Наукові спрямування

Сфера інвестицій та інвестиційних процесів, економіки підприємств, державного регулювання інвестиційних процесів відтворення житлового фонду, механізму визначення регуляторів соціально-економічних умов відтворення житлового фонду.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Французька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Левчинський
Дмитро
Львович

Дисципліни

Економіка підприємств

Економіка будівництва

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

levchynskyi.dmytro@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток процесів управління діяльністю організації на основі проектів» зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами і програмами у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Державне регулювання інвестиційного процесу відтворення житлового фонду», яку було представлено на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством у Приватному класичному університеті (м. Запоріжжя). Бере участь в наукових та науково-практичних конференціях, займається розробкою наукових проблем регіонального та державного рівня в питаннях підвищення ефективності діяльності будівельного комплексу України. Був керівником наукової роботи кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.). Є виконавцем розділів з питань розвитку девелоперської діяльності в Україні та у світі, проблем вартісного інжинірингу у будівництві, та вартісно-орієнтованого підходу в управлінні будівельним бізнесом у науково-дослідній роботі кафедри на тему «Вдосконалення механізму функціонування соціально-економічних систем та управління ефективністю підприємницької діяльності в сучасних умовах економічного середовища» (2021-2023рр.). Член-кореспондент Академії будівництва України. Член-кореспондент Міжнародної Інженерної Академії.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчив у 1986 р. Дніпропетровський інститут інженерів транспорту за спеціальністю «Електрифікація залізничного транспорту»; у 2001 р. Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Облік і аудит». Працює в академії з 2006 по 2010 рр. – доцент кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами ДВНЗ «Придніпровська держава академія будівництва та архітектури». З 2010 по 2019 рр. доцент обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ «Придніпровська держава академія будівництва та архітектури». З 2019 р. по теперішній час професор кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ “Придніпровська держава академія будівництва та архітектури». У 2016 році виконував обов’язки завідувача кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Публікації

1. Оценка инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда. Монография // В. Большаков, Д. Левчинский, П. Фисуненко / LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2016. – 311 с

2. Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда / Верхоглядова Н.И., Левчинский Д.Л., Фисуненко П.А. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptumGmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2016. – 269 с.

3. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Н.І. Верхоглядова, Н.А. Іваннікова, Д.Л. Левчинський, О.Ю Щеглова. – Київ, 2015. – 446 с. (Гриф МОНУ).

4. Економіка і основи підприємництва в будівництві / Верхоглядова Н.І., Левчинский Д.Л., Герасимова О.Л., Щеглова О.Ю. Дніпро: Герда, 2017 р Лист МОНУ №1/11-14364 від 08.11.2016

Статті:

5. Левчинський Д.Л. Статистичні методи проведення економічного аналізу в системі управління підприємством / Д.Л. Левчинський, О.І. Кірнос // Науковий журнал «Менеджер. Вісник ДонДУУ». Донецького державного університету управління», 2013. – С. 34-42.

6. Левчинський Д.Л. Теоретичні і методичні основи управління інвестиційним процесом в будівництві / В.Ф. Залунін, Д.Л. Левчинський // Вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – Ужгород: УНУ. – 2013. – С. 74 – 80.

7. Особливості обліку та оподаткуваннявідряджень за кордон / Левчинський Д.Л., Турко М.О. / Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2017 – №5(10). – С. 122-126 – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/10_2017/22.pdf

8. Принципи організації проведення аудиту основних засобів / Д.Л. Левчинський, Є.П. Морозова // Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава. – 2017. – №5(66). – С.50-56.

9. Питання автоматизації розрахунків в банківському обліку / Д.Л. Левчинський, В.Є. Онищенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – 2017. – №1. – С.63-70.

10. Verkhoglyadova N.I., Levchynskyi D. , Kononova I.V. Attributive model of synergetic type systems development.  Науковий вісник Полісся –  Чернігів: ЧНТУ, 2018. – №2 (14), ч.1. – с. 22-27.

11. Левчинський Д. Л., Каширнікова І. О., Кононова О. Є. Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний простір, випуск № 139. ПДАБА, 2018 р. с. 66-77.

12. Левчинський Д. Л., Щеглова О.Ю., Судакова О.І. Методологічні положення стратегічного управління ресурсами будівельного підприємства. Науковий вісник гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент № 36. Одеса, 2019. С. 4-12.

13. Verkhogliadova Natalia, Levchynskyi Dmytro, Kashyrnikova Iryna. CONNECTION OF VERTICAL INTEGRATION OF COMPANIES WITH COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY.Revista ESPACIOS. Vol. 40 (Number 24) Year 2019. Page 27. (Scopus)

14. Verkhogliadova Natalia, Levchynskyi Dmytro, Kolesnikov Dmytro. DEREGULATION OF ECONOMIC ACTIVITIES: DOMESTIC REALITIES AND FOREIGN EXPERIENCE.Revista ESPACIOS. Vol. 40 (Number 24) Year 2019. (Scopus)

Монографії:

1. Dmytro Levchynskyi, Іryna Kashyrnikova, Kononova Oleksandra. Justification of the algorithm for forming the strategic potential of the regional construction complex. Vienna, 2019. Monograph “Actual problems of the humanities”. Volume 1. Chapter 6. Vienna, 2019. 96-106.

2. Левчинський Д. Л., Каширнікова І. О., Кононова О. Є. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ (ВИРОБНИЧА, БУДІВЕЛЬНА ТА ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗІ). РОЗДІЛ 8. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019.с. 337-363.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх