Періодичність видання: 6 разів на рік. Відмінною особливістю рукописів, поданих до журналу, є наголос на використанні методи системного аналізу, дозволяє бачити нові відкриття на перетині різних галузей знань.

Journal Association 1901 «SEPIKE»

Journal Association 1901 «SEPIKE»

Читати далі
X

Journal Association 1901 «SEPIKE»

Матеріали, опубліковані в журналі, стосуються теоретичних та практичних питань педагогіки та економічної діяльності. Канал обміну науковою та професійною інформацією надає можливість як науковцям, так і професіоналам представити результати своїх досліджень у галузях державного управління, економічних, юридичних та педагогічних наук.

Це видання – збірка статей та праць міжнародних вчених, професорів, викладачів та докторантів. Бібліографічна інформація: Німецька національна бібліотека (Німеччина) та Бібліотека Конгресу (США) перелічують цю публікацію у відповідних національних бібліографіях. Періодичність видання: 4 рази на рік. Основна мета полягає в створенні і сприянні співробітництву між навчальними закладами та компаніями в Західній і Східній Європі.

Problems of modern science

Problems of modern science

Читати далі
X

Problems of modern science

Науково-практичне видання, яке містить наукові статті студентів, аспірантів, кандидатів і докторів наук, наукових працівників та практиків з Європи, Росії, України та інших країн. Періодичність видання: 2 рази на рік Статті містять дослідження, що відображають процеси та зміни у структурі сучасної економіки та державного устрою. Збірник наукових статей призначений для студентів, аспірантів, докторантів

кандидати, викладачі, дослідники, практики та люди, що цікавляться тенденціями розвитку сучасної економічної науки.

European Journal of Humanities and Social Sciences

European Journal of Humanities and Social Sciences

Читати далі
X

European Journal of Humanities and Social Sciences

Європейський журнал гуманітарних та суспільних наук зареєстрований в Австрії. В журналі публікуються матеріали з гуманітарних та суспільних наук. Періодичність видання: 6 разів на рік. Частина тиражу видання відправляється в Національні бібліотеки Австрії та Чехії, а також в бібліотеки найбільших вузів Австрії та Чехії. Журнал призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих фахівців, викладачів, науковців різних країн.

?>
вверх