Наукові спрямування

Підвищення маневреності, стійкості руху і прохідності автомобілів та автопоїздів шляхом використання мехатронних систем з автономним керуванням.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Французька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Лиходій
Олександр
Сергійович

Дисципліни

Автомобілі

Автотракторний транспорт

Основи технічної діагностики автомобілів

Інтернет-технології керування автомобілем.

Системи діагностування автомобілів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 07
(нульовий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056)46-98-17; внутр. 4-17

E-mail

lykhodii.oleksandr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2003 року по 2015 рік був пошукачем на кафедрі ЕРМ ДВНЗ ПДАБА. З 2015 року був пошукачем на кафедрі автомобілів ім. А.Б. Гредескула ХНАДУ, де у 2018 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.02 «Автомобілі та трактори» за темою «Підвищення маневреності дволанкового сідельного автопоїзда з активним керуванням поворотом причіпної ланки». За цей час отримано 3 авторських свідоцтва на письмовий твір та 3 патенти на корисні моделі.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1993 році вступив до Дніпропетровського автотранспортного технікуму за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів», який закінчив у 1997 році і вступив до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», яку закінчив з відзнакою у 2002 році, 2002-2003 роки працював учбовим майстром на кафедрі експлуатації та ремонту машин ПДАБА, з 2003 року до 2018 рік працював асистентом, а з 2018 року до 2019 року – доцентом, з 2019 року до теперішнього часу працює завідувачем кафедри експлуатації та ремонту машин ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Лиходій О. С. Оцінка маневреності двохланкових автопоїздів з системами керування коліс напівпричепа «STEER-BY-WIRE» / О. С. Лиходій, М. В. Дячук // Вісник СевНТУ. – Севастополь : СевНТУ, 2011. – №121. – С. 143-145.

2. Лиходій О. С. Розробка пристосувань вимірювання кінематичних параметрів кермового керування для експериментальних досліджень керованості автопоїзда / О. С. Лиходій, М. В. Дячук // Вісник СевНТУ. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – №135. – С. 34-37.

3. Лиходій О. С. Визначення кута взаємного розміщення ланок сідельного автопоїзда експериментальним шляхом / О. С. Лиходій, М. В. Дячук, М. П. Литвиненко // Сб. науч. тр.: Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин; Вып. 66. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2012, С. 211-216.

4. Лиходій О. С. Імітаційне моделювання керованої осі напівпричепа / О. С. Лиходій // «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – №10 (1053). – С. 146-152.

5. Леонтьєв Д. М. Методика визначення максимальних значень теоретично необхідних кутів повороту коліс напівпричепів / Д. М. Леонтьєв, М. В. Дячук, О. С. Лиходій, В. М. Малий, С. В. Мережко // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. №3(7) – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. С. 84-88.

6. Заяць Г. В. Особливості конструювання балок мостів для автомобільних напівпричепів за допомогою CAD/CAE пакета SOLIDWORKS / Г. В. Заяць, О. С. Лиходій, В. М. Малий // Новини інженерної науки Придніпров’я. Науково-практичний журнал. №1(2016) – Дніпро: ДВНЗ «ПДАБА», 2016. С. 23-28.

7. А. с. 38737 Україна. Математична модель руху зчленованих пневмоколісних транспортних засобів по криволінійній траєкторії / О. С. Лиходій (Україна). – № 38920 ; заявл. 05.04.2011; зареєстр. 22.06.2011.

8. А. с. 68730 Україна. Методика визначення геометричних параметрів трапецій для керованих мостів напівпричепів / О. С. Лиходій (Україна). – № 68681 ; заявл. 23.09.2016; зареєстр. 23.11.2016.

9. А. с. 73938 Україна. Імітаційна модель системи активного керування поворотом напівпричепу інтегрована з імітаційною моделлю динаміки руху автопоїзду / О. С. Лиходій (Україна). – № 74639 ; заявл. 31.07.2017; зареєстр. 26.09.2017.

10. Пат. UA 97870 Україна, МПК G01B 5/24. Пристрій для вимірювання кута складання сідельного автопоїзду / Дячук М. В., Лиходій О. С. ; заявник та власник патенту ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – № u 201410909 ; заявл. 06.10.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. №7. – 4 с. : іл.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх