Кафедра економіки та підприємництва

Кафедра Економіки та підприємництва в зв’язку з реорганізацією економічного факультету отримала свою назву рішенням вченої ради академії в серпні 2019 року.

З цього часу кафедру очолює професор, доктор економічних наук Поповиченко Ірина Валеріївна. Поповиченко І.В. – випускник ПДАБА (на той час Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту), має 9-ти річний досвід практичної роботи в інженерно-будівельній сфері, майже 25-річний досвід науково-педагогічної роботи в ПДАБА – від асистента до професора, 4-х річний досвід викладання за контрактом фахових дисциплін у вищому навчальному закладі Польщі (м. Лодзь)  на посаді професора.

Але історія кафедри налічує вже більш ніж 40 років шляху та включає  історію двох попередньо існуючих кафедр.

У квітні 1975 року на факультеті промислового та цивільного будівництва Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту була створена спеціалізована випускаюча кафедра економіки будівництва.

З перших днів роботи кафедри економіки будівництва для забезпечення реалізації поставлених завдань у навчальному процесі і науковій діяльності під діючим у той час гаслом – «Економіка повинна бути ощадливою» присвятив свою діяльність колектив викладачів і співробітників у такому складі:   завідувач кафедри (1975–1986 рр.), доцент, кандидат економічних наук Нагорний В.В.; доценти, кандидати економічних наук Нікулін В.М., Нечитайло І.Я., Коробкова О.М., доценти, кандидати технічних наук Горуля Е.М., Іванов К.О., Чайка М.О.,  асистенти  Черних Л.В., Галич Є.Г., Левченко В.Ф., Нікітін С.В., Петров С.В., Серебряков Д. А., Гавриш С.Д.

Неоціненну допомогу в становленні колективу кафедри і забезпеченні навчального процесу зробили працівники навчально-допоміжного персоналу кафедри:  ветерани Збройних сил країни старший методист Тихомиров М.П., завідувач методичним кабінетом Большаков М.І., старший лаборант кафедри, ветеран ПДАБА  Гвоздак К.М.

Наприкінці 70-х – початку 80-х років у плановому порядку для навчання в цільовій аспірантурі провідних економічних вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів м. Москви були відряджені молоді перспективні співробітники кафедри. Після закінчення навчання в аспірантурі і захисту дисертацій на одержання наукового ступеню кандидата економічних наук вони поверталися на кафедру, де їхні знання і творчий потенціал були істотним внеском у підготовку інженерів-будівельників, технологів, механіків і архітекторів із глибокими економічними знаннями.

Усі ці вчені і викладачі працювали та працюють у сфері вищої освіти або керують бізнесовими структурами ринкової економіки України. Серед них: Фісуненко П.А. – доцент, кандидат економічних наук, декан економічного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Галич Є.Г. – фахівець-кошторисник, старший викладач кафедри. Доценти, кандидати економічних наук  Нагорний В.В., Нікітін С.В. і Петров С.В. були засновниками і керівниками  господарських фірм у Дніпропетровську.

Багато років навчально-методичній та викладацькій роботі у ПДАБА віддали Гавриш С.Д. – старший викладач, заступник декана економічного факультету, к.т.н., доцент кафедри Кірнос О.І.

В роки «перебудови», кафедрою економіки будівництва ДІБІ керувала доктор економічних наук, професор Самусєва Р.Ф., видатний вчений-аналітик, фахівець в галузі матричних методів аналізу ринкових відносин. У цей період на кафедрі проводилася значна робота з вивчення і впровадження у навчальний і науковий процес та в практику будівництва передового світового економічного досвіду. Результатом концентрації наукової діяльності в цьому напрямку була підготовка і наступний успішний захист дисертацій кандидатів економічних наук аспірантами і здобувачами кафедри. Серед них: Каламбет С.В., Орловська Ю.В., Ватченко О.Б.

З 1987 до 2003 року кафедрою економіки будівництва керував доктор економічних наук, професор Драгун Л.М., відомий вчений в галузі економічного аналізу та ефективного використання ресурсів підприємств.  Цей період роботи кафедри ознаменований корінними структурними зрушеннями в економіці незалежної України, повним і остаточним переходом підприємств країни на ринкові методи здійснення виробництва, що відобразилось у навчально-методичній і науковій діяльності кафедри й академії в цілому.

У 1991 році в ПДАБА був здійснений перший набір студентів на економічну спеціальність «Економіка і управління будівництвом», а в 1992 році був створений економічний факультет  з очною і заочною формами навчання. З 2002 року кафедра економіки будівництва перетворена в кафедру економіки підприємства.

Наукова школа професора Драгуна Л.М. забезпечила продовження підготовки викладачів, аспірантів і здобувачів з числа випускників ПДАБА, яскравим прикладом якої є Вакульчик О. М. – нині доктор економічних наук,  професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Університету митної справи та фінансів.

У 2003-2006 роках кафедрою знову керував кандидат економічних наук, доцент Нагорний В. В. В 2007-2008 роках колектив кафедри був об’єднаний з колективом кафедри фінансів та банківської справи, яку очолював доктор економічних наук, професор  Тян Р.Б.. В 2008-2009 роках кафедрою економіки підприємства керував доктор економічних наук, професор Власюк В.Є.

З 2009 року по 2019 рік кафедра об’єднувала в своєму складі також раніше існуючу кафедру обліку та аудиту. Ця кафедра існувала з 2002 року. Очолювати кафедру було доручено одному з доцентів – Вакульчик Олені Михайлівні, яка на той час активно займалась науковою роботою і працювала над докторською дисертацією.

2003-2008 рр. – це роки активної плідної праці кафедри в напрямку розробки навчальних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Облік і аудит» за профілюючими дисциплінами, серед яких: Бухгалтерський облік, Управлінський облік, Аудит, Економічний аналіз, Інформаційні системи обліку, Податковий облік, Звітність підприємств та інші. За цей час повністю була створена методична база для проведення лекційних і практичних занять та підготовки дипломних проектів зі спеціальності.

З 2009 по 2019 рік об’єднана кафедра мала назва  «Обліку, економіки та управління персоналом підприємства». Завідувала кафедрою професор, доктор економічних наук, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Верхоглядова Наталя Ігорівна.

Сьогодення.

На даному етапі розвитку академії кафедра Економіки та підприємництва здійснює успішну підготовку студентів за освітніми рівнями бакалавр та магістр зі спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка». За спеціальністю 051 «Економіка» також ведеться підготовка за третім освітнім рівнем – доктор філософії (PhD). Колектив кафедри завжди прагне до розвитку, тому освітні програми за означеними спеціальностями постійно оновлюються та актуалізуються у відповідності до змін у соціально-економічній сфері та у бізнес-середовищі, як в державі, так і за її межами.

Кафедра вражає яскравим складом, досвідченістю та рівнем кваліфікації своїх співробітників, серед яких і активні науковці, і реальні практики, і досвідчені вчені, і амбіційна молодь. Активну участь у керуванні науковою та навчальною діяльністю кафедри приймають доктори економічних наук, професори Поповиченко І.В., Левчинський Д.Л., Каховська О.В. Допомагають їм в цьому та підтримують навчальний процес доценти кафедри: кандидати економічних наук Фісуненко П.А., Ступнікер Г.Л., Спірідонова К.О., Попова В.В., Каширнікова І.М., Коваленко-Марченкова Є.В., Паршина М.Ю., кандидати технічних наук  Бородін М.О., Герасимова О.Л., Судакова О.І.

Більшість доцентів  поповнили ряди кафедри після захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук у спеціалізованій вченій раді   ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Суттєвий вклад в роботу кафедри здійснюють старший викладач Галич Є.Г., асистенти Кірнос О.В., Болсунова Н.А., Зозуля Н.В., Стенічева І.Б. завідувач лабораторії Метельков О.В., старший лаборант Татевосян Р.М.

Колектив кафедри виконує наукові дослідження відповідно до плану науково-дослідних робіт ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» у рамках теми «Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами» (державний реєстраційний номер 0111U002633). Результати досліджень активно впроваджуються у навчальний процес академії при викладанні дисциплін для студентів економічних спеціальностей. Вагомі наукові результати досліджень  використовуються у практичній діяльності підприємств будівельної та інших галузей Дніпропетровської області.

З 2013 р. кафедра бере участь у Європейській програмі підготовки економістів для отримання 2-х дипломів, в рамках якої студенти спеціальностей (освітніх програм) «Економіка підприємства» та  «Облік і аудит» мають можливість вивчати французьку мову, стажуватися в учбових закладах Франції та отримати два дипломи магістра (український та французький).  Так, кожного літа студенти спеціальності проходять місячне мовне та професійне стажування у Франції. В 2017 та 2018 роках дипломи бакалавра в університеті Ле-Манна (Франція) за цією програмою отримали наші студентки Катерина Каракаш та Марія Смирнова. За результатами вступних іспитів вони вступили до магістратури та продовжили навчання за фахом у Франції. В 2017 році студентка спеціальності «Економіка підприємств» Вікторія Малієнко отримала стипендію програми Еразмус та навчалася один семестр на економічному факультеті в університеті Ле-Манна (Франція). У французькому проекті активну учать приймають завідувач кафедри Поповиченко І.В., доценти Бородін М.О., Попова В.В., Паршина М.Ю.

У 2017, 2018 та 2019 роках на базі кафедри проходив другий етап Всеукраїнської олімпіади з економіки підприємства.

Співробітники кафедри надають консультаційну допомогу працівникам будівельних  підприємств у вивченні економічних стосунків в умовах складних перетворень вітчизняної економіки,  у визначенні кошторисної вартості будівельних об`єктів, беруть участь у вирішенні проблем підвищення ефективності будівельного виробництва міста Дніпра й області.

Перспективи

Найближчими планами кафедри є поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами Франції та обмін студентами у рамках європейської програми підготовки економістів для отримання 2-х дипломів, а саме:

  • інтенсивне вивчення студентами та викладачами кафедри двох іноземних мов – французької та англійської за новітніми світовими методиками;
  • щорічне лінгвістичне стажування (1-2 місяці) в університеті Франції;
  • направлення студентів на річне навчання протягом ІІІ курсу в університеті Франції з отриманням диплому «Licence professionelle»;
  • навчання студентів для отримання диплому магістра університету Франції з подальшою можливістю вступу до аспірантури та отримання наукового ступеня PhD.

У жовтні 2019 року кафедрою укладено Меморандум про взаємодію і співпрацю з Громадською організацією «Асоціація працівників сфери економічної безпеки», в рамках якого сторони домовились про розвиток співпраці між закладами освіти, громадянським суспільством та бізнесом з метою підвищення ефективності управління суспільними процесами та господарською діяльністю підприємств. Завданнями такої співпраці є підвищення якості формальної і неформальної освіти, розробка та впровадження передових освітніх технологій, спрямованих на підвищення кваліфікації та розвиток компетентностей студентів і працівників підприємств та організацій. Власне, планується організація та проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, студентських конкурсів стартапів за участі підприємств Дніпра та Дніпровського регіону задля зближення академічного теоретичного навчання з практикою реального бізнесу.

Керівництвом кафедри у всі роки її існування було докладено багато зусиль для того, щоб у сучасному вигляді вона мала гідну репутацію, а її випускники завжди мали можливість отримати місце роботи за фахом та пишалися своєю освітою.

?>
вверх