Наукові спрямування

Методологія формування та оцінка ефективності стратегій розвитку будівельної галузі України

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор економічних наук, доцент

Кононова
Олександра
Євгеніївна

Дисципліни

Організація бухгалтерського обліку

Аналіз господарської діяльності

Облік та оподаткування ЗЕД

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 4-77; міс. 756-34-77

E-mail

oleksandra.kononova@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2012 році Кононова О.Є. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств» (ДК №008451) в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». В 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ ПДАБА (12 ДЦ №042718). Виконавець науково-дослідної роботи кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства на тему: «Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами» (2011-2015 рр.). Керівник розділу «Формування системи стратегічного управління будівельним підприємством та оцінка ефективності її забезпечення» науково-дослідної роботи кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.). Виконавець науково-дослідної роботи факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України на теми: “Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань” (№ держреєстрації 0116U006782) та “Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності” (№ держреєстрації 0107U001146). Кононова О.Є. прийняла участь у науково-дослідній темі Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада» «Управління економічною ефективністю діяльності підприємств» (№ державної реєстрації 0118U000786), а саме як виконавець підрозділу 4.1 при розробленні методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності впровадження стратегії коопетиції суб’єктів будівельної галузі України за рахунок партнерського об’єднання (договір про виконання науково- дослідних робіт №04/2502 від 30.04.2020 р.). Керівництво школярем ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт-учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” - Метьолкін Микита Володимирович, учень 11 класу НВК №131 м. Дніпра, тема: “Ліквідність банків: управління та регулювання в зарубіжній та вітчизняній практиці банківської діяльності” З 2019 р. доц., к.е.н. Кононова О.Є. отримала право від Вченої Ради ДВНЗ ПДАБА на наукове керівництво магістрами спеціальності 071 «Облік та оподаткування» та аспірантами спеціальності 051 «Економіка». З лютого 2020 р. Кононова О.Є. є членом Громадської наукової організації “Міжнародний центр з розвитку науки і технологій”. В грудні 2021 році Кононова О.Є. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: «Стратегія розвитку будівельного сектору національної економіки: теорія і методологія оцінювання ефективності» (ДД № 012725) в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя. З лютого 2022 р. Кононова О.Є. є членом Наукової громадської організації «Фінансово-економічна наукова рада».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/03/2018


Країна: Польща, Пшеворськ

Назва події:

Modern teaching methods in economics on the EU educational market” (180 годин)


foto_qualification

Дата проходження: 22/04/2019


Країна: Латвія, м. Рига

Назва події:

New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning”. ISMA Business Incubator (120 годин)


Трудова діяльність

У 2008 р. закінчила ПДАБА з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит». За результатами навчання та захисту дипломної роботи отримала рекомендацію до вступу в аспірантуру. З 2009 р. – асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, з 2013 р. – на посаді доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. З 2019 р. у зв’язку з реорганізацією ДВНЗ ПДАБА – доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу. З грудня 2019 р. - Член редакційної колегії наукових видань Southern Caucasus Media Group. З червня 2020 р. Кононова О.Є. входить до складу: - Оргкомітету міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться міжнародним науковим проектом SWorld (наукометрична база даних Index Copernicus). - Редколегії електронних і друкованих наукових періодичних журналів (наукометричні бази даних РИНЦ та Index Copernicus) та видавництв, які входять у міжнародний науковий проект SWorld: - Науковий погляд в майбутнє, Україна - Modern scientific researches, Білорусь - Modern engineering and innovative technologies, Німеччина - SWorldJournal, Болгарія З 2021 р. у зв’язку з реорганізацією ДВНЗ ПДАБА – доцент кафедри фінансів, економіки та підприємництва.

Публікації

Кононова Олександра Євгеніївна є автором понад 160 наукових праць, з них 2 навчальних посібника, 2 одноосібні монографії, 2 монографії в іноземних видавництвах, понад 15 колективних монографій та 60 наукових статей.

Навчальні посібники
1. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 102 с. ISBN 978-3-903197-81-7
2. Кононова О.Є. Особливості системи оподаткування, податкової звітності та бухгалтерського обліку в будівельній галузі : навчальний посібник / В. Я. Плаксієнко, О. Є. Кононова, О. Л. Шпатакова. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 108 с. ISВN 978-966-289-337-3

Монографії
1. Кононова О.Є. Ефективність стратегії розвитку будівельного сектору національної економіки: теорія та методологія формування: монографія. Херсон: Гельветика, 2021. 432 с
2. Верхоглядова Н.І., Кононова О.Є., Іваницька Т.Є. Дослідження теоретико-методичних аспектів обліку та формування ефективної методики обліку та аналізу управління господарською діяльністю будівельного підприємства: монографія / Н.І. Верхоглядова, О.Є. Кононова, Т.Є. Іваницька, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2017. – 62 с. : ил. ISBN 978-3-903197-93-0
3. Kononova O. Strategic management significance for construction company development. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – Approved by: Dnipro, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2019. – 63 p. ISBN: 978-620-0-07801-8

Наукові статті
1. Blahuta Roman I., Kovalchuk Zoriana Ya., Bondarchuk Nataliia, Kononova Oleksandra, Ilchenko Hanna. Financial Resources and Organizational Culture as Determinants for Competitive Strategy of Enterprises. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VII. Issue 4. P. 471-482. [Міжнародна наукометрична база Scopus].
2. Dankevych V., Kamenchuk T., Kononova O., Nadtochii I., Ohor H. Strategic planning for sustainable development of states: administration aspect. International Journal of Management. 2020. Volume 11. Issue 4. P. 583-594. [Міжнародна наукометрична база Scopus].
3. Vostriakova V., Kononova O., Kravchenko S., Ruzhytskyi A., Sereda N. Optimization of Agri-Food Supply Chain in a Sustainable Way Using Simulation Modeling. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol.21. No.3. P. 245-256. [Міжнародна наукометрична база Web of Science].
4. Iastremska Olesia, Kononova Oleksandra FORECASTING OF THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT AND THE COVID-19 PANDEMIC CONSEQUENCES: GEOGRAPHICAL AND INTERNATIONAL ORIENTATION / Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol.2, No.2, pp. 54-61. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-2-9
5. Канцур І.Г., Кононова О.Є., Хмарська І.А. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ / І.Г. Канцур, О.Є. Кононова, І.А. Хмарська. Економiка та держава. No 2/ 2022. С.103-108. DOI:10.32702/2306-6806.2022.2.103

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх