Підручники та навчальні посібники

Перспективи розвиткуінвестиційного процесу на ринку житла

Перспективи розвиткуінвестиційного процесу на ринку житла

Читати далі
X

Верхоглядова Н.И., д. э. н., профессор (экономика и управление национальным хозяйством). Левчинский Д.Л., д.э.н., профессор (регулирование инвестиционно-строительных процессов). Фисуненко П.А., к.э.н., доцент (экономика строительства). Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, г. Днепропетровск, Украина

Монография посвячена исследованию теоретических, методологических и практических вопросов государственного регулирования инвестиционных процес сов воспроизводства жилищного фонда Украины. Исследованы теоретико-концептуальные основы и зарубежный опытгосударственного регулирования инвестиционных процес сов. Предложены институциональные модели взаимоотношений участников как регуляторов инвестиционного процесса воспроизводства жилищного фонда и методика оценки синергитического эффекта государственного регулирования. На основании определения и оценки рисков при инвестировании в воспроизводства жилищного фонда, предложены направления регулирующего воздействия государства, расчитаны соответствующие эффекты и разработана концепция государственного регулирования инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда в Украине.

Економіка і основи підприємництва в будівництві: навчальний посібник, 2017

Економіка і основи підприємництва в будівництві: навчальний посібник, 2017

Читати далі
X

Економіка і основи підприємництва в будівництві: навчальний посібник / Н.І. Верхоглядова, Д.Л. Левчинський, О.Л. Герасимова, О.Ю. Щеглова. – Дніпро : Герда, 2017. – 428 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання організації підприємницької діяльності в будівництві як в теоретичному, так і практичному аспектах. Значну увагу приділено процесам еволюції  поняття підприємництва, особливостей, пов’язаних з пошуком підприємницької  ідеї , маркетингу, планування, управління фінансами та інвестиційної діяльності. Детально розкриті  види і форми організації підприємницької діяльності, оцінки її ефективності та забезпечення безпеки у сфері будівництва.

Призначений для студентів віх форм навчання, магістрантів, аспірантів, викладачів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації, отримання другої вищої освіти, спеціалістів, а також підприємців різних сфер економічної діяльності.

Логістичне управління бізнес-процесами підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій, 2017

Логістичне управління бізнес-процесами підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій, 2017

Читати далі
X

Поповиченко І.В., Черчата А.О. Логістичне управління бізнес-процесами підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій : монографія /1. В. Поповиченко, А. О. Черчата. – Д. : Літограф, 2017. -204 с.
В монографії досліджено проблемні аспекти ефективного управління бізнес-процесами підприємства та науково обгрунтовано теоретико-методологічні положення щодо їх вирішення на основі логістичної концепції.
Проаналізовано розвиток наукових поглядів на основні підходи до управління підприємствами, та обгрунтовано застосування логістичного підходу як засобу раціонального поєднання функціонального та процесного підходів.
Запропоновано методичний інструментарій оцінювання результативності та ефективності бізнес-процесів та висвітлено його застосування на прикладі будівельних підприємств. Даний інструментарій дозволяє визначити стан операційних бізнес-процесів будівельного підприємства та обгрунтувати управлінські дії, спрямовані на вдосконалення проблемних бізнес-процесів шляхом запровадження логістичного підходу. Визначено вплив застосування логістизації бізнес-процесів на ефективність роботи будівельного підприємства, який полягає в підвищенні рентабельності операційної діяльності.
Використання результатів дослідження дозволить здійснювати комплексну оцінку та управління бізнес-процесами підприємства та забезпечити наукову обгрунтованість управлінських рішень щодо їх удосконалення й підвищення ефективності діяльності підприємства.

Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда

Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда

Читати далі
X

Верхоглядова Н.И., Левчинский Д.Л., Фисуненко П.А. Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда / LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptumGmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2016. – 269с.

Монография посвящена исследованию теоретических, методологических и практических вопросов государственного регулирования инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда Украины. Исследованы теоретико-концептуальные основы и зарубежный опыт государственного регулирования инвестиционных процессов. Предложены институциональные модели взаимоотношений участников как регуляторов инвестиционного процесса воспроизводства жилищного фонда и методика оценки синергетического эффекта государственного регулирования. На основании определения и оценки рисков при инвестировании в воспроизводства жилищного фонда, предложены направления регулирующего воздействия государства, рассчитаны соответствующие эффекты и разработана концепция государственного регулирования инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда в Украине.

Экономика строительного производства, 2015

Экономика строительного производства, 2015

Читати далі
X

Бородин М.А., Кирнос О.И., Галич Е.Г. / Экономика строительного производства / УДК 338.2:624](075.8) ББК 65.31-1я73 Е45 Днепропетровск: «ФЛП Дробязко С.И.», 2015. – 136 с.

В учебное пособие включены примерные формы отчетной документации подрядных строительных организаций. Представлены методика разработки калькуляций вспомогательных производств. Рассмотрены особенности определения ремонтно-строительных работ, расчет стоимости монтажа оборудования, пусконаладочных работ и особенности разработки сметной документации на реконструкцию и техническое переоснащение объектов производственного и непроизводственного назначения. Рассмотрены вопросы составления договоров подряда в строительстве.

Управління потенціалом підприємства, 2013

Управління потенціалом підприємства, 2013

Читати далі
X

Управління потенціалом підприємства: Навчальний посібник/ Н.І. Верхогдядова. С.В. Іванов, О.Л. Герасимова, О.Ю. Щеглова – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2013. – 360 с

У навчальному посібнику викладено новітні методи і засоби формування потенціалу підприємства щодо забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання, результативності використання за сучасними соціально- економічними критеріями що дозволить обґрунтовувати і використовувати механізми запобігання кризи та антикризового управління суб’єктами господарювання.

Навчальний посібник «Управління потенціалом підприємства» розрахований на студентів економічних вузів і факультетів вищих навчальних закладів, які навчаються за планами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів відповідного фахового спрямування. Буде корисним викладачам, керівникам різного рівня, та слухачам бізнес-шкіл, які вивчають дисципліну самостійно.

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ, 2012.

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ, 2012.

Читати далі
X

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ: монографія / І. В. Поповиченко, К. О. Спірідонова. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 200 стор.

В монографії висвітлені актуальні питання, пов’язані з особливостями застосування аутсорсингу в будівельній галузі, що дозволить підприємствам управляти витратами та підвищити ефективність діяльності.
Запропоновано алгоритм прийняття рішення щодо доцільності запровадження аутсорсингових схем та кількісний критерій, що визначає вплив аутсорсингу на ефективність діяльності будівельного підприємства.
Особливу увагу приділено основним стадіям взаємодії будівельного підприємства та партнера-аутсорсера, обґрунтовано механізм вибору видів робіт (будівельних процесів), що доцільно передавати зовнішнім виконавцям, та основні критерії, за якими будівельна організація обирає підрядника.
Монографія призначена для спеціалістів в області економіки та управління підприємством, студентів, магістрів, аспірантів та викладачів.
Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту, 2012

Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту, 2012

Читати далі
X

Поповиченко І.В. Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства на основі вдосконалення логістичного менеджменту: монографія / І.В. Поповиченко. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 302стр.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних положень та розробці методологічного забезпечення запровадження логістичного підходу для підвищення ефективності господарської діяльності будівельного підприємства.

Проаналізовано особливості сучасних підходів до управління виробничо-господарською організацією в умовах трансформаційних перетворень економічної системи. Визначено роль витратних чинників та проаналізовано механізми управління витратами підприємства в контексті управління економічним результатом — прибутком підприємства через аналіз операційної діяльності, як основного виду діяльності виробничо-господарської організації, що створює кінцевий продукт.

Досліджено галузеву специфіку та умови вдосконалення управління економічним результатом будівельного підприємства на основі застосування логістичної концепції. Запропоновано організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності будівельного підприємства за рахунок вдосконалення системи логістичного менеджменту.

Монографія призначена для спеціалістів в області економіки та управління підприємством, магістрантів, аспірантів, докторантів, що займаються питаннями управління ефективністю виробничо-господарських підприємств, побудовою та вдосконаленням логістичних систем в будівництві.

Економіка праці і соціально-трудові відносини, 2012

Економіка праці і соціально-трудові відносини, 2012

Читати далі
X

Верхоглядова Н.І., Іваннікова Н.А., Слабко Я.Я., Щеглова О.Ю., Левчинський Д.Л., Головко Л.С. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2012. – 444 с.

У навчальному посібнику викладено сучасні теоретичні та практичні аспекти функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві. Його авторами розглядаються важливі методологічні положення в сфері регулювання зайнятості населення,ринку праці, відтворення і використання трудовою потенціалу, соціальних гарантій у сфері праці, доходів і заробітної плати. Звертається увага на необхідність врахування закономірностей у взаємозв’язках економічних і соціальних процесів при формуванні державної соціальної політики, політики в сфері праці і зайнятості населення при здійсненні ринкових реформ,при розробці і реалізації кадрової політики на підприємствах. Також вивчаються проблеми організації, нормування, планування та аналізу трудових ресурсів як факторів та передумов підвищення продуктивності та ефективності праці.

Навчальний посібник окрім теоретичною матеріалу містить дискусійні питання, набір тестів та завдань як для самостійною розв’язання, так і для роботи на практичних заняттях.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей ВНЗ, а також на підприємців, менеджерів та інших спеціалістів, які цікавляться проблемами економіки праці і соціально-трудових відносин.

Регіональна економіка: навч. посіб., 2012

Регіональна економіка: навч. посіб., 2012

Читати далі
X

Регіональна економіка: навч. посіб. / [Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, О.О. Квактун, П.А. Фісуненко]; за заг. ред. д-ра екон. наук. проф. Ю.В. Орловської. – Дніпропетровськ:  ДВНЗ «ПДАБА», 2012. – 504 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність, предмет і об’єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості економічного районування та спеціалізації регіонального розвитку, становлення просторово-економічного, природного та трудоресурсного потенціалу регіональних соціо-еколого-економічних ситем, міжнародні економічні зв’язки регіонів, інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів та економіка природокористування. Детально проаналізовано економічну регіональну політику держави, узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за спеціальностями напряму «Економіка та підприємництво», а також для аспірантів, науковців, представників бізнесу, регіональних органів державного управління та місцевого самоврядування.

Державні регулятори соціально-економічних умов інвестування у відтворенні житла

Державні регулятори соціально-економічних умов інвестування у відтворенні житла

Читати далі
X

Д. Л. Левчинський. Державні регулятори соціально-економічних умов інвестування у відтворенні житла. – Дніпропетровськ: вид-во «Свидлер», 2011. – 310 с.

У книзі з теоретико-методологічної точки зору розглядаються аспекти державною регулювання інвестиційних процесів відтворення житлового фонду та оцінка ефективності державних регуляторів соціально-економічних умов інвестування у відтворення житла в Україні.

Монографія призначена для економістів, що працюють в галузі макро- і мікрорегулювання економіки, в системі державною регулювання на державному та регіональному рівнях, а також для викладачів, аспірантів і студентів економічних факультетів вишів України.

Економічна діагностика, 2011

Економічна діагностика, 2011

Читати далі
X

Верхоглядова Н. І., Герасимова О. Л., Щеглова О. Ю., Левчинський Д. Л. Економічна діагностика. – Дніпропетровськ: вид-во «Свідлер», 2011. – 332 с.

Навчальний посібник висвітлює основний зміст курсу «Економічна діагностика», що входить до числа спеціальних економічних дисциплін за державним освітнім стандартом. У книзі розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання у передмові та одинадцяти розділах з дисципліни «Економічна діагностика». Подано також завдання для самоконтролю знань, тести, практичні завдання. Широко використано ілюстративний матеріал: рисунки, схеми, таблиці.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, економістів і наукових співробітників.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 2010

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 2010

Читати далі
X

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навчальний посібник Ю.В.Орловська, Г.В. Дугінець, П.А. Фісуненко, О.А. Варламова / за заг. редакцією проф. Орловської Ю.В.- Дніпропетровськ, 2010. – 304 с.

У навчальному посібнику розкриваються питання управління зовнішньо-економічною діяльністю, в тому числі на підприємствах України. Розгплядаються основні етапи інтернаціоналізації  бізнес-діяльності. Особлива увага приділяється змінам, що відбулися останніми роками в міжнародних та національних стандартах й практиці зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств.

Рекомендовано для аспірантів, науковців, практичних працівників підприємств, економічних оглядачів, всіх хто цікавиться проблемами управління зовнішньоекономічною діяльнютю підприємства.

Нормування праці: Навчально-практичний посібник, 2009

Нормування праці: Навчально-практичний посібник, 2009

Читати далі
X

Нормування праці: Навчально-практичний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 368 с. авторський колектив: Верхоглядова Н.І., Ядранський Д.М., Лисенко Ю.В., Слабко Я.Я.

В навчально-практичному посібнику викладено сучасні теоретичні та практичні аспекти нормування праці в Україні. Розглянуті види норм та нормативи праці, методи їх встановлення,нормування праці окремих категорій робітників,методи дослідження витрат робочого часу,організація нормування праці на підприємствах, а також само нормування праці.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей ВНЗ, а також на підприємців, менеджерів та інших спеціалістів, які цікавляться проблемами нормування праці.

Управление организациями с помощью проектов, 2006

Управление организациями с помощью проектов, 2006

Читати далі
X

Управление организациями с помощью проектов / В. И. Большаков, А. И. Белоконь, Д. Л. Левчинский – Днепропетровск: ПГАСА, 2006 год – 123 с.

Монография посвящена актуальным вопросам создания эффективных систем управления организациями, которые в своей деятельности стремятся к постоянному самосовершенствованию, улучшению продукции и услуг и к всеобщему удовлетворению потребителей.

Материалы, изложенные в работе, в совокупности представляют систему знаний по управлению организацией с помощью проектов, а именно, как должны бать налажены процессы планирования, стимулирования и контроля за изменениями, чтобы обеспечить эффективную поддержку проектных потребностей, достижения организацией поставленных целей при рациональном использовании ограниченных ресурсов.

Книга предназначена для широкого круга специалистов, производственников, сферы бизнеса, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства», 2019

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» та 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Фісуненко П.А., Ступнікер Г.Л., Каширнікова І.О., Зозуля Н.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 44 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи є складовою частиною активної роботи студента, що узагальнює його знання, уміння і навички, отриманні при теоретичному вивченні дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» та 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до проходження навчальної практики (бакалавр), 2019

Методичні вказівки до проходження навчальної практики (бакалавр), 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка» денної форми навчання / Укладачі: Болсунова Н. А., Зозуля Н. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 11 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка» денної форми навчання  з метою організації проходження навчальної практики.

Методичні вказівки до підготовки та проведення кваліфікаційного екзамену за фахом для студентів ступеня бакалавра, 2019

Методичні вказівки до підготовки та проведення кваліфікаційного екзамену за фахом для студентів ступеня бакалавра, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до підготовки та проведення кваліфікаційного екзамену за фахом для студентів ступеня бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Поповиченко І. В., Спірідонова К. О., Коваленко-Марченкова Є. В., Зозуля Н. В., Стенічева І. Б. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 28 с.

Кваліфікаційний екзамен за фахом повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів економічних дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності. В методичних вказівках розглядаються такі питання, як підготовка до кваліфікаційного екзамену за фахом, організація і проведення кваліфікаційного екзамену за фахом та порядок підведення підсумків кваліфікаційного екзамену. 

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Теорія виробництва та витрат», 2018

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Теорія виробництва та витрат», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Теорія виробництва та витрат» для студентів ступеня магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання/Укладачі: Спірідонова К. О., Кірнос О. В., Коваленко-Марченкова Є. В. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 20 с.

У методичних вказівках до вивчення дисципліни «Теорія виробництва та витрат» викладено теми, необхідні для вивчення матеріалу дисципліни. Методичні вказівки містять опис основних термінів та методичних прийомів, що застосовуються при проведенні аналізу поведінки виробника і механізму прийняття рішень за умов обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методи економічних та статистичних досліджень», 2018

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методи економічних та статистичних досліджень», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методи економічних та статистичних досліджень» для студентів ступеня магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Верхоглядова Н. І., Судакова О. І., Попова В. В., Щеглова О. Ю. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 43 с.

Методичні вказівки до практичних занять є складовою частиною активної роботи студента, що узагальнює його знання, уміння і навички, отриманні при теоретичному вивченні дисципліни «Методи економічних та статистичних досліджень»  для студентів ступеня магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика», 2018

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 056 «Міжнародні економічні відносини», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка»  денної та заочної форм навчання  / Укладачі: Левчинський Д. Л., Кірнос О. І., Болсунова Н. А., Кірнос О. В., Зозуля Н. В. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 32 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів над курсовою роботою з метою практичного освоєння теоретичного курсу дисципліни «Статистика».

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика», 2018

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів ступеня магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Каховська О. В., Герасимова О. Л., Стенічева І. Б. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 40 с.

У методичних вказівках до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» викладено завдання та вимоги, необхідні для виконання курсової роботи з дисципліни. Методичні вказівки містять опис основних завдань та методичних прийомів, що застосовуються при проведенні діагностування економічної діяльності підприємства (бізнесу) або його окремої сфери діяльності, яка має для даного підприємства найбільший інтерес та актуальність в сучасних умовах господарювання.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Статистика», 2017

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Статистика», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Статистика» за темою «Ряди динаміки» для студентів ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Левчинський Д. Л., Верхоглядова Н. І., Кірнос О. І., Болсунова Н. А. – Дніпро: ПДАБА, 2017 – 17 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів над курсовою роботою з метою практичного освоєння теоретичного курсу статистики з теми «Ряди динаміки».

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Статистика», 2017

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Статистика», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Статистика» за темою «Кореляційно-регресійний аналіз» для студентів економічного факультету усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укладачі: Кірнос О.І., Болсунова Н.А., Зозуля Н.В. – Дніпро: ПДАБА, 2017 – 14 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів з метою практичного освоєння теоретичного курсу статистики з теми «Кореляційно-регресійний аналіз».

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємницьких структур», 2017

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємницьких структур», 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємницьких структур» для студентів ступеня магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Верхоглядова Н. І., Судакова О. І., Щеглова О. Ю. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 28 с.

Методичні вказівки до практичних занять є складовою частиною активної роботи студента, що узагальнює його знання, уміння і навички, отриманні при теоретичному вивченні дисципліни «Управління потенціалом підприємницьких структур» для студентів ступеня магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання.

Збірники наукових праць

?>
вверх