Наукові спрямування

Методологія формування та оцінка ефективності стратегій розвитку будівельної галузі України

Володіння мовами

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Кононова
Олександра
Євгеніївна

Дисципліни

Організація бухгалтерського обліку

Економічний аналіз

Аналіз господарської діяльності

Облік і звітність за міжнародними стандартами

Облік міжнародних операцій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-23; міс. 756-33-23

E-mail

oleksandra.kononova@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2012 році Кононова О.Є. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств» (ДК №008451) в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». В 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ ПДАБА (12 ДЦ №042718). Виконавець науково-дослідної роботи кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства на тему: «Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами» (2011-2015 рр.). Керівник розділу «Формування системи стратегічного управління будівельним підприємством та оцінка ефективності її забезпечення» науково-дослідної роботи кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.). Виконавець науково-дослідної роботи факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України на теми: “Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (№ держреєстрації 0116U006782) та “Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності” (№ держреєстрації 0107U001146). Керівництво школярем ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт-учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” - Метьолкін Микита Володимирович, учень 11 класу НВК №131 м. Дніпра, тема: “Ліквідність банків: управління та регулювання в зарубіжній та вітчизняній практиці банківської діяльності” З 2019 р. Кононова О.Є. працює над докторською дисертацією на тему: «Оцінка ефективності стратегій розвитку будівельної галузі України» під керівництвом професора кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, д.е.н. Божанової В.Ю. З 2019 р. доц., к.е.н. Кононова О.Є. отримала право від Вченої Ради ДВНЗ ПДАБА на наукове керівництво магістрами спеціальності 071 «Облік та оподаткування» та аспірантами спеціальності 051 «Економіка».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2008 р. закінчила ПДАБА з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит». За результатами навчання та захисту дипломної роботи отримала рекомендацію до вступу в аспірантуру. З 2009 р. – асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, з 2013 р. – на посаді доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. З 2019 р. у зв’язку з реорганізацією ДВНЗ ПДАБА – доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу. З лютого 2019 р. – Голова Ради молодих вчених ДВНЗ ПДАБА та Голова координаційної Ради наукового товариство студентів, аспірантів та молодих вчених «СХІДНА ЄВРОПА: НАУКОВА ПЛАТФОРМА». З грудня 2019 р. - Член редакційної колегії наукових видань Southern Caucasus Media Group.

Публікації

Кононова Олександра Євгеніївна є автором понад 130 наукових праць, з них 2 навчальних посібника, 2 монографії в іноземних видавництвах, понад 15 колективних монографій та 60 наукових статей:

1. Kononova O. The essence of economic analysis and its role in a construction company management / O. Kononova, T. Ivanytska // Economics&Education. International Scientific Journal. 2017. – Vol. 2, Issue 2. – P. 18-22. pISSN 2500-946X. eISSN 2592-8236.

2. Kononova O. Essence and basic stages of the consruction company strategic management / Bozhanova V., Kononova O., Bondarenko K. // Технологический аудит и резервы производства. 2017. – №6/4 (38). – С. 4-7. ISSN 2226-3780. DOI: 10. 15587 / 2312-8372. 2017. 117668

3. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 102 с. ISBN 978-3-903197-81-7

4. Kononova O. Analysis of condition, development and solutions delivery of the management decisions effectiveness of a construction company / N. Verkhoglyadova, O. Kononova, T. Ivanytska // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2017. – Vol. 3. – 248 p. – Chapter 1. – P. 91 – 100. ISBN 978-9984-891-03-3

5. Кононова о.є. Сутність та зміст стратегічного управління будівельним підприємством, його особливості та переваги / О.Є. Кононова, Є.Ю. Головченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. – Випуск 16. Частина 1. – С. 145-149.

6. Кононова О.Є. Формування мети та оцінка управлінського рішення будівельного підприємства / О.Є. Кононова, О.Л. Шпатакова // “Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, 2017. – С.38-40.

7. Кононова О.Є. Податкові системи у зарубіжних країнах / А.Д. Мартинова, О.Є. Кононова // “Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, 2017. – С.44-47.

8. Kononova O. Analysis of the management decisions effectiveness of a construction company / O. Kononova // “International Trends in Science and Technology”: proceedings of the international scientific conference (October 17 2017). – Warsaw, (Poland): RS Global S.z O.O. – 2017. – P. 23-24.

9. Кононова О.Є. Етап пошуку рішення при прийнятті управлінських рішень будівельного підприємства / О.Є. Кононова // «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній науці»: збірник матеріалів V заочної наукової конференції. – Харків, Х.: Технологічний Центр, 2017. – С. 11.

10. Kononova O. CONCEPTS AND PRINCIPLES OF FORMING THE TARGET SYSTEM AND THE SYSTEM OF BUSINESS STRATEGIES / O. Kononova // Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. – – Poland: WSBiP, 2018. – 96 p. – P. 46-50. (WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland 2018)

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх