В середині ХХ сторіччя активний розвиток промислового комплексу нашої країни потребував все більше і більше кваліфікованих фахівців. Особливо швидкими темпами розвивались машинобудування та автомобільна галузь, в яких важливе місце займала експлуатація будівельних та дорожніх машин і обладнання. Тому для удосконалення підготовки механіків-експлуатаційників у 1965 р. було прийнято рішення про створення на базі механічного факультету Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту спеціалізованої кафедри – експлуатації та ремонту машин.

Засновником і першим завідувачем кафедри став доцент кафедри БДМ Ростислав Павлович Кобзарєв.

Під його керівництвом доценти В.Г. Заренбін, К.К.Потресов, М.В. Коцюбинський, О.Ф. Кондратенко, Г. А. Осецький, ст. викладач Д.Ф. Мусієнко, асистенти М. П. Литвиненко, Л.М. Волчок, В.Н. Неретін почали створювати лабораторну базу і розробляти методичні матеріали з усіх дисциплін. У цей час були створені навчальні лабораторії автотракторного транспорту, двигунів внутрішнього згорання, експлуатації машин,  технології ремонту, електронної мікроскопії, паливної апаратури, визначення кутів встановлення керованих коліс, які були оснащені сучасним на той час устаткуванням, обладнанням і контрольно – вимірювальною апаратурою.

Засновник кафедри ЕРМ Кобзарєв Р.П.

Студентам, які народилися наприкінці 1980 – 1990 років, важко уявити умови, в яких формувався колектив кафедри і створювалася її навчальна та наукова база. Молоді асистенти і доценти за безпосередньої участі досвідчених спеціалістів виконували проектні роботи з розробки технологічних планувань лабораторій двигунів внутрішнього згорання, технології ремонту, електронної мікроскопії, брали активну участь у монтажі технологічного обладнання, укладанні бетону у фундаменти обкаточно-гальмівного та стенду для визначення кутів установлення керованих коліс автотранспортних засобів.

Усе це дозволило співробітникам кафедри разом із навчальною діяльністю виконувати і науково-дослідницькі роботи. Наукові дослідження почалися з визначення раціонального розміщення авторемонтних підприємств на території України (Р.П. Кобзарєв, Г. А.  Осецький, О.Ф.Кондратенко), відновлення деталей електроосталюванням (М. В. Коцюбинський, В. Н. Неретін) та удосконалення режимів обкатки двигунів і підвищення працездатності їх поршнів і кілець (В. Г. Заренбін, М. П. Литвиненко, Л. М. Волчок).

Під керівництвом доцента В. Г. Заренбіна невеликий на той час колектив, виконував першу наукову роботу, яка стосувалась питань дослідження впливу на підвищення ресурсу верхнього поршневого кільця автомобільного двигуна плазмового напилювання зносостійкими матеріалами, яка виконувалася  з   1972   року.   З   роками  цей  колектив  набував досвіду, поповнювався новими співробітниками. В подальшій навчальній та науковій роботі їм допомагали В.І. Мірошниченко – зав. лабораторії, ветеран ВВВ; Е. Г. Настека, О. М. Севастянов, С. В. Йолкін – навчальні майстри лабораторій. Зростала складність питань, які міг вирішувати цей невеличкий колектив.

Уже в жовтні 1973 року був укладений договір із Митищинським експериментальним автомеханічним заводом на виконання досить складного наукового завдання – дослідження і вибір раціональних режимів обкатки двигунів ЯМЗ-236 і ЯМЗ-238 після капітального ремонту. Ця робота тривала понад 2 роки і закінчилася впровадженням нового режиму обкатки двигунів моделі ЯМЗ після капітального ремонту, та дала можливість впровадити в виробництво методи поверхневої активації і контролю зносу деталей у процесі обкатки двигунів зі значним економічним ефектом.

Як показує аналіз звітів кафедри тих років, у всій своїй науковій діяльності колектив керувався потребами виробництва, сучасними методами експериментальних та теоретичних досліджень у галузі будівельних та дорожніх машин і автомобілів та їх обладнання. Тому вже у 1976 році колектив, який склався протягом 10 років, виконує під керівництвом доцента В. Г. Заренбіна важливу, з наукової точки зору, тему дослідження особливостей роботи двигунів будівельних і дорожніх машин на різних режимах навантаження. Успішне виконання завдань за цією темою вимагало різносторонніх експериментально-теоретичних робіт, до яких можна віднести:

– створення експериментальної установки з комплексом контрольно- регулювальної апаратури;

– пошук надійних методів вимірювання температур деталей поршневої групи у широкому діапазоні частот обертів колінчастого вала;

– розрахунково-експериментальне визначення умов роботи основних деталей циліндро-поршневої групи двигуна;

– дослідження властивостей, вибір і проведення лабораторно-експлуатаційних випробувань досліджуваних захисних матеріалів (покриттів).

Виконання цієї теми дозволило набути певного досвіду, удосконалити і зміцнити як наукову, так і навчальну базу кафедри, залучити до науково-дослідницької роботи багатьох студентів та включити в навчальний план із дисципліни “Двигуни внутрішнього згоряння” нові лабораторні роботи з елементами наукових досліджень. Виконання цієї теми було завершене у 1978 році.

Потреби виробництва та рівень наукової підготовки працівників кафедри дозволив працювати над вирішенням проблеми у галузі оборонної промисловості. Разом із працівниками кафедри технології металів у 1978 році, паралельно з виконанням попередньої теми, була розпочата робота з оцінювання композиційних порошків для теплозахисних, антифрикційних та зносостійких покриттів, визначення можливості їх плазмового напилення на алюмінієві сплави, чавуни і сталь. Головне завдання колективу кафедри полягало в проведенні випробувань комбінованих покриттів в умовах роботи дизельного двигуна. З цим завданням наші науковці впорались успішно.

Проф. Білий І.К. зав.кафедри 1976-1978рр.

В цей час, у 1976 році доцента Р.П. Кобзарєва на посаді завідувача кафедри змінює доцент І. К. Білий, який завершив дослідження якостей матеріалів у напруженому стані і захистив докторську дисертацію. Почалось упровадження технічних засобів навчання, поліпшилась методична забезпеченість курсового та дипломного проектування. Кафедра почала підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за такими напрямами: теплові двигуни, машини для земляних та дорожніх робіт. Восени 1978 року проф. І. К. Білий звільнився через сімейні обставини.

З цього періоду почався новий виток розвитку кафедри. Після обрання завідувачем доц. С. Л. Бабченка у 1978р.значно зросли обсяги господарсько-договірної тематики наукових досліджень, набула подальшого розвитку дослідна база, розширилось впровадження закінчених наукових робіт, підсилилась винахідницька діяльність співробітників кафедри. За кількістю науково-дослідницьких робіт кафедра посідає одне з перших місць в інституті, розширилась також географія підприємств, з якими укладались договори на проведення наукових розробок.

Доцент Бабченко С.Л.
зав.кафедри 1978-1988рр

У цей час при кафедрі створюється дослідна лабораторія ливарного виробництва, оснащена сучасним устаткуванням для проведення наукових досліджень. Відкривається на базі кафедри галузева лабораторія підвищення надійності і довговічності обладнання підприємств Міністерства будівельних матеріалів України, яку очолює к.т.н. О. В. Татарчук. Разом із ним у галузеву лабораторію прийшли досвідчені працівники Г. В. Чоповий, А. С. Астіон та ін. Саме вони створили умови для плідної роботи цього підрозділу кафедри, допомагали науковим працівникам виконувати велику кількість дослідницьких тем на високому науковому рівні. Наукові дослідження у галузевій лабораторії дозволили розробити нові конструкції різальних елементів ковшів екскаваторів, які впроваджені у виробництво і запатентовані у 5 країнах. Розроблені і впроваджені технології виготовлення зносостійких деталей робочих органів бурякозбиральних комбайнів, шарів рудорозмелювальних млинів. Спроектовано та виготовлено оригінальну конструкцію установки для випробування шарів млинів на працездатність тощо.

Також продовжуються наукові дослідження в напрямі підвищення працездатності деталей циліндро-поршневої групи ДВЗ. Разом з кафедрою технології металів під керівництвом доц. В. Г. Заренбіна виконується наукова робота з відновлення деталей комбайна і деталей ДВЗ. На замовлення НВО союзного підпорядкування “Ремдеталь” (відповідальним виконавцем цієї роботи був м.н.с. Л.М. Волчок). Результати досліджень впроваджені у виробництво на території колишнього Радянського Союзу. З 1985 по 1986 рік виконувалась наукова тема з дослідження показників роботи дизельного двигуна в агрегаті АПА для КАДІ, результати якої дозволили розробити пропозиції щодо підвищення ефективності та економічності дизельних двигунів.

Велика кількість наукових робіт, які виконували співробітники кафедри і галузевої лабораторії, дозволила виділити кошти на оновлення виробничої бази кафедри. Для навчальної та наукової роботи придбано нове унікальне обладнання, таке як структурний мікроаналізатор “Епіквант”, лазерний мікроаналізатор “ЛМА-10”, установка плазмового нанесення покриттів тощо.

У цей час змінюється і якісний склад працівників кафедри. На базі наукових досліджень, упроваджених у виробництво, захистили кандидатські дисертації: у МВТУ ім. Баумана – Л. М. Волчок, у ДМетІ – Л.М. Дерев’янко. Обрані на посаду доцента к.т.н. Ю.Ф. Захаров, В.С. Назарець, К.І. Тарасов, В.І. Андрейченко, прийняті на посаду асистента випускники механічного факультету Ю.В. Маслеников та В.В. Архипов. Вони також беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі за своєю тематикою – доц. Ю.Ф. Захаров вирішував проблеми транспортування каміння на Рибальському кар’єрі, доц. В.С. Назарець та асистент В.В. Архіпов займались питаннями зміцнення робочих поверхонь деталей будівельних і дорожніх машин електроерозійною обробкою, доц. К.І. Тарасов був фахівцем у галузі проектування гальмових механізмів для підйомно-транспортних машин.

Удосконалювалась  і  навчальна  робота   на   кафедрі, впроваджувалось виконання курсових та дипломних проектів та робіт на реальне замовлення підприємств, а також за результатами наукових досліджень, проведених за участю студентів на кафедрі.

Проф. Варшавський А.М. зав.кафедри 1988-1992рр.

У 1988 році завідувачем кафедри було обрано д.т.н., професора А. М. Варшавського. Це дозволило розширити можливості підготовки співробітників кафедри через аспірантуру, використання в навчальному процесі обчислювальної техніки, повністю обновити методичні вказівки з усіх дисциплін і дипломного проектування на базі розробленого кафедрою програмного забезпечення, придбати персональні електронно – обчислювальні машини, верстат з ЧПУ, тощо. Разом із науковим співробітником Г.В. Зайцем – випускником ДІБІ 1982 р. – були розроблені та впроваджені в дію по всій території України на рівні РД вказівки з обстеження вантажопідйомних кранів із вичерпаним терміном служби.

З 1992 року завідувачем кафедри обрано д. т. н., проф. В. Г. Заренбіна. На кафедрі склались такі напрями наукової діяльності: підвищення працездатності та довговічності автомобілів та будівельних машин, їх вузлів та агрегатів; розроблення засобів механізації і робіт із технічного обслуговування та ремонту машин; комплексна механізація робіт у кар’єрах.

Ще в часи керівництва кафедрою Р.П. Кобзарєва назрівало питання відкриття на нашій базі другої спеціальності з підготовки фахівців у галузі автомобілів та автомобільного господарства. Рівень професійної підготовки працівників кафедри та належна навчально-виробнича база дозволили відкрити другу спеціальність. Зараз кафедра випускає фахівців за двома профілями: підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання; автомобілі та автомобільне господарство. На кафедрі викладаються 44 дисципліни, які дозволяють готувати бакалаврів та спеціалістів з обох спеціальностей. Крім того, при проходженні акредитації та ліцензування одержано дозвіл на підготовку магістрів за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та за спеціальністю “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”. Формування спеціальних навичок та знань із цих двох спеціальностей на кафедрі здійснюється за триступеневою схемою, яка передбачає як вивчення базових і спеціальних дисциплін, так і практичну підготовку майбутніх спеціалістів. В процесі підготовки до акредитації з усіх спеціальностей оновлено програми навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. Оновлено тематику дипломних проектів і робіт із метою наближення до вимог виробництва та охоплення основних напрямів виробничої діяльності майбутніх фахівців.

Проф. Заренбін В.Г. зав.кафедри з 1992 р

У зв’язку зі збільшенням кількості студентів поступово зростає чисельність колективу кафедри. В різні роки на посади доцентів та асистентів були зараховані к.т.н. А. А. Савченко, В. В.Богомолов, Г.В. Заяць, Л.П. Шевцова, М.В. Дячук, Т. М. Колеснікова, О.С.Лиходій, оновлюється і склад обслуговуючого персоналу. З 1997 року, після закінчення докторантури при кафедрі двигунобудування фізико-технічного інституту НГУ, на нашій кафедрі почав роботу доцент А.М.Приходько, який доповнив фонд програмного забезпечення кафедри програмно-методичним комплексом розрахунку робочих процесів ДВЗ при використанні традиційного і нового пального, силового аналізу КШМ, спектрального аналізу діаграм кінематики і динаміки, а також комп’ютерного розрахунку й автоматичної побудови паспортних характеристик автотракторної техніки на ЕОМ. А. М. Приходько вперше поставив і виконав дослідження з форсування двигунів спортивних автомобілів методом хімічного надуву присадкою до впускного повітря закису азоту і кисню, а також робочого процесу бензинового двигуна на однокомпонентному ракетному паливі – нітрометані. Один з дипломників доц. А. М. Приходька виконав дисертаційну роботу з тематики хімічного надуву присадкою закису азоту (в заочній аспірантурі КАДІ). Доцент А.М. Приходько підготував та видав у співавторстві методичний матеріал з електронно-комп’ютерного обладнання сучасних автомобілів, який використовується в навчальному процесі нашої академії та ряду ВНЗів України.

З перших років створення кафедри викладачі підтримують тісні зв’язки з виробництвом через випускників, які працюють та очолюють експлуатаційні підприємства автомобільної та машинобудівної галузі, шляхом вирішення проблемних питань виробництва, а також створення філій на підприємствах. В різні часи було укладено договори про філії з підприємствами та науково-виробничими підприємствами Дніпропетровська (ДКТБ НПО “Автотранспорт” і Державне Дніпропетровське обласне автотранспортне управління, Дніпропетровська міська школа ТСОУ, ПАТ «Дніпропетровськ-Авто», АВТ Баварія Дніпропетровськ та інш.). Постійними базами практики для студентів також являються ООО «НИКО-Дніпропетровськ», компанія «Виктор и сыновья», КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР. Керівники та ведучі спеціалісти цих підприємств беруть активну участь у навчальному процесі, читають лекції з основних дисциплін спеціальності 7.090258, керують виробничою та переддипломною практикою, беруть участь у роботі ДЕК із захисту випускних робіт бакалаврів, дипломних проектів і робіт спеціалістів і магістрів.

В останні роки діяльність кафедри спрямована на удосконалення навчального процесу, зміцнення навчально-лабораторної бази та підвищення рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу. Введено в дію лабораторію технічної експлуатації машин, діагностики машин, паливно-мастильних матеріалів, комп’ютерний клас на 8 місць, зал дипломного проектування. З 2001 року при кафедрі акредитовані курси підготовки водіїв категорії В,В1,С,С1. В різні часи на курсах успішно працювали Бігун Л.А., Подліпчук Р.О., Швець Є.С., Краснопьоров М.С. та Бігун З.В.  Протягом цих років водійські посвідчення отримали більше 2000 студентів та викладачів нашого ВНЗу.

Викладацький колектив приділяє увагу питанням підвищення якості і методики викладання дисциплін. Розроблені навчально-виробничі комплекси з кожної дисципліни, зміст яких постійно обговорюється на засіданні кафедри. Усі викладачі проводять відкриті лекції, практичні і лабораторні заняття. Для поліпшення підготовки студентів до лекцій, практичних і лабораторних робіт кафедра готує роздавальний матеріал і методичні вказівки.

Протягом усього часу викладачі, весь колектив кафедри проводять виховну роботу серед студентів. На кожен семестр складається факультетський план, який конкретизується для кожної академічної групи. Більшість викладачів, будучи кураторами груп, систематично зустрічаються зі студентами, обговорюють важливі теми життя факультету, академії та країни. Велика увага приділяється вихованню у студентів дисципліни, сумлінного ставлення до навчання, товариської взаємодопомоги, культури поведінки.

Продовжується підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Захистили кандидатські дисертації М. В. Дячук (2005), Г. В. Заяць (2010), Т. М. Колеснікова (2015). У 2016 році планується захист кандидатської дисертації асистентом О.С. Лиходієм. Підготовкою кандидатської дисертації займається випускник кафедри, зав. лабораторії Д. І. Петренко. Продовжує роботу над докторською дисертацією доц. М. В. Дячук. До наукових досліджень, які проводяться на кафедрі, залучаються обдаровані студенти з метою відбору до аспірантури.

На кафедрі працює науково-технічний семінар для студентів та викладачів. Студенти, роботи яких перемагають на щорічних кафедральних студентських конференціях, приймають участь в роботі всеукраїнських студентських олімпіадах та конференціях за відповідними напрямами.

Із 2014 року на кафедрі працюють досвідчені фахівці високої кваліфікації к. т. н., проф. М. П. Колісник та к. т. н., доц. А. Ф. Шевченко.

Зараз кафедра налічує 17 штатних працівників – з них 13 педагогічних та 3 завідувача лабораторій та інженер 1-ї категорії.

Колектив кафедри:

Верхній ряд зліва направо: Коноваленко Юрій Іванович – асистент; Лиходій Олександр Сергійович – асистент; Колеснікова Тетяна Миколаївна – к.т.н., асистент; Богомолов Віталій Віленович – старший викладач; Гусєва Наталія Федорівна – зав.лабораторії; Шевченко Андрій Федорович – к.т.н., доцент; Чопова Людмила Миколаївна – асистент; Лісковська Ірина Вікторівна – зав. лабораторії; Дячук Максим Вікторович – к.т.н., доцент; Петренко Дмитро Ігорович – зав. лабораторії.

 Нижній ряд зліва направо: Татарчук Олександр Васильович – к.т.н., доцент; Литвиненко Микола Петрович – старший викладач; Заяць Георгій Володимирович – к.т.н., доцент, чл.- кор. ПТАН України; Заренбін Володимир Георгійович – завідувач кафедри, д.т.н., професор; Колісник Микола Прокопович – к.т.н., професор; Андрейченко Володимир Іванович – к.т.н., доцент.

Загальний основний напрям наукової роботи кафедри в поточний період полягає в дослідженні і розробленні шляхів поліпшення транспортних засобів.

Співробітники кафедри опублікували близько 700 статей, видали 18 монографій, отримали понад 300 авторських свідоцтв та патентів, захистили 2 докторські і 6 кандидатських дисертацій.

 

?>
вверх